13/08/WEUG

Uchwała Nr 13/08/WEUG w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Macieja Krzemińskiego podjęta 21 lutego 2008 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Macieja Krzemińskiego pt. Znaczenie polityki regionalnej Unii Europejskiej dla regionów – na przykładzie województwa pomorskiego”.

1) prof. SGH, dr hab. Ewę latoszek ze Szkoły Głównej Handlowej

2) prof. UG, dr hab.Krystynę Gawlikowską-Hueckel z Uniwersytetu Gdańskiego

Przy obecności 28 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. SGH, dr hab. Ewy Łatoszek głosowało 28 osób, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Przy obecności 28 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. UG, dr hab. Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel głosowało 28 osób, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Dziekan

Prof. zw. dr hab. Stanisław Szwankowski