14/08/WEUG

Uchwała Nr 14/08/WEUG w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Michała Pronobisa podjęta 21 lutego 2008 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), podjęła uchwałę o wyznaczeniu na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Michała Pronobisa pt. „Makroekonomiczne i strukturalne uwarunkowania optymalnego uczestnictwa Polski w strefie euro„

1. prof. dr hab. Mariana Nogę z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

2. prof. UG dr hab. Dariusza Filara z Uniwersytetu Gdańskiego

Przy obecności 28 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. UG, dr hab. Dariusza Filara głosowało 27 osób, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

Przy obecności 29 osób uprawnionych do głosowania za kandydaturą prof. dr hab. Mariana Nogi głosowało 26 osób, 2 osoby głosowały „nie” i 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Dziekan

Prof. zw. dr hab. Stanisław Szwankowski