15/08/WEUG

Uchwała Nr 15/08/WEWE w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Romy Zaborowskiej podjęta 21 lutego 2008 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. zw. dr hab. Danuty Marciniak-Neider, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Romy Zaborowskiej na temat „Znaczenie kapitału intelektualnego działalności sprawozdawczości przedsiębiorstw” powierzając prof. zw. dr hab. Danucie Marciniak-Neider funkcję promotora. Przy obecności 30 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 30 osób, przy przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Dziekan

Prof. zw. dr hab. Stanisław Szwankowski