16/08/WEUG

Uchwała Nr 16/08/WEWE w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Jedel podjęta 21 lutego 2008 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. zw. dr hab.Zdzisława Kordela, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Joanny Jedel na temat „Wpływ masowych imprez sportowych w aspekcie EURO-2012 na rozwój ekonomiczny woj. pomorskiego” powierzając prof. zw. dr hab. Zdzisławowi Kordelowi funkcję promotora. Przy obecności 32 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 19 osób, 7 osób głosowało „nie” i 6 osób wstrzymało się od głosu.

Dziekan

Prof. zw. dr hab. Stanisław Szwankowski