22/08/WEUG

Uchwała Nr 22/08/WEUG w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Justyny Boguckiej i dopuszczenia do publicznej obrony podjęta 27 marca 2008 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu dwóch recenzji prof. zw. dr hab. Bogny Pilarczyk i prof. UG, dr hab. Doroty Simpson podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr Justyny Boguckiej i dopuszczenia do publicznej obrony. Obrona odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2008 r. o godzinie 9.00. Przy obecności 25 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 23 osoby, 1 osoba głosowała „nie” i 1 osoba „wstrzymała się” od głosowania.

Dziekan

Prof. zw. dr hab. Stanisław Szwankowski