24/08/WEUG

Uchwała Nr 24/08/WEUG w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anetty Waśniewskiej i dopuszczenia do publicznej obrony podjęta 27 marca 2008 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu dwóch recenzji prof. UWM dr hab. Dariusza Waldzińskiego i prof. UG. dr hab. Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr Anettty Waśniwskiej i dopuszczenia do publicznej obrony. Obrona odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2008 r. o godzinie 10.00. Przy obecności 25 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziało się 22 osoby, 1 osoba głosowała „nie” i 2 „wstrzymały się” od głosu.

Dziekan

Prof. zw. dr hab. Stanisław Szwankowski