94/08/WEUG

Uchwała Nr 94/08/WEUG w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Justyny Szymczak i dopuszczenia do publicznej obrony podjęta 20 listopada 2008 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu dwóch recenzji prof. UJ, dr hab. Andrzeja Szopy i prof. UG,. dr hab. Krzysztofa Dobrowolskiego podjęła uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr Justyny Szymczak i dopuszczenia do publicznej obrony. Obrona odbędzie się 3 grudnia 2008 r. Przy obecności 24 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziały się 22 osoby, nie było osób głosujących „nie” i 2 osoby „wstrzymały się” od głosu.


Dziekan


Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski