Uchwała Nr 114/23/RDEif

Uchwała Nr 114/23/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 26 października 2023 roku
w sprawie powołania komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej
mgr. Mateusza Bogdańskiego

Na podstawie:

 1. art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.) w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.);
 2. § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261);
 3. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.);
 4. § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (zarządzenie nr 93/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego);
 5. § 21 ust. 1 Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim (Zarządzenie nr 30/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim);

 

w głosowaniu tajnym, jednogłośnie

uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego powołuje komisję doktorską ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Bogdańskiego w składzie:

 1. dr hab. Anna Zamojska – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Krystyna Strzała – promotor
 3. prof. dr hab. Marek Gruszczyński – recenzent
 4. prof. dr hab. Magdalena Osińska – recenzent
 5. dr hab. Krzysztof Dobrowolski – członek komisji
 6. dr hab. Przemysław Kulawczuk – członek komisji
 7. dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek – członek komisji
 8. dr hab. Sylwia Pangsy-Kania – członek komisji
 9. dr hab. Marek Szczepaniec – członek komisji
 10. dr hab. Stanisław Umiński – członek komisji§ 2.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje komisji uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Bogdańskiego.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wynik głosowania:
uprawnionych: 29 osób; obecnych: 23 osoby;
oddano głosów: 23
ZA - 23
PRZECIW - 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 0Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego