Uchwała Nr 108/23/RDEif

Uchwała Nr 108/23/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 26 października 2023 roku
w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Tomaszewskiego

Na podstawie:

  1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.);
  2. § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (zarządzenie nr 93/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 lipca 2023 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego);
  3. § 21 ust. 1 Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim (Zarządzenie nr 30/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim);
  4. w zw. z art. 364 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 

w głosowaniu tajnym, jednogłośnie

uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego uznaje rozprawę doktorską Pana magistra  Tomasza Tomaszewskiego pod tytułem: „Reorganizacja i determinanty partycypacji krajów w globalnych łańcuchach wartości (GVC) w okresie spowolnienia procesów globalizacyjnych” za wyróżniającą.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wynik głosowania:
uprawnionych: 28 osób; obecnych: 22 osoby;
oddano głosów: 22
ZA - 22
PRZECIW - 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 0Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego