Uchwała Nr 101/23/RDEif

Uchwała Nr 101/23/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 13 lipca 2023 roku
w sprawie powołania komisji doktorskiej w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Tomaszewskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

 1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) w zw. z § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (zarządzenie nr 99/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z późn. zm.);
 2. art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, § 32 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. oraz § 27 ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr 12/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie określenia Procedury nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim w zw. z art. 192 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 3. § 21 ust. 1 Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim (załącznik do zarządzenia nr 30/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim);
 4. oraz – w zakresie trybu posiedzenia – na podstawie art. 178 ust. 1a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 

w głosowaniu tajnym, jednogłośnie

uchwala, co następuje

§ 1


Powołać komisję doktorską w postępowaniu w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Tomaszewskiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse w następującym składzie:

 1. dr hab. Przemysław Borkowski – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Marian Gorynia – recenzent
 3. dr hab. Arkadiusz Kowalski – recenzent
 4. dr hab. inż. Ewa Stawiarska – recenzent
 5. dr hab. Joanna Kuczewska – promotor
 6. prof. dr hab. Jacek Zaucha – członek komisji
 7. dr hab. Anna Golejewska – członek komisji
 8. dr hab. Aleksandra Koźlak – członek komisji
 9. dr hab. Beata Majecka – członek komisji
 10. dr hab. Barbara Pawłowska – członek komisji
 11. dr hab. Stanisław Umiński – członek komisji


 

Wynik głosowania:
uprawnionych: 30 osób; obecnych: 22 osoby;
oddano głosów: 22
ZA - 22
PRZECIW - 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 0Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego