dr hab. Anna Golejewska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-1226
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
215
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • 2019 - Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, monografia: "Regionalne Systemy Innowacji w Polsce: funkcjonowanie, efektywność i perspektywy rozwoju", Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019.
 • 2006 - Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Tytuł doktora nauk ekonomicznych, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, rozprawa pt: "Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na restrukturyzację przemysłu w Polsce"
 • 2002/2003 Podyplomowe Studium "Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami Unii Europejskiej", Kolegium Edukacji Praktycznej WSHIFM
 • 2000/2001 staż naukowy na Ludwig-Maximilians-Universitaet w Monachium, Niemcy
 • 1999- asystent, od 2006 r. adiunkt w Katedrze Ekonomiki Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny UG
 • 1999/2000 Podyplomowe Studium "Szkoła Zarządzania" na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
 • 1998-European Project: Self-Reliance-Democracy-Responsibility, Catholic University Leuven
 • 1996/1997 stypendium na Uniwersytecie w Saarbruecken (Niemcy), Institut fuer Wirtschaftsinformatik
 • 1993-1999 studia magisterskie, specjalność: integracja europejska, Wydział Ekonomiczny UG
Publikacje

 

 • Ciolek D., Golejewska A., Zabłocka-Abi Yaghi A., Regional innovation systems in Poland: how to classify them?. Economy of Region, 2021, vol. 17, nr 3, s.987-1003. DOI:10.17059/ekon.reg.2021-3-19.

 • Dugiel W., Golejewska A., Skica T., Zabłocka-Abi Yaghi A., Zamojska A.,Firm-level additionality effects of investments and employment tax credits in Polish Special Economic Zones, Post-Communist Economies, 2021, online first, .DOI:10.1080/14631377.2021.1943911.

 • Wołek M., Szmelter-Jarosz A., Koniak M., Golejewska A.,Transformation of trolleybus transport in Poland. Does in-motion charging (technology) matter?. Sustainability, 2020, vol. 12, nr 22, DOI:10.3390/su12229744.

 • Brodzicki T., Golejewska A.,Firms’ innovation performance and the role of the metropolitan location. Evidence from the European periphery. Entrepreneurship and Regional Development, 2019, vol. 31, nr 9-10, s.908-929. DOI:10.1080/08985626.2019.1620347

 • Golejewska A., Regionalne Systemy Innowacji w Polsce: funkcjonowanie, efektywność i perspektywy rozwoju, 2019, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Skica T., Golejewska A., Bielak J., Budgetary Policy of Local Government and Its Impact on Entrepreneurship. International Journal of Contemporary Management, 17(2) 2018.
 • Golejewska A.,  Innovativeness of Enterprises in Poland in a Regional Context. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 14(1)2018, 29-34, DOI: 10.7341/20181412
 • Golejewska A., Polish Eastern sub-regions - analysis of innovativeness. Conference Proceedings, 20-22 September 2017, Banská Bystrica, Slovak Republic; 6th Central European Conference in Regional Science CERS, 12-22.
 • Golejewska A., Rola ośrodków innowacji w budowie potencjału innowacyjnego regionu na przykładzie województwa pomorskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(2)/2017, 39-55, ISSN 2080-1653, DOI 10.24917/20801653.312.3.
 • Golejewska A., The Role of Regional Authorities’ Policy in Supporting Innovation Potential of Pomorskie Voivodeship. Studia Regionalia 48/2016, ISSN 0860-3375, 67-80, DOI 10.12657/studreg-48-04.
 • Golejewska A., Czyżewska-Misztal D., The Least Innovative Regions in Poland in the Process of Smart Specialisation, Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 5(83) 2016, 123-137, DOI 10.15290/ose.2016.05.83.08
 • Golejewska A., A Comparative Analysis of the Socio-Economic Potential of Polish Regions.
  Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 30(2)/2016, 7-22
 • Golejewska A., Czyżewska D., Smart Specialisation in the regions of Eastern Poland - case study., w: Potocki J., Ładysz J. (red.) /Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej. Contemporary Problems of Socio-economic and Spatial Policy/, Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 418, Wrocław 2016, 69-77, ISSN 1899-3192
 • Golejewska A., Fundusze strukturalne UE jako źródło finansowania inwestycji w trójmiejskich małych i średnich przedsiębiorstwach,w: Mosionek-Schweda M., Buchholz-Todorska M. (red.), Wielkomiejscy inwestorzy, mecenasi i filantropi. Kurorty w Europie Środkowej od XIX do XXI wieku, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2016, 114-122, ISBN 978-83-7865-365-3
 • Golejewska A., Czyżewska D., Advancement of Polish and French regions in the process of smart specialisation, http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa14/e140826aFinal00430.pdf, 1-18
 • Golejewska A., Fundusze strukturalne UE jako źródło finansowania inwestycji w trójmiejskich małych i średnich przedsiębiorstwach, Analizy i Opracowania KEIE UG nr 02/2015(019), 3-14, ISSN 2080-09-40, wersja elektroniczna
 • Golejewska A., Gajda D., How Polish firms use EU funds for innovative projects? Final evaluation of Pomerania region in Poland, Innovation, Finance and the Economy, Proceedings of the 13th Eurasia Business and Economics Society Conference Series, "Eurasian Studies in Business and Economics", Bilgin, M.H., Danis, H., Demir, E., Lau, C.K.M. (Eds.), 1/2015, Springer, ISBN 978-3-319-15879-2 
 • Golejewska A., Czyżewska D., Doświadczenia wybranych polskich regionów w rozpoznawaniu i wdrażaniu inteligentnych specjalizacji, Gospodarka regionalna i międzynarodowa, Zeszyty Naukowe nr 826, Studia i Prace WNEiZ US nr 37/2014, Tom II, 209-220, ISSN 1640-6818, 2080-4881
 • Golejewska A., Modranka E., Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE na inwestycje w sektorze MSP na przykładzie województwa pomorskiego, Gospodarka regionalna i międzynarodowa, Zeszyty Naukowe nr 826, Studia i Prace WNEiZ US nr 37/2014, Tom II, str. 267-278, ISSN 1640-6818, 2080-4881
 • Golejewska A., Rethinking regional competitiveness. The role of productivity, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Research Papers of Wrocław University of Economics), 334/2014, str. 33-42, ISSN 1899-319
 • Golejewska A., Gajda D., Ocena wykorzystania dotacji unijnych na podnoszenie i aktualizację kwalifikacji zawodowych osób pracujących w województwie pomorskim, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 333/2014, str. 71-80, ISSN 1899-3192
 • Golejewska A., Innowacyjność Input-Output regionów Grupy Wyszehradzkiej, "OeconomiaCopernicana", nr 1/2014, str. 61-78, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2014.004
 • Golejewska A., Innowacje i sposoby ich pomiaru na poziomie regionalnym, w: M. Rękas, J. Sokołowski (red.), "Ekonomia" Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 305/2013, str. 184-194, ISSN 1899-3192
 • Golejewska A., Rola instytucji w regionalnej gospodarce opartej na wiedzy, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego układów przestrzennych", nr 22, Warszawa-Kraków 2013, str. 65-82, ISSN 2080-1653
 • Golejewska A., Input-Output Innovativeness of Polish Regions, Social Research, Vol. 4(33)/2013, str. 87-97, ISSN 1392-3110
 • Golejewska A., Input-Output Analysis of Regional Innovativeness. The Case of The Visegrad Group, Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, Vol.4/2013, No. 2, London, str. 57-64, ISSN 2043-085X 
 • Golejewska A., Regiony wiedzy: uwarunkowania i determinanty rozwoju, Sokołowicz M., Kina E. (red.), Oblicza innowacyjności w regionie, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 290/2013, str. 9-22, ISSN 0208-6018
 • Golejewska A., Competitiveness, innovation and regional development. The case of the Visegrad Group countries, Gospodarka Narodowa, 7-8/2013, str. 87-112, ISSN 08670005
 • Golejewska A., Gajda D., Analiza potencjału konkurencyjnego polskich regionów, w: S. Ciok, A. Raczyk (red.) Wyzwania polityki regionalnej i lokalnej, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 27/2012, Wrocław, str. 105-117, ISBN 978-83-62673-26-1
 • Golejewska A., Regional diversity of human capital in the Visegrad Countries, w: A. Zielińska-Głębocka, A. Golejewska (red.) EUROPA ŚRODKOWA I WSCHODNIA - wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności krajów i regionów, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2013, str. 105-122, ISBN 978-83-7865-051-5
 • Golejewska A., Gajda D., Dofinansowanie projektów innowacyjnych w MŚP z Regionalnych Programów Operacyjnych na przykładzie województwa pomorskiego, Zarządzanie i Finanse, "Journal of Management and Finance", 11 (1/4)/2013, Gdańsk, str. 157-170, ISSN 2084-5189
 • Golejewska A., Co-financing innovative projects in SMEs from EU structural funds. The case of Pomerania region in Poland. in: Valerij Dermol, Nada Trunk Širca, and Goran Ðaković (eds.), Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference, MakeLearn 2013, ToKnowPress, Bangkok-Celje-Lublin, ISBN 978-961-6914-02-4 (PDF), ISSN 2232-3309, str. 419-425,
 • Golejewska A., Gajda D., Analiza wykorzystania środków na innowacje w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, 2013, str. 1-6, http://innopomorze.pomorskie.eu/aktualnosci/analiza-wykorzystania-srodkow-na-innowacje.html
 • Golejewska A., Human capital and regional growth perspective, "Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy", tom 11, nr 1/2013, str. 7-17,
 • Golejewska A., Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej. Wybrane aspekty konkurencyjności regionów Grupy Wyszehradzkiej, w: A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska-Hueckel (red.) Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji", Wydawnictwo UG, Gdańsk 2013, str. 151-198, ISBN 978-83-7865-048-5
 • Golejewska A., Gajda D., Dofinansowanie projektów innowacyjnych w MŚP z Regionalnych Programów Operacyjnych na przykładzie województwa pomorskiego, “Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej UG", nr 1/2013, str. 3-15, ISSN 2080-09-40, wersja elektroniczna
 • Golejewska A., Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej (Human capital, innovations and institutions versus the competitiveness of regions in Central and Eastern Europe), Zeszyty Natolińskie, nr 49, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2013, str. 162, ISSN 1732-0445, wersja polska i angielska
 • Golejewska A., Rola instytucji w gospodarce opartej na wiedzy: aspekt regionalny, “Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej UG", nr 2/2012, str. 3-26, ISSN 2080-09-40, wersja elektroniczna
 • Golejewska A., Competitiveness, innovation and regional development. The case of the Visegrad Group countries, “Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej UG", nr 3/2012, str. 3-30, ISSN 2080-09-40, wersja elektroniczna
 • Golejewska A., Human capital and regional growth perspective, “Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej UG", nr 4/2012, str. 3-20, ISSN 2080-09-40, wersja elektroniczna
 • Golejewska A., Gajda D., Analiza potencjału konkurencyjnego polskich regionów, “Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej UG", nr 5/2012, str. 3-18, ISSN 2080-09-40, wersja elektroniczna
 • Golejewska A., Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1999-2008, "Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG", "Wpływ innowacyjności na zmiany gospodarki w układach przestrzennych", nr 19, Warszawa-Kraków 2012, str. 93-115, ISSN 2080-1653
 • Golejewska A., Konkurencyjność regionów wiedzy i ich lokalizacja w krajach Grupy Wyszehradzkiej, w: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Irenie Pietrzyk, Wydawnictwo UEK, Kraków 2012, str. 123-135, ISBN 978-83-7252-586-4
 • Golejewska A., Innowacyjność regionów Grupy Wyszehradzkiej, w: Jóźwik B., Sagan M., Stępniewski T. (red.), Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020, Tom 1 "Wybrane problemy realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej", Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, str. 51-64, ISBN 978-83-7702-475-1
 • Golejewska A., Competitiveness, innovation and regional development. The case of the Visegrad Group countries, abstract, Sustaining Regional Futures, Regional Studies Association, Pekin 2012, str. 25-26, ISBN 978-1-897721-42-1
 • Golejewska A., Eksport jako czynnik rozwoju regionalnego. Aspekt teoretyczny, Zarządzanie i Finanse, "Journal of Management and Finance", 1 (2)/2012, Gdańsk, str. 269-279, ISSN 2084-5189
 • Golejewska A., Innowacje a otoczenie zewnętrzne, Innopomorze 2011 http://innopomorze.pomorskie.eu/innowacja-a-otoczenie-zewnetrzne/innowacje-a-otoczenie-zewnetrzne.html , str. 1-3
 • Golejewska A., Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu struktury gospodarczej polskich regionów w latach 1995-2005, w: Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej, Tom II, Spójność ekonomiczno-społeczna w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, str. 11-34, ISBN 978-83-7702-138-5
 • Golejewska A., "Are there Labour Productivity Spillovers from Foreign Direct Investment? Evidence from the Polish Manufacturing Sector, 1993-2007, Yearbook of Polish European Studies 12/2009, Centre for Europe, Warsaw, str. 149-162, ISSN 1428-1503
 • Golejewska A., Productivity Spillovers from Foreign Direct Investment in Polish Manufacturing 1993-2006, Analizy i Opracowania KEIE UG, nr 2/2009, str. 3-16, ISSN 2080-0940
 • Golejewska A., Lokalizacja bezpośrednich inwestycji zagranicznych w układzie sektorowo-regionalnym, w: Zielińska-Głębocka A. (red.), Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, str. 175-204, ISBN 978-83-7326-570-7
 • Golejewska A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a proces restrukturyzacji gospodarki: aspekt teoretyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, str.183, ISBN 978-83-7326-534-9
 • Golejewska A., Ciołek D., Dyfuzja produktywności jako efekt pośredni FDI w polskim przemyśle przetwórczym w latach 1993-2002, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG Ekonometria Nr 3, Sopot 2006, str. 41-52, ISSN 1732-1565
 • Golejewska A., Foreign Capital and its effects on investment outlays in Polish manufacturing in the first years of transition, Analizy i Opracowania KEIE UG, nr 4/2006, str. 1-17
 • Ciołek D., Golejewska A., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polski przemysł przetwórczy w oparciu o dane panelowe z lat 1993-2002, w: Dynamiczne modele ekonometryczne. Materiały zgłoszone na IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a struktura przemysłu przetwórczego w Polsce, w: Integracja europejska w międzynarodowej perspektywie - wybrane problemy, praca zbiorowa pod red. nauk. M. Dudka, Wydawnictwo UZ, Zielona Góra 2005
 • Wspieranie spotkań naukowo-badawczych z funduszy UE na przykładzie "Akcji konferencji i kursów szkoleniowych Marie Curie", Studia Europejskie 1(29) 2004, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Relacje między handlem zagranicznym i bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w przemyśle przetwórczym Polski, Gospodarka Narodowa 5-6/2004, SGH Warszawa
 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w polskim przemyśle w: Zielińska-Głębocka A. (red.), Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
 • Polski przemysł samochodowy na tle przemysłu europejskiego - restrukturyzacja w obliczu integracji z UE w: Zielińska-Głębocka A. (red.), Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a zatrudnienie w polskim przemyśle przetwórczym w okresie transformacji w: Niedzielski E. (red.), Przedsiębiorstwo w przeddzień integracji europejskiej, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Olsztyn 2003 - publikacja referatów zaprezentowanych na konferencji nt.: "Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej"
 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a konkurencyjność przemysłowa Polski oraz wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w: Przedsiębiorczość: szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, Instytut Wiedzy SGH, Warszawa 2003 - publikacja referatów zaprezentowanych na VII Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów pt.: "Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych"
 • Stefaniak J., Golejewska A., Zabłocka A., W drodze do Unii Europejskiej - informator dla młodzieży, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Gdańsk 2003
 • Strategia wspierania konkurencyjności przemysłu tekstylno-odzieżowego w Unii Europejskiej w latach 90. - wnioski dla Polski (I), Wspólnoty Europejskie, nr 11 (134)/2002, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002
 • Strategia wspierania konkurencyjności przemysłu tekstylno-odzieżowego w Unii Europejskiej w latach 90. - wnioski dla Polski (II), Wspólnoty Europejskie, nr 12 (135)/2002, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002
 • Strategia rozwoju przemysłu samochodowego w UE, Studia Europejskie nr 3 (23) 2002, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002
 • Foreign Direct Investment and Employment In a Host Country: the Case of Polish Manufacturing, Yearbook of Polish European Studies, Warsaw University Centre for Europe, volume 5/2001, Warsaw 2001
 • Polski przemysł samochodowy na tle Unii Europejskiej - analiza konkurencyjności, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000 oraz w opublikowanych materiałach konferencyjnych pod tym samym tytułem.
 • Przemysł tekstylno-odzieżowy, samochodowy, chemiczny i petrochemiczny, w: Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską . Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • Analiza konkurencyjności polskiego przemysłu samochodowego na tle UE, w: Working Papers 4/1999, Uniwersytet Gdański, Sopot.
Zainteresowania
 • Konkurencyjność regionalna
 • Innowacyjność w aspekcie regionalnym
 • Innowacje społeczne
 • Finansowanie działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwie
 • Fundusze UE
Inne

    Funkcje:

 • w latach 2008-2012 - Kierownik studium podyplomowego ’Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami’
 • ekspert PARP-u w zakresie POPW i POIR 2014-2020 (Makroekonomia, Mikroekonomia, Internacjonalizacja biznesu, Klastry, Polityka klastrowa, Parki technologiczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem),
 • ekspert Centrum Projektów Europejskich w ramach Działania 4.3 PO WER "Współpraca ponadnarodowa - Adaptacyjność",2014-2020,
 • ekspert w ramach RPO WP 2014-2020 w dziedzinach: Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach; Infrastruktura B+R; Usługi doradcze i biznesowe oraz promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP; Inwestycje w MŚP; Rynek pracy, w tym samozatrudnienie - Aktywizacja zawodowa; Rynek pracy, w tym samozatrudnienie - Mikroprzedsiębiorstwa; Adaptacyjność,
 • 2008/2009 - Asesor przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w ramach obszaru wsparcia "Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw" - Priorytet VIII PO KL "Regionalne kadry gospodarki", od października 2009 r. ekspert powołany na okres programowania 2007-2013,
 • Członek Grupy Ekspertów techniczno-technologicznych w kategorii interwencji: inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP w ramach Regionalnej Bazy Ekspertów RPO WP na lata 2007-2013,
 • Członek Zespołu Ekspertów oceniającego projekty złożone w ramach Działania 1.1 i 1.2. (mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa, rozwiązania innowacyjne w MŚP) RPO WP na lata 2007-2013,
 • Ekspert Ministerstwa Gospodarki do oceny merytorycznej projektów składanych w ramach działania 4.5 "Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
 • Ekspert wydający opinię w zakresie protestów złożonych w ramach działań/poddziałań III-VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

   

Udział w konferencjach:

 • Regional embeddedness, the extent of product market competition, and innovative performance of firms (współautorzy: Brodzicki T., Ciołek D., Nair-Richert U., 16th Annual Conference Warsaw International Economic Meeting - WIEM 2021, 24-25 czerwca 2021, online

 • Efficiency determinants of Regional Innovation Systems in Polish subregions using Simar and Wilson DEA (współautor: Ciołek D.) Sopot Conference on Modelling Contemporary Economies, Sopot, 21-22 czerwca 2021, online

 • Typology of Regional Innovation Systems in Poland (współautorzy: Ciołek D.), 59th ERSA Congress "Cities, regions and digital transformations: opportunities, risks and challenges", Lyon, 27-30 sierpnia 2019

 • Regional Innovation Systems in Poland. How to classify them? (współautorzy: Ciołek D., Zabłocka-Abi Yaghi A.) International Science Exploration Event, Rzeszów, 7-8 listopada 2019

 • The impact of tax breaks on firms’ performance - a case of the regional aid in Special Economic Zones in Poland (współautorzy: Skica T., Dugiel W., Zabłocka-Abi Yaghi A., Zamojska A.)  International Science Exploration Event, Rzeszów, 7-8 listopada 2019

 • Polish metropolitan and non-metropolitan sub-regions - differences in innovativeness, artykuł zaprezentowany na konferencji "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków, 4-5 grudnia 2017

 • Polish Eastern sub-regions - analysis of innovativeness, artykuł zaprezentowany na 6th Central European Conference in Regional Science "Engines of Urban and Regional Development", Bańska Bystrzyca, 20 - 22 września 2017

 • Innovativeness of Polish sub-regions in 2010-2014, artykuł zaprezentowany na 57th ERSA CongressSocial Progress for Resilient Regions", Groningen, 29 sierpnia-1 września 2017

 • Regional variation of innovation activity in Poland.The positive role of location in metropolitan areas affirmed, (współautor: dr T. Brodzicki), artykuł zaprezentowany na Sixteenth Annual EEFS Conference, Lublana, 22-25 czerwca 2017

 • Budgetary policy of local government and its impact on entrepreneurship, (współautor: dr T. Skica i mgr J. Bielak), artykuł zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji "Organizacje sektora publicznego - czynniki i pomiar skuteczności.Wymiar ekonomiczny, zarządczy i prawny", Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 29-31 maja 2017
 • Innovativeness of enterprises in Poland in the regional context, antykuł zaprezentowny na VII Międzynarodowej Konferencji ENTIME "Entrepreneurship in Modern Economy", zorganizowanej przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 16-17 marca 2017

 • Rola ośrodków innowacji w budowie potencjału innowacyjnego regionu na przykładzie województwa pomorskiego, artykuł zaprezentowany na 32. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych", zorganizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Komisję Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie oraz Sekcję Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych PAN, Kraków, 5-6 grudnia 2016

 • Innovation potential of the Pomerania region in Poland, artykuł zaprezentowany na RSA Annual Conference 2016 "Building Bridges: Cities and Regions in aTransnational World", Graz, 3-6 kwietnia 2016

 • A comparative analysis of the socio-economic potential of Polish regions, artykuł zaprezentowany na Regional Studies Association Winter Conference "Great Transformation: Recasting Regional Policy", Londyn, 19-20 listopada 2015

 • The least innovative regions in Poland and in France in the process of smart specialisation, współautor D. Czyżewska, artykuł zaprezentowany na 55th ERSA Congress "World Renaissance: Changing roles for people and places, Lisbon, 25-28 sierpnia 2015

 • Fundusze strukturalne UE jako źródło finansowania inwestycji w trójmiejskich małych i średnich przedsiębiorstwach, artykuł zaprezentowany na konferencji "Wielkomiejscy inwestorzy, mecenasi i filantropi. Kurorty w Europie Środkowej od XIX do XXI wieku", 16-17 października 2014

 • Doświadczenia wybranych polskich regionów w identyfikacji i implementacji inteligentnych specjalizacji, współautor Czyżewska D., artykuł zaprezentowany na konferencji "Aspekty polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej (w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym", Międzyzdroje, 22-24 września 2014

 • Wykorzystanie funduszy strukturalnych UE na inwestycje w sektorze MSP na przykładzie województwa pomorskiego, współautor Modranka E., artykuł zaprezentowany na konferencji "Aspekty polityki gospodarczej, społecznej i przestrzennej (w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym", Międzyzdroje, 22-24 września 2014

 • Advancement of Polish and French regions in the process of smart specialisation, współautor Czyżewska D., artykuł zaprezentowany na 54th ERSA Congress, Saint Petersburg, 26-29 sierpnia 2014

 • How Polish firms use EU funds for innovative projects? Final evaluation of Pomerania region in Poland, współautor Gajda D., artykuł zaprezentowany na 13th Eurasia Business and Economics Society Conference, Istanbul Bilgi University, 5-7 czerwca 2014
 • Input-output innovativeness of Polish regions, artykuł zaprezentowany na 13th ErnestasGalvanauskas’ International Scientific Conference: Rethinking Regional Competitiveness, University of ŠIAULIAI, 28-29 listopada 2013

 • Regiony wiedzy: uwarunkowania i determinanty rozwoju, artykuł zaprezentowany na konferencji jubileuszowej Prof. Aleksandry Jewtuchowicz pt. Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju", Uniwersytet Łódzki, 24-25 października 2013

 • Analiza wykorzystania dotacji  na podnoszenie i aktualizację kwalifikacji zawodowych osób pracujących w województwie pomorskim w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współautor Gajda D., artykuł zaprezentowany na XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce" zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Mysłakowice, 16-17 września 2013’
 • Rethinking regional competitiveness. The role of productivity, artykuł zaprezentowany na XXI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce" zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Mysłakowice, 16-17 września 2013
 • Input-output analysis of regional innovativeness. The case of the Visegrad Group, artykuł zaprezentowany na 53rd ERSA Congress, Regional Integration: Europe, the Mediterranean and the World Economy, Palermo, 27-31 sierpnia 2013

 • Co-financing innovative projects in SMEs from EU structural funds. The case of Pomerania region in Poland, artykuł zaprezentowany na International Conference MakeLearn 2013: Active Citizenship by Knowledge Management & Innovation, Zadar, 19-21 czerwca 2013

 • Innowacyjność input-output regionów Grupy Wyszehradzkiej, artykuł zaprezentowany na VII International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy "Growth Perspectives in Europe", UMK, Toruń 24-25 maja 2013

 • Funding innovations from Pomerania Regional Operational Programme 2007-2013. Mid-term evaluation, artykuł zaprezentowany na Regional Studies Association European  Conference "Shape and be shaped. The future dynamics of regional development", Tampere 5-8 maja 2013

 • Konkurencyjność regionalna państw Europy Środkowej i Wschodniej w dobie gospodarki opartej na wiedzy, artykuł zaprezentowany na 28.  Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy", zorganizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Komisję Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie oraz Sekcję Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych PAN, Kraków 3-4 grudnia 2012

 • Rola instytucji w regionalnej gospodarce opartej na wiedzy, artykuł zaprezentowany na 28.  Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy", zorganizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Komisję Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie oraz Sekcję Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych PAN, Kraków 3-4 grudnia 2012
 • Analiza potencjału konkurencyjnego polskich regionów, współautor Gajda D., artykuł zaprezentowany na XI międzynarodowej konferencji naukowej Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych "Osiągnięcia i wyzwania badań polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej", Uniwersytet Wrocławski, 15-16 października 2012
 • Konkurencyjność regionów wiedzy i ich lokalizacja w krajach Grupy Wyszehradzkiej, artykuł zaprezentowany na konferencji Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 28 września 2012
 • Competitiveness, innovation and regional development. The case of the Visegrad Group countries, artykuł zaprezentowany na RSA Global Conference 2012, Sustaining Regional Futures, Pekin, 24-26 czerwca 2012
 • Innowacyjność a konkurencyjność. Wielowymiarowa analiza zróżnicowania regionalnego państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2001-2008, artykuł zaprezentowany na konferencji Oblicza konkurencyjności państw i regionów Grupy Wyszehradzkiej, 17-18 maja 2012, Uniwersytet Gdański
 • Human capital as a factor determining regional competitiveness in the Visegrad Countries, artykuł zaprezentowany na The 9th World Congress of Regional Science Association International “Changing spatial patterns in a globalizing world", Timisoara, 9-12 maja 2012
 • Innowacyjność a konkurencyjność regionalna krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 1999-2008, artykuł zaprezentowany na 27th International Scientific Conference The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems, zorganizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Komisję Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie oraz Sekcję Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych PAN, Kraków 5-6 grudnia 2011
 • Innowacje jako czynnik rozwoju regionalnego w krajach Grupy Wyszehradzkiej, IV Forum Regionalistyczne "Polityka Spójności w Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020", KUL, Lublin, 2 grudnia 2011
 • Regional Science Association International, British & Irish Section, 39th Conference, Glasgow 25-27 sierpnia 2010
 • Regional Responses and Global Shifts: Actors, Institutions and Organisations, Regional Studies Association, Pecs 24-26 maja 2010
 • Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w budowaniu potencjału konkurencyjności polskich regionów w latach 1995-2005, III Forum Regionalistyczne "Spójność społeczno-gospodarcza regionów Unii Europejskiej", KUL, Lublin, 11 grudnia 2009
 • Euro-Atlantic Forum for Young Professional, European Academy Berlin, Berlin 5-9 lipca 2009
 • Productivity Spillovers from Foreign Direct Investment in Polish Manufacturing in 1993-2006, artykuł zaprezentowany na 1st International Conference on Economic and Management Perspectives zorganizowanej przez International Economic Society, Cypr (Famagusta), 17-19 października 2008
 • Poland’s Membership in the EU - Social and Economic Costs and Benefits of Accession, artykuł napisany wspólnie z dr J. Stefaniak i dr A. Zabłocką i zaprezentowany na Jean Monnet Conference: The EU in a global perspective: intercultural dialogue across three continents, Bremen, 26-27 maja 2008
 • The Challenge to the EU Industrial Policy in Face of Enlargement and Global Competition. A Survey of Problems, współautor: Zielińska-Głębocka A., artykuł zaprezentowany na  European Economcs and Finance Society 2007 Conference on "European and Global Integration: Underlying Causes, Issues Arising and Formulating Economic Policies", Sofia, 31 maja - 3 czerwca 2007
 • Foreign capital and its effects on investment outlays in Polish manufacturing in the first years of transition, 1993-1998, artykuł zaprezentowany na konferencji zorganizowanej przez European Economcs and Finance Society na Krecie (Heraklion) nt. European Labour Markets, Trade & Financial Flows and Economic Growth, 18-21 maja 2006
 • Determinants of Sector-Specific Sensitivity of European Industry after Enlargement, artykuł napisany wspólnie z prof. dr hab. Anną Zielińską-Głębocką i zaprezentowany na 4th International Conference of the European Economics and Finance Society on "Economic and Financial Issues in an Enlarged Europe" Faculty of Economics, University of Coimbra, Portugalia, 19-22 maja 2005
 • The Relationship Between Foreign Direct Investment and Manufactured Trade of Poland, artykuł zaprezentowany podczas The Third Annual Conference of the European Economics and Finance Society "World Economy and European Integration", Uniwersytet Gdański, 13-16 maja 2004
 • Foreign Direct Investment and its employment effects in Polish manufacturing during transition, konferencja International Economics and Finance Society - Heraklion, Kreta, maj 2002
 • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a konkurencyjność polskiego przemysłu przetwórczego, konferencja naukowa pt. "Konkurencyjność gospodarki w warunkach integracji europejskiej", Wydział Ekonomiczny UG, Sopot, 9-10 czerwca 2003
 • "Managing Economic Transition in Eastern Europe", University College London, SSEES, czerwiec 2001.
 • "Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji", konferencja zorganizowana przez Instytut Gospodarki Swiatowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, wrzesień 2000.
 • The political Economy of an Eastern Enlargement of the EU", CEU Summer University, Budapeszt, lipiec 2000

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej - Polish European Community Studies Association - (PECSA) 
 • European Economics and Finance Society (EEFS)
 • Regional Studies Association (RSA)

 

Udział w projektach badawczych:

"Trolley 2.0. Systemy trolejbusowe dla inteligentnych miast", NCN Electric Mobility Europe nr EME/01/TROLLEY2.0/2-018; Partnerzy: Technische Universität Dresden, University of Szeged, Delft Univercity of Technologie, Barnimer Busgesellschaft, Power Research Electronics B.V., evopro Group.

-"Intensywność presji konkurencyjnej a zachowania innowacyjne przedsiębiorstw", NCN OPUS 13, 2017/25/B/HS4/00162

- “Constructing regional competitiveness index for the new EU Member States (the Visegrad Group). Implications for regional policy at local, national and supranational level": Dekaban Liddle Senior Fellowship 2011-2012, University of Glasgow

- "Human capital, innovation and institutions as factors determining regional competitiveness in the Visegrad Group (Poland, Czech Republic, Hungary and Slovakia), as the EU macro-region. Implications for regional policy", European University Institute Florence, w oparciu o grant Centrum Europejskiego Natolin 2011

- Analiza porównawcza zmian konkurencyjności nowych krajów członkowskich w procesie integracji z Unia Europejską (na przykładzie Polski, Węgier, Czech i Słowacji)", finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, numer projektu 2898/B/H03/2010/39

- Ocena wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany produkcyjności pracy firm krajowych w polskim przemyśle przetwórczym w latach 1993-2007, BW 3480-5-0198-8, 2008

- Wpływ zmian w lokalizacji przemysłu i usług w Polsce na konkurencyjność polskich regionów w warunkach integracji europejskiej zrealizowany w ramach grantu badawczego KBN nr 0916/H03/2006/30

- Monitorowanie konkurencyjności przemysłowej Polski w procesie integracji z Unią Europejską (w układzie sektorów, regionów i przedsiębiorstw), realizowany w ramach grantu indywidualnego KBN październik 2001-wrzesień 2003

- Changes in Industrial Competitiveness as a Factor of Integration: Identifying Challenges of the Enlarged Single European Market - projekt badawczy Komisji Europejskiej nr HPSE-CT-2002-00148

- Cele i narzędzia polityki konkurencyjności Polski w kontekście przygotowania do członkostwa w UE - analiza oparta na metodzie benchmarkingu, realizowany w ramach grantu indywidualnego Komitetu Badań Naukowych w okresie wrzesień 1998 - sierpień 2000

 

Nagrody:

- Indywidualna nagroda Rektora III stopnia za wyróżniony doktorat pt. "Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na restrukturyzację przemysłu w Polsce", 2006 r.,

- Zbiorowa nagroda Rektora II stopnia za książkę pt. "Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka", red. A. Zielińska-Głębocka, Gdańsk 2000.