prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

jednostka:

stanowisko:
profesor zwyczajny
funkcja:
telefon:
058-523-1226
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
215
WWW:
Inne funkcje:

Członek Rady Polityki Pieniężnej od 9 lutego 2010 do lutego 2016

Kariera

1998- tytuł profesora nauk ekonomicznych

2002- 2010 - członek i wiceprzewodnicząca Państwowej Komisji Akredytacyjnej

2005 - 2010 - poseł na Sejm V i VI Kadencji

2010 - 2016 - członek Rady Polityki Pieniężnej

Publikacje

Wybrane Monografie, redakcje monografii i rozdziały w monografiach:

MONOGRAFIE I PODRĘCZNIKI 

A. Zielińska-Głębocka, Podstawy ekonomii integracji europejskiej, Wyd. UG. 2018

A. Zielińska-Głębocka, Dostosowania strukturalne gospodarek do globalizacji. C.H. Beck, Warszawa 2016

 A. Zielińska-Głębocka, Współczesna gospodarka światowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012

Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej, red. A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska-Hueckel, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013

Europa Środkowa i Wschodnia - wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności krajów i regonów, red. A. Zielińska-Głębocka, A. Golejewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013

Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów (w kontekście integracji europejskiej) red. A. Zielińska-Głębocka, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008

T. Rynarzewski, A. Zielińska-Głębocka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

 K. Gawlikowska-Hueckel, A. Zielińska-Głębocka, Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH 

 • Próba konceptualizacji problemu kształtowania równowagi zewnętrznej polskiej gospodarki w warunkach integracji z Unią Europejską (w:) Polska w Unii Europejskiej - od stowarzyszenia do piętnastolecia członkostwa, red. A. Ambroziak i A. Szypulewska-Porczyńska, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2020
 • K. Gawlikowska-Hueckel, A. Zielińska-Głębocka, Doświadczenia 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Sukcesy i porażki krajów Grupy Wyszehradzkiej w sferze gospodarczej, (w:) Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich. (red. E. Małuszyńska i inn. ) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2015
 • Zmiany w strukturze gospodarki światowej a współzależność i polaryzacja interesów gospodarczych na linii: wysoko rozwinięta strefa euroatlantycka a gospodarki wschodzące Azji (w:) Kryzysy systemowe, red. J. Kleer i.in., Polska Akademia Nauk, Warszawa 2014
 • Przyszłość strefy euro - wyzwania dla Polski, (w:) Polska w strefie euro- wyzwanie czy konieczność, red, A. Stępniak, M. Krzemiński, Uniwersytet Gdański, Sopot, 2013 
 • Rola banków centralnych w Unii Gospodarczej i Walutowej, w: Uwarunkowania i wyzwania Polskiej Prezydencji, red. A. Stępniak i inni, Sopot 2011
 • Handel międzynarodowy w dobie światowego kryzysu, w: Kryzys globalny. Początek czy koniec?, red. J. Winiecki, Regan Press, Gdańsk 2009
 • Relacje między innowacyjnością a przedsiębiorczością w programach Unii Europejskiej, w: "Europejskie wymiary przedsiębiorczości", red. H. Kruk, K. Skrzeszewska, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, 2008
 • Podstawowe założenia teorii konkurencji, Konkurencja na jednolitym rynku, w: "Konkurencja" Acquis Communautaire, red. Z. Brodecki, Wyd. Lexis Nexis Warszawa 2004
 • Z rozważań nad teorią integracji europejskiej, w: "Fundusze Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy Polski", red. E. Kawecka-Wyrzykowska, SGH, Warszawa 2003
 • A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska-Hueckel, T. Brodzicki, Polski przemysł w obliczu integracji z jednolitym rynkiem europejskim, w: "Procesy integracyjne w gospodarce światowej. Polska w Unii Europejskiej", red. J. Bilski, A. Midera, Wyd. UŁ, Łódź, 2003

Wybrane artykuły w czasopismach naukowych

 • A.Zielińska-Głębocka, Wspólna Europa - szanse i zagrożenia,, ARS Educandi, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Tom V, Gdańsk 2008
 • A. Zielińska-Głębocka, Wspólnota Europejska po 50 latach - próba oceny, "Przegląd Zachodni", Nr 2, 2007
 • K. Gawlikowska-Hueckel, A. Zielińska-Głębocka, The Theoretical Background of the New Economic Geography, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, seria Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, Nr 1166, 2007
 • A. Zielińska-Głębocka, Adaptability of Polish Manufacturing in the Face of EU Accession, “South-Eastern Europe Journal of Economics", vol. 3, No. 1, 2005
 • A. Zielińska-Głębocka, T. Brodzicki, Trade in manufactured goods between the EU and selected accession countries: Identifiying sectors sensitive to changes in industrial competeitiveness of the "new" members, Opere et Studio pro Oeconomia, Vol. II, No 1(3) July 2005
 • A.Zielińska-Głębocka, Industrial Competitiveness in an Enlarged Europe. Review of Key Theoretical and Policy Issues, “Argumenta Oeconomica", No. 1(15) 2004, Special Issue: European Union Enlargement, Wrocław University of Economics, PL ISSN 1233 - 5835, str. 20
 • A.Zielińska-Głębocka, Osłabienie wzrostu gospodarczego krajów europejskich wyzwaniem dla polityki gospodarczej w ramach Unii Gospodarczo-Walutowej, w: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Tempo wzrostu gospodarki światowej. Implikacje dla Polski. Raport Nr 44, Warszawa 2004
 • A. Zielińska-Głębocka, Analiza produkcyjności polskiego przemysłu. Aspekty metodyczne i empiryczne", "Ekonomista", nr 3, 2004 r.
 • A. Zielińska-Głębocka, Europejska polityka strukturalna w świetle poszerzenia Unii Europejskiej - perspektywy dla polskich regionów, w: Dostosowanie gospodarki Pomorza do Unii Europejskiej. Dwugłos akademików i praktyków, red. D. Rucińska, PTE, Gdańsk 2002
 • A.Zielińska-Głębocka, Specjalizacja i lokalizacja przemysłu w Unii Europejskiej. Przegląd teorii i badań empirycznych, "Gospodarka Narodowa", nr 10, 2002
 • A. Zielińska-Głębocka, Zasada ściślejszej współpracy w funkcjonowaniu Unii Europejskiej, "Sprawy Międzynarodowe", nr 3, 2001
 • A. Zielińska-Głębocka, Wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej - analiza oparta na teorii wzrostu, "Gospodarka Narodowa", nr 9, 2001
 • A. Zielińska-Głębocka, Zadania administracji samorządowej w sferze gospodarczej w kontekście integracji z Unią Europejską w: Samorząd Pomorza, zeszyty problemowe, sejmik województwa pomorskiego, nr. 2/2001
Zainteresowania
 • Nowa teoria handlu, nowa geografia ekonomiczna
 • Ekonomia i finanse międzynarodowe
 • Innowacje i konkurencyjność
 • Ekonomia integracji europejskiej

 

Inne

Kierownik i wykonawca 9 projektów badawczych - grantów KBN, Komisji Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki.

1. KBN,  -projekt własny nt. "Cele i narzędzia polityki konkurencyjności Polski w kontekście przygotowania do członkostwa w UE - analiza oparta na metodzie benchmarkingu", kierownik

2.KBN - projekt własny nt. Monitorowanie konkurencyjności przemysłowej Polski w procesie integracji z Unią Europejską ( w układzie sektorów, regionów i przedsiębiorstw) , kierownik

3. KBN - projekt badawczy promotorski nt. System innowacyjny - analiza z perspektywy przedsiębiorstw, kierownik

4. Projekt własny UG nt. Rola handlu towarowego w integracji Polski z Unią Europejską. Doświadczenia i perspektywy, kierownik

5.Projekt własny UG nt. Zależność między handlem zagranicznym i bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w polskim przemyśle w procesie dostosowań do integracji z Unią Europejska, kierownik

6. Projekt własny UG nt. Wyzwania dla europejskiej polityki przemysłowej w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej i Wschodniej, kierownik

7.Piąty Program Ramowy Badań, Technologii i Prezentacji, Komisja Europejska, nt. Changes in Industrial Competitiveness as a Factor of Integration, wykonawca Work Package: Challenges Facing the EU as a result of Changes in the Competitiveness of the Candidate Countries: Economic Policy Recommendations

8. MNiSW, projekt badawczy nt "Wpływ zmian w lokalizacji przemysłu i usług w Polsce na konkurencyjność polskich regionów w warunkach integracji europejskiej, kierownik

9.NCN: projekt badawczy 2010-2012 nt. Analiza porównawcza zmian konkurencyjności nowych krajów członkowskich w procesie integracji z Unią Europejską (na przykładzie Polski, Węgier, Czech i Słowacji), kierownik. Efektem projektu są dwie publikacje w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w 2013r.