dr Dorota Książkiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1382
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
102
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator Pomarańczowej Akademii Uni-Logistics. Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej TRANSOPOT.
Współorganizator Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju na UG.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Na konsultacje w sesji poprawkowej zapraszam on-line w terminach: 

13.09 w godz. 10-11.30

14.09 w godz. 10-11.30

link dla obu  terminów:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA1ZGZjZWEtOWM2Ni00Y2MwLWEwYzYtZjFlNzQxNTYyOGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22a30b99dd-06c8-44d9-93a1-e1e01a441116%22%7d