dr Joanna Krupska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1146
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
231
WWW:
Inne funkcje:
Kariera

 

 • VI 2013 - stopień naukowy doktora (rozprawa: Strukturalizacja systemów informacyjno-decyzyjnych operatorów transportowej obsługi produkcji przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego)
 • I-X 2007 - studia podyplomowe na WSAiB w Gdyni, kierunek: Fundusze UE
 • 2000-2005 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiczny, specjalność:Diagnozowanie Ekonomiczne i Funkcjonowanie Przedsiębiorstw (praca magisterska: "Kontroling finansowy jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem gospodarki rybnej")
Publikacje

Opracowania oryginalne, artykuły, komunikaty naukowe

 Kompetencje poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy. /w/: Równi na rynku pracy? Analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim. (współautor)  Praca zb. pod red. J.Frycy. Wyższa Szkoła Bankowa w  Polskie Gdańsku, Gdańsk 2009,  ISBN 978-83-61712-06-6 , s. 15 - 20.

 Finansowanie innowacji w cyklu dostaw w ramach funduszy UE wspierających zrównoważony rozwój rybołówstwa na przykładzie modernizacji statku rybackiego. /w /: Zrównoważony rozwój transportu wyzwaniem XXI wieku, (współautor)  Materiały konferencyjne UG , Sopot 2009 

 Restrukturyzacja przedsiębiorstw połowowych. /w:/ Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Praca zbiorowa pod red. J.Dworaka, T. Falencikowskiego. Prace naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk 2009,  ISBN 978-83-61712-12-1, s. 101-112

 Procesy integracyjne w łańcuchu dostaw nawozów fosforowych w Polsce. /w:/ Efektywność transportu w teorii i w praktyce, (współautor)  pod red. M. Michałowskiej, prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, ISBN 978-83-7246-583-2, s. 205-214

 Kształtowanie wartości dodanych przedsiębiorstwa - typologia systemów informacyjnych. /w:/ Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu, (współautor)    pod red. E. Urbańczyka, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego WNEIZ  nr 635 w serii ,,Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 35, Szczecin 2010, ISSN 1640-2751

  Obszar rozwoju, /w:/ Pracownicy 45+ w przedsiębiorstwie, (współautor) pod red. B.Majeckiej i J.Frycy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-61161-04-02, s.104-115

 Logistyczne uwarunkowania produkcji energii cieplnej (współautor) A.Mytlewski, T.Nowosielski, J.Schomburg, WSB w Gdańsku, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-61712-52-7, s.1-87

 Modele kształtowania zdolności przewozowej operatorów transportu w obsłudze przedsiębiorstw przemysłowych: Europejska przestrzeń transportu. Koncepcja i rzeczywistość, pod red. E.Załoga, T.Kwarciński, E.Kuciaba, Szczecin 2012

 Aktywność organizacji pozarządowych wobec wymogów sprawności działania sektora biznesowego transportu: Aktywność organizacji pozarządowych jako interesariuszy polityki transportowej, pod red. M.Michałowskiej, 165 Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014,  ISSN 2083-8611, s. 47-56

  Strukturalizacja systemów informacyjno-decyzyjnych jako metoda zarządzania działalnością transportową w systemach produkcji przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego: Uniwersalność versus różnorodność w teorii i praktyce zarządzania, pod red. K.Piotrkowskiego, Z.Wojciechowskiego. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7938-024-4, s. 73-87

 

Jakościowe wymogi transportowej obsługi produkcji przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego - wyniki badań empirycznych za lata 2011-2012. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego nr 53: ,,Ekonomika Transportu i Logistyka". Wydawnictwo Naukowe UG. Gdańsk 2014, s. 63-83, ISSN 0208-4821

Bariery rozwoju operatorów transportowej obsługi produkcji przetwórstwa rybnego "Logistyka"2/14 - dodatek Logistyka Nauka, płyta CD ISSN 1231-5478

Determinanty systemu informacyjnego operatorów transportowej obsługi produkcji przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego"Logistyka" 3/15 - dodatek Logistyka Nauka, płyta CD ISSN 1231-5478, s. 5213-5222

 

Kontroling jako metoda wspomagająca proces zarządzania przedsiębiorstwem: Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem (współautor)  Redakcja naukowa Klaudia Pujer, Wydawnictwo Exante, Wrocław 2016, s. 133-149 ISBN: 978-83-65374-01-1

 

Zrównoważony rozwój regionalnego transportu ładunków w warunkach inwestycyjnych ograniczeń jego operatorów "Logistyka" 3/16 - dodatek Logistyka Nauka, płyta CD ISSN 1231-5478, s. 121-128

Informacyjno-decyzyjne determinanty transportowej obsługi przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s.1-210, ISBN:978-83-7865-418-6

 Forwarding in contemporary delivery chain (współautor) W: Sustainable transport development, innovation and technology : proceedings of the 2016 TranSopot conference /Cham : Springer, cop. 2017, s. 177-183, ISBN: 978-3-319-51426-0, ISBN: 978-3-319-51427-7 (e-ISBN)


Functioning of operational systems in road transport companies: directions of evaluation (współautor) w: Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics. - 2017, Vol. 67, s. 87-99, ISSN: 2544-3224

Morska Gospodarka Rybna w latach 2015-2016


Racjonalność finansowa jako czynnik podejmowania decyzji rezultatowych w przedsiębiorstwie (współautor) w: Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw : publikacja dedykowana pamięci profesora Mirosława Krajewskiego Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017, s. 164-176, ISBN: 978-83-7865-502-2

Operational Conditions of Functional Durability and Performance of Road Transport Enterprises(współautor) Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics : Determinants of functional effectiveness and durability of road transport enterprises, 2017, vol. 73, P. 37-46.

 

Analysis of the Use of Leasing in the Vehicle Financing in Road Transport Enterprises(współautor), Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics : Transportation - Business Operations and Sustainable Development, 2018, vol. 77, s. 41-49.

 

Fundusze UE a wzrost konkurencyjności sektora MŚP - ograniczenia w aplikowaniu o środki unijne - ze szczególnym uwzględnieniem RPO Pomorskie na lata 2014-2020, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, vol. 11, Issue 28, s. 213-226

 

Transport on Own Account - Essence and Regulations(współautor), Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics : Transportation - Business Operations and Sustainable Development, 2018, vol. 77, s. 73-81.

 

Gdańsk Road Freight Transport Companies - Development or Decline(współautor), Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics : Transport Development Challanges, 2019, vol. 81, s. 119-130

 

The Role of Profitability Indicators of Gdańsk Road Freight Transport Companies in the Context of Discriminant Analysis(współautor), Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics : Selected Problems of Transport Economics, 2019, vol. 84, s. 29-39

 Rynek ryb - stan i perspektywy Analizy rynkowe nr 29. ISSN 1732-5889

 Rynek ryb - stan i perspektywy Analizy rynkowe nr 30. ISSN 1732-5889

Rynek ryb - stan i perspektywy Analizy rynkowe nr 31. ISSN 1732-5889 (współautor)

 Morska Gospodarka Rybna 2019 r

Opinia sądowa MIR-PIB sporządzona na podstawie postanowienia Sądu z dnia 15 lipca 2019 r (dot. sygn. akt I C 216/18) - dot. ewaluacji Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. (9p.)

 

The EU Fish Processing Sector. Economic Report (STECF-19-15), Economic report on the fish processing industry, Joint Research Institute, Luxembourg: Publications Office of the European Union

 

Guide to macroalgae cultivation and use in the Baltic Sea Region t.Kulikowski, M.Jakubowska,J.Krupska, I.Psuty, O.Szulecka National Marine Fisheries Research Institute, gdynia 2021

 

Szanse i bariery rozwoju lokalnego rynku ryb na terenie LGR Zalew Szczeciński MIR -PIB, Gdynia 2021

 

The EU Fish Processing Sector. Economic Report (STECF-21-14)  Economic report on the fish processing industry, Joint Research Institute, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2022

 

 

Wystąpienia na konferencjach i seminariach naukowych

Kompetencje poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy. (współautor) Konferencja Naukowa pt. "Równi na rynku pracy? Analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim", Wyższa Szkoła Bankowa w  Gdańsku,  Gdańsk 27.02.2009 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw połowowych, I Konferencja Naukowa pt. "Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Cele, strategie, uwarunkowania",  WSB w Gdańsku, Gdańsk 13-15.09.2009 r.

 Procesy integracyjne w łańcuchu dostaw nawozów fosforowych w Polsce.(współautor) W: Konferencja organizowana przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach pt. Efektywność transportu w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej, Szczyrk 23-24.11.2009 r.

 Rola operatorów transportu multimodalnego w kształtowaniu oferty usług logistycznych "Logistyka - symbioza skuteczności i efektywności" (współautor) konferencja organizowana przez Katedrę Logistyki, Wydział Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk 18.10.2010 r.

Zrównoważony rozwój regionalnego transportu ładunków w warunkach inwestycyjnych ograniczeń jego operatorów. Konferencja organizowana przez Katedrę Transportu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pt. Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionach, Szczyrk 28-29.11.2011 r.

Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Zarządzanie determinowane specyfiką sektora. Konferencja organizowana przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Tytuł wystąpienia: Strukturalizacja systemów informacyjno-decyzyjnych jako metoda zarządzania działalnością transportową w systemach produkcji przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego. 06.12.2013

Tytuł sympozjum: UWARUNKOWANIA EFEKTYWNOŚCI I TRWAŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTU DROGOWEGO Tytuł wystąpienia: Operacyjne uwarunkowania efektywności funkcjonalnej przedsiębiorstw transportowych 14.09.2017

Kongres rybny 2019 - Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego

Makroalgi - przegląd zastosowań pozażywnościowych ze szczególnym uwzględnieniem kosmetyków. - Pierwsze spotkanie interesariuszy projektu GRASS - Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea (Zrównoważona Uprawa Wodorostów w Morzu Bałtyckim)22 września 2020

Attempt to Ulva and Fucus business-planning Gdańsk, 18.02.20201 Grass

Kongres rybny 2021 - Ocena kondycji finansowej branży przetwórstwa rybnego w obliczu Covid

Podaż ryb lokalnych na terenie LGR Zalew Szczeciński - wrzesień 2021 Woliń, Świnoujście

 


 

 

Projekty

Interreg Region Morza Bałtyckiego - Zrównoważona Uprawa Wodorostów w Morzu Bałtyckim- Grass - członek zespołu/realizacja

Interreg Południowy Bałtyk- Projekt InnoAquaTech - Transgraniczny rozwój i transfer innowacyjnych i zrównoważonych technologii w obszarze akwakultur - członek zespołu/realizacja

NCBiR -Projekt Mikropoll - Kompleksowa ocena występowania mikroplastików i stowarzyszonych z nimi zanieczyszczeń w Morzu Bałtyckim  członek zespołu/realizacja

Carp Aquaculture in Poland - członek zespołu/realizacja

 

RYBKOM - Badanie lokalnego rynku ryb i produktów rybnych, ze szczególnym uwzględnieniem podaży, popytu i kanałów dystrybucji dla ryb z lokalnych dostaw
(Study of the local market for fish and fish products, with particular reference to supply, demand and distribution channels for fish from local supplies) Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 - członek zespołu/realizacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Zainteresowania
 • Projektowanie biznesowe (biznes plan)
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa
 • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiebiorstwa
 • Procesy podejmowania decyzji
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Gospodarka morska

 

Inne

Zainteresowania pozanaukowe:

 • Podróże
 • Jazda na nartach
 • Nurkowanie