dr hab. Beata Majecka, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58 523 1228
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
123
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • 2016 - profesor Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2016 - stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (książka habilitacyjna: Behawioralne wartości stratyfikacji ekonomicznej przedsiębiorstw)
 • 2001-2016 - adiunkt, a następnie starszy wykładowca w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2000 - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska: Wartości poznawcze zachowań przedsiębiorstw transportowych w warunkach funkcjonowania rynku konsumenta)
 • 1993-2000 - asystent w KEiFPT
 • 1988-1993 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiki Transportu, specjalność: Transport Lądowy (praca magisterska zbiorowa: Wielkość i upadek PTSB "Transbud" Gdańsk)
Publikacje

I. Rozprawa doktorska

Wartości poznawcze zachowań przedsiębiorstw transportowych w warunkach funkcjonowania rynku konsumenta, 2000.

II. Wydawnictwa zwarte (książki, podręczniki, skrypty)

Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002

Perspektywy zachowań przedsiębiorstw. Celowość, funkcjonalność, witalność, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013

Behawioralne wartości stratyfikacji ekonomicznej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015

Samoregulacyjne kształtowanie zachowań rynkowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020 (współautor A.Letkiewicz)

III. Opracowania oryginalne (części w książkach), artykuły, komunikaty naukowe

Strategie przedsiębiorstw i firm transportu samochodowego w latach 1990 - 1996. "Transport i Logistyka" z 1997r., nr 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, współautor

Kultura organizacyjna narzędziem w walce konkurencyjnej. Materiały konferencyjne z konferencji zorganizowanej przez Klub Młodego Ekonomisty pt.: "Konkurencyjność a wyzwania współczesnej gospodarki" pod redakcją T.Nowosielskiego, PTE, Gdańsk 2001, współautor

Działalność przedsiębiorstw determinowana przyjętymi celami i realizowanymi w podmiocie gospodarczym funkcjami. Przegląd Naukowy WSSE w Gdańsku nr 1, Gdańsk 2002

Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw transportowych. /w:/ Studia nad transportem. Praca zbiorowa pod. red. D.Rucińskiej. Zeszyty Naukowe UG, Ekonomika Transportu Lądowego nr 25, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, współautor

Identyfikacja celów przedsiębiorstw poprzez badania ich zachowań organizacyjnych. /w:/ Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Praca zbiorowa pod red. Z.Warzochy. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2003, współautor

Kultura organizacyjna i inteligencja - atuty przedsiębiorstw we współczesnym świecie. /w:/ Przedsiębiorstwa i gospodarka Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską. Praca zbiorowa pod red. M.Kulikowskiego i Ł. Wódkowskiego, Instytut Wiedzy SGH, Warszawa 2003

Istota przedsiębiorczości. Przegląd Naukowy WSSE w Gdańsku nr 2, Gdańsk 2003

Telepraca - szansą na zatrudnienie. /w:/ Wybrane problemy teorii i funkcjonowania rynku pracy. Praca zbiorowa pod red. B.Majeckiej i T.Nowosielskiego. PTE w Gdańsku, Gdańsk 2004

Podstawy przedsiębiorczości w szkole - dodatkowe obciążenie ucznia czy konieczność ? /w:/ Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego. Praca zbiorowa pod red. J.Brdulaka i M.Kulikowskiego. Instytut Wiedzy SGH, Warszawa 2004, współautor

Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją A.Letkiewicza, Przegląd Naukowy WSSE w Gdańsku nr 3, Gdańsk 2004

Normalizacja jakościowa w transporcie /w:/ Praca zbiorowa pod. red. D.Rucińskiej i E.Adamowicz. Zeszyty Naukowe UG, Ekonomika Transportu Lądowego nr 29, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004

Projakościowe zachowania rynkowe - sukces w dostosowaniu polskiego transportu do Unii Europejskiej /w:/ Transport a Unia Europejska. Sukcesy - Porażki - Kierunki. Praca zbiorowa pod. red. D.Rucińskiej i E.Adamowicz. Zeszyty Naukowe UG, Ekonomika Transportu Lądowego nr 31, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005

Kształtowanie zachowań warunkujących zrównoważony rozwój przedsiębiorstw /w:/ Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami. Praca zbiorowa pod. red. H.Brdulak i T.Gołębiowskiego. SGH, Warszawa 2005

Wzrost przedsiębiorstw jako warunek ich rozwoju na przykładzie przedsiębiorstw transportu drogowego. Praca zbiorowa pod redakcją A.Letkiewicza, Przegląd Naukowy WSSE w Gdańsku nr 4, Gdańsk 2005

Czynniki sukcesu polskich mikroprzedsiębiorstw transportowych na europejskim rynku. /w:/ Transport a Unia Europejska. Polski transport w europejskiej perspektywie.  Praca zbiorowa pod. red. D.Rucińskiej i E.Adamowicz. Zeszyty Naukowe UG, Ekonomika Transportu Lądowego nr 33, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006

Strategiczne uwarunkowania zachowań marketingowych przedsiębiorstw. /w:/ Zachowania podmiotów na rynkach dóbr konsumenckich. Praca zbiorowa pod. red. M.Grzybowskiej-Brzezińskiej, J.Michalaka, A.Rudzewicza. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2005

Strategiczne zachowania przedsiębiorstw jako ich wkład w tworzenie gospodarki opartej na wiedzy. /w:/ Konsument i firma w dobie Internetu. Praca zbiorowa pod red. A.Kowalkowskiego, R.Popiołka. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2006

Identyfikacja celów przedsiębiorstw transportowych poprzez badania ich zachowań organizacyjnych, "Acta Elbingensia"  Rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, tom IV, Elbląg 2006, współautor

Charakterystyka zachowań przedsiębiorstw sektora TSL jako przejawów ich zachowań adaptacyjnych. /w:/ Zachowania adaptacyjne podmiotów TSL na europejskim rynku transportowym. Praca zbiorowa pod red. M. Michałowskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006

Zachowania proekologiczne przedsiębiorstw przemysłowych w województwie pomorskim jako element dostosowania do wymogów unijnych. /w:/ Województwo pomorskie w zintegrowanej Europie. Praca zbiorowa pod red. E.Ignaciuk i J.Stefaniak, PTE w Gdańsku, Gdańsk 2006

Rynek pracy w transporcie drogowym po wejściu Polski do UE. /w:/ Nowa jakość transportu i logistyki po akcesji do Unii Europejskiej.  Praca zbiorowa pod. red. D.Rucińskiej i E.Adamowicz. Zeszyty Naukowe UG, Ekonomika Transportu Lądowego nr 34, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, współautor

Kulturowe uwarunkowania swobody działalności gospodarczej. Praca zbiorowa pod redakcją A.Letkiewicza, Przegląd Naukowy WSSE w Gdańsku nr 5, Gdańsk 2006

Kulturowe i strategiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy /w:/ Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej. Praca zbiorowa pod red. H.Adamkiewicz-Drwiłło. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Modele zachowań w procesie budowy potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa /w:/ Innowacje i jakość jako czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod red. A.Strychalskiej-Rudzewicz. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2007

Strategiczna perspektywa funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy /w:/ Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod red. T.Kamińskiej, J.Frycy, B.Majeckiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007

Zachowania strategiczne przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy /w:/ Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod red. T.Kamińskiej, J.Frycy, B.Majeckiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007

Istota gospodarki opartej na wiedzy /w:/ Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod red. T.Kamińskiej, J.Frycy, B.Majeckiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, współautor

Bariery tworzenia i rozwoju elastycznych przedsiębiorstw /w:/ Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. H.Brdulak, E.Duliniec, T.Gołębiowskiego, SGH, Warszawa 2007

Czy przedsiębiorstwa powinny zatrudniać doświadczonych pracowników? /w:/ Dylematy i perspektywy rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Praca zbiorowa pod red. J.Frycy, D. Wach, PTE, Gdańsk 2007

Zachowania organizacyjne w kontekście cyklu życia przedsiębiorstwa Praca zbiorowa pod redakcją A.Letkiewicza, Przegląd Naukowy WSSE w Gdańsku nr 6, Gdańsk 2007

Globalizacja rynku jako czynnik zachowań promarketingowych przedsiębiorstw /w:/ Marketing w gospodarce opartej na wiedzy. Praca zbiorowa pod redakcją S.Figiela, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2007, współautor

Równowaga funkcjonalna przedsiębiorstwa w warunkach nasilającej się prosumpcji /w:/ Czynnik ludzki w marketingu. Praca zbiorowa pod redakcją A.Rudzewicza i J.Michalaka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2008, współautor

Procesy uczenia się jako warunek sprawności decyzyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy /w:/ Europejskie wymiary przedsiębiorczości. Praca zbiorowa pod redakcją H.Kruk i K.Skrzeszewskiej, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2008, współautor

Wartość przedsiębiorstwa jako rezultat elastyczności behawioralnej pracowników [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem. Praca zbiorowa pod redakcją E.Urbańczyka, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 7, Szczecin 2008, współautor

Równowaga funkcjonalna przedsiębiorstwa w warunkach nasilającej się prosumpcji /w:/ Czynnik ludzki w marketingu. Praca zbiorowa pod redakcją A.Rudzewicza i J.Michalaka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2008, współautor

Procesy uczenia się jako warunek sprawności decyzyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy /w:/ Europejskie wymiary przedsiębiorczości. Praca zbiorowa pod redakcją H.Kruk i K.Skrzeszewskiej, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2008, współautor

Wartość przedsiębiorstwa jako rezultat elastyczności behawioralnej pracowników [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem. Praca zbiorowa pod redakcją E.Urbańczyka, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 7, Szczecin 2008, współautor

Kulturowe aspekty rekrutacji - aspekty teoretyczne [w:] Równi na rynku pracy? Analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim. Praca zbiorowa pod redakcją J.Frycy, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2009

Zachowania rynkowe przedsiębiorstw jako efekt zachowań w organizacji [w:] Współczesne przedsiębiorstwo. Zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu. Praca zbiorowa pod redakcją J.Frycy i J.Jaworskiego, Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk 2009

Charakter organizacji jako czynnik kreowania zachowań kooperacyjnych przedsiębiorstw [w:] Wspólna Europa. Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej. Praca zbiorowa pod redakcją H.Brdulak, E.Duliniec, T.Gołębiowskiego, SGH, Warszawa 2009

Globalizacja jako czynnik kształtujący procesy kulturowe w przedsiębiorstwach [w:] Przegląd Naukowy WSSE w Gdańsku nr 8. Praca zbiorowa pod redakcją A.Letkiewicza, Gdańsk 2009

Zmienność relacji przedsiębiorstwa z klientami jako efekt modelu biznesu [w:] Współczesny marketing - wybrane obszary. Praca zbiorowa pod redakcją A.Rudzewicza, A.Kowalkowskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Olsztyn 2009

Analiza postaw i opinii pracodawców na temat pracowników w wieku 45+ w województwie pomorskim - wyniki pierwszego etapu badań ilościowych, http://www.wykorzystajnas.pl/storage/
newsletter_nr_7.pdf, czerwiec 2010, współautor

Istota zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie, http://www.wykorzystajnas.pl/storage/
newsletter_nr_8.pdf, lipiec 2010, współautor

Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie - obszar procesów wewnętrznych, http://www.wykorzystajnas.pl/storage/newsletter_nr_9.pdf, sierpień 2010, współautor

Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie - obszar rozwoju, http://www.wykorzystajnas.pl/storage/newsletter_nr_10.pdf, wrzesień 2010, współautor

Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie - obszar relacji, http://www.wykorzystajnas.pl/storage/newsletter_nr_11.pdf, październik 2010, współautor

Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie - obszar finansowy, http://www.wykorzystajnas.pl/storage/newsletter_nr_12.pdf, listopad 2010, współautor

Analiza postaw i opinii pracodawców o pracownikach 45+ w województwie pomorskim, [w:] Pracownicy 45+ w przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa pod redakcją J. Frycy i B. Majeckiej, PTE, Gdańsk 2010, współautor

Istota zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie, "Rzeczpospolita" z 9.12.2010, Dodatek specjalny: Wykorzystaj nas! Pracownicy 45+ w Twojej firmie

Rezultaty kampanii promocyjno-informacyjnej "Wykorzystaj nas! Pracownicy 45+ w twojej
firmie" - relacja z konferencji podsumowującej, http://www.wykorzystajnas.pl/
storage/newsletter_nr_13.pdf, listopad 2010, współautor

Architektura organizacji jako czynnik sukcesu rynkowego współczesnych przedsiębiorstw, Przegląd Naukowy WSSE w Gdańsku nr 9, pod red. A.Letkiewicza, Gdańsk 2010

Zjawisko wyuczonej nieudolności zachowań we współczesnych organizacjach, [w:] Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu. Praca zbiorowa pod redakcją Cz.Zająca, nr 19, Wrocław 2010

Sytuacja na lokalnym rynku pracy - opinia MSP z województwa pomorskiego, http://www.wykorzystajnas.pl/storage/newsletter_nr_14.pdf, styczeń 2011, współautor

Zarządzanie wiekiem jako wyzwanie dla MSP z województwa pomorskiego, http://www.wykorzystajnas.pl/storage/newsletter_nr_15.pdf, luty 2011, współautor

Strategiczny wymiar innowacyjnych zachowań przedsiębiorstw, /w:/ Innowacyjne przedsiębiorstwa - standard XXI wieku, pod red. J.Frycy i T.Nowosielskiego, PTE Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2011, autor

Kompetencyjne uwarunkowania skuteczności działań logistycznych [w:] Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych, pod red. R.Milera, A.Mytlewskiego, B.Paca, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 15,  Gdańsk 2012, współautor

Uwarunkowania zachowań przedsiębiorstw transportu samochodowego na rynku przewozów rzeczy - Zeszyty Naukowe UG, Studia i Materiały ITiHM nr 9, pod red. H.Klimek i D.Wach, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego  2012, autor

Wartościowanie zachowań podmiotów gospodarczych transportu w warunkach dekoniunktury gospodarczej, /w:/ Europejska przestrzeń transportu. Wyzwania rynkowe, pod red. E.Załogi, Zeszyt Naukowy  Uniwersytetu Szczecińskiego nr 741, Problemy Transportu i Logistyki nr 18, Szczecin 2012, autor

Efektywność ekonomiczna jako uwarunkowanie przetrwania przedsiębiorstw w kontekście idei zrównoważonego rozwoju, /w:/ Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw a zrównoważony rozwój gospodarki, pod red. H.Klimek i T.Nowosielskiego, PTE Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2013, autor

Changes in qualities of enterprises dictated by globalisation, /w:/ Challenges of global economy, ed. by O.Dębicka, K.Dobrowolski, FRUG, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, autor

Badania porównawcze zachowań organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej działających na względnie zrównoważonym rynku transportowym, /w:/ Aktywność organizacji pozarządowych jako interesariuszy polityki transportowej, pod red. M.Michałowskiej, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersyetetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 165, Katowice 2014, autor

Możliwości kształtowania pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw transportu drogowego - perspektywa witalnościowa, "Logistyka" (dodatek na CD Logistyka-nauka), [dokument elektroniczny] 2014, nr 2, autor

Mechanizm kształtowania witalności przedsiębiorstw transportowych w warunkach zrównoważonego rozwoju - ujęcie gałęziowe, /w:/ Przedsiębiorstwa transportowe - funkcjonowanie i rozwój, pod red. K.Szałuckiego i A.Letkiweicza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 53, Gdańsk 2014, autor

Zachowania rynkowe przedsiębiorstw. Istota, przejawy, uwarunkowania, /w:/ Zachowania rynkowe przedsiębiorstw w teorii i praktyce gospodarczej, pod red. M.Jarockiej i B.Majeckiej, PTE Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2015, współautor

Stratyfikacja rynkowa przedsiębiorstw branży tsl - ujęcie metodologiczne, [w:] Wyzwania rozwoju transportu - polityka, przedsiębiorstwo, technika, pod red. A.Letkiewicza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 59, Gdańsk 2016, współautor

Wykorzystanie analizy skupień w procesach poznawczych stratyfikacji przedsiębiorstw transportowych, "Problemy Transportu i Logistyki" nr 35, Szczecin 2016, współautor

Self-regulatory effectiveness of TSL enterprises as an indicator of their stratification position in the sector, /in:/  Sustainable transport development, innovation and technology: proceedings of the 2016 TranSopot conference / Michał Suchanek (ed.), Springer, cop. 2017, współautor

Badania marketingowe w doborze źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw, /w:/ Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw, pod red. K.Szałuckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, współautor

Self-regulatory of transport enterprises, /in:/ Transport development challenges in the 21 century - multidimensional approach, ed. B.Pawłowska, Research Journal of the University of Gdańsk, Transport Economics and Logistics, Vol.67, Gdańsk University Press, Gdańsk 2017, współautor

Regulatory conditions of functional efficiency and stability of road transport enterprises, /in:/ Determinants of functional efectiveness and durability of road enterprises, ed. A.Letkiewicz, M.Suchanek, Research Journal of the University of Gdańsk, Transport Economics and Logistics, Vol.73, Gdańsk University Press, Gdańsk 2017, współautor

Functional efficiency and stability of road transport enterprises, /in:/ Determinants of functional efectiveness and durability of road enterprises, ed. A.Letkiewicz, M.Suchanek, Research Journal of the University of Gdańsk, Transport Economics and Logistics, Vol.73, Gdańsk University Press, Gdańsk 2017, współautor

Wpływ czynników behawioralnych na funkcjonowanie współczesnych łańcuchów dostaw, /w:/ Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw, pod red. E.Ignaciuk, J.Dąbrowskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, Gdańsk 2017, współautor

Użyteczność publiczna podmiotów komunikacji miejskiej jako determinanta ich zachowań rynkowych, /w:/ Aktualne wyzwania rozwoju transportu, pod red. A.Letkiewicza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 74, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, współautor

The research study on principles of drivers’ behaviour in the labour market of road transport in Poland. Deconstruction of I. Ajzen and M. Fishbein Model, /in:/
New research trends in transport sustainability and innovation: TranSopot 2017 conference,
Michał Suchanek (ed.), Springer, cop. 2018, współautor

Zachowania rynkowe przedsiębiorstw a poziom ich efektywności gospodarowania. Studium przedsiębiorstw indeksu mWIG40, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2018, T.19, z.3, cz.2, współautor

Corporate social responsibility of transport companies on the labour market, /in:/ Transportation - business operations and sustainable development, Andrzej Letkiewicz, Dorota Książkiewicz (ed.), Research Journal of the University of Gdańsk. Transport and Logistics 2018, no.77, współautor

Ethics of the professional drivers. Case study of public transport, /in:/ Transportation - business operations and sustainable development, Andrzej Letkiewicz, Dorota Książkiewicz (ed.), Research Journal of the University of Gdańsk. Transport and Logistics 2018, no.77, współautor

Regulacyjne kształtowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora TSL ze szczególnym uwzględnieniem działalności UOKiK w transporcie pasażerskim, /w:/ Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów (SGH) 2018, zeszyt 170, współautor

Wartości poznawcze wskaźnika sprawności samoregulacyjnej w charakterystyce konkurencyjności przedsiębiorstw branży TSL, /w:/ "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2018, T.19, z.4, cz.2, współautor

Analysis of attitude differences of professional drivers in light of occupational change intention, /in:/ Suchanek M. (ed.) Challenges of urban mobility, transport companies and systems: 2018 TranSopot Conference, Springer 2019, współautor

Regulacyjny wymiar statutu jako determinanta funkcjonowania systemu ekonomiczno-finansowego fundacji prowadzącej działalność gospodarczą, /w:/ Litwiniuk P., Milewska A., Wasilewski M. (red.), Prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania fundacji, SGGW, Warszawa 2019, współautor

The self-regulatory efficiency indicator as a measure of company’s comparative advantage, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, "Organizacja i Zarządzanie", 2020, nr 149, współautor

Debata "(Po)pandemiczne trendy na rynku nieruchomości", "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", 2020, nr 4(91), współautor

IV. Redakcje książek i innych publikacji

Wybrane problemy teorii i funkcjonowania rynku pracy. Praca zbiorowa pod red. B.Majeckiej i T.Nowosielskiego. PTE Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2004

Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa pod red. T.Kamińskiej, J.Frycy i B.Majeckiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007

Pracownicy 45+ w przedsiębiorstwie. Praca zbiorowa pod red. J.Frycy i B.Majeckiej, PTE Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2010

Newsletter nr 7-15 "Wykorzystaj nas! Pracownicy 45+ w Twojej firmie", http://www.wykorzystajnas.pl

Zachowania rynkowe przedsiębiorstw w teorii i praktyce gospodarczej. Praca zbiorowa pod red. M.Jarockiej i B.Majeckiej, PTE Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2015

Zainteresowania
 • Zachowania organizacyjne
 • Zachowania rynkowe przedsiębiorstw
 • Behawioralne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Stratyfikacja przedsiębiorstw
 • Kultura organizacyjna
 • Witalność przedsiębiorstw
Inne

Nagrody:

 • 2002 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego indywidualna stopnia II za działalność dydaktyczno-wychowawczą i organizacyjną oraz publikacje związane z teorią i praktyką zachowań organizacyjnych
 • 2003 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego indywidualna stopnia III za działalność naukowo-dydaktyczną
 • 2004 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego zespołowa stopnia I za osiągnięcia naukowe za monografię pt.: "Nieefektywność rynku. Teoria i praktyka"
 • 2008 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego zespołowa stopnia I za monografię pt.: "Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka"

Inne:

 • 2005 - Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • 2005 - Brązowy Krzyż Zasługi
 • 2010 - Złota Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • 2011 - Srebrny Krzyż Zasługi

Przynależność organizacyjna:

 • członek PTE od 1998 roku
 • od 2001 - członek Zarządu i Prezydium PTE Oddziału w Gdańsku
 • od 2015 - wiceprezes PTE Oddziału w Gdańsku
 • od 2015 - członek Zarządu Krajowego i Prezydium PTE oraz sekretarz generalny PTE

Zainteresowania pozanaukowe:

 • turystyka górska
 • literatura