prof. dr hab. Krzysztof Szałucki

stanowisko:
profesor zwyczajny
funkcja:
telefon:
58-523-1353
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
109
WWW:
Inne funkcje:
Kariera

14.06.1974 - tytuł magistra ekonomii w zakresie Ekonomiki transportu lądowego ze specjalizacją: transport samochodowy. 

15.10.1981 - stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych.

16.06.1988 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

20.01.2000 - tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.

            

Publikacje

Sopot, 31.12. 2019 r.


Krzysztof Szałucki 

Prof. dr hab.

Profesor zwyczajny

Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania

Przedsiębiorstw Transportowych

Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet Gdański

 

 

Wykaz

publikacji naukowych

zrealizowanych w okresie pracy

na Uniwersytecie Gdańskim

01 wrzesień 1980 r. -  31 grudzień 2018 r.

 

 

 

Dorobek autorski obejmuje:

 • rozprawę doktorską;
 • rozprawę habilitacyjną;
 • 43 książki i podręczniki;
 • 107 opracowań oryginalnych, artykułów i komunikatów naukowych;
 • 47 opracowań zrealizowanych w ramach Programów Rozwoju Nauki i Techniki
  oraz Badań Własnych;
 • 174 prace naukowo-badawcze, prace badawcze, ekspertyzy i projekty,
  zlecone przez jednostki gospodarcze, instytucje i placówki naukowe;
 • 70 materiałów i wystąpień na konferencjach naukowych;
 • 88 ocen, opinii i recenzji.


Razem: 531 tytułów.


I. Rozprawa doktorska.
Interwencje gospodarcze w procesie zarządzania przedsiębiorstwami transportu samochodo-wego w Polsce. Sopot 1981. (maszynopis vol. 1, s. 236 + vol. 2, s. 102 + załączniki).

II. Rozprawa habilitacyjna.
Sterowanie ekonomiczne i zachowania organizacyjne w warunkach deficytowej działalności socjalistycznych przedsiębiorstw transportowych. W.U.G., Gdańsk 1988, s. 263 + załączniki s. 9.

III. Książki i podręczniki.

1.    Modelowanie systemów opisujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportu samo-chodowego. Współautor całości. W.U.G., Gdańsk 1985. s. 1 - 234; Wstęp, s. 5; rozdz. I: Przedsiębiorstwo transportu samochodowego i systemy generujące charakterystyki jego procesów gospodarczych, s. 6 - 8;  rozdz. II: Założenia metodologiczne modelowania sys-temów generujących charakterystyki procesów gospodarczych przedsiębiorstwa transportu samochodowego, s. 9 - 35; rozdz. III: System bilansowania zdolności przewozowej taboru przedsiębiorstwa transportu samochodowego, s. 36 - 96; rozdz. IV: Rachunek wynagro-dzeń pracowników w przedsiębiorstwie transportu samochodowego, s. 97 - 122; rozdz. V: Rachunek wpływów ze sprzedaży usług transportowych w przedsiębiorstwie transportu samochodowego, s. 123 - 169; rozdz. VI: Rachunek kosztów własnych w przedsiębior-stwie transportu samochodowego, s. 170 - 203; rozdz. VII: Rachunek wyników gospo-darczych w przedsiębiorstwie transportu samochodowego, s. 204 - 220.
2.    Ekonomika komunikacji miejskiej. Współautor. W.U.G., Gdańsk 1986. Rozdz. VI: Zarys funkcjonowania przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Polsce, s. 121 - 136.
3.    Zastosowanie analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwach transportu lądowego. Praca zbiorowa. W.U.G., Gdańsk 1988. Autor: rozdz. I: Istota i kierunki zastosowania analizy ekonomicznej w działalności przedsiębiorstwa transportu lądowego, s. 6 - 14; rozdz. III: Zastosowanie analizy ekonomicznej w działalności przedsiębiorstwa transportu samocho-dowego, s. 40 - 64.
4.    Poradnik organizatora transportu. Praca zbiorowa. O. O. i N. P. Gdańsk 1989. Autor: p. 2.1. Transport własny i jego organizacja, s. 14 - 18; p. 3.2. Zasady ustalania opłat przewo-zowych w transporcie samochodowym, s. 53 - 65; p. 4.2. Przedsiębiorstwa transportu sa-mochodowego - zawarcie umowy oraz obowiązki stron umowy, s. 77 - 82; p. 4.3. Prze-woźnicy prywatni, przedsiębiorstwa nietransportowe i spółki spedycyjne - zasady i zakres działania, s. 83 - 85; rozdz. 6: Funkcjonowanie zorganizowanego transportu samochodo-wego w przedsiębiorstwach produkcji towarowej, s. 191 - 207.
5.    Rachunek ekonomiczny efektywności krajowych lotniczych przewozów pasażerskich w warunkach porównywalności z wybranymi gałęziami transportu lądowego. Wydawnictwo OBET, Warszawa 1989. Autor: Części I - Podstawy metodologiczne rachunku ekono-micznej efektywności procesów przewozowych występujących w krajowym transporcie pasażerskim, s. 11 - 34; części IV - Modelowanie decyzyjnego rachunku efektywności ma-jącego zastosowanie przy wyborze gałęzi transportu w krajowych przewozach pasażer-skich według kryterium mezo- oraz mikro - ekonomicznego. s. 142 - 158.
6.    Funkcjonowanie rynku usług transportowych. Praca zbiorowa. W.U.G., Gdańsk 1990. Autor: p. 1.2. Istota funkcjonowania rynku, s. 17 - 22; p. 3.5. Rola cen w funkcjonowaniu rynku usług transportowych, s. 98 - 105; p. 4.5. Marketing jako strategia rynkowa w transporcie, s. 125 - 129.
7.    Postęp ekonomiczny w transporcie kolejowym. Wydawnictwo OBET, Warszawa 1990, s. 1 - 30.
8.    Przedsiębiorstwa komunalne o niepodzielnych składnikach mienia działające na obszarach kilku gmin. Praca zbiorowa. I. B. n G. R. Gdańsk 1991. Współautor części trzeciej: Wa-runki urynkowienia działalności komunikacji miejskiej, s. 43 - 62.
9.    Koncepcja krajowego modelu funkcjonowania transportu samochodowego w warunkach gospodarki rynkowej. Wydawnictwo OBET, Warszawa 1991, s. 1 - 63.
10.    Przekształcenia w sektorze usług komunalnych. Praca zbiorowa. I. B. n G. R. Gdańsk 1992. Współautor: Cz. I p. II.1. s. 49 - 55; Cz. I p. IV.2.2. s. 126 - 128; Cz. II p. I.3. s. 149 - 157; Cz. II p. II.3. s. 209 - 216.
11.    Przekształcenia w sektorze usług komunalnych. Praca zbiorowa. P. R. i P. P. K. Warszawa 1993. Współautor zakresu merytorycznego dotyczącego komunikacji miejskiej, s. 1 - 309.
12.    Prywatyzacja usług komunalnych w Polsce. Praca zbiorowa. I. B. n G. R. Gdańsk - Lublin 1994. Współautor zakresu merytorycznego dotyczącego komunikacji miejskiej, s. 1 - 168.
13.    Rynek usług komunalnych w Polsce. Praca zbiorowa. I. B. n G. R. Gdańsk -   Lublin 1994. Współautor zakresu merytorycznego dotyczącego komunikacji miejskiej, s. 1 - 99.
14.    The transformation of the public utility sektor. Praca zbiorowa. P. R. i P. P. K. Warszawa 1994. Współautor zakresu merytorycznego dotyczącego komunikacji miejskiej, s. 1 - 301.
15.    Transport pasażerski w rejonie gdańskim w warunkach gospodarki rynkowej. Praca zbio-rowa. W.U.G., Gdańsk 1994. Autor części II: Pasażerski transport samochodowy w regio-nie gdańskim w warunkach gospodarki rynkowej, s. 21 - 30.
16.    Restrukturyzacja transportu w Polsce w latach 1990 - 1994. Praca zbiorowa. W.U.G., Gdańsk 1996. Autor: p. 1.2. Podstawowe determinanty i założenia restrukturyzacji pol-skiego transportu w latach 1990 - 1994 - Transport samochodowy, s. 22 - 28; p. 2.2. Eko-nomiczno-społeczne efekty restrukturyzacji polskiego transportu w latach 1990 - 1994 - Transport samochodowy, s. 72 - 77; p. 3.2. Koncepcje dalszej restrukturyzacji polskiego transportu - Transport samochodowy, s. 129 - 132.
17.    Transport. Praca zbiorowa. W.N. PWN, Warszawa 1997. Autor: rozdz. 2.1.: Transport samochodowy, s. 63 - 88;  rozdz. 3.1.: Spedycja, s. 277 - 282.
18.    Komunikacja miejska w gospodarce rynkowej. Praca zbiorowa. W.U.G., Gdańsk 1997. Autor: rozdz. 9: Przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej, s. 152   165; rozdz. 10: Ekono-mika przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, s. 166   179; rozdz. 11: Funkcjonowanie przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, s. 180 - 187.
19.    Zarządzanie marketingowe działalnością transportową. Praca zbiorowa. W.U.G. Gdańsk 1998. Autor: rozdz. 3: Zarządzanie marketingowe w transporcie samochodowym, s. 103 - 114.
20.    Transport. Praca zbiorowa. Wyd. II. W.N. PWN, Warszawa 1998. Autor: rozdz. 2.1.: Transport samochodowy, s. 63 - 88; rozdz. 3.1. Spedycja, s. 277 - 282.
21.    Zarządzanie komunikacją miejską. Praca zbiorowa. G.F.K.M. Gdańsk 1999.  Autor: rozdz. 4: Planowanie inwestycji, s. 118 - 127; rozdz. 5: Przedsiębiorstwo przewozowe, s. 128 - 158.
22.    Przedsiębiorstwa transportowe - warunki i mechanizmy równowagi. W.U.G. Gdańsk 1999, s. 1 -197;  rozdz. 1.: Istota problemu równowagi w działalności  gospodarczej przed-siębiorstw transportowych, s. 7 - 30;  rozdz. 2.: Wartości funkcjonalne równowagi przed-siębiorstw transportowych, s. 31 - 46; rozdz. 3.: Regulacyjne mechanizmy równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 47 - 82; rozdz. 4.: Adaptacyjne mechanizmy równo-wagi przedsiębiorstw transportowych, s. 83 - 110;  rozdz. 5.: Optymalizacyjne mechani-zmy równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 111 - 134; rozdz. 6.: Strategiczne wartości równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 135 - 160; rozdz. 7.: Równowaga przedsiębiorstw transportowych na rynkach otwartych, s. 161 - 182.
23.    Marketing na rynku usług lotniczych. Praca zbiorowa. W.U.G. Gdańsk 2000. Autor roz-działu 5: Strukturalne podstawy kształtowania orientacji marketingowej na polskim rynku usług lotniczych, w części: 5.1. Rynkowa strukturalizacja transportu lotniczego w Polsce po 1989 r., s. 192 - 195; 5.2. Rynkowe uwarunkowania podmiotowej organizacji transpor-tu lotniczego w Polsce, s. 199 -202.
24.    Transport. Praca zbiorowa. Wyd. III - rozszerzone i uaktualnione. W.N. PWN, Warszawa 2000. Autor: rozdz. 2.1. Transport samochodowy, s. 47 -79; rozdz. 3.1. Spedycja, s. 258 - 270; rozdz. 4.1. Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych, s. 314 - 320.
25.    Transport. Praca zbiorowa. Wyd. III  -  zmienione. W.N. PWN, Warszawa 2002. Autor: rozdz. 2.1. Transport samochodowy, s. 47 -79; rozdz. 3.1. Spedycja, s. 258 - 270; rozdz. 4.1. Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych, s. 314 - 320.
26.    Gospodarowanie w komunikacji miejskiej. Praca zbiorowa. W.U.G. Gdańsk 2002. Autor: rozdz. 13. Przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, s. 259 -272; rozdz. 14. Ekonomika przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, s. 273 - 285;   rozdz. 15. Funkcjonowanie przed-siębiorstw komunikacji miejskiej, s. 286 - 293.
27.    Ekonomika i kierowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu  Gdańskiego. Gdańsk  2003. Autor: p. 3.8. Logistyka w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, s. 135  -  138;  p. 4.1. Istota i zakres ekonomiki przedsiębiorstwa,  s. 141  - 144;  p. 4.8. Przychody przedsiębiorstwa;  s. 177  -  180;  p. 4.9. Wynik finansowy przed-siębiorstwa;  s. 180  -  183;  p. 5.5. System motywacyjny i zarządzanie zasobami ludzkimi,  s.  307  -  312.
28.    Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce. Współautor. Urząd Komi-tetu Integracji Europejskiej. Warszawa 2003 , s. 1  -  121.
29.    Ekonomika transportu. Redaktor naukowy wydania. Zeszyty Naukowe Politechniki Wro-cławskiej . Inżynieria Maszyn - Vol. 8, Zeszyt 3 / 2003. Agenda Wydawnicza Wrocław-skiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2003,  s. 1 - 80.
30.    Transport. Praca zbiorowa. Wyd. IV. W.N. PWN, Warszawa 2005. Autor: rozdz. 2.1. Transport samochodowy, s. 38 - 73; rozdz. 3.1. Spedycja, s. 249 - 261; rozdz. 4.1. Pod-stawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych, s. 338 - 344, rozdz. 4.2.  Ekonomika przedsiębiorstw transportowych, s. 344 - 352, rozdz. 4.3. Zarządzanie przedsiębiorstwami transportowymi, s. 352 - 359, rozdz. 4.7. Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw transportowych, s. 405 - 408.
31.    Transport. Praca zbiorowa. Wyd. IV -  zmienione. W.N. PWN, Warszawa 2006. Autor: rozdz. 2.1. Transport samochodowy, s. 38 - 73; rozdz. 3.1. Spedycja, s. 249 - 261; rozdz. 4.1. Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych , s 338 - 344, rozdz. 4.2.  Ekonomika przedsiębiorstw transportowych, s. 344 - 352, rozdz. 4.3. Zarządzanie przed-siębiorstwami transportowymi, s. 352 - 359, rozdz. 4.7. Zachowania organizacyjne przed-siębiorstw transportowych, s. 405 - 408.
32.    Transport. Praca zbiorowa. Wyd. IV -  zmienione. W.N. PWN, Warszawa 2007. Autor: rozdz. 2.1. Transport samochodowy, s. 38 - 73; rozdz. 3.1. Spedycja, s. 249 - 261; rozdz. 4.1. Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych, s. 338 - 344, rozdz. 4.2.  Ekonomika przedsiębiorstw transportowych, s. 344 - 352, rozdz. 4.3. Zarządzanie przed-siębiorstwami transportowymi, s. 352 - 359, rozdz. 4.7. Zachowania organizacyjne przed-siębiorstw transportowych, s. 405 - 408.
33.    Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój. Praca zbiorowa. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu  Gdańskiego. Gdańsk  2007. Autor: p. I.11. Logistyka w funkcjo-nowaniu przedsiębiorstwa, s. 149  -  153;  p. II.1. Istota i zakres ekonomiki przedsiębior-stwa,  s. 191  -  194;  p. II.2. Przychody przedsiębiorstwa i czynniki kształtujące ich wyso-kość,  s. 194  -  197;  p. II.9. Wynik finansowy przedsiębiorstwa,  s. 249  -  252;           p. III.1. Istota, zakres i systematyka procesów kierowania rozwojem przedsiębiorstwa,      s. 387  -  392;  p. III.6.. System motywacyjny i zarządzanie zasobami ludzkimi,  s.  446  -  451.
34.    Transport. Praca zbiorowa. Wyd. IV -  zmienione. W.N. PWN, Warszawa 2008. Autor: rozdz. 2.1. Transport samochodowy, s. 38 - 73; rozdz. 3.1. Spedycja, s. 249 - 261; rozdz. 4.1. Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych, s. 338 - 344, rozdz. 4.2.  Ekonomika przedsiębiorstw transportowych, s. 344 - 352, rozdz. 4.3. Zarządzanie przed-siębiorstwami transportowymi, s. 352 - 359, rozdz. 4.7. Zachowania organizacyjne przed-siębiorstw transportowych, s. 405 - 408.
35.    Transport. Praca zbiorowa. Wyd. V  -  zmienione. W.N. PWN, Warszawa 2009. Autor: rozdz. 2.1. Transport samochodowy, s. 38 - 69; rozdz. 3.1. Spedycja, s. 252 - 264; rozdz. 4.1. Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych, s. 340 - 346, rozdz. 4.2.  Ekonomika przedsiębiorstw transportowych, s. 346 - 354, rozdz. 4.3. Zarządzanie przed-siębiorstwami transportowymi, s. 354 - 361, rozdz. 4.7. Zachowania organizacyjne przed-siębiorstw transportowych, s. 404 - 407.
36.    Innovative perspective of transport and logistics. Praca zbiorowa. WUG, Gdańsk 2009. Współautor: chapter 13. Innovative trends in freight road vehicles, s. 229 - 236.
37.     Transport. Praca zbiorowa. Wyd. V -  zmienione. W.N. PWN, Warszawa 2010. Autor: rozdz. 2.1. Transport samochodowy, s. 38 - 69; rozdz. 3.1. Spedycja, s. 252 - 264; rozdz. 4.1. Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych, s. 340 - 346, rozdz. 4.2.  Ekonomika przedsiębiorstw transportowych, s. 346 - 354, rozdz. 4.3. Zarządzanie przed-siębiorstwami transportowymi, s. 354 - 361, rozdz. 4.7. Zachowania organizacyjne przed-siębiorstw transportowych, s. 404 - 407.
38.    Transport. Praca zbiorowa. Wyd. VI. W.N. PWN, Warszawa 2016. Autor: rozdz. 3.1. Transport samochodowy, s. 64 - 101;  rozdz. 6.1. Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych, s. 538 - 567, rozdz. 6.2.  Działalność operacyjna przedsiębiorstw trans-portowych, s. 567 - 571, rozdz. 6.4. Finansowanie przedsiębiorstw transportowych, s. 606 - 617;  rozdz. 7.2. Spedycja, s. 631 - 643.
39.    Kształtowanie równowagi przedsiębiorstw transportowych. Texter. Warszawa 2016, s. 1 - 145; Wstęp, s. 5 - 6; rozdz. 1.: Istota problemu równowagi w działalności  gospodarczej przedsiębiorstw transportowych, s. 7 - 24;  rozdz. 2.: Wartości funkcjonalne równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 25 - 36; rozdz. 3.: Regulacyjne mechanizmy równo-wagi przedsiębiorstw transportowych, s. 37 - 60; rozdz. 4.: Adaptacyjne mechanizmy równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 61 - 78;  rozdz. 5.: Optymalizacyjne me-chanizmy równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 79 - 94; rozdz. 6.: Strategiczne wartości równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 95 - 112; rozdz. 7.: Równowaga przedsiębiorstw transportowych na rynkach otwartych, s. 113 - 130.
40.    Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego. Praca zbiorowa. PWE. Warszawa 2016. Au-tor:  p. 2.1. Istota, funkcjonowanie, zakres i systematyka procesów funkcjonowania przed-siębiorstwa, s. 47 - 50;  p. 2.5. System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstwa, s. 105 - 110; p. 2.6. System podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie i uwarunkowania procesu podejmowania decyzji, s. 110 - 118;  p. 2.9. System motywacyjny w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, s. 142 - 146;  p. 3.1. Istota, zakres i systematyka tematyczna ekono-miki przedsiębiorstwa, s. 155 - 158;  p. 3.2. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło informacji ekonomicznej o przedsiębiorstwie, s. 158 - 162;  p. 3.3. Przychody przedsiębiorstwa i czynniki kształtujące poziom przychodów, s. 162 - 165;  p. 3.5. Wynik operacyjny i wynik finansowy przedsiębiorstwa, s. 192 - 195;  p. 3.7. Ekonomiczna war-tość dodana EVA i rynkowa wartość dodana MVA, s. 221 - 228;  p. 4.11. Logistyka w kształtowaniu efektywnego gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa i umacnianiu jego pozycji konkurencyjnej, s. 314 - 317.
41.    Równowaga w funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowych. Texter. Warszawa 2017, s. 1 - 220; Wstęp , s. 7 - 9;  rozdz. 1.: Funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych jako przedmiot badań poznawczych i stosowanych, s. 11 - 18;  rozdz. 2.: Istota problemu równowagi w działalności  gospodarczej przedsiębiorstw transportowych, s. 19 - 40;  rozdz. 3.: Wartości funkcjonalne równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 41 - 54;  rozdz. 4.: Regulacyjne mechanizmy równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 55 - 98;  rozdz. 5.: Adaptacyjne mechanizmy równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 99 - 122;   rozdz. 6.: Optymalizacyjne mechanizmy równowagi przedsiębiorstw transporto-wych, s. 123 - 144;  rozdz. 7.: Strategiczne wartości równowagi przedsiębiorstw transpor-towych, s. 145 - 168;  rozdz. 8.: Równowaga przedsiębiorstw transportowych funkcjonu-jących na rynkach otwartych, s. 169 - 197.
42.    Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. Redaktor nau-kowy wydania. W.U.G. Gdańsk 2017, s. 1 - 229.
43.    Equilibrium of Enterprises in the Polish Transport Market. Texter. Warszawa 2019, s. 1 - 206; Introduction, pages: 5 - 7; chapter 1.: Functioning of Transport Enterprises as a Sub-ject of Explanatory and Applied Research, pages: 9 - 15; chapter 2.: The Essence of the Issue of  Equilibrium in the Economic Activity of Transport Enterprises, pages: 17 - 36; chapter 3.: Functional Values of Transport Enterprises’ Equilibrium, pages: 37 - 49;  chap-ter 4.: Regulatory Mechanisms of Equilibrium of Transport Enterprises, pages: 51 - 90; chapter 5.: Adaptive Mechanisms of Balance of Transport Enterprises, pages: 91 - 113; chapter 6.: The Optimizing Mechanisms of the Equilibrium of  Transport Enterprises, pag-es: 115 - 134; chapter 7.: Strategic Values of Transport Enterprises Equilibrium, pages: 135 - 155; chapter 8: Equilibrium of  Transport Enterprises Operating on Open Markets, pages: 157 - 181.IV. Opracowania oryginalne, artykuły i komunikaty naukowe.

1.    Transport samochodowy w reformowanej gospodarce Polski. Komunikat o sesji nau-kowej. T. N. O. i K. - U. G., Gdańsk 1981, s. 1 - 6.
2.    Interwencje gospodarcze w działalności przedsiębiorstw transportu samochodowego (wyniki badań empirycznych). Zeszyty Naukowe W. E. T. - E. T. L. nr 12. W.U.G. Gdańsk 1983, s. 141 - 156.
3.    Problemy adaptacji systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwach transportu samo-chodowego. /w:/ "System motywacyjny w przedsiębiorstwie transportu samochodo-wego". PTE - AE, Katowice 1983, s. 1 - 10.
4.    Taktyczne planowanie interakcyjne - metoda kierowania gospodarczego przedsiębior-stwami transportu samochodowego (wprowadzenie do mikroekonomicznego plano-wania systemowego w transporcie samochodowym). Zeszyty Naukowe W. E. T.- E.T.L. nr 13. W.U.G. Gdańsk 1983, s. 169 - 178.
5.    Pola decyzji systemu ekonomicznego przedsiębiorstwa transportu samochodowego. /w:/ "System ekonomiczny przedsiębiorstwa transportu samochodowego". PTE - AE, Katowice 1984, s. 1 - 10.
6.    System ekonomiczny przewoźnika miejskiego w warunkach deficytowości transportu miejskiego. Współautor. /w:/ "System ekonomiczny przedsiębiorstwa transportu samo-chodowego". PTE - AE, Katowice 1984, s. 1 - 10.
7.    Funkcja poznawcza badań analitycznych w dziedzinie pól decyzji gospodarczych przedsiębiorstwa transportu samochodowego (Ujęcie semantyczne). Zeszyty Naukowe W. E. T. - E. T. L. nr 14. W.U.G. Gdańsk 1985, s. 173 - 184.
8.    Samodzielność potencjalna i realna przedsiębiorstw transportowych w dziedzinie re-produkcji. Współautor. Zeszyty Naukowe W. E. T.    E. T. L. nr 15. W.U.G. Gdańsk 1985, s. 85 - 91.
9.    Systemowa a sytuacyjna koncepcja cen w funkcjonowaniu branżowych przedsię-biorstw transportu samochodowego. "Przegląd Komunikacyjny" nr 6, Warszawa 1986, s. 119 - 121.
10.    Dotowanie przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Współautor. "Transport miejski" nr 9, Warszawa 1986, s. 212 - 213.
11.    Komunikat o kolokwium habilitacyjnym dr Z. Kordela. "Przegląd Komunikacyjny" nr 10, Warszawa 1986, s. 222.
12.    Systemy pobudzania przedsiębiorstw transportu samochodowego w Polsce (Doświad-czenia lat 1982 - 85). Zeszyty Naukowe W.E. T.- E. T. L. nr 16. W.U.G. Gdańsk 1987, s. 77 - 93.
13.    Typologia uwarunkowań procesów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach transportu samochodowego (Ujęcie porównawczo-dedukcyjne). Zeszyty Naukowe W. E. T. - E. T. L. nr 17. W.U.G. Gdańsk 1988, s. 170 - 186.
14.    Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw transportu samochodowego -  recenzja pod-ręcznika WKŁ. "Przegląd Komunikacyjny" nr 6, Warszawa 1988, s. 125.
15.    Samodzielność ekonomiczna przedsiębiorstw transportu samochodowego. "Przegląd Komunikacyjny" nr 8, Warszawa 1988, s. 160 - 162.
16.    Rynkowe uwarunkowania procesów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach ko-munikacji miejskiej. Współautor. Zeszyty Naukowe W. E. T. - E. T. L. nr 18. W.U.G. Gdańsk 1989, s. 145 - 154.
17.    Otoczenie rynku usług transportu samochodowego w Polsce. Współautor. Zeszyty Naukowe W. E. T. - E. T. L. nr 18. W.U.G. Gdańsk 1989, s. 123 - 131.
18.    Transport samochodowy w obsłudze polskich portów morskich. Zeszyty Naukowe E.T.L. nr 19. W.U.G. Gdańsk 1991, s. 185 - 198.
19.    Urynkowienie komunikacji miejskiej. Współautor. "Przegląd Komunikacyjny" nr 6, Warszawa 1991, s. 94 - 96.
20.    Restrukturyzacja komunikacji miejskiej w aglomeracji gdańskiej. Współautor. Biuletyn Informacyjny I. G. K. M. Warszawa 1991, s. 16 - 36.
21.    Sytuacja komunikacji miejskiej w aglomeracji gdańskiej na początku 1991 r. Współau-tor. "Transport miejski" nr 7, Warszawa 1991, s. 127 - 129.
22.    Koncepcja zmian w organizacji zarządzania komunikacją miejską w aglomeracji gdań-skiej. Współautor. "Transport miejski" nr 8, Warszawa 1991, s. 180 - 182.
23.    Organizacja komunikacji miejskiej przez Związek Transportowy. Współautor. "Trans-port miejski" nr 9, Warszawa 1991, s. 208 - 209.
24.    Rynek jako regulator zachowań rozwojowych przedsiębiorstw transportu samochodo-wego w warunkach istnienia ograniczeń systemowych. Zeszyty Naukowe E. T. L. nr 20. W.U.G. Gdańsk 1992, s. 67 - 84.
25.    Organizacyjno-prawne uwarunkowania obsługi polskich portów morskich przez trans-port lądowy. Zeszyty Naukowe E. T. L. nr 20, W.U.G. Gdańsk 1992, s. 117 - 126.
26.    Zachowania przedsiębiorstw samochodowych w gospodarce rynkowej. Współautor. "Przegląd Komunikacyjny" nr 7 - 8, Warszawa 1992, s. 23 - 25.
27.    Kapitał zagraniczny na polskim rynku transportowym. "Przegląd Komunikacyjny" nr 7 - 8, Warszawa 1993, s. 9 - 11.
28.    Powołanie, organizacja i początki funkcjonowania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Współautor. "Biuletyn Informacyjny" I. G. K. M. nr 12, Warszawa 1993, s. 1 - 4.
29.    Badania marketingowe komunikacji miejskiej w Rumi jako podstawa jej restrukturyza-cji. Współautor. "Transport miejski" nr 12, Warszawa 1993, s. 1 - 4.
30.    Przedsiębiorstwa transportowe - aktualne problemy poznawcze i obszary badań. "Transport i Logistyka" nr 1, Sopot 1993, s. 31 - 35.
31.    System ekonomiczny jednostek użyteczności publicznej transportu w warunkach ryn-kowych przekształceń gospodarki narodowej Polski. Zeszyty Naukowe E. T. L. nr 21. W.U.G. Gdańsk 1993, s. 55 - 61.
32.    Organizacja i zarządzanie komunikacją miejską w gospodarce rynkowej. Współautor. "Problemy Ekonomiki Transportu" nr 1, Warszawa 1994, s. 21 - 29.
33.    Restrukturyzacja komunikacji miejskiej - koncepcja urynkowienia i zakres realizacji. Współautor. "Transport i Logistyka" nr 2, Sopot 1994, s. 44 - 50.
34.    Drugi etap restrukturyzacji gdyńskiej komunikacji miejskiej. Współautor. "Biuletyn In-formacyjny" I. G. K. M. nr 17, Warszawa 1994, s. 3 - 4.
35.    Strategia rozwoju infrastruktury transportu samochodowego województwa gdańskie-go i elbląskiego wobec zmian restrukturyzacyjnych i strukturalnych gospodarki. "Ba-dania i Studia" nr 1, K. T. i L. U.G., Sopot 1994, s. 42 - 45.
36.    Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej wobec przemian w gospodarce narodowej. /w:/: "Przekształcenia własnościowe w transporcie". Współautor. W. G., Gdańsk 1994, s. 65 - 70.
37.    Rynek usług komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Współautor. ,,Biuletyn Informacyjny" I. G. K. M. nr 23, Warszawa 1995, s. 36 - 38.
38.    Przekształcenia komunikacji miejskiej w aglomeracji gdańskiej. Współautor. ,,Przegląd Komunikacyjny" nr 9, Warszawa 1995, s. 20 - 22.
39.    Kierunki integracji komunikacji miejskiej w konurbacji miejskiej. Współautor. /w:/ ,,Problemy integracji transportu miejskiego w konurbacji miejskiej". S.I.T.K., T.U.P., U.G., Gdańsk 1995, s. 47 - 56.
40.    Własny transport samochodowy przedsiębiorstw produkcji towarowej -  dylematy przekształceń i funkcjonowania. "Problemy Ekonomiki Transportu" nr 2, Warszawa 1996, s. 55 - 62.
41.    Punktowa infrastruktura transportowa w studiach feasibility. Współautor. /w:/ ,,Finansowanie infrastruktury transportowej" GTN - U.G., W.G., Gdańsk 1996, s. 45 - 50.
42.    Badania marketingowe w komunikacji miejskiej. Współautor. Materiały XXVI Zjazdu Komunikacji Miejskiej w Łodzi. Łódź 1996, s. 83 - 98.
43.    Adaptacja rynkowa komunikacji miejskiej w Polsce (Doświadczenia lat 1989 - 1996). "Transport miejski" nr 3, Warszawa 1997, s. 8 - 11.
44.    Publiczna użyteczność działalności przedsiębiorstw transportowych w Polsce. "Pro-blemy Ekonomiki Transportu" nr 1, Warszawa 1997, s. 5 - 11.
45.    Dynamiczne cechy zarządzania w transporcie samochodowym. "Przegląd Komunika-cyjny" nr 4, Warszawa 1997, s. 19 - 20.
46.    Sprzeczności sytuacyjnej koncepcji cen usług przewozowych w komunikacji miejskiej. "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" nr 36, Warszawa 1997, s. 7 - 9.
47.    Systemowe uwarunkowania zarządzania publicznym transportem zbiorowym w mia-stach. Współautor. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej: "Za-rządzanie publicznym transportem zbiorowym w miastach". S. I. T. K., Zeszyt nr 16 (51), Kraków 1997, s. 145 - 151.
48.    Przekształcenia własnościowe w transporcie miejskim. Współautor. / w: /: "Przekształ-cenia własnościowe w transporcie". G. T. N., Gdańsk 1997, s. 67 - 80.
49.    Strategia odnowy taboru komunikacji miejskiej na tle polityki transportowej Gdyni. Współautor. / w: / "Polityka taborowa oraz systemy finansowania zakupów taboru dla komunikacji miejskiej". I. G. K. M., Łódź 1997, s. 29 - 35.
50.    Ewolucja zachowań polskich przedsiębiorstw samochodowych w gospodarce rynko-wej. "Przegląd Komunikacyjny" nr 7, Warszawa 1998, s. 17 - 20.
51.    Specyfika i sprzeczności efektu dźwigni finansowej w komunikacji miejskiej. "Biule-tyn Komunikacji Miejskiej" nr 41, Warszawa 1998, s. 6 - 9.
52.    Powstanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej jako kolejny etap restruktury-zacji gdyńskiej komunikacji miejskiej. Współautor. "Transport miejski" nr 3, Warszawa 1998, s. 22 - 24.
53.    Zagadnienia ekonomiczno-finansowe działalności średnich i małych przedsiębiorstw transportu samochodowego i spedycji. "Problemy Ekonomiki Transportu" nr 1, War-szawa 1998, s. 5 - 13.
54.    Działania własne przedsiębiorstw komunikacji miejskiej na rzecz jakości usług. Współ-autor. /w:/ "Jakość usług komunikacji miejskiej". I. G. K. M., Łódź 1998, s. 201 - 214.
55.    Financial and fiscal policy towards transport companies on the open market. "Spedycja i Transport" nr 8, Gdynia 1998; część: Forwarding & Transport, s. VI - VIII.
56.    Koncepcja restrukturyzacji ponadlokalnego drogowego transportu pasażerskiego w skali województwa. "Biuletyn Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowe-go i Spedycji" nr 9, Warszawa 1999, s. 10 - 13.
57.    Sfera użyteczności publicznej (artykuł dyskusyjny). "Biuletyn Polskiej Izby Gospodar-czej Transportu Samochodowego i Spedycji" nr 9, Warszawa 1999, s. 22 - 24.
58.    Zarządzanie marketingowe w transporcie samochodowym. "Przegląd Komunikacyjny" nr 1, Warszawa 2000, s. 6 - 10.
59.    Mechanizmy przekształceń przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej. "Biuletyn Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji" nr 14, Warszawa 2000, s. 22 - 23.
60.    Problemy integracji transportu miejskiego w procesie dostosowania Polski do Unii Eu-ropejskiej. Współautor. /w:/ Materiały Kongresu "Transport 2000". S. I. T. K. Kraków 2000, s. 103 - 124.
61.    Efektywne zarządzanie komunikacją w miastach i przedsiębiorstwami komunikacji miejskiej na przykładzie Gdyni. Współautor. /w:/ "Efektywność transportu zbiorowego w miastach". I. G. K. M., Łódź 2000, s. 111 - 124.
62.    Mechanizmy adaptacyjne polskich przedsiębiorstw transportowych wobec wyzwań rynku globalnego. /w:/ Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej. Wy-zwania dla przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2001, s. 43 - 48.
63.    Konkurencyjność przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej. "Biule-tyn Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji" nr 18. War-szawa 2001, s. 5 i 10 - 11.
64.    Systemy taryfowe i biletowe stosowane w zintegrowanym miejskim i regionalnym transporcie zbiorowym. Współautor. /w:/ "Nowoczesne systemy opłat w zintegrowa-nym miejskim i regionalnym transporcie zbiorowym". I. G. K. M., Łódź 2001, s. 33 - 52.
65.    Proces koordynacji transportu samochodowego w systemie transportowym Polski. /w:/ "Translog 2001 - koordynacja, globalizacja, legislacja". Z.S.M.P.D. i S. w S., Szczecin 2001, s. 45 - 50.
66.    Cykle życia przedsiębiorstw transportowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdań-skiego E.T.L. nr 22. W.U.G. Gdańsk 2002 , s  65 - 73.
67.    Z doświadczeń nad budową i kształtowaniem postaw konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw transportowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego E.T.L. nr  23, W.U.G. Gdańsk 2002, s. 85 - 90.
68.    Czy i jak prywatyzować komunikację miejską? /w:/ Uwarunkowania rozwoju transpor-tu publicznego na obszarach zurbanizowanych. I.G.K.M. Warszawa 2002, s. 139 - 144.
69.    Kształtowanie wartości rynkowej przedsiębiorstw działających w sferze użyteczności publicznej. Współautor. /w:/ Zarządzanie wartością przedsiębiorstw, Teoria i praktyka. Wyd. KREOS.  Szczecin 2002 , Tom I,  s. 527 - 532.
70.    Strategie pozycjonowania przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej. "Biuletyn Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji"  nr  21. Warszawa 2002 , s. 11 - 12.
71.    Ocena mechanizmów i skutków ograniczania dostępności polskich przewoźników sa-mochodowych do wspólnego rynku transportowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego E.T.L. nr  26, W.U.G. Gdańsk 2003, s. 266 - 269.
72.    Ekonomiczne problemy rozwoju przedsiębiorstw transportowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej . Inżynieria Maszyn - Vol. 8, Zeszyt 3 / 2003.  Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2003, s. 5 - 10.
73.    Z doświadczeń nad kształtowaniem wartości rynkowej przedsiębiorstw transportu zbiorowego w procesie ich prywatyzacji. /w:/ Liberalizacja transportu w warunkach transformacji gospodarczej. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej  im. Karola Ad-amieckiego w Katowicach. W. A. E. Katowice 2003, s. 189 -193.
74.    Systemowe uwarunkowania wykorzystywania pomocy unijnej przez przedsiębiorców publicznych w transporcie. Współautor. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego E.T.L. nr  27 , W.U.G. Gdańsk  2004, s. 245 -253.
75.    Informacyjne wartości zarządzania finansowego w przedsiębiorstwach PKS. "Biuletyn Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji" nr 27/28. War-szawa 2004, s.  50 -51.
76.    Kluczowe problemy zarządzania komunikacją miejską. /w:/ Program prywatyzacji podmiotów komunalnych. Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Doradca Consultants Ltd. Gdańsk - Gdynia 2004, s. 291 -292
77.    Zachowania podmiotów komunalnych obsługujących rynek komunikacji miejskiej.   /w:/ Program prywatyzacji podmiotów komunalnych. Gdańskie Towarzystwo Nauko-we i Doradca Consultants Ltd. Gdańsk - Gdynia 2005, s. 84 - 86
78.    Koncepsje stosowania kryteriów użyteczności publicznej w polskiej gospodarce komu-nalnej. Współautor. /w:/ Program prywatyzacji podmiotów komunalnych. Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Doradca Consultants Ltd. Gdańsk - Gdynia 2005, s. 176  - 186
79.    Z doświadczeń nad udzielaniem i wykorzystaniem pomocy publicznej w sektorze przedsiębiorstw transportowych. /w:/ Szanse rozwoju transportu w świetle unijnej per-spektywy finansowej na lata 2007 - 2013.  " Translog 2007 ". Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Szczecinie. Szczecin 2007, s. 447 - 450.
80.    Z doświadczeń nad udzielaniem i wykorzystaniem pomocy publicznej w sektorze przedsiębiorstw transportowych. /w:/ Finansowanie rozwoju transportu europejskiego. Zeszyty naukowe nr 535. Ekonomiczne problemy usług nr 32. Uniwersytet Szczeciń-ski. Szczecin 2009, s. 667 - 674.  
81.    Ekonomiczna efektywność przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego w świetle powierzeniowej formuły wykonywania zadań przewozowych. /w:/ "Euro-tras2012" Europejska przestrzeń transportu. Koncepcja i rzeczywistość. Wydział Za-rządzania i Ekonomiki Usług. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2012, s. 185 - 186.  
82.    Ekonomiczna efektywność przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego w świetle powierzeniowej formuły wykonywania zadań przewozowych. /w:/ Europejska przestrzeń transportu.  Uwarunkowania mobilności. Zeszyty Naukowe nr 742. Proble-my Transportu i Logistyki nr 19. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2012, s. 205  - 214.  
83.    Podatek od środków transportowych jako czynnik lokalizacji baz przedsiębiorstw transportowych. Studium zachowań jednostek gospodarczych transportu drogowego. /w:/ Koszty i ceny w transporcie. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Wydział Zarzą-dzania i Ekonomiki Usług. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2013 r., s. 53 - 54.
84.    Stratyfikacja ekonomiczna przedsiębiorstw jako metoda pomiaru dobrobytu gospodar-czego. Prace i materiały Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie nr 1/2013. Kwi-dzyn 2013 r., s. 47 - 51.
85.    Podatek od środków transportowych jako czynnik lokalizacji baz przedsiębiorstw transportowych. Studium zachowań jednostek gospodarczych transportu drogowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 814. Problemy Transportu i Logi-styki nr 26. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2014 r., s. 163 - 170.
86.    Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw transportowych w świetle zasady neutral-ności ich form własnościowych. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwer-sytetu Gdańskiego nr 53: "Ekonomika Transportu i Logistyka". Wydawnictwo Nau-kowe Uniwersytetu Gdańskiego . Gdańsk 2014 r., s. 185 - 193.
87.    Ewaluacja ryzyka gospodarczego w funduszach inwestycyjnych otwartych przy wyko-rzystaniu całki stochastycznej Ito. Współautor. "InfoGlobMar 2015". Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Instytut Transportu i Handlu Morskiego. Gdańsk 2015 r., s. 25 - 37.
88.    Dylematy i kontrowersje na temat europejskich programów pomocowych lat 2014 -2020 jako źródeł finansowania innowacyjnych form funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych w Polsce. "Logistyka" 3/2015. Warszawa 2015 r., s. 5449 - 5454.
89.    Sprawność funkcjonowania transportu samochodowego w Polsce w warunkach dzia-łania mechanizmów gospodarki rynkowej. Aspekty kooperacji i konkurencji. . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 869. Problemy Transportu i Logistyki nr 29. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2015 r., s. 223 - 232.
90.    Publiczny transport zbiorowy w warunkach niestabilności struktur zarządczych. Stu-dium struktur dyssypatywnych. Współautor.  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-cińskiego nr 871. Problemy Transportu i Logistyki nr 30. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2015 r. , s. 119 - 128.
91.    Interwencyjne formy kształtowania rozwoju przedsiębiorstw transportowych. /w:/ Transport. Wzrost i rozwój. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2016 r. , s. 151 - 152.
92.    Strategic analysis of risk of employing in public utility transport enterprises. Współau-tor. /w:/ Sustainable transport development, innovation and technology . Proceedings of the 2016 TransSopot Conference. Seria: Springer Proceedings in Business and Eco-nomics. Springer International Publishing AG 2017, s. 151 - 163.
93.    Efektywność finansowa w teorii diagnozowania ekonomicznego przedsiębiorstw. /w:/ Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 9 - 17.
94.    Regulatory finansowe w teorii funkcjonowania przedsiębiorstw. Współautor. /w:/ Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 18 - 31.
95.    Problemy finansowania badań rynkowych przedsiębiorstw. Współautor. /w:/ Efektyw-ność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 32 - 44.
96.    Badania marketingowe w doborze źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw. Współautor. /w:/ Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawo-wych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 45 - 57.
97.    Badania operacyjne w zarządzaniu finansowym przedsiębiorstw. Współautor. /w:/ Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 58 - 66.
98.    Badania pracy w kształtowaniu efektywności finansowej przedsiębiorstw. Współautor. /w:/ Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagad-nień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsię-biorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 67 - 84.
99.    Struktura problemowa badań finansowych przedsiębiorstw. Współautor. /w:/ Efek-tywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r., s. 85 - 98.
100.    Badania efektywności finansowania majątku przedsiębiorstw. Współautor. /w:/ Efek-tywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 99 - 118.
101.    Narzędzia diagnozowania aktywności finansowej przedsiębiorstw. Współautor. /w:/ Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 119 - 137.
102.    Finansowe atrybuty funkcjonowania przedsiębiorstw. Współautor. /w:/ Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 138 - 148.
103.    Systemy informacji finansowej przedsiębiorstw. Współautor. /w:/ Efektywność fi-nansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 149 - 163.
104.    Racjonalność finansowa jako czynnik podejmowania decyzji rezultatowych przedsię-biorstw. Współautor. /w:/ Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjo-nowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 164 - 176.
105.    Wykorzystanie modeli analitycznych w ocenie działalności gospodarczej przedsię-biorstw. Współautor. /w:/ Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjo-nowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 189 - 206.
106.    Wartości poznawcze ekonomiczno-finansowej efektywności działalności przedsię-biorstw transportowych. /w:/ Efektywność procesów transportowych. Problemy Trans-portu i Logistyki nr 1/2018 (41). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-go, Szczecin 2018 r., s. 127 - 136.
107.    Spór o system finansowania rozwoju kolei aglomeracyjnej Województwa Pomorskie-go. Problemy Transportu i Logistyki nr 1/2019 (45). Wydawnictwo Naukowe Uniwer-sytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019 r., s. 119 - 126.

                  
V. Opracowania realizowane w ramach Programów Rozwoju Nauki i Techniki
     oraz Badań Własnych.

C. P. B. R. nr 8.11. "Informatyka w administracji państwowej i obsłudze społeczeństwa":
1.    Komputerowy system wspomagania prac planistycznych i analitycznych Urzędu Gospo-darki Morskiej. Współautor etapu I: Założenia analityczno-studialne - opis systemu hierar-chicznego. Gdynia 1986, s. 1 - 18.
C. P. B. R. nr 13.2. "Doskonalenie eksploatacji środków trwałych":
2.    Metoda określania ekonomicznie i technicznie uzasadnionego przebiegu i czasu eksploata-cji pojazdów samochodowych w określonych warunkach rzeczowych w aspekcie mikroe-konomicznym. Współautor etapu I: Badania pilotażowe i propozycja modelu symulacyjne-go. Sopot 1987, s. 1 - 97.
R. P. B. R. nr III.42. "Racjonalizacja działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysło-wych"; Grupa tematyczna 1.3. "Symulacyjne modele rozwoju przedsiębiorstwa". Autor nastę-pujących części:
3.    Sfera realna przedsiębiorstw socjalistycznych w warunkach ograniczonego zasilania z oto-czenia. Sopot 1987, s. 14.
4.    Zasoby sfery realnej przedsiębiorstwa socjalistycznego jako wyznacznik możliwości jego rozwoju. Sopot 1987, s. 12.
5.    Oddziaływanie regulacyjne państwa na rynek w gospodarce socjalistycznej. Sopot 1987, s. 24.
6.    Mechanizm rynkowy jako czynnik kształtujący zachowania rozwojowe przedsiębiorstw socjalistycznych. Sopot 1987, s. 22.

C. P. B. P. nr 10.01. "Kierunki zmian struktury gospodarki Polski". Grupa tematyczna 10.01.08.02. "Główne determinanty rozwoju transportu w Polsce na tle przemian struktural-nych w gospodarce". Autor następujących części w etapie II, III, IV, V:
7.    Deficytowość przedsiębiorstw transportowych (p. 2.4. pracy). Sopot 1987, s. 24.
8.    Endogeniczne czynniki złego funkcjonowania transportu (p. 2.8. pracy). Sopot 1987, s. 20.
9.    Zmiany roli transportu państwowego, spółdzielczego i prywatnego (p. 3.7. pracy). Sopot 1988, s. 14.
10.    Ewolucja cen i rentowność przedsiębiorstw transportowych (p. 3.10. pracy). Sopot 1988, s. 12.
11.    Kierunki zmian w strukturze gałęziowej i technologicznej wykonywanych przewozów (p. 3.9. pracy - współautor). Sopot 1988, s. 10.
12.    Zmiany w zasilaniu pieniężnym transportu (p. 4.10 pracy). Sopot 1989, s. 10.
13.    Przesunięcia w strukturze organizacyjnej transportu (p. 4.12. pracy). Sopot 1989, s. 10.
14.    Wpływ głębokich zmian strukturalnych na równowagę ekonomiczną przedsiębiorstw transportowych (p. 4.15. pracy). Sopot 1989, s. 10.
15.    Kierunki niezbędnego postępu technicznego i technologicznego w transporcie (p. 5.1. pra-cy). Sopot 1989, s. 10.
16.    Racjonalizacja zatrudnienia i podniesienia kwalifikacji personelu (p. 5.4. pracy). Sopot 1989, s. 10.
17.    Drogi osiągnięcia równowagi ekonomicznej przedsiębiorstw transportowych (p. 5.7. pra-cy). Sopot 1989, s. 10.

C. P. B. R. 9.5. "Rozwój technicznych i ekonomicznych systemów gospodarki morskiej". Grupa tematyczna 19.1.5. "Transport lądowy jako czynnik warunkujący bieżące funkcjono-wanie i rozwój polskiej gospodarki morskiej". Autor następujących części:
18.    Ocena stanu rozwoju gałęzi transportu lądowego i jego wpływu na bieżące funkcjonowa-nie polskiej gospodarki morskiej - transport samochodowy. Sopot 1987, s. 10.
19.    Międzygałęziowe problemy polskiego systemu transportowego i ich wpływ na bieżące funkcjonowanie gospodarki morskiej - organizacyjno-prawne aspekty transportowej obsłu-gi gospodarki morskiej. Sopot 1987, s. 12.
20.    Kierunki rozwoju transportu lądowego warunkujące harmonijny rozwój polskiej gospodar-ki morskiej - transport samochodowy. Sopot 1988, s. 10.
21.    Międzygałęziowe przemiany w systemie transportowym stymulujące harmonijny rozwój polskiej gospodarki morskiej - pożądane zmiany organizacyjno-prawnych uwarunkowań transportowej obsługi polskiej gospodarki morskiej. Sopot 1988, s. 10.
22.    Transport lądowy a cele i zadania polityki morskiej PRL. (Współautor całości). Sopot 1989, s. 62.
R. P. B. R. 4.1.04.01. "Organizacja i zasady racjonalnego zarządzania transportem". Autor następujących części:
23.    Zarządzanie pasażerskim międzyosiedlowym transportem samochodowym (p. 2.1.2.1. pracy). Warszawa 1990, s. 6.
24.    Zarządzanie towarowym transportem samochodowym (p. 2.2.2. pracy). Warszawa 1990, s. 6.
25.    Międzyosiedlowy transport samochodowy (p. 3.1.2.1. pracy). Warszawa 1990, s. 6.
26.    Towarowy transport samochodowy (p. 3.2.2. pracy). Warszawa 1990, s. 6.

R. P. B. R. 4.8.06.02 "Struktura, kompetencje i wzajemne zależności podmiotów systemu transportowego". Autor następujących części:
27.    Transport samochodowy pasażerski (p. 2.3.1. pracy). Warszawa 1991, s. 9.
28.    Transport samochodowy towarowy (p. 2.3.2. pracy). Warszawa 1991, s. 6.
29.    Transport samochodowy pasażerski (p. 3.2.1. pracy). Warszawa 1991, s. 12.
30.    Transport samochodowy towarowy (p. 3.2.2. pracy). Warszawa 1991, s. 6.

31.    B.W. 3220-5-0084-2 U.G.: "Zachowania przedsiębiorstw w restrukturyzo0wanej gospo-darce narodowej". Współautor. Gdańsk 1993, s. 17 + załączniki.
32.    B.W. 3220-5-0060-3 U.G.: "Strategia rozwoju infrastruktury transportowej województw gdańskiego i elbląskiego wobec zmian restrukturyzacyjnych i strukturalnych gospodarki". Kierownik projektu. Gdańsk 1994, s. 85. Autor: Strategia rozwoju infrastruktury transpor-tu samochodowego województw gdańskiego i elbląskiego wobec zmian 0restrukturyzacyjnych i strukturalnych gospodarki, s. 7.
33.    B.W. 3220-5-0022-4 U.G.: "Nauka o przedsiębiorstwie". Gdańsk 1995, s. 33.
34.    B.W. 3210-5-0112-4 U.G.: "Transport pasażerski w regionie gdańskim". Gdańsk 1995. Autor: Pasażerski transport samochodowy w regionie gdań0skim w warunkach gospodarki rynkowej, s. 14.
35.    B.W. 3210-5-0023-5 U.G. :,,Społeczno-ekonomiczne efekty restrukturyzacji polskiego transportu w latach 1990 - 1994". Gdańsk 1996. Autor części rozdziałów: I, II, III, s. 25.
36.    B.W. 3210-5-0099-6 U.G.: "Zarządzanie marketingowe w transporcie." Gdańsk 1997. Autor rozdz. 3: Zarządzanie marketingowe w transporcie samochodowym, s. 31 - 43.
37.    B.W. 3210-5-0051-7 U.G.: "Marketing na rynku usług lotniczych". Gdańsk 1998. Autor części V: Instrumentalne podstawy kształtowania orientacji marketingowej na polskim rynku usług lotniczych, s. 254 - 271.
38.    Phare PLO101.07.01:  "Program Prywatyzacji Podmiotów Komunalnych" Warszawa 2004. Autor części: Zachowania podmiotów komunalnych obsługujących rynek komuni-kacji miejskiej,  s.  8.
39.    Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej  Litwa - Polska - Rosja  2007 - 2013. Priorytet 2. Działanie 2.2.: " Dobre rządzenie i współpraca - odpowiedź na współne wy-zwania w finansach publicznych". Koncepcja i założenia . Współautor. Gdańsk 2010, s. 6 + załączniki.
40.    Projekt "Good governance and cooperation - response to common challanges in public finance"  /w:/ Program Współpracy Transgranicznej ETSP Litwa - Polska - Rosja  2007 - 2013.  Współautor części założeniowej i projekcyjnej.  Grant Contract No ILPR.02.02.00-96-073/10-00. Gdańsk, Gdynia, Kaleningrad 2012, s. 1 - 8 + załaczniki.
41.    Projekt "Good governance and cooperation - response to common challanges in public finance"  /w:/ Program Współpracy Transgranicznej ETSP Litwa - Polska - Rosja  2007 - 2013. Raport including long - term financialforecast of the City of Gdynia.  Współautor założeń metodologicznych oraz sposobu prezentacji wyników. Grant Contract No ILPR.02.02.00-96-073/10-00. Gdańsk 2013, s. 1 - 29 + załączniki.
42.    Projekt "Gdyńska Szkoła Filmowa z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grun-waldzkiego na Kamienną Górę."  /w:/ Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013  -  Inicjatywa JESSICA.  Współautor założeń systemu fi-nansowania oraz części projekcyjnej. Gdynia - Gdańsk 2013, s. 1  -  17  +  załączniki.
43.    Projekt "Good governance and cooperation - response to common challanges in public finance"  /w:/ Program Współpracy Transgranicznej ETSP Litwa - Polska - Rosja  2007 - 2013. Raport including long - term financial forecast of the City of Gdynia.  Współautor koncepcji prezentacji wyników oraz sprawozdania z realizacji projektu. Addendum No ILPR. 02.02.00-96-073/10-01 to Grant Contract No ILPR.02.02.00-96-073/10-00. Gdynia - Gdańsk - Kaliningrad  2014 r., s. 1 - 17.
44.    Projekt "Good governance and cooperation - response to common challanges in public finance"  /w:/ Program Współpracy Transgranicznej ETSP Litwa - Polska - Rosja  2007 - 2013. Raport including long - term financial forecast of the City of Gdynia.  Współautor koncepcji audytu wewnętrznego oraz rozliczenia całości realizacji projektu. Addendum No ILPR. 02.02.00-96-073/10-02 to Grant Contract No ILPR.02.02.00-96-073/10-00. Gdynia - Gdańsk - Kaliningrad  2015 r., s. 1 - 7.
45.    Projekt "Good governance and cooperation - response to common challanges in public finance"  /w:/ Program Współpracy Transgranicznej ETSP Litwa - Polska - Rosja  2007 - 2013. Raport including long - term financial forecast of the City of Gdynia.  Współautor raportu końcowego obejmującego projekty: No ILPR. 02.02.00-96-073/10-00, No ILPR. 02.02.00-96-073/10-01, No ILPR. 02.02.00-96-073/10-02 i No ILPR. 02.02.00-96-073/10-03. Financial Report No ILPR. 02.02.00-96-073/10-02/R. Gdynia - Gdańsk - Kaliningrad  2015 r., s. 1 - 31.
46.    Paradygmat badawczy i metodologiczny dyscyplin naukowych "Teoria przedsiębiorstw" i "Ekonomika przedsiębiorstw transportowych" w dobie globalnego równoważenia stosun-ków rynkowych: zadanie 1 - drugi rok realizacji. Zadanie badawcze realizowane działal-ności statutowej Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w 2014 r. Sopot, 2015,  s. 1 - 3 + załączniki ( 3 ).
47.    Paradygmat badawczy i metodologiczny dyscyplin naukowych "Teoria przedsiębiorstw" i "Ekonomika przedsiębiorstw transportowych" w dobie globalnego równoważenia stosun-ków rynkowych - zadanie 2 kontynuowane . Zadanie badawcze realizowane działalności statutowej Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych Wy-działu Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w 2015 r. Sopot, 2016,  s. 1 - 3 + za-łączniki ( 4 ).

VI. Prace naukowo-badawcze, prace badawcze, ekspertyzy i projekty, zlecone przez     jednostki gospodarcze, instytucje i placówki naukowe.

1.    Transport w obsłudze budownictwa - nowa formuła zarządzania. Współautor. Praca zle-cona przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Gdańsk 1981, s. 1 - 64.

2.    Projekt nowej organizacji Przedsiębiorstwa Transportowego Handlu Wewnętrznego w Gdańsku. Współautor. Praca zlecona przez P. T. H. W. w Gdańsku. Sopot 1981, s. 1 - 98.
3.    Kalkulacje taryfowe wynikające z systemu Taryfy Towarowej Transportu Samochodowe-go i Spedycji, obowiązującej od 01 stycznia 1982 r. Praca zlecona przez Wojewódzki Za-kład Transportu Mleczarskiego w Elblągu. Sopot 1982, s. 1 - 16.
4.    Planowanie techniczno-ekonomiczne w warunkach funkcjonowania Przedsiębiorstwa Transportowo - Sprzętowego Budownictwa "Transbud" w Gdańsku. Praca zlecona przez P. T. S. B. "Transbud - Gdańsk". Gdańsk 1984, s. 1 - 15.
5.    Zakładowy System Wynagrodzeń Wojewódzkiego Zakładu Transportu Mleczarskiego Zielona Góra. Współautor. Praca zlecona przez W. Z. T. M. w Zielonej Górze. Sopot - Zielona Góra 1985, s. 1 - 38.
6.    Zakładowy System Wynagrodzeń Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zielona Góra. Współautor. Praca Zlecona przez W. Z. S. M. w Zielonej Górze. Sopot - Zielona Góra 1985, s. 1 - 24.
7.    Metoda różnicowania dotacji przedmiotowej występującej w przewozach pasażerskich w warunkach funkcjonowania Okręgu Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gdańsku. Praca zlecona przez D.O. KPKS w Gdańsku. Gdańsk 1987, s. 1 - 12.

Zespół tematów badawczych, opracowanych na zlecenie Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni:
8.    Przewidywane zachowania przedsiębiorstwa transportu samochodowego powołanego na bazie istniejącego Zakładu Transportu SKP w Gdyni i przez nią kontrolowanego. Współ-autor. Sopot - Gdynia 1988, s. 1 - 50.
9.    Zakres prac związanych z przekształceniem Zakładu Transportu SKP w Gdyni w samodzielną jednostkę gospodarczą. Gdynia 1989, s. 1 - 14.
10.    Warunki ekonomiczno-finansowe będące podstawą rozpoczęcia działalności przedsiębior-stwa "UNITRANS" spółki z o.o. Gdynia 1990, s. 1 - 13.
11.    Zakład Transportu SKP w Gdyni jako podmiot gospodarczy - szanse przetrwania i uwarunkowania rozwoju. Gdynia 1991, s. 1 - 13.
12.    Przemiany w systemie organizacyjnym Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy "Osiedla Społecznego" w Gdańsku. Praca zlecona przez SMB "O. S." w Gdańsku. Gdańsk 1988, s. 1 - 10.
13.    Syntetyczna ocena ekonomiczna Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Dźwigowych "Eldźwig" w Gdyni. Praca zlecona przez WPREiD "Eldźwig" w Gdyni. Gdynia 1988, s. 1 - 10.
14.    Analiza funkcjonowania dotychczasowej działalności PTSB "Transbud -   Gdańsk". Część pierwsza opracowania "Przemiany w funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Transpor-towo - Sprzętowego Budownictwa "Transbud -   Gdańsk" w latach 1988 - 90. Współau-tor. Praca zlecona przez PTSB "Transbud - Gdańsk". Sopot 1988, s. 1 - 92.

Zespół tematów badawczych, zrealizowanych na zlecenie Politechniki Gdańskiej:
15.    Rozrachunek gospodarczy w warunkach funkcjonowania Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 1988, s. 1 - 36.
16.    Projekt szczegółowych zasad funkcjonowania jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej wyodrębnionych w oparciu o zasadę ograniczonego wewnętrznego rozrachun-ku gospodarczego. Gdańsk 1989, s. 1 - 7.
17.    Rozrachunek gospodarczy w warunkach organizacyjno-prawnych Politechniki Gdańskiej (ocena zakresu wdrożenia - doskonalenie zastosowań). Gdańsk 1990, s. 1 - 6.
18.    Projekt przekształceń struktury organizacyjnej w PSS "Społem" w  Szczecinku.  Praca zlecona przez PSS "Społem" w  Szczecinku.  Szczecinek - Gdynia 1989, s. 1 - 32.
19.    Porównawcze badania kształtowania się zmienności kosztów lotów AN-24 i IŁ-18 na liniach krajowych. Praca zlecona przez Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego w War-szawie. Warszawa 1990, s. 1 - 7.

Zespół tematów badawczych, zrealizowanych na zlecenie Biura Ekonomiczno-Finansowego Dyrekcji Generalnej PKP w Warszawie:
20.    Założenia systemu ekonomicznego PKP w warunkach rynkowych przekształceń gospo-darki narodowej. Warszawa 1990, s. 1 - 17.
21.    Ekonomiczna ocena projektów i założeń systemu ekonomiczno-finansowego PKP. War-szawa 1990, s. 1 - 20.
22.    System analiz ekonomicznych, uzasadnionych warunkami funkcjonowania PKP. War-szawa 1990, s. 1 - 13.

Zespół tematów badawczych, opracowanych na zlecenie Polskiego Towarzystwa Ekonomicz-nego - Oddział w Gdańsku:
23.    Przekształcenia własnościowe w zorganizowanym transporcie samochodowym. Gdańsk 1990, s. 1 - 10.
24.    Programowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw transportu samochodowego. Gdańsk 1990, s. 1 - 10.
25.    Badania rynkowe i promocja działalności transportu samochodowego w Polsce. Gdańsk 1990, s. 1 - 10.
26.    Mechanizm regulacji przedsiębiorstw transportu samochodowego w warunkach gospo-darki rynkowej. Gdańsk 1990, s. 1 - 10.
27.    Mechanizm adaptacji przedsiębiorstw transportu samochodowego do warunków gospo-darki rynkowej. Gdańsk 1990, s. 1 - 10.
28.    Optymalizacja decyzji ekonomicznie uzasadnionych w rynkowo zorientowanych przed-siębiorstwach transportu samochodowego. Gdańsk 1990, s. 1 - 10.
29.    Europejskie doświadczenia w zakresie zarządzania produkcją trwale deficytowych przed-siębiorstw transportowych. Gdańsk 1990, s. 1 - 10.
30.    Prywatyzacja elementów infrastruktury punktowej w transporcie kolejowym. Współautor. Problem badawczy opracowany na zlecenie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie. Sopot 1990, s. 1 - 8.
31.    Ekonomiczne podstawy funkcjonowania Morskiego Portu Handlowego Gdańsk w nowej strukturze organizacyjnej. Współautor. Praca zlecona przez MPH w Gdańsku. Gdańsk 1990, s. 1 - 7.
32.    Koncepcja zmian w organizacji funkcjonowania komunikacji miejskiej w konurbacji gdań-skiej. Współautor. Opracowanie przygotowane na zlecenie Wojewody Gdańskiego. Gdańsk 1990, s. 1 - 8.
33.    Wielowariantowa analiza możliwości przekształceń organizacyjno - własnościowych Cen-tralnego Biura Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt". Opracowa-nie wykonane na zlecenie C. B. S. i P. B. W. "Hydroprojekt" w Warszawie. Sopot - War-szawa 1990, s. 1 - 24.
34.    Ekspertyza funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gdyni. Współautor. Praca zlecona przez Prezydenta Miasta Gdyni. Gdynia 1990, s. 1 - 52.
35.    Ekspertyza ekonomiczna funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gdańsku. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Gdańska. Gdańsk 1991, s. 1 - 97.
36.    Ekspertyza ekonomiczna funkcjonowania komunikacji miejskiej w Elblągu. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Elbląg. Elbląg - Gdynia 1991, s. 1 - 75.
37.    Koncepcja skoordynowanego systemu transportu pasażerskiego na przykładzie konurbacji gdańskiej. Praca zbiorowa. Współautor rozdziału 8: Organizacja, zarządzanie, ekonomia, finansowanie. Praca zlecona przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Gdańsk 1991, s. 1 - 49.

Zespół tematów badawczych, opracowanych na zlecenie Rady i Zarządu Miasta Gdyni:
38.    Koncepcja przekształcania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Gdyni. Współautor. Gdynia 1991, s. 1 - 3.
39.    Wewnętrzny system zarządzania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Gdyni. Gdynia 1991, s. 1 - 6.
40.    Koncepcja przekształceń funkcjonalnych i własnościowych komunikacji miejskiej w Gdy-ni. Gdynia 1991, s. 1 - 4.
41.    Koncepcja oceny funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gdyni przez Urząd Miasta Gdyni. Gdynia 1991, s. 1 - 9.
42.    Koncepcja restrukturyzacji komunikacji miejskiej w Gdyni. Współautor. Gdynia 1992:
Część I: Organizacja i zarządzanie komunikacją miejską w świetle doświadczeń zagranicznych i krajowych, s. 1 - 10;
Część II: Koncepcja Związku Komunikacyjnego i przekształceń restrukturyzacyjnych komu-nikacji miejskiej (w aspekcie organizacyjno-prawnym), s. 1 - 66;
Część III: Biznes plan Związku Komunikacyjnego miast: Gdyni, Sopotu, Rumi i Redy (powo-łanie i funkcjonowanie), s. 1 - 18.
      Suplement do koncepcji restrukturyzacji komunikacji miejskiej w Gdyni (s. 1 - 9).


43.    Stocznia "Wisła" wobec prywatyzacji i zmian systemowych w gospodarce morskiej. (Stu-dium poznawcze warunków, zasad i możliwości). Współautor. Praca zlecona przez P. P. Stocznia "Wisła" w Gdańsku. Gdańsk 1991, s. 1 - 36.
44.    Funkcjonowanie Zakładu Energetycznego i zarządzanie rejonem energetycznym na bazie koncepcji controllingu. Współautor. Praca zlecona przez Zakład Energetyczny w Gdań-sku. Gdańsk 1992, s. 1 - 70.
45.    Restrukturyzacja komunikacji miejskiej w Rumi. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Rumia - Gdynia 1992, s. 1 - 50 + załączniki nr 1 i 2, s. 33.
46.    Obsługa transportowo-sprzętowa działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa "Saur - Nep-tun Gdańsk" S.A. w warunkach preferowania kryterium sprawności usługowej oraz op-tymalizacji kosztów pracy transportu i sprzętu. Współautor. Praca zlecona przez Korpora-cję Consultingową. Gdańsk 1992, s. 1 - 38 + załączniki s. 30.

Zespół tematów badawczych, opracowanych na zlecenie Instytutu Badań nad Gospodarką
Rynkową w Gdańsku:
47.    Badanie procesu przekształceń własnościowych w przedsiębiorstwach gospodarki komu-nalnej. Współautor. Gdańsk 1992.
Części:

 • Restrukturyzacja komunikacji miejskiej w Polsce - w okresie od 1990 r. do połowy 1991 r., s. 1 - 13;
 • Miejski Zakład Komunikacyjny w Wejherowie, s. 1 - 11;
 • Miejski Zakład Komunikacyjny w Gdyni, s. 1 - 13;
 • Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, s. 1 - 12.


48.    Monitoring przekształceń własnościowych, organizacyjnych i prawnych sektora usług komunalnych - komunikacja miejska 1992 r. - I półrocze 1993 r. Współautor. Gdańsk 1993, s. 1 - 11.
49.    Funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Rozdz. 6 opracowania: "Organizacja usług komu-nalnych w Kutnie". /w:/ Rozwiązania organizacyjno-prawne w zakresie funkcjonowania sfery usług komunalnych w Kutnie. Praca zrealizowana w ramach Funduszu "PHARE". Gdańsk - Kutno - Warszawa 1993, s. 28 - 35.
50.    Obsługa transportowo-sprzętowa działalności gospodarczej przedsiębiorstwa "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" sp. z o.o. w Bydgoszczy w warunkach preferowania kryterium sprawności usługowej oraz optymalizacji kosztów pracy transportu i sprzętu. Współautor. Praca zlecona przez Korporację Consultingową. Gdańsk 1993, s. 1 - 36 + załączniki s. 20.
51.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z maja / czerwca 1993 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1993, s. 1 - 18 + załączniki.
52.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z października 1993 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1993, s. 1 -   21  + załączniki.
53.    Ocena formalna biznes planu Przedsiębiorstwa Kupcy Dominikańscy sp. z o.o. dotyczą-cego: Ekonomiczno-finansowych uwarunkowań remontu hali targowej w Gdańsku. Praca zlecona przez "Kupcy Dominikańscy" sp. z o.o., Gdańsk 1993, s. 1 - 6.


Zespół tematów badawczych, opracowanych na zlecenie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku:
54.    Podaż na rynku usług komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Współautor. Gdańsk 1994, s. 1 - 11.
55.    Przekształcenia własnościowe, organizacyjne i prawne komunikacji miejskiej w 1993 r. na przykładzie Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, Miejskiego Zakładu Komunika-cyjnego w Gdyni i Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Wejherowie. Współautor. Gdańsk 1994, s. 1 - 8.
56.    Realizacja projektu funkcjonowania komunikacji miejskiej w Kutnie. Współautor. Praca zrealizowana w ramach Funduszu "PHARE". Kutno - Gdańsk 1994, s. 1 - 21.
57.    Ocena merytoryczna koncepcji restrukturyzacji gospodarki Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Gdańsku. Praca zlecona przez Dyrekcję DOKP w Gdańsku. Gdańsk 1994, s. 1 - 6.

58.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle badań marketingowych z kwietnia 1994 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1994, s. 1 - 20.
59.    Przekształcenia własnościowe, organizacyjne i prawne komunikacji miejskiej w I półroczu 1994 r. Analiza sytuacyjna na przykładzie komunikacji miejskiej w Gdańsku, Gdyni i Wejherowie. Współautor. Praca zlecona przez I. B. n G. R. w Gdańsku. Gdańsk 1994, s. 1 - 9.
60.    Ograniczenia w rozwoju komunikacji miejskiej w Polsce w aspekcie uwarunkowań syste-mowych i rynkowych. Współautor. Praca zlecona przez I. B. n G. R. w Gdańsku. Gdańsk 1994, s. 1 - 9.
61.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle badań marketingowych z października 1994 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Rumia - Gdynia 1994, s. 1 - 20 + załączniki.
62.    Monitoring firm wykonujących międzynarodowy transport drogowy. Praca zbiorowa. Współautor cz. II. Metodyka ustalania porównywalnych kosztów działalności firm. Praca zlecona przez M. T. i G. M. Warszawa 1994, s. 1 - 33.
63.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle ba-dań marketingowych z października / listopada 1994 r. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia 1994, s. 1 - 24 + załączniki.
64.    Funkcje przyspieszonej amortyzacji w transporcie. Praca zbiorowa. Współautor. Praca zlecona przez M. T. i G. M. Sopot 1994, s. 1 - 99.
65.    Przekształcenia własnościowe i organizacyjne komunikacji miejskiej w II półroczu 1994 r. Analiza na przykładzie systemów komunikacji miejskiej Gdańska, Gdyni i Wejherowa. Praca zlecona przez I. B. n G. R. w Gdańsku. Gdańsk 1995, s. 1 - 6.
66.    Ocena przekształceń własnościowych, organizacyjnych i prawnych w komunikacji miej-skiej w latach 1991 - 1994 na przykładzie Gdańska, Gdyni i Wejherowa. Współautor. Praca zlecona przez I. B. n G. R. w Gdańsku. Gdańsk 1995, s. 1 - 8.
67.    Rachunek kosztów gospodarki samochodowej i usług transportu samochodowego Dyrek-cji Okręgowej Kolei Państwowej w Gdańsku w aspekcie przeprowadzonych zmian orga-nizacyjnych. Praca zlecona przez Dyrekcję Północnej D.O.K.P. w Gdańsku. Gdańsk 1995, s. 1 - 13.
68.    Projekt zakładowego systemu wynagradzania Przedsiębiorstwa,,Transcom" S.A. w Gdań-sku. Praca zlecona przez Przedsiębiorstwo,,Transcom" S.A. w Gdańsku. Gdańsk 1995, s. 1 - 4 + załączniki 5.
69.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle ba-dań marketingowych z marca / kwietnia 1995 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 1995, s. 1 - 17 + załączniki.
70.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle badań marketingowych z marca 1995 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1995, s. 1 - 25 + załączniki.
71.    Ocena celowości eksploatacyjno-ekonomicznej i organizacyjno-prawnej wydzielenia ko-munikacji trolejbusowej w Gdyni. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Gdyni. Gdynia 1995. s. 1 - 32.
72.    System organizacyjny O.P.E.C. w Gdyni w warunkach dostosowania do wymogów tech-niki zarządzania dynamicznego - controllingu. Praca zlecona przez O. D. i T. K. w Gdań-sku. Gdynia 1995, s. 1 - 16.
73.    Opinia dotycząca działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa "Transcom" S.A. w latach 1994 - 1995 w świetle opracowanych analiz ekonomiczno- finansowych i ich ocen mery-torycznych. Praca zlecona przez Dyrekcję Północnej D.O.K.P. w Gdańsku. Gdańsk 1995, s. 1 - 6.
74.    Opinia dotycząca koncepcji rozwoju sektora motoryzacyjnego w Polsce zawartej w ,,Informacji o przebiegu restrukturyzacji polskiego przemysłu motoryzacyjnego". Praca zlecona przez Krajową Izbę Gospodarczą - Instytut Badań nad Demokracją i Przedsię-biorstwem Prywatnym w Warszawie. Gdynia 1995, s. 1 - 3.
75.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle badań marketingowych z października 1995 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1995, s. 1 - 23 + załączniki.
76.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle ba-dań marketingowych z października / listopada 1995 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 1995, s. 1 - 21 + załączniki.
77.    Projekt funkcjonalnych powiązań pomiędzy jednostkami organizacyjnymi OPEC w Gdyni wynikających z wymogów techniki zarządzania dynamicznego - controllingu. Praca zbiorowa. Praca zlecona przez O. D. i T. K. w Gdańsku. Gdynia 1996, s. 1 - 60.
78.    Badania marketingowe w komunikacji miejskiej - metodologia i organizacja. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Gdynia 1996, s. 1 - 46.
79.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle badań marketingowych z marca / kwietnia 1996 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Mia-sta Rumi. Gdynia - Rumia 1996, s. 1 - 22 + załączniki.
80.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle ba-dań marketingowych z kwietnia / maja 1996 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 1996, s. 1 - 19 + załączniki.
81.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle badań marketingowych z kwietnia / maja 1996 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 1996, s. 1 - 20 + załączniki.
82.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle ba-dań marketingowych z października / listopada 1996 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 1996, s. 1 - 21 + załączniki.
83.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle badań marketingowych z października / listopada 1996 r. Współautor. Praca zlecona przez Za-rząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1996, s. 1 - 24 + załączniki.
84.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle badań marketingowych z października / listopada 1996 r. Współautor. Praca zlecona przez Za-rząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 1996, s. 1 - 20 + załączniki.
85.    Ekonomiczno-prawne aspekty działania Zarządu Metra w rynkowym systemie komunika-cji miejskiej Warszawy. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Warszawy oraz Zarząd Metra Warszawskiego. Gdynia - Warszawa 1997, s. 1 - 28.

86.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wy-ników badań marketingowych z kwietnia / maja 1997 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 1997, s. 1 - 20 + załączniki.
87.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyni-ków badań marketingowych z marca / maja 1997 r. Współautor. Praca zlecona przez Za-rząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 1997, s. 1 - 24 + załączniki.
88.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 1997 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1997, s. 1   21 + załączniki.
89.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyni-ków badań marketingowych z kwietnia / maja 1997 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 1997, s. 1 - 2 + załączniki.
90.    Opinia merytoryczna projektu ustawy o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. Opinia sporządzona na zlecenie Biura Studiów i Analiz Komisji Senatu RP w Warszawie. Warszawa 1997, s. 1 - 3.
91.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 1997 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1997, s. 1 - 24 + załączniki.
92.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyni-ków badań marketingowych z października / listopada 1997 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 1997, s. 1 - 27 + załączniki.
93.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wy-ników badań marketingowych z października / listopada 1997 r. Współautor. Praca zleco-na przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 1997, s. 1 - 22 + załączniki.
94.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyni-ków badań marketingowych z października / listopada 1997 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 1997, s. 1 - 6 + załączniki.
95.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wy-ników badań marketingowych z marca / maja 1998 r. Współautor. Praca zlecona przez Za-rząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 1998, s. 1 - 19 + załączniki.
96.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyni-ków badań marketingowych z marca / maja 1998 r. Współautor. Praca zlecona przez Za-rząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 1998, s. 1 - 21 + załączniki.
97.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 1998 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1998, s. 1 - 20 + załączniki.
98.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyni-ków badań marketingowych z marca / maja 1998 r. Współautor. Praca zlecona przez Za-rząd Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 1998, s. 1 - 7 + załączniki.
99.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 1998 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1998, s. 1 - 19 + załączniki.
100.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyni-ków badań marketingowych z października / listopada 1998 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Sopotu. Gdynia -  Sopot 1998, s. 1 - 22 + załączniki.
101.     Sytuacja   ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie        w świe-tle wyników badań marketingowych z października / listopada 1998 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 1998, s. 1 - 18 + załączniki.
102.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyni-ków badań marketingowych z października / listopada 1998 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Żukowo. Gdynia -  Żukowo 1998, s. 1 - 7 + załączniki.
103.    Koncepcja restrukturyzacji ponadlokalnego drogowego transportu pasażerskiego w wo-jewództwie pomorskim. Współautor. Ekspertyza badawczo-projektowa przygotowana dla Wojewody Gdańskiego. Gdańsk 1998, s. 1 - 58.
104.    Analiza organizacyjno-ekonomiczna nowych form organizacyjnych Miejskiego Przed-siębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Poznania. Gdynia - Poznań 1999, s. 1 - 87 + załączniki.
105.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyni-ków badań marketingowych z kwietnia / maja 1999 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1999, s. 1 - 17 + załączniki.
106.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyni-ków badań marketingowych z marca / maja 1999 r. Współautor. Praca zlecona przez Za-rząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 1999, s. 1 - 19 + załączniki.
107.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z kwietnia / maja 1999 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 1999, s. 1 - 18 + załączniki.
108.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wy-ników badań marketingowych z marca / maja 1999 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 1999, s. 1 - 6 + załączniki.
109.    Cele strategiczne wprowadzania controllingowego systemu zarządzania O.P.E.C. w Gdyni. Praca zlecona przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni sp. z o.o., Gdynia 1999, s. 1 - 7.
110.    Konstruowanie systemu controllingowego O.P.E.C. w Gdyni. Praca zlecona przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni sp. z o.o., Gdynia 1999, s. 1 - 16.
111.    Organizacja służby controllingowej w O.P.E.C. w Gdyni. Praca zlecona przez Okręgo-we Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni sp. z o.o., Gdynia 1999, s. 1 - 8.
112.    Motywacyjna funkcja zysku w systemie controllingu w O.P.E.C. w Gdyni. Praca zleco-na przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni sp. z o.o., Gdynia 1999, s. 1 -10.
113.    System oceny ekonomiczno-finansowej jednostek controllingowo wyodrębnionych O.P.E.C. w Gdyni. Praca zlecona przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-nej w Gdyni sp. z o.o., Gdynia 1999, s. 1 -12.
114.    Koncepcja wdrożenia systemu controllingu w O.P.E.C. w Gdyni. Praca zlecona przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni sp. z o.o., Gdynia 1999, s. 1 - 52.
115.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyni-ków badań marketingowych z października / listopada 1999 r. Współautor. Praca zleco-na przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1999, s. 1 - 20 + załączniki.
116.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyni-ków badań marketingowych z października / listopada 1999 r. Współautor. Praca zleco-na przez Zarząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 1999, s. 1 - 21 + załączniki.
117.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 1999 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 1999, s. 1 - 19 + załączni-ki.
118.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wy-ników badań marketingowych z października / listopada 1999 r. Współautor. Praca zle-cona przez Zarząd Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 1999, s. 1 - 9 + załączniki.
119.    Funkcjonowanie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Szczecinie jako organizatora komu-nikacji miejskiej - diagnoza i zasady realizacji funkcji organizatorskich. Współautor. Pra-ca zlecona przez Zarząd Miasta w Szczecinie oraz L.G.P.P. w Warszawie. Gdynia - Szczecin 2000, s. 1 - 65 + załączniki.
120.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyni-ków badań marketingowych z marca / maja 2000 r. Współautor. Praca zlecona przez Za-rząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 2000, s. 1 - 19 + załączniki.
121.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyni-ków badań marketingowych z marca / maja 2000 r. Współautor. Praca zlecona przez Za-rząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 2000, s. 1 - 20 + załączniki.
122.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2000 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 2000, s. 1 - 19 + załączniki.
123.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wy-ników badań marketingowych z marca / maja 2000 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 2000, s. 1 - 9 + załączniki.
124.    Koncepcja funkcjonowania i rozwoju gdańskiej komunikacji miejskiej wobec tworzenia w niej mechanizmów gospodarki rynku otwartego. Kierownik tematu i współautor. Pra-ca zlecona przez Prezydenta Miasta Gdańska. Gdańsk 2000, s. 1 - 86.
125.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyni-ków badań marketingowych z października / listopada 2000 r. Współautor. Praca zleco-na przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 2000, s. 1 - 19 + załączniki.
126.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyni-ków badań marketingowych z października / listopada 2000 r. Współautor. Praca zleco-na przez Zarząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 2000, s. 1 - 19 + załączniki.
127.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 2000 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 2000, s. 1 - 18 + załączni-ki.
128.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wy-ników badań marketingowych z października / listopada 2000 r. Współautor. Praca zle-cona przez Zarząd Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 2000, s. 1 - 10 + załączniki.
129.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyni-ków badań marketingowych z marca / maja 2001 r. Współautor. Praca zlecona przez Za-rząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 2001, s. 1 - 20 + załączniki.
130.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyni-ków badań marketingowych z marca / maja 2001 r. Współautor. Praca zlecona przez Za-rząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 2001, s. 1 - 20 + załączniki.
131.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2001 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 2001, s. 1 - 20 + załączniki.
132.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wy-ników badań marketingowych z marca / maja 2001 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 2001, s. 1 - 11 + załączniki.
133.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyni-ków badań marketingowych z października / listopada 2001 r. Współautor. Praca zleco-na przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 2001, s. 1 - 17 + załączniki.
134.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyni-ków badań marketingowych z października / listopada 2001 r. Współautor. Praca zleco-na przez Zarząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 2001, s. 1 - 23 + załączniki.
135.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 2001 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 2001, s. 1 - 17 + załączni-ki.
136.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wy-ników badań marketingowych z października / listopada 2001 r. Współautor. Praca zle-cona przez Zarząd Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 2001, s. 1 - 8 + załączniki.
137.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyni-ków badań marketingowych z marca / maja 2002 r. Współautor. Praca zlecona przez Za-rząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 2002, s. 1 - 17 + załączniki.
138.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyni-ków badań marketingowych z marca / maja 2002 r. Współautor. Praca zlecona przez Za-rząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 2002, s. 1 - 20 + załączniki.
139.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2002 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 2002, s. 1 - 18 + załączniki.
140.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wy-ników badań marketingowych z marca / maja 2002 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 2002, s. 1 - 10 + załączniki.
141.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyni-ków badań marketingowych z października / listopada 2002 r. Współautor. Praca zleco-na przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 2002, s. 1 - 17 + załączniki.
142.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyni-ków badań marketingowych z października / listopada 2002 r. Współautor. Praca zleco-na przez Zarząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 2002, s. 1 - 20 + załączniki.
143.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 2002 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 2002, s. 1 - 18 + załączni-ki.
144.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wy-ników badań marketingowych z października / listopada 2002 r. Współautor. Praca zle-cona przez Zarząd Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 2002, s. 1 - 10 + załączniki.
145.    Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce. Współautor. Praca zle-cona przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie. Sopot 2003, s. 1 - 100 + aneksy.
146.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyni-ków badań marketingowych z marca / maja 2003 r. Współautor. Praca zlecona przez Burmistrza Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 2003, s. 1 - 17 + załączniki.
147.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyni-ków badań marketingowych z marca / maja 2003 r. Współautor. Praca zlecona przez Prezydenta Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 2003, s. 1 - 19 + załączniki.
148.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2003 r. Współautor. Praca zlecona przez Wójta Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo  2003, s. 1 - 19 + załączniki.
149.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wy-ników badań marketingowych z marca / maja 2003 r. Współautor. Praca zlecona przez Burmistrza Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 2003, s. 1 - 9 + załączniki.
150.    Audyt sytuacji finansowej Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni i dia-gnoza podstawowych przyczyn zaistniałej sytuacji ekonomicznej Teatru.  Praca badaw-cza wykonana na zlecenie Prezydenta Miasta Gdyni.  Gdynia 2003, s. 1 - 14.
151.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyni-ków badań marketingowych z października - listopada 2003 r. Współautor. Praca zleco-na przez Burmistrza Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 2003, s. 1 - 16 + załączniki.
152.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyni-ków badań marketingowych z października - listopada 2003 r. Współautor. Praca zleco-na przez Prezydenta Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 2003, s. 1 - 18 + załączniki.
153.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z października - listopada 2003 r. Współautor. Praca zlecona przez Wójta Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo  2003, s. 1 - 19 + załączni-ki.
154.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wy-ników badań marketingowych z października - listopada 2003 r. Współautor. Praca zle-cona przez Burmistrza Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 2003, s. 1 - 9 + załączniki.
155.    Ekspertyza dotycząca wyboru sposobu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji miasta Gdyni w latach 2004 - 2007. Praca zlecona przez Prezydenta Miasta Gdyni. Gdynia 2004, s. 1 - 5.
156.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyni-ków badań marketingowych z marca / maja 2004 r. Współautor. Praca zlecona przez Burmistrza Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 2004, s. 1 - 18 + załączniki.
157.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyni-ków badań marketingowych z marca / maja 2004 r. Współautor. Praca zlecona przez Prezydenta Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 2004, s. 1 - 20 + załączniki.
158.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2004 r. Współautor. Praca zlecona przez Wójta Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo  2004, s. 1 - 20 + załączniki.
159.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wy-ników badań marketingowych z marca / maja 2004 r. Współautor. Praca zlecona przez Burmistrza Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 2004, s. 1 - 10 + załączniki.
160.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyni-ków badań marketingowych z października - listopada 2004 r. Współautor. Praca zleco-na przez Burmistrza Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 2004, s. 1 - 17 + załączniki.
161.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyni-ków badań marketingowych z października - listopada 2004 r. Współautor. Praca zleco-na przez Prezydenta Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 2004, s. 1 - 20 + załączniki.
162.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z października - listopada 2004 r. Współautor. Praca zlecona przez Wójta Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 2004, s.1 - 18 + załączniki.
163.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wy-ników badań marketingowych z października - listopada 2004 r. Współautor. Praca zle-cona przez Burmistrza Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 2004, s. 1 - 8 + załączniki.
164.    System transportowy Metropolii Zatoki Gdańskiej w kontekście dynamicznego kształ-towania popytu na usługi  Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Założenia projektu badawczego na rzecz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. Gdynia 2010, s. 1 - 3.
165.    Wartości poznawcze i metodyka długookresowego prognozowania prrzychodów ze sprzedaży działalności operacyjnej Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Założenia projektu badawczego na rzecz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.  Gdynia 2010, s. 1 - 2.
166.    Uwarunkowania i kierunki  przemian strategicznych Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmie-ście ze szczególnym uwzględnieniem zmian na rynku transportu miejskiego, programów inwestycyjnych oraz wymogów integracyjnych Metropolii Zatoki Gdańskiej. Założenia projektu badawczego na rzecz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.  Gdynia 2010, s. 1 - 4.
167.    Model obejmowania udziałów w kapitale zakładowym PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o.  przez jednostki samorządu terytorialnego. Metodyka. Kryteria. Założenia  projektu "Rozwój  szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście". Gdynia 2011, s. 1 - 3 + załączniki.
168.    System kontroli zarządczej w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gdyni.  Koncepcja i założenia organizacyjne. Wprowadzenie do projektu badaw-czego na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp z o.o. w Gdyni. Gdynia 2012, s. 1 - 3 + załączniki.
169.    Partnerstwo inwestycyjne PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. i jedno-stek samorządu terytorialnego w perspektywie współpracy roku 2012.  Założenia  pro-jektu  "Rozwój  szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście". Gdynia 2012, s. 1 - 3.
170.    Odnowa  miejskiej infrastruktury transportowej. Case study dla PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. Gdynia 2012, s. 1 - 4.
171.    Raport zawierający Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gdyni (WPF).  Współautor założeń metodologicznych oraz sposobu prezentacji wyników. Raport przygotowany przez D.S.C. Consalting Sp.z o.o. Gdańsk 2013, s. 1 - 34 + załączniki.
172.    System kontroli zarządczej w zakresie rozkładu ryzyka Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni. Współautor i kierownik projektu. Praca zlecona Wydziałowi Ekonomicznemu Uniwersytetu Gdańskiego przez  Okręgowe Przedsiębior-stwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni na podstawie umowy ramowej nr No/103/2013 zawartej pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Okręgowym Przedsiębior-stwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.  Gdynia 2014,  s. 1 - 59.
173.    Zasady identyfikacji i kwalifikowania ryzyka gospodarczego w warunkach funkcjono-wania Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.  . Współ-autor i kierownik projektu. Praca zlecona Wydziałowi Ekonomicznemu Uniwersytetu Gdańskiego przez  Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni na podstawie umowy ramowej nr No/103/2013 zawartej pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.  Gdynia 2015,  s. 1 - 30.
174.    Badania i interpretacja  ryzyka strategicznego kształtującego się w Okręgowym Przed-siębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.  . Współautor i kierownik projektu. Praca zlecona Wydziałowi Ekonomicznemu Uniwersytetu Gdańskiego przez  Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni na podstawie umowy ramowej nr No/103/2013 zawartej pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Okręgowym Przedsię-biorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.  Gdynia 2016,  s. 1 - 46.

  VII. Materiały i wystąpienia na konferencjach naukowych.

1.    Die wirtsschaftliche Interventionen im führenden Leintungsentscheidungsprozess in Kra-ftverkehrsunternehmen eine Modellfassung. /w:/ Materiały na sympozjum naukowe: "Czynniki kształtujące procesy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach transportu samochodowego". Krynica Morska - Sopot 1980, s. 1 - 26.
2.    Transport samochodowy w reformowanej gospodarce Polski. Materiały pokonferencyjne i wyniki ankiety sesji naukowej. TNOiK - UG. Gdańsk 1981, s. 1 - 4.
3.    Samodzielność potencjalna i realna przedsiębiorstw transportu samochodowego w dziedzinie reprodukcji. Współautor. /w:/ Materiały na sympozjum naukowe: "Kompleks działań na rzecz ładu ekonomicznego w transporcie". Wieżyca 1984, s. 1 - 5.
4.    Systemowa a sytuacyjna koncepcja cen w funkcjonowaniu branżowych przedsiębiorstw transportu samochodowego. /w:/ Materiały na sympozjum naukowe: "Rola taryf w trans-porcie". Sopot 1985, s. 1 - 9.
5.    Adaptacyjność ekonomicznych instrumentów zarządzania w sferze działalności jednostek użyteczności publicznej transportu. Współautor. /w:/ Materiały na sympozjum naukowe: "Instrumenty ekonomiczne w polityce transportowej". Wieżyca 1988, s. 1 - 12.
6.    Problemy regulacji transportu wobec zmian restrukturyzacyjnych gospodarki. /w:/ Materiały na sympozjum naukowe: "Transport a restrukturyzacja gospodarki". Wieży-ca 1989, s. 1 - 13.
7.    Kierunki przekształceń funkcjonalno-własnościowych gospodarki narodowej w świetle uwarunkowań strukturalnych przedsiębiorstw "Państwowej Komunikacji Samochodowej". Współautor. /w:/ Materiały na sympozjum naukowe: "Przedsiębiorstwa PKS wobec pry-watyzacji". Gdańsk 1991, s. 1 - 4.
8.    Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w gospodarce rynkowej. Współ-autor. /w:/ Materiały konferencji naukowej: "Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego - część I " U.G. Sopot 1992, s. 14 - 19.
9.    Kształtowanie struktur i mechanizmów funkcjonowania transportu samochodowego w warunkach transformacji gospodarki narodowej Polski. /w:/ Materiały na sympozjum nau-kowe: "Zarządzanie transportem w warunkach gospodarki rynkowej". Jachranka 1992, s. 1 - 12.
10.    Restrukturyzacja komunikacji miejskiej w Gdyni - projekt i dotychczasowa realizacja. Współautor. /w:/ Materiały na sympozjum naukowe: "Przekształcenia sektora usług komu-nalnych". Warszawa 1992, s. 1 - 8.
11.    Międzynarodowe organizacje gospodarcze na polskim rynku transportowym - warunki wejścia i ekspansji. /w:/ Materiały konferencji naukowej: "Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego -   część II ". U.G. Sopot 1993, s. 18 - 26.
12.    Przekształcenia własnościowe w transporcie. Uwagi wynikające z dyskusji na seminarium naukowym. W: Materiały konferencji: "Przekształcenia własnościowe w transporcie". W.G., Gdańsk 1994, s. 71 - 72.
13.    Kapitałowe ograniczenia rozwoju transportowej obsługi polskiego handlu zagranicznego. /w:/ Materiały konferencji naukowej: "Problemy włączenia Polski do europejskiego syste-mu transportowego - część III". U.G., Sopot 1994, s. 44 - 50.
14.    Rynek usług komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Współautor. /w:/ Materiały konferencji naukowej: "Rynek usług komunalnych w Polsce". Warszawa 1994, s. 1 - 6.
15.    Polityka przekształceń funkcjonalnych transportu. /w:/ Materiały konferencji naukowej: ,,Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego - część IV". U.G., Sopot 1995, s. 11 - 16.
16.    Restrukturyzacja oraz kontraktowanie usług komunikacyjnych w Gdyni. Współautor. Re-ferat na konferencję naukową: "Prywatyzacja zadań publicznych". Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego. Wrocław 1995, s. 1 - 8.
17.    Bariery w procesie tworzenia rynku usług komunalnych na przykładzie komunikacji miej-skiej w gminie Gdynia. Współautor. Referat na konferencję naukową: ,,Przekształcenia w sektorze usług komunalnych - problemy legislacyjne". Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Warszawa 1995, s. 1 - 8.
18.    Czynniki kształtujące zdolności adaptacyjne polskich przedsiębiorstw transportowych do wymogów Unii Europejskiej. Materiały konferencji naukowej: "Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego - część V". U.G., Sopot 1996, s. 66 - 73.
19.    Spór o charakter użyteczności publicznej produkcji przedsiębiorstw transportowych w Polsce. Materiały konferencji naukowej: "Problemy włączenia Polski do europejskiego sys-temu transportowego - część VI". U.G., Sopot 1997, s. 83 - 87.
20.    Polityka finansowa i fiskalna wobec przedsiębiorstw transportowych - uczestników ryn-ków otwartych. Materiały konferencji naukowej: "Problemy włączenia Polski do europej-skiego systemu transportowego - część VII". U.G., Sopot 1998, s. 48 - 60.
21.    Kształtowanie systemów ekonomiczno-finansowych organizatorów i przewoźników ko-munikacji samochodowej - doświadczenia prak¬tyki.  Materiały I Ogólnopolskiej Konfe-rencji Naukowej "Strategie restrukturyzacji Przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej w Polsce". Piła 1998, s. 1 - 11.
22.    Koncepcja restrukturyzacji ponadlokalnego drogowego transportu pasażerskiego w skali województwa. Referat na Sympozjum Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samocho-dowego i Spedycji "Restrukturyzacja Przedsiębiorstw P.K.S.". Warszawa 1999, s. 1 - 7.
23.    Prawne i praktyczne uwarunkowania pozyskiwania źródeł finansowania rozwoju infra-struktury drogowej przez gminy. Materiały konferencji naukowej: "Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego - część VIII". U.G., Sopot 1999, s. 46 - 56.
24.    Kształtowanie równowagi finansowej przedsiębiorstw. /w:/ "Problemy rachunkowości i rewizji finansowej w Polsce". S.K. w P., Gdańsk 1999, s. 1 - 6.
25.    Mechanizmy adaptacyjne polskich przedsiębiorstw transportowych wobec wyzwań rynku globalnego. Materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Dostosowanie pol-skiego transportu do Unii Europejskiej - wyzwania dla przedsiębiorstw". U.G., Sopot 2000, s. 41 - 48.
26.    Problemy organizacji i finansowania obsługi komunikacyjnej gmin nie stanowiących statu-towych zadań Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Materiały Komisji Zarządów Miejskiej I.G.K.M. w Warszawie. Jurata 2001, s. 1 - 5.
27.    Z doświadczeń nad budową i kształtowaniem postaw konkurencyjnych polskich przedsię-biorstw transportowych. Materiały X Międzynarodowej  Konferencji Naukowej "Dosto-sowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej - poniesione koszty, spodziewane ko-rzyści". U.G., Sopot 2001, s. 107 - 115.
28.    Przemiany mechanizmów funkcjonowania polskich przedsiębiorstw transportu samocho-dowego wobec wyzwań wspólnego rynku europejskiego. Zbiór referatów Konferencji Naukowej "Unia Europejska - Wyzwania wobec transportu drogowego." P.I.G.T.S. i S. Jachranka 2002, s. 53 - 56.
29.    Ocena mechanizmów i skutków ograniczania dostępności polskich przewoźników samo-chodowych do wspólnego rynku transportowego. Materiały XI Międzynarodowej Konfe-rencji "Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej - Współpraca i konkuren-cja transportu w poszerzonej Unii Europejskiej". U.G., Sopot 2002, s.101 - 103.
30.    Z doświadczeń nad kształtowaniem wartości rynkowej przedsiębiorstw transportu zbio-rowego w procesie ich prywatyzacji. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Liberalizacja i prywatyzacja rynku transportu zbiorowego w Polsce".  Akademia Ekono-miczna w Katowicach. Katowice 2002, s. 1 -  5.
31.    Systemowe uwarunkowania wykorzystywania pomocy unijnej przez przedsiębiorców pu-blicznych w transporcie. Współautor. Materiały XII Międzynarodowej Konferencji "Do-stosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej  -  wykorzystanie funduszy unij-nych".  U.G.,  Sopot  2003, s. 55 - 56.
32.    Kluczowe problemy zarządzania komunikacją miejską. Materiały Sympozjum Branżowego "Zarządzanie przez gminy usługami branży komunikacji zbiorowej". Ministerstwo Skarbu Państwa. Łódź 2004, s. 1 - 7.
33.    Integracja regionów poprzez  system transportowy. Materiały IV Międzynarodowej Kon-ferencji Naukowej TRANSLOG 2004 "Transport jako czynnik integracji regionów". Uni-wersytet Szczeciński., Szczecin 2004, s. 1 - 11.
34.    Koncepcja stosowania kryteriów użyteczności publicznej w polskiej gospodarce komunal-nej. Materiały "Debaty dotyczącej gospodarki komunalnej".  Ministerstwo Skarbu Pań-stwa. Warszawa 2004, s. 1 - 3.
35.    Ultrasystemowe zasady logistycznej obsługi gospodarczych sfer użyteczności publicznej. Materiały V Konferencji Naukowej "Modelowanie procesów i systemów logistycznych". Sopot 2004,  s.  1 - 5.
36.    Gopodarka komunalna w Gdyni  -  ocena przekształceń i wizja funkcjonowania. Materiały      I Seminarium Naukowego "Gdynia  -  miasto, mieszkańcy, samorząd  -  15 lat samorząd-ności lokalnej". Gdynia 2006,  s.  1 - 6.
37.    Ekonomiczne instrumenty sektorowego równoważenia rozwoju obszaru metropolitalnego. Materiały Międzynarodowej Konferencji "Instrumenty równoważenia rozwoju metropolii - problemy miasta centralnego".  Gdańsk 2006,  s. 1 - 8.
38.    Trendy innowacyjne w zakresie towarowego transportu samochodowego Współautor. Ma-teriały XVI Międzynarodowej Konferencji "Nowe trendy w transporcie i logistyce. Sym-bioza transportu i  ekologii". Uniwersytet Gdański,  Sopot  2007,  s. 1 - 8.
39.    Uczciwa konkurencja - problemy pomocy publicznej w sektorze przedsiębiorstw transpor-towych. Wystąpienie na VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej TRANSLOG 2007. Materiały Konferencji "Szanse rozwoju  transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej 2007 - 2013". Uniwersytet Szczeciński., Szczecin 2007, s. 1 - 2.
40.    Rola samorządu w aktywizacji społeczności lokalnych. Wystąpienie na Konferencji Re-gionalnej " Nowoczesne technologie, fundusze strukturalne i sprawne zarządzanie w go-spodarcs regionalnej". Finansial Expert. Gdańsk 2008, s. 1 - 3.
41.    System zarządzania transportem regionalnym we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań produktowych. Wystąpienie na Konferencji Regionalnej " Nowoczesne technologie, fun-dusze strukturalne i sprawne zarządzanie w gospodarcs regionalnej". Finansial Expert. Gdańsk 2008, s. 1 - 2.
42.    Chłonność rynku prtacy dla osób 50+ wobec procesów restrukturyzacji przemysłu stocz-niowego województwa pomorskiego. Materiały  Konferencji realizowanej w ramach Pro-gramu Operacyjnego Kapytał Ludzki POKL.06.01.01-22-125/08-05  pt. "Równi na rynku pracy ? - analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim". Gdańsk 2009, s. 1 - 6.
43.    Logistyka w świetle wyzwań i barier poznawczych prakseologii.  Wystąpienie na I Mię-dzynarodowej Konferencji Naukowej "Logistyka - symbioza skuteczności i efektyw-nosci". Wyższa Szkoła Bankowa. Gdańsk 2010, s. 1 - 7.
44.     Strategiczne programy rozwoju obszarów metropolitalnych w kształtowaniu  polityki transportowej regionów. Wystąpienie na  Konferencji Naukowej nt.: "Współczesne uwa-runkowania rozwoju transportu w regionach". Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Szczyrk 2011, s. 1 - 3.
45.     Aktywność naukowo-badawcza i dydaktyczna wyższych uczelni w świetle nowych regu-lacji prawnych. Wystąpienie na  Konferencji Naukowej nt.: "Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionach". Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Szczyrk 2011, s.1 - 2.
46.    Efektywność przedsiębiorstwa transportowego. Wystąpienie na XI Międzynarodowej Konferencji "Eurotrans 2012": Europejska przestrzeń transportu. Koncepcja i rzeczwi-stość.  Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2012, s. 1 - 3.  
47.    Dobrobyt - aspekty mikroekonomiczne. Wystąpienie na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Oblicza Dodrobytu". Powiślańska Szkoła Wyższa. Kwidzyn 2012, s. 1 - 4.
48.    Stratyfikacja ekonomiczna przedsiębiorstw jako metoda pomiaru dobrobytu gospodarcze-go. Referat  na III Międzynarodową Konferencję Naukową "Oblicza Dodrobytu". Powi-ślańska Szkoła Wyższa. Kwidzyn 2012, s. 1 - 10.
49.    Długoterminowe planowanie finansowe - determinanty prawne i rynkowe w praktyce jednostki samorządu terytorialnego. Wystąpienie na  Międzynarodowej Konferencji   "Dobre rzadzenie i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w dziedzinie finansów publicznych". Program Współpracy Transgranicznej ETSP  Litwa - Polska - Rosja  2007 - 2013.  Gdańsk 2012, s. 1 - 11.
50.    Rola trzeciego sektora w polityce transportowej jednostek samorządu terytorialnego. Wy-stąpienie na  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Aktywność organizacji pozarządo-wych jako interesariuszy polityki transportowej". Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-cach. Katowice 2012, s . 1 - 4.
51.    Aktywność organizacji pozarządowych jako czynnik tworzenia polityki funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w warunkach rynkowych  zdominowanych przez  przedsiębiorstwa sektora użyteczności publicznej. Referat na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Aktywność organizacji pozarządowych jako interesariuszy polityki transporto-wej". Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katowice 2012, s . 1 - 4.
52.    Transport jako czynnik kształtujący budżet partycypacyjny jednostki samorządu teryto-rialnego.Wystąpienie i materiały Seminarium "Modele budżetu partycypacyjnego".  Urząd Miasta Toruń. Toruń 2013, s. 1 - 14.
53.    Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora  usług społecznych w Polsce. Wystąpienie na Konferencji  "Człowiek najlepsza inwestycja - innowacyjne metody w pracy socjalnej". Projekt  "Rodzina bliżej siebie" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Euro-pejskiego Funduszu Społecznego 2013 r. Gdyńskie Centrum Innowacji. Gdynia 2013 , s. 1- 3.
54.    Dobre praktyki sektora finansów publicznych w kształtowaniu systemowych  warunków dobrobytu gospodarczego. Wystąpienie na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Oblicza dobrobytu". Powiślańska Szkoła Wyższa. Kwidzyn 2013, s. 1 - 6.
55.    Podatek od środków transportowych jako czynnik lokalizacji baz przedsiębiorstw trans-portowych. Wystąpienie na IX Ogólnopolskim Seminarium Naukowym "Koszty i ceny w transporcie. Aspekty teoretyczne i praktyczne". Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarzą-dzania i Ekonomiki Usług. Szczecin 2013 r., s. 1 - 3.
56.    Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora usług społecznych. Wystąpienie na Konfe-rencji pt. "Człowiek najlepsza inwestycja - innowacyjne metody w pracy socjalnej". Po-morski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni. Gdynia 2013 r., s. 1 -2.
57.    Wyzwania rozwoju przedsiębiorstw transportowych. Wystąpienie i prowadzenie bloku tematycznego na Konferencji Naukowej: "Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku". Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Sopot  2014,  s. 1 - 2.
58.    Organizacja wielopłaszczyznowej współpracy uczestników struktur społeczeństwa obywa-telskiego w Polsce  -  aspekty finansów publicznych i budżetów samorządowych.    Wystąpienie na Konferencji Programowej:  "The practice of providing feedback  between state authorities and public in the Republic of Poland".  Projekt "Good governance and cooperation - response to common challanges in public finance"  /w:/ Program Współpracy Transgranicznej ETSP Litwa - Polska - Rosja  2007 - 2013. Gdańsk 2014,  s. 1 - 6.
59.     Dylematy i kontrowersje na temat Europejskich Programów Pomocowych lat 2014 - 2020 jako źródeł finansowania innowacyjnych form funkcjonowania przedsiębiorstw transpor-towych w Polsce". Wystąpienie i prowadzenie bloku tematycznego "Wyzwania rozwoju przedsiębiorstw transportowych" na Konferencji Naukowej: "Wyzwania rozwoju transpor-tu w XXI wieku". Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Sopot  2015,  s. 1 - 5.
60.     Ekonomiczne przesłanki sytuacji kryzysowych  w przedsiębiorstwach użyteczności pu-blicznej. Studium przedsiębiorstw transportowych. Wystąpienie programowe na VI Kon-ferencji Naukowej "Ekonomia i prawo" pod tytułem "Kryzysy gospodarcze ze szczegól-nym uwzględnieniem uwarunkowań instytucjonalnych". Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Toruń 2015, s. 1 - 7.
61.    Dywersyfikacja rozwoju przedsiębiorstw transportu samochodowego. Aspekty prawne i kosztowe. Wystąpienie programowe na Międzynarodowym Seminarium Naukowym "Konkurencja i kooperacja w transporcie samochodowym". Uniwersytet Szczeciński. Wy-dział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Szczecin 2015, s. 1 - 2.
62.    Wyzwania rozwoju przedsiębiorstw transportowych. Wystąpienie i prowadzenie bloku tematycznego na Konferencji Naukowej: "Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku". Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Sopot  2016,  s. 1.
63.    Analiza strategiczna ryzyka zatrudniania w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej transportu. Współautor. Wystąpienie na sesji tematycznej "Wyzwania rozwoju przedsię-biorstw transportowych"  Konferencji Naukowej: "Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku". Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Sopot  2016,  s. 1 - 9.
64.    Wyzwania społeczne i polityczne wobec transportu. Wystąpienie programowe i prowadze-nie Panelu 4 Międzynarodowej Konferencji "Eurotrans 2016":  "Transport. Wzrost i roz-wój". Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Szczecin 2016, s. 1 - 2.
65.    Jednostki użyteczności publicznej wobec regulacyjnych funkcji społecznej gospodarki rynkowej. Studium publicznego transportu zbiorowego. Wygłoszenie referatu na Konfe-rencji Naukowej "Działalność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa". Uniwersytet Gdański. Wydział Prawa i Administracji. Gdańsk 2017, s. 1 - 7.
66.    Przedsiębiorstwa sektora "Transportu, Spedycji i Logistyki" w świetle strategii rozwoju Miasta Gdyni 2030. Wystąpienie na sesji tematycznej " Czynniki konkurencyjności przed-siębiorstw sektora TSL"  Konferencji Naukowej: "Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku". Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Sopot  2017,  s. 1 - 6.
67.    Wartości poznawcze ekonomiczno-finansowej efektywności działalności przedsiębiorstw transportowych. Wygłoszenie referatu na XI Ogólnopolskim Seminarium Naukowym: "Efektywność procesów transportowych"  -  Sesja 1: "Cechy współczesnych procesów transportowych". Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Szczecin 2017, s. 1 - 7.
68.    System podatkowy jednostki samorządu terytorialnego Polski. Studium na przykładzie Gminy Miasta Gdyni. Wystąpienie w ramach projektu Akademia Przywództwa "DOBRE - Decentralization Offering Better Results and Efficiency". USAID - FRDL - GC. War-szawa - Gdynia 2018, s. 1 - 4.
69.    Koleje regionalne i aglomeracyjne w latach 1999 - 2018. Część II: Nowe idee i koncepcje. Wystąpienie programowe i prowadzenie bloku tematycznego na Konferencji Naukowo-Technicznej "ETR 2018 Transregio": "Reformy kolejowych przewozów regionalnych i aglomeracyjnych 1990 - 2018". Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekono-miki Usług. Szczecin 2018, s. 1 - 3.
70.    Spór o system finansowania rozwoju kolei aglomeracyjnej Województwa Pomorskiego. Wygłoszenie referatu na Konferencji Naukowo-Technicznej "ETR 2018 Transregio": "Re-formy kolejowych przewozów regionalnych i aglomeracyjnych 1990 - 2018". Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Szczecin 2018, s. 1 - 5.

VIII. Oceny, opinie i recenzje.

1.    Spedycja w międzynarodowym transporcie samochodowym (Spedycja międzynarodowa. Międzynarodowe przewozy transportem samochodowym). Recenzja szczegółowa skryptu H. Bronka zlecona przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 1991, s. 1 - 4.
2.    Rachunek nakładów i wyników przedsiębiorstwa. Recenzja szczegółowa skryptu H. Bronka zlecona przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 1992, s. 1 - 5.
3.    Recenzja dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego adiunkt dr Alicji Leszczyń-skiej. Recenzja szczegółowa zlecona przez Dziekana Wydziału Ekonomiki Transportu U.G. Maszynopis Wydziału Ekonomiki Transportu U.G., Sopot 1993, s. 1 - 4.
4.    Recenzja merytoryczna książki T. Kamińskiej, B. Kubskiej - Maciejewicz i J. Laudańskiej - Trynka: "Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe (wybrane problemy z mi-kroekonomii)". Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1993 r. Materiały Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 1994, s. 1 - 4.
5.    Recenzja merytoryczna książki pod red. O. Wyszomirskiego "Rynek przewozów pasażer-skich". W.U.G., Gdańsk 1995. Materiały Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 1995, s. 1 - 3.
6.    Recenzja dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego adiunkt dr Alicji Leszczyń-skiej. Recenzja szczegółowa zlecona przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego U.G. Ma-teriały Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 1996, s. 1 - 3.
7.    Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Hebel "Preferencje i zachowania komuni-kacyjne ludności miejskiej". Materiały Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 1997, s. 1 - 4.
8.    Recenzja merytoryczna projektu ustawy o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego, sporządzona na zlecenie Biura Studiów i Analiz Komisji Senatu w Warszawie. Gdynia - Warszawa 1997, s. 1 - 3.
9.    Recenzja merytoryczna projektu badawczego "Strategie rozwoju portów morskich w Pol-sce". Recenzja szczegółowa zlecona przez Komitet Badań Naukowych w Warszawie. Warszawa 1998, s. 1 - 3 + załączniki.
10.    Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Adamowicz "Finansowanie rozwoju trans-portu w systemie gospodarki rynkowej". Materiały Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 1999, s. 1 - 5.
11.    Recenzja dorobku naukowego i badawczego adiunkta dr, Witolda Malewskiego. Recenzja zlecona przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 1999, s. 1.
12.    Recenzja dorobku naukowego i badawczego adiunkta dr. Jacka Podhorskiego - Piotrow-skiego. Recenzja zlecona przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 1999, s. 1 - 2.
13.    Recenzja dorobku naukowego i badawczego adiunkta dr. Witolda Toczyskiego. Recenzja zlecona przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 1999, s. 1 - 2.
14.    Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Ryszarda Jurkowskiego "Gospodarowanie persone-lem w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa PKP". Materiały Wydziału Zarządza-nia i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2001, s. 1 - 6.
15.    Recenzja opracowania realizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Podstawy metodyczne analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw - etap I". Autor Juliusz Engelhardt. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2001, s. 1 - 3.
16.    Recenzja opracowania realizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Relacje transport - środowisko natur/alne oraz wpływ transportu na życie człowieka - etap I". Praca zbiorowa pod kierunkiem Huberta Bronka. Materiały Wy-działu Zarządzania Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2001, s. 1 - 3.
17.    Recenzja szczegółowa Zeszytu Naukowego Instytutu Transportu i Logistyki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego "Problemy Transportu i Lo-gistyki" nr 1 redagowanego przez M. Jedlińskiego. Recenzja zlecona przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2001, s. 1 - 6.
18.    Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym dra Mirosława Krajew-skiego w związku z wszczęciem przez Radę Wydziału Ekonomicznego U.G. przewodu habilitacyjnego. Materiały Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 2002, s. 1 - 9.
19.    Ocena rozprawy doktorskiej mgr. Wernera Schmorleiz "Finansowanie inwestycji infra-strukturalnych w transporcie poprzez system partnerstwa publiczno-prywatnego". Materia-ły Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu  Szczecińskiego. Szczecin 2002 , s. 1 - 8.
20.    Recenzja opracowania "Relacje transport - środowisko naturalne oraz wpływ transportu na życie człowieka" - etap II pracy zbiorowej pod kierunkiem prof. dr. hab. H. Bronka, zrealizowanej w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Instytut Transportu i Logistyki, Szczecin 2002. Gdynia 2002, s. 1 - 5.
21.    Recenzja opracowania realizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Produktywność w produkcji i usługach". Autorzy. Beata Milewska , Dariusz Milewski.  Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2003, s. 1 - 3.
22.    Recenzja opracowania realizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Podstawy metodyczne oceny działalności  przedsiębiorstw. Etap II - Ocena i analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw na podstawie wskaźników syn-tetycznych. ". Autor Juliusz Engelhardt. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2003, s. 1 - 3.
23.    Recenzja opracowania realizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Transport jako czynnik zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego - etap I". Autor Elżbieta Załoga. Materiały Wydziału Zarządzania i Eko-nomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2003, s. 1 - 3.
24.    Ocena rozprawy doktorskiej mgra Daniela Abramczuka "Koncepcja racjonalizacji pasażer-skich przewozów w aglomeracji Trójmiasta". Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2003, s. 1 -  6.
25.    Recenzja artykułu dra Sławomira Antkiewicza "Modele struktury kapitału przedsiębior-stwa". Materiały Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Gdynia 2003, s. 1 -  2.
26.    Recenzja artykułu dra hab. Mirosława Krajewskiego "Kierunki badania efektywności uży-cia kapitału własnego i kapitału obcego w przedsiębiorstwie". Materiały Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Gdynia 2003, s 1 - 2,
27.    Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Roberta Marka "Wpływ ryzyka projektu inwestycyj-nego na warunki kredytowe na przykładzie przedsiębiorstwa żeglugi morskiej". Materiały Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Gdynia 2003, s. 1 - 5.
28.    Opinia wydawnicza "Przewodnika do studiowania Ekonomiki transportu". Autorzy: Elż-bieta Załoga i Tomasz Kwarciński. Materiały Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2003, s. 1 - 3.
29.    Recenzja opracowania zrealizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Transport jako czynnik zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego - etap II". Autor: Elżbieta Załoga. Materiały Wydziału Zarządzania i Eko-nomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2004,  s. 1 - 2.
30.    Recenzja opracowania zrealizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Wybrane problemy oceny i analizy działalności spółek giełdowych". Autor: Juliusz Engelhardt. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersy-tetu Szczecińskiego. Gdynia 2004,  s. 1 - 2.
31.    Recenzja opracowania zrealizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "System transportowy województwa zachodniopomorskiego". Autor: Hubert Bronk i Katarzyna Czubińska. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2004,  s. 1 - 2.
32.    Recenzja podręcznika akademickiego "Polityka transportu" autorstwa W. Grzywacza, K. Wojewódzkiej - Król, W. Rydzkowskiego , wyd. III  - zmienione i poszerzone. W.U.G. Gdańsk 2003. Materiały Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Gdynia 2004, s. 1 -  4.
33.    Opinia wydawnicza Zeszytu Naukowego "Problemy Transportu i Logistyki" nr 2  reda-gowanego przez I. Dembińską - Cyran. Opinia zlecona przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu  Szczecińskiego. Gdynia 2004,  s. 1 - 8.
34.    Ocena rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Skali - Poźniak pt.  "Model ścieżki równowa-żenia transportu w warunkach integracji sektora". Materiały Kolegium Zarządzania i Fi-nansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Gdynia 2004, s. 1 - 5.
35.    Ocena rozprawy doktorskiej mgra  Jerzego Kowalczyka nt."Restruktryzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach transportu kolejowego". Materiały Wydziału Zarządzania i Ekono-miki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2004, s. 1 -  6.
36.    Dodatkowa recenzja rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Skali - Poźniak pt.  "Model ścieżki równoważenia transportu w warunkach integracji sektora". Materiały Kolegium Za-rządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Gdynia 2004, s. 1 - 4.
37.    Opinia wydawnicza Zeszytu Naukowego "Problemy Transportu i Logistyki" nr 3  reda-gowanego przez I. Dembińską - Cyran. Opinia zlecona przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu  Szczecińskiego. Gdynia 2004, s. 1 - 7.
38.    Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. Elżbiety Załogi prof. U.S. ,uzyskanego w trakcie pełnienia funkcji profesora nadzwyczajnego Uniwersyte-tu Szczecińskiego. Ocena zlecona przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwer-sytetu  Szczecińskiego. Gdynia 2004, s. 1 - 3.
39.    Opinia wydawnicza pracy Małgorzaty Brojak - Trzaskowskiej "Wybrane zagadnienia nau-ki o przedsiębiorstwie ".  Opinia wykonana na zlecenie  Wydawnictwa Naukowego Uni-wersytetu  Szczecińskiego. Gdynia 2004, s. 1 - 4.
40.    Recenzja opracowania realizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Małe i średnie przedsiębiorstwa transportu samochodowego na euro-pejskim rynku usług transportowych - etap I". Praca zbiorowa pod kierunkiem Huberta Bronka. Materiały Wydziału Zarządzania Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2004, s. 1 - 3.
41.    Recenzja opracowania realizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Czynniki zwiększania efektywności w przedsiębiorstwach transpor-towych i spedycyjnych". Autor. Dariusz Milewski.  Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2004, s. 1 - 3.
42.    Recenzja dorobku naukowego i badawczego adiunkta doktora Ryszarda Rolbieckiego. Recenzja zlecona przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 2005, s. 1 - 3.
43.    Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego doktora Przemysława Ku-lawczuka. Ocena zlecona przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 2005,   s. 1 - 2 .
44.    Recenzja opracowania zrealizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Transport jako czynnik zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego - etap IV". Autor: Elżbieta Załoga. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2005,  s. 1 - 3.
45.    Recenzja opracowania zrealizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Podstawy analizy fundamentalnej spółek giełdowych - etap I ". Au-tor: Juliusz Engelhardt. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2005,  s. 1 - 3.
46.    Opinia wydawnicza pracy Elżbiety Załogi i Tomasza Kwarcińskiego " Strategie rynkowe przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych ".  Opinia wykonana na zlecenie  Wy-dawnictwa Naukowego Uniwersytetu  Szczecińskiego. Gdynia 2005, s. 1 - 3.
47.    Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Aldony Uziębło "Rynek usług audytorskich w proce-sie kształtowania zachowań podmiotów gospodarczych w skali mikro-  i mezoekonomicz-nej". Materiały Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 2005, s. 1 - 6.
48.    Recenzja pracy zrealizowanej w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczeciń-skiego pt. "Transport jako czynnik zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego - etap V". Autor: Elżbieta Załoga. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2006,  s. 1 - 3.
49.    Ocena rozprawy doktorskiej mgr Nicole Graf "Wpływ zarządzania wiedzą na konkuren-cyjność polskich przedsiębiorstw w świetle porównań międzynarodowych". Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2006, s. 1 -  6.
50.    Recenzja wydawnicza "Przeglądu Naukowego Nr 5" Zeszytu Naukowego Wyższej Szko-ły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.  Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Letkiewicza. Sopot 2006,  s. 1 - 4.
51.    Recenzja pracy zrealizowanej w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczeciń-skiego pt. "Transport a rozwój społeczno-gospodarczy - etap I". Praca pod kierunkiem Elżbiety Załogi. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szcze-cińskiego. Gdynia 2007,  s. 1 - 3.
52.    Opinia wydawnicza Zeszytu Naukowego nr 454 poświęconego jubileuszowi 75 - lecia urodzin Prof. dr. hab. Waldemara Grzywacza pt. " Z badań nad transportem i poltyką go-spodarczą". Praca zlecona przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu  Szczecińskiego. Gdynia 2007, s. 1 - 24.
53.    Opinia w sprawie koncepcji rozwoju Lotniska Gdynia - Kosakowo w części model finan-sowy. Praca zlecona przez Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo sp. z o..o. Gdynia 2008, s. 2 + analityka: s.  7.
54.    Recenzja pracy zrealizowanej w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczeciń-skiego pt. "Badania wybranych procesów rozwojowych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce - etap II ". Projekt badawczy opracowany pod kierunkiem Juliusza Engelhardta. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2008,  s. 1 - 3.
55.    Opinia wydawnicza monografii pt." Typologia przedsiębiorstw ". Praca napisana przez Juliusza Engelhardta. Opinia zlecona przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu  Szcze-cińskiego. Gdynia 2008, s. 1 - 3.
56.    Opinia wydawnicza Zeszytu Naukowego "Problemy Transportu i Logistyki" nr 7.  Redak-tor naukowy: Elżbieta Załoga. Opinia zlecona przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersyte-tu  Szczecińskiego. Gdynia 2008, s. 1 - 7.
57.    Recenzja wydawnicza materiałów sesji VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2008". Recenzje czterech referatów zlecone przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Sopot - Szczecin  2008, s. 1 - 6.
58.    Recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Kozubka pt. "Metodyka oceny efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym".  Recenzja wykonana na zlecenie Rektora Politechniki Radomskiej. Gdynia 2009, s. 1 -  9.
59.    Recenzja pracy zrealizowanej w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczeciń-skiego pt. "Wpływ transportu na rozwój społeczno-gospodarczy - etap III". Praca pod kie-runkiem Elżbiety Załogi. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersyte-tu Szczecińskiego. Gdynia 2009,  s. 1 - 3.
60.    Opinia merytoryczna podręcznika akademickiego Przemysława Borkowskiego "Ryzyko w działalności przedsiębiorstw"  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdaskiego, Gdańsk 2008 r. Materiały Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Sopot 2009 , s. 1 - 2.
61.    Opinia wydawnicza Zeszytu Naukowego "Problemy Transportu i Logistyki" nr 7.  Redak-tor naukowy: Elżbieta Załoga. Opinia zlecona przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersyte-tu  Szczecińskiego. Gdynia 2009, s. 1 - 6.
62.    Recenzja książki Juliusza Engelhardta "Typologia przedsiębiorstw" Wydawnictwa Fa-chowe, Warszawa 2009 r. w związku z wnioskiem o nagrodę Ministra  Nauki i Szkolnic-twa Wyższego. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szcze-cińskiego. Gdynia 2010,  s. 1 - 3.
63.    Recenzja publikacji projektu "Wykorzystaj Nas ! Pracownicy 45+ w Twojej Firmie", zrea-lizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Spójności. Recenzja wykonana na zlecenie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego  w Gdańsku. Gdańsk  2010, s. 12.
64.    Recenzja wydawnicza "Przeglądu Naukowego Nr 9" Zeszytu Naukowego Wyższej Szko-ły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.  Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Letkiewicza. Sopot 2010,  s. 1 - 3.
65.    Recenzja wydawnicza artykułu Władysławy Kiwak i Ewy Ignaciuk "Konflikt wartości moralnych i ekonomicznych w środowisku pracy". Materiały Wydawnictwa "Pieniądze i Więź" w Warszawie. Gdynia 2010, s. 1 - 3.
66.    Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dra Ryszarda Rolbieckiego w związku z wszczęciem przez Radę Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przewodu habilitacyjnego. Materiały Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 2011, s. 1 - 8.
67.    Recenzja wydawnicza pozycji książkowej Juliusza Engelhardta "Zasady oceny działalno-ści gospodarczej przedsiębiorstw". Warszawa 2012 r. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2012,  s. 1 - 4.
68.    Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Wacława Bielawskiego na temat  "System zintegro-wanego zarządzania bezpieczeństwem i jakością a tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa żeglugowego na rynku globalnym".  Recenzja wykonana na zlecenie Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego . Sopot 2013, s. 1 -  8.
69.    Recenzja  książki Juliusza Engelhardta "Zasady oceny działalności gospodarczej przedsię-biorstw".  CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe. Warszawa 2012 r. (s.259) w związku z wnioskiem o nagrodę Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Materiały Wydziału Zarzą-dzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2013,  s. 1 - 3.
70.    Ocena rozprawy doktorskiej z zakresu nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Agnieszki Wysockiej pt. "Determinanty funkcjonowania ciężarowego transportu gospo-darczego w warunkach rozwoju sektora Transport -Spedycja - Logistyka w Polsce".  Ocena wykonana na zlecenie Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwer-sytetu Szczecińskiego. Gdynia 2013, s. 1 -  9.
71.    Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Dawida Szramowskiego na temat  "Inwestycje w kapitał ludzki w mikro i małych przedsiębiorstwach województwa pomorskiego jako czynnik determinujący osiągane wyniki finansowe".  Recenzja wykonana na zlecenie Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego . Sopot 2014, s. 1 -  7.
72.    Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Kamila Bujaka na temat  "Kreowanie i kontrolowanie jakości usług w transporcie miejskim".  Recenzja wykonana na zlecenie Dziekana Wydzia-łu Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego . Sopot 2014, s. 1 -  8.
73.    Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr. Przemysława Borkowskiego w związku z wszczęciem przez Radę Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przewodu habilitacyjnego. Materiały Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 2014, s. 1 - 7.
74.    Zespół opinii o opracowaniach: "Systemowe wzmocnienie ruchu pieszego - diagnoza sy-tuacji i propozycja działań", "Transport w mieście w kontekście założeń  Białej Księgi Transportu z 2011 roku", "Innowacje w transporcie wodnym śródlądowym w zakresie za-stosowania paliw alternatywnych" i "Projekt Pendolino - media, eksperci i polityka". Pra-ca zlecona Wydziałowi Ekonomicznemu Uniwersytetu Gdańskiego  przez Instytut Logi-styki i Magazynowania w Poznaniu -  Czasopismo "Logistyka". Gdańsk 2015 r., s. 1 - 4.
75.    Ocena rozprawy doktorskiej z zakresu nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr inż. Oliwii Pietrzak pt. "Koncepcja kształtowania systemu transportu pasażerskiego w wo-jewództwie zachodniopomorskim".  Ocena wykonana na zlecenie Dziekana Wydziału Za-rządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2015, s. 1 - 7.
76.    Recenzja dorobku naukowego i dydaktycznego doktora Leszka Czerwonki w związku z Jego wnioskiem o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  w dziedzinie nauk eko-nomicznych w dyscyplinie: ekonomia. Recenzja wykonana na zlecenie Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Sopot 2015 r., s. 1 - 6.
77.    Ocena rozprawy doktorskiej z zakresu nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia mgra Cezarego Godziuka na temat "Wahania koniunktury a zagrożenie upadłością przed-siębiorstw sektora budowlanego (na przykładzie spółek giełdowych sektora budowlanego w Polsce)". Ocena wykonana na zlecenie Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersy-tetu Gdańskiego. Sopot 2015 r., s. 1 - 7.
78.    Recenzja wydawnicza książki dr inż. Oliwii Pietrzak pt. "Systemy transportu pasażerskie-go w regionach - funkcjonowanie, kształtowanie, rozwój (przykład województwa za-chodniopomorskiego)" Szczecin 2015, stron 270 + załączniki. Recenzja wykonana dla Wydawnictwa Akademii Morskiej w Szczecinie. Gdynia 2016 r., s. 1 - 3.
79.    Recenzja i ocena rozprawy doktorskiej z zakresu nauk ekonomicznych w dyscyplinie eko-nomia mgr Elżbiety Szarugi pod tytułem:. " Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego w świetle wyzwań zrównoważonego rozwoju". Recenzja i ocena wyko-nana na zlecenie Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szcze-cińskiego. Gdynia 2017, s. 1 - 6.
80.    Opinia w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych w dyscy-plinie ekonomia pod tytułem: " Racjonalizacja energochłonności transportu samochodo-wego w świetle wyzwań zrównoważonego rozwoju" (Szczecin 2017) dla dr Elżbiety Sza-rugi. Opinia wykonana na zlecenie Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2018, s. 1.
81.    Recenzja wydawnicza monografii habilitacyjnej dr Małgorzaty Brojak -   Trzaskowskiej pt. "Innowacyjne modele biznesu w podmiotach gospodarczych turystyki". Recenzja wyko-nana na zlecenie Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szcze-cińskiego. Gdynia 2018, s. 1 - 6.
82.    Recenzja wydawnicza artykułu czasopisma naukowego Problemy Transportu i Logistyki nr 1/2019 (45) pod tytułem: "Regionalizacja kolejowych przewozów pasażerskich. Założe-nia i realizacja". Recenzja wykonana na zamówienie Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2019, s. 1 - 2.
83.    Recenzja wydawnicza artykułu czasopisma naukowego Problemy Transportu i Logistyki nr 1/2019 (45) pod tytułem: "Rola interesariuszy w procesie projektowania koncepcji kolei metropolitalnej na przykładzie górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii". Recenzja wykona-na na zamówienie Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2019, s. 1 - 2.
84.    Recenzja wydawnicza artykułu czasopisma naukowego Problemy Transportu i Logistyki nr 1/2019 (45) pod tytułem: "Wariantowanie koncepcji kolei metropolitalnej na obszarze górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii w warunkach jej konstruowania przy użyciu metod inżynierii systemów". Recenzja wykonana na zamówienie Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2019, s. 1 - 2.
85.    Recenzja wydawnicza artykułu czasopisma naukowego Problemy Transportu i Logistyki nr 1/2019 (45) pod tytułem: "Kolejowe przewozy regionalne i aglomeracyjne - ewolucja oferty przewozowej w latach 1990 - 2017 i jej uwarunkowania infrastrukturalne i taboro-we". Recenzja wykonana na zamówienie Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2019, s. 1 - 2.
86.    Recenzja wydawnicza artykułu czasopisma naukowego Problemy Transportu i Logistyki nr 2/2019 (46) pod tytułem: "Zrównoważony rozwój transportu kolejowego". Recenzja wykonana na zamówienie Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersy-tetu Szczecińskiego. Gdynia 2019, s. 1 - 2.
87.    Recenzja wydawnicza artykułu czasopisma naukowego Problemy Transportu i Logistyki nr 2/2019 (46) pod tytułem: "Uwarunkowania racjonalizacji kosztów eksploatacji i nabycia taboru kolejowego". Recenzja wykonana na zamówienie Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2019, s. 1 - 2.
88.    Recenzja wydawnicza artykułu czasopisma naukowego Problemy Transportu i Logistyki nr 2/2019 (46) pod tytułem: "Uwarunkowania utworzenia i rozwoju Systemu Roweru Me-tropolitalnego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym". Recenzja wykonana na zamó-wienie Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2019, s. 1 - 2.

 

 

Zainteresowania
 • Teoria przedsiębiorstw
 • Nauka o przedsiębiorstwie
 • Teoria diagnozowania ekonomicznego
 • Teoria funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Badania analityczne przedsiębiorstw
 • Sterowanie i regulacja w gospodarce
 • Analiza i synteza systemowa
 • Teoria i praktyka zachowań organizacyjnych
 • Ekonomika przedsiębiorstw transportowych
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych
 • Transport samochodowy / drogowy
 • Komunikacja miejska
 • Spedycja

 

 

 

 

 

Inne

1984 - 1987  -  Zastępca Kierownika Zespołu Katedr Ekonomiki Transportu Lądowego U.G.

1990 - 1993  -  Prodziekan d/s dydaktycznych Wydziału Ekonomiki Transportu U.G.

1993 - 1996  -  Prodziekan d/s dydaktycznych Wydziału Ekonomicznego U.G.

1993 - 2004  -  Dyrektor Kolegium Ekonomicznego U.G.

1993 - 2016 -  Kierownik Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych

                       Wydziału Ekonomicznego U.G.

2018 -          - Kierownik Studium Podyplomowego "Transport i Logistyka"

                     Wydziału Ekonomicznego U.G.

1981 - 2002  -  stały współpracownik, zastępca Przewodniczącego , Przewodniczący Wydziałowej

                       Komisji Planów Zajęć.

1990 - 1996  -  przedstawiciel Wydziału Ekonomiki Transportu / Wydziału Ekonomicznego w

                      Senackiej Komisji Dydaktycznej U.G.