prof. dr hab. Mirosław Chaberek

jednostka:
stanowisko:
profesor zwyczajny
funkcja:
telefon:
58-523-1381
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
104
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w trybie online

Poniedziałek (II) tydzień 15:15 - 16:45 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjBmNGU3ZDctMWYxZS00OGIwLTliYjgtYWVhMTA4Zjg3MjRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22443e0d9c-91ea-49e6-a68d-625e60accaef%22%7d

Zajęcia dydaktyczne w trybie online 

Studia stacjonarne

Logistyka, 3 ETiL SS1 EK, poniedziałki I i II tydzień 9:45 - 11:15

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Seminarium mgr, 2 ETil SS2, poniedziałki I i II tydzień 11:30 - 13:00

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Rachunkowość zarządcza, 3 SS1, poniedziałki I i II tydzień 13:30 - 15:00

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Wsparcie logistyczne procesów gospodarczych, I tydzień, I ETiL SS2  15:15 -16:45

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams