dr hab. Teresa Kamińska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-1352
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
113
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

 Konsultacje w semestrze letnim odbywają się we wtorek od 8.00 do 9.30 do 28 czerwca 2022 r.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGM2YTMwZWUtZjk1NC00NzM0LWE3NzMtYmFiM2JjMzljZjEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22d3a38632-5fd6-4842-be87-304920cfc617%22%7d