dr Olga Dębicka

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1338
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
315
WWW:
Inne funkcje:

Opiekun specjalności  "Biznes elektroniczny" i "E-commerce"

Kariera
 • Od 2005 adiunkt w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego, Zakład Gospodarki Elektronicznej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2005 - stopień naukowy doktora ekonomii w zakresie nauk ekonomicznych (rozprawa doktorska: "Strategie marketingowe jako czynnik wzrostu konkurencyjności portów morskich")
 • 1985-1990 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiki Transportu, specjalność: Transport Morski
Publikacje

1.Monografie i rozdziały w książkach

 1. "CMS -  narzędzie budowy wizerunku przedsiębiorstwa w Internecie" [w] "Konsument i firma w dobie Internetu", Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Olsztyn 2006, ISBN 83-89112-83-5.
 2. "Systemy CMS w budowie nowoczesnych kanałów dystrybucji usług turystyki morskiej" (współautor) [w:] Wspólna europejska a polska polityka morska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7326-465-6,Gdańsk 2007, (współautor A. Oniszczuk-Jastrząbek, udział 50%).
 3. "Strategiczne aspekty marketingu w portach morskich". Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Olsztynie, Olsztyn 2006, ISBN 83-919016-0-2.
 4.  The challenge of IT investments in the "New Economy" [w] “Dilemmas and problems of globalization", UG 2007, ISBN 978-83-7531-040-5.
 5.  " MS Dynamics AX w zarządzaniu procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie". Zeszyty Naukowe Instytutu Transportu i Handlu Morskiego UG, Gdańsk 2007, ISBN 83-7531-010-7.
 6. "Jakość danych a zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie" [w] Problemy Społeczeństwa Informacyjnego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, ISBN 83-60397-08-2.
 7. "Efektywne zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie globalnym [w] Dylematy i perspektywy rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Gdańsk 2007, ISBN 978-83-87369-45-3.
 8. "Systemy informatyczne w budowie nowoczesnych kanałów dystrybucji usług turystycznych". [w] “Marketing w gospodarce opartej na wiedzy", Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2007. ISBN 978-83-89112-83-5.
 9.  New IT solutions in building agro-tourism portals in Poland" [in:] New trends in Tourism and Hospitality Industry, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, Croatia 2008, ISBN 978-953-6198-1 97
 10. Budowa systemu identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa w Internecie" [w:] Fenomen Internetu, Uniwersytet Szczeciński, Wydawnictwo Hogben, Szczecin, 2008, ISBN 83-60637-23-7 978-83-60637-23-4
 11. "Strona internetowa jako nowoczesny element identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa" [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ISBN 978-93-7531-062-7.
 12. "Systemy Business Intelligence w zarządzaniu informacją w przedsiębiorstwie" [w:] Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ISBN 978-83-7326-586-8.
 13. "Bezpieczeństwo outsourcingu usług informatycznych" (współautor K. Kreft, udział 59%) [w:] Czynnik ludzki w marketingu, Zakład Poligraficzny UWM w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2008, ISBN 978-83-89112-44-6.
 14. "Budowa lojalności klientów w Internecie" [w] Czynnik ludzki w marketingu, Zakład Poligraficzny UWM W Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2008, ISBN 978-83-89112-44-6.
 15. Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie globalnym" [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym - rozwój w warunkach spowolnienia gospodarczego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ISBN 978-93-7531-062-7.
 16. "Business value of electronic commerce" [w:] Development and functioning of enterprises in global and changing environment, The Fundation for the Development of Gdańsk University, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7531-149-5
 17. “Impact of the World Crises on Polish Tourism" [w:] Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption, University of Rijeka Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija 2010, (współautorzy A. Oniszczuk-Jastrząbek,T. Gutowski, udział 33%), ISBN
 18. Intelligent customer service on tourist website" [w:] New trends in tourism and hospitality industry, University of Rijeka Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija 2010
 19. "Problematyka zarządzania projektami w korporacjach globalnych" [w:] Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, pod red. A. Oniszczuk Jastrząbek, T. Gutowskiego, J. Żurka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010 ISBN 978-83-7531-069-6
 20. "Informatyczne systemy zarządzania", [w:] Gospodarka elektroniczna - współczesne gospodarstwo na rynku globalnym, pod red. J. Winiarskiego,  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, ISBN 978-7326-677-3.
 21. "Business value of electronic commerce", [w:] Development and functioning of enterprises in global and changing environment, pod red. J. Kujawy i O. Dębickiej, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7531-149-5
 22. "Media społecznościowe w działaniach marketingowych przedsiębiorstw", [w:] Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, pod. Red A. Antonowicz, Gdańsk 2011, ISBN 978-83-7531-155-6.
 23. The value of social media in marketing (w:) Contemporary Issues in Economy. After the crisis, red. A. P. Balcerzak,  Polish Economic Society Branch, Toruń 2011, ISBN 978-83-62049-08-0
 24. ICT in Information Flow Management in Tourism [in:] Logistic Flows Managing in Tourism Destination, Opatija 2012, ISBN 978-953-7842-08-6 
 25. Social media in the promotion of tourism offers [in:] Management in the function of increasing tourism consumption, , University of Rijeka Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija 2012
 26. Internet marketing in hotels - dilemmas and challenges of web page building [w:] New Trends in tourism and hospitality management, Opatija 2012
 27. IT solution in building an effective purchase organization - a Polish case [w:] Regional Managemet. Theory, Practice and Development, Żylina 2012, ISBN 978-80-554-0558-2

 2. Artykuły naukowe

 1. "Internet technologies in transport management" [w] "Computer Systems Aided Science, Industry and Transport. TRANSCOMP 2006, Publishing and Printing House of the Institute for Sustainable Technologies, Radom 2006. ISSN 1230-7823.
 2. "Technologie internetowe w optymalizacji systemów transportowych" [w:] "Logistyka" 6/2006, ISSN 1231-5478 (współautorzy: K. Kreft, D. Wach, udział 33%).
 3. "The challenge of IT strategies in the enterprises" [w:] Studies&Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz 2007, ISSN 1732-324X.
 4. "Internet technologies in transport management" [w:] Technika komputerowa w systemach transportowych, Prace Naukowe-Transport, z. 61, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007, ISSN 1230-9265.
 5. "The challenge of IT strategies in the enterprises" [in:] Studies & Proceedings, Polish Association for Knowledge Management, Bydgoszcz 2007, ISSN 1732-324X.
 6. "Application of Internet Techniques in Promotion of Agrotourism"[in:] Tourism Destination Attractions in the Increased Tourist Expenditure, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, Croatia 2008, ISSN 1846-288X.
 7. "Benefits IT investments in organizations" [w:] “International Journal of Emerging and Transition Economies", Vol. 2, Number 2 Year 2008, ISSN 1308-2701.
 8. "Rozwój handlu elektronicznego w Polsce" [w:] Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ISSN 2080-6302.
 9. "Handel elektroniczny w Polsce - funkcjonowanie i warunki rozwoju dla polskich przedsiębiorstw" [w:] "Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu globalnego - wyzwania i szanse", SGH, Warszawa 2009.
 10. Transgraniczny handel elektroniczny w Unii Europejskiej, [w:] Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, ISSN 2080-6302.
 11. Cloud computing jako model dostarczania zasobów informatycznych w przedsiębiorstwie (w:) Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego nr 8/2011, Fundacja Rozwoju UG, Sopot 2011, ISSN 2080-6302 
 12.  IT systems for port terminals. Great suport in the post-crisis area,  Baltic Transport Journal  No 1/2011 (39), Gdynia 2011.
 13. Uwarunkowania rozwoju transgranicznego handlu elektronicznego w Unii Europejskiej [w:] Problemy regionalizmu i globalizacji, pod red. Jana Rymarczyka, Małgorzaty Domiter, Wawrzyńca Michalczyka. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-167-6
 14. Wykorzystanie koncepcji EDI w usprawnieniu procesów biznesowych [w:] Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego nr 8/2011, Fundacja Rozwoju UG, Sopot 2012, ISSN 2080-6302
 15. Business innovation as a tool for economic growth - the example of Poland [in:] Journal of International Scientific Publications, Educational Alternatives, Volume 10, Part 3, ISSN 1313-2571, 2012 (współautor A. Oniszczuk-Jastrząbek, 50%)

 3. Doświadczenie z zakresu opracowań i projektów dla zleceniodawców zewnętrznych

 • Sekretarz Grupy Roboczej ds. projektu "Studium wdrażania technologii EDI (Electronic Data Interchange) z wykorzystaniem Internetu w społeczności polskich portów morskich" - utworzonej przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej w dniu 28.03.2000 r. - projekt badawczy finansowany ze środków Banku Światowego.
 • Udział w projekcie "Sieć centrów logistycznych w regionie Morza Bałtyckiego" (NeLoC - "Networking Logistics Centres in the Baltic Sea Region", realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej INTERREG III B.
 • Koordynacja prac zespołów realizujących projekty badawcze finansowane z funduszy międzynarodowych; przygotowywanie końcowych raportów merytorycznych i finansowych (m.in. projekt PHARE SCI-TECH II pt. "Restrukturyzacja Instytutu Morskiego"- finansowany przez Unię Europejską; projekt "Studium wdrażania technologii EDI z wykorzystaniem Internetu w społeczności polskich portów morskich" - finansowany przez Bank Światowy).
 • Przygotowanie i prezentacja danych ekonomicznych dla Ministerstwa Infrastruktury na posiedzenia Międzyrządowej Polsko-Niemieckiej Komisji Transportowej w latach 1999 -2002 (Członek międzyrządowej Polsko-Niemieckiej Grupy Kontaktowej ds. zbadania możliwości przeniesienia ładunków przewożonych transportem drogowym na transport morski "From Road to Sea/ From Road to Waterways" w latach 1999 - 2003)
 • "Struktura i dynamika polskiego handlu zagranicznego z Australią, Nową Zelandią i Oceanią"  - ekspertyza wykonana dla Morskiej Agencji Gdynia, Gdańsk 2000 r. 
 • "Grain. Turnover in Polish ports. Grain in foreign trade" - ekspertyza wykonana dla EuroPort Inc. Poland Spółka z o.o., Gdańsk 2000. 
 • “Potentiality of short sea shipping as a modality of merchandises traffic between the Atlantic and Polish ports.Viability of a shipping line between Vigo and Gdynia-Szczecin-Gdańsk". Międzynarodowy Hiszpańsko-Polski Projekt Badawczy SEAMOTRA finansowany przez rząd Hiszpanii. Wykonawca zadania badawczego “Analysis of the hinterland of Polish ports". Gdańsk 2007 r. 
 • "Mapping of cost types and categories".Opracowanie wykonane w ramach projektu  Promoting Electric Public Transport’. Projekt TROLLEY 2CE121P2 - European Regional Development Fund (ERDF) w ramach Central Europe programme (2nd programme call for proposals), Gdańsk 2012

 4.          Realizacja opracowań i projektów badawczych na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej:

§  "Strategie marketingowe portów morskich w świetle przemian zachodzących w otoczeniu konkurencyjnym portów". Instytut Morski, WWW 5576. (1999 r.)

§  "Prognoza strategiczna rozwoju polskiej żeglugi morskiej do roku 2020" (współudział: rozdział III.1. Prognozy rozwoju wielkości i struktury masy ładunkowej dostępnej dla polskiej floty towarowej, rozdział III.2. Prognozy wielkości przewozów pasażerskich). Instytut Morski, WWW 5486 (1999 r.)

§  "Gospodarka Morska - Ekonomia i Rynek". Współudział: - strony http:///www.im.gda.pl  dotyczące “Wybranych danych statystycznych dotyczących Polski" (Międzynarodowa wymiana towarowa, Morska flota transportowa) oraz “Wybranych danych statystycznych dotyczących świata" (Międzynarodowa wymiana towarowa, Przeładunki w portach). Instytut Morski, WWW 5572 (1999 r.).

§  "Gospodarka Morska. Przegląd Statystyczny 1999". Współudział: Część I. Polska: Dział II Handel zagraniczny drogą morską, Dział VIII. Szkolnictwo, nauka, zaplecze naukowo-badawcze i projektowo-konstrukcyjne, Część II. Świat: Dział XII Handel zagraniczny drogą morską. Instytut Morski, 1999 r.

§  "Możliwości przeniesienia ładunków z dróg lądowych na drogi wodne w przewozach między Polską a Niemcami". Instytut Morski, WWW 5724 (2000 r.).

§  "Gospodarka Morska - Ekonomia i Rynek"- Internetowa wersja "Analiza stanu i tendencji rozwojowych w transporcie morskim" Etap II. . Współudział. (2000 r.)

§  "Gospodarka Morska. Przegląd Statystyczny 2000" . Współudział: Część I. Polska: Dział II Handel zagraniczny drogą morską, Dział VIII. Szkolnictwo, nauka, zaplecze naukowo-badawcze i projektowo-konstrukcyjne, Część II. Świat: Dział XII Handel zagraniczny drogą morską. Instytut Morski, 2000 r.

§  "Opracowanie analizy ilościowej obrotów żeglugi bliskiego zasięgu w Polsce". Instytut Morski, WWW 5721 (2000 r.)

§   "Analiza przewozów pasażerskich żeglugi bliskiego zasięgu w układzie sprawozdawczości statystyki UE". Instytut Morski, praca nr 9473/ZEiP/01 (2001 r.)

§  "Analiza przewozów towarowych żeglugi bliskiego zasięgu w układzie sprawozdawczości statystycznej UE". Instytut Morski, praca nr 9474/ZEiP/01 (2001r.).

§  "Strategie marketingowe portów morskich w warunkach współczesnych przeobrażeń światowej gospodarki i transportu" Etap II. Instytut Morski, praca nr 3944/ZEiP/PE/01 (2001 r.)

§  "Sektor  gospodarki morskiej  jako czynnik rozwoju gospodarczego". Instytut Morski, WWW 5721 (2001 r.)

§  "Możliwość przeniesienia ładunków z dróg lądowych na drogę morską i wodną śródlądową w przewozach miedzy Polską a Niemcami". Instytut Morski, praca nr 4061/ZEiP/01 (2001 r.)

§  "Studium wdrażania technologii EDI z wykorzystaniem Internetu w społeczności polskich portów morskich". Instytut Morski,  praca nr 9465/ZEiP/01 (2001 r.).

§  "Możliwość przeniesienia ładunków z dróg lądowych na drogi wodne w przewozach między Polską a wybranymi krajami Europy Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem przewozów między Polską a Niemcami". Instytut Morski, praca nr 3995/ZEiP/PE/00 (2002 r.)

 5.         Udział w Konferencjach  Międzynarodowych

 1. 10th International Conference "Computer Systems Aided Science, Industry and Transport" - TransComp 2006, Zakopane 4 -7 grudnia 2006r; Organizator: Wydział Transportu Politechniki Radomskiej we współpracy z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji BHP oraz Komitetem Transportu Polskiej Akademii Nauk.
 2. 18th Biennial International Congress “Tourism and Hospitality Industry 2008", University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, Croatia;
 3. 6 International Conference “Tourism Destination Attractions in the Increased Tourist Expenditure", University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, Croatia 2008;
 4. 20th Biennial International Congress “Tourism and Hospitality Industry 2010", University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, Croatia
 5. 7 International Conference “Tourism Destination Attractions in the Increased Tourist Expenditure", University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, Croatia 2010
 6. 21th Biennial International Congress “Tourism and Hospitality Industry 2012", University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, Croatia
 7. 8 International Conference “Tourism Destination Attractions in the Increased Tourist Expenditure", University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, Croatia 2012
 8. 3rd International Conference "EDUCATION, RESEARCH & DEVELOPMENT" 7 - 11 September 2012, Sunny Beach, Bulgaria, Organizatorzy: Bulgarian Academy of Sciences, Union of Scientists in Bulgaria Foundation "New Education", Poland, Science & Education Foundation, Bulgaria Scientific Information System Ltd,

 6.         Udział w Konferencjach Krajowych

 1. VI Ogólnopolska konferencja z cyklu "Konsument, Przedsiębiorstwo, Rynek", Olsztyn, 5-6.XI.2006; Organizator: Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 2. Sympozjum "Systemy informatyczne w kooperujących organizacjach" z cyklu Komputerowe Systemy Wielodostępne-KSW’2007, Bydgoszcz-Ciechocinek 2007 r., organizator Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą oraz Katedra Informatyki w Zarządzaniu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy;
 3. VII Ogólnopolska konferencja z cyklu "Konsument, Przedsiębiorstwo, Rynek", Olsztyn, IX 2007; Organizator: Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 4. X Konferencja pt.: "Problemy Społeczeństwa Informacyjnego", Międzyzdroje, V 2007; Organizator: Uniwersytet Szczeciński,
 5. VIII Ogólnopolska konferencja z cyklu "Konsument, Przedsiębiorstwo, Rynek", Olsztyn, 5-6.IX.2008; Organizator: Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przedsiębiorstwo na rynku globalnym", Sopot 23-24 październik 2008r
 7. XI Konferencja pt.: "Problemy Społeczeństwa Informacyjnego PSI 2008", Szczecin IV 2008; Organizator: Uniwersytet Szczeciński,
 8. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych", Rzeszów IX 2008. Organizator: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Pracownia Naukowo-Dydaktyczna Informatyki Gospodarczej
 9. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przedsiębiorstwo na rynku globalnym - rozwój w warunkach spowolnienia gospodarczego", Sopot 15-16 październik 2009r
 10. Konferencja "Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu globalnego - wyzwania i szanse", Warszawa 10.XII.2009 r. Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Analizy Rynków i Konkurencji
 11. Konferencja "Współczesne Dylematy Funkcjonowania i  Rozwoju Przedsiębiorstw - Teoria I Praktyka", Sopot 8.IV.2011, Organizator KNEPO Business Club na Wydziale Zrządzania Uniwersytetu Gdańskiego
 12. VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu Contemporary Issues in Economy, Organizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Toruń (13-14 maja 2011)
 13. Konferencja międzynarodowa pt. "Globalne i regionalne uwarunkowania międzynarodowych przepływów gospodarczych, Wrocław, (16-17 maja 2011) 

 7.           Redakcja książek

 1. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 2. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski, Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach spowolnienia gospodarczego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 3. O. Dębicka, H. Klimek, T. Gutowski, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 4. J. Kujawa, O. Dębicka, Development and functioning of enterprises in global and changing environment, The Fundation for the Development of Gdańsk University, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7531-149-5..
 5. O. Dębicka, J. Winiarski, Zastosowanie systemów informacyjnych we współczesnej gospodarce, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7531-064-1.
 6. O. Dębicka, J. Winiarski, Ryzyko - teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-7531-079-5
 7. O. Dębicka, H. Klimek, T. Gutowski, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 8. H. Klimek, O. Dębicka, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.

 

Zainteresowania
 • Gospodarka elektroniczna
 • Strategie i modele e-biznesu
 • Zastosowanie internetu w działalności przedsiębiorstw
 • Marketing internetowy
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Zintegrowane systemy informatyczne w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie.
Inne

Opiekun specjalności Biznes elektroniczny (SS1 oraz NS1) oraz E-commerce (SS2).