dr hab. Ernest Czermański, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik zakładu
telefon:
058-523-1336
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
327
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024:

stacjonarnie: środy 13:00 - 14:30

on-line: poniedziałki godz. 10:00 - 11:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmI1MDlhZTctYTNhZi00MmI2LTlmZjAtOGRhZmUyYjVmZDA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2210a3d1dd-263d-4d95-bc16-a7da58c68dbe%22%7d

 

Ponadto istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu konsultacji - proszę o e-mail (ernest.czermanski@ug.edu.pl)