dr Elżbieta Adamowicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1239
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
229
WWW:
Inne funkcje:

Kierownik Studiów Podyplomowych Zamówienia Publiczne

członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w sesji poprawkowej

 

Wtorek 14 września 2021, godz. 7.30-9.00

konsultacje odbywają się  online 

ze względu na trudności techniczne nowy link do spotkania 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc5OWE5ZDktZWMxZC00NzMyLTg2OWYtZGYwYzY2YzlmMTYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22e9756154-0e5c-47d3-98ae-a1aa0457d352%22%7d

w innych terminach proszę o kontakt przez e-mail