dr Tomasz Gutowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
Prodziekan do spraw Studenckich i Kształcenia
telefon:
58 523 12 50
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
319
WWW:
Inne funkcje:
Kariera

FUNKCJE PEŁNIONE W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM (stan aktualny)

 • prodziekan ds. studenckich i kształcenia (od 2016 r. - obecnie)
 • przewodniczący Rady Programowej Kierunków Studiów: Ekonomia i Międzynarodowe stosunki gospodarcze (od 14.11 2019 r. - obecnie)
 • przewodniczący Rady Programowej Kierunków Studiów: International business i Logistics and Mobility (od 1.XI.2023 r. - obecnie)
 • przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (od 2016 r.-obecnie)
 • członek Rady Wydziału Ekonomicznego (od 2016 r. - obecnie)
 • członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia (od 2016 r. - obecnie)
 • członek Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (od 2016 r. - obecnie)
 • członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia (kadencja od 2016 r. - obecnie)
 • członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów (od 2016 r. - obecnie)
 • członek Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów (od 2020 r. - obecnie)
 • członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów (od 2016 r. - obecnie)
 • koordynator/pełnomocnik do zatwierdzania tematów prac dyplomowych zgłoszonych do systemu obsługi studenta eUczelnia dla następujących kierunków studiów: Ekonomia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, International business, Logistics and Mobility, Biznes i technologia ekologiczna (od 1.11.2023 r. - obecnie)
 • współopiekun Koła Naukowego Tutoringu Akademickiego "Tutees" (od 21.07.2021 r. -obecnie)
 • redaktor naczelny czasopisma "Teoria i praktyka dydaktyki akademickiej" (od 2022 r. - obecnie)

KARIERA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

 • prodziekan ds. kształcenia (kadencja 2016-2020)
 • przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej (od 2016 r. do 09.2019 r.)
 • członek Rady Dziekana Wydziału Ekonomicznego (od 3.10.2019 r. do 30.09.2021 r.)
 • członek zespołów przygotowujących raporty samooceny dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2018 r., 2020 r., 2023 r.)
 • w latach 2017-2019 - kierownik studiów podyplomowych "Start po doktorat z ekonomii"
 • członek Rady Fundacji na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego (2017-2020)
 • w latach 2011-2016 - członek Rady Programowej kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • w latach 2006-2018 - opiekun specjalności Rynki międzynarodowe i gospodarka globalna oraz Międzynarodowa ekonomia menedżerska
 • opiekun Koła Naukowego "Studencki Klub Biznesu" (do 31.08.2016)
 • Zastępca Dyrektora ds. kształcenia w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego (kadencja 2008-2012)
 • lipiec 2002 - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska: "Efektywność Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych na tle innych procesów przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w Polsce")
 • w latach 1989-1994 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Zarządzania, specjalność: ekonomika przedsiębiorstw (praca magisterska pt: "Zewnętrzne źródła finansowania small businessu w województwie gdańskim")

KURSY I SZKOLENIA:

 • szkolenie Rubics - Tabele oceniania (06.2022 r.)
 • szkolenie Portfolio studenta/Learning Diary (04.2022 r.)
 • szkolenie Orientacja na proces i wynik w ocenianiu pracy studentów - pomiędzy ocenianiem wspierającym rozwój a kontrolą (04.2022 r.)
 • szkolenie z zakresu narzędzi wykorzystywanych do przygotowania prezentacji i materiałów dydaktycznych (03.2022 r.)
 • szkolenie z zakresu pracy z osobami z zaburzeniami podłoża psychicznego (28.10.2022 r.)
 • szkolenie z zakresu wsparcia studentów/studentek z zaburzeniami poznawczymi (14.06.2022 r.)
 • szkolenie z zakresu dostępności cyfrowej i nowoczesnych technologii (7-8.02.2022 r.)
 • szkolenie z zakresu pracy ze studentami z trudnościami natury psychicznej (13-14.01. 2022 r.)
 • kurs II stopnia edukacji tutorskiej w programie Akredytowany praktyk tutoringu Collegium Wratislaviense - Akredytacja tutorska (03.2021 r.)
 • kurs certyfikujący Szkoły Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense w ramach Eksperckiego szkolenia z tutoringu - Certyfikat Tutora (od 21.02.2019 r. do 17.05.2019 r.)
 • szkolenie z zakresu umiejętności informatycznych w zakresie wykorzystania programu Statistica w zaawansowanych analizach danych (od 10.2017 r. do 05.2018 r.)
 • szkolenie w zakresie umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia (od 06.2018 r. do 10.2018 r.) 
 • szkolenie w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych - metoda case study (od 11.2018 r. do 03.2019 r.)
 • kurs Moderatora Design Thinking - certyfikat wydany przez Design Thinking Institute z siedzibą w Poznaniu (2017r.)

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • 10.2022 r. - NAGRODA ZESPOŁOWA II STOPNIA REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA WSPÓŁUDZIAŁ W WYKORZYSTANIU WYNIKÓW PRACY NAUKOWEJ - PROJEKT "BALTIC HERITAGE ROUTES"
 • 10.2020 r. - NAGRODA I STOPNIA (INDYWIDUALNA) REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE
 • 02.2017 r. - NAGRODA NAUCZYCIEL ROKU IM. KRZYSZTOFA CELESTYNA MRONGOWIUSZA
 • 08.2011 r. - MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
 • 08.2008 r. - NAGRODA ZESPOŁOWA I STOPNIA ZA PODRĘCZNIK pt. "PRZEDSIĘBIORSTWO - ZASADY DZIAŁANIA, FUNKCJONOWANIE, ROZWÓJ"
Publikacje

REDAKCJA PUBLIKACJI NAUKOWYCH

 1. Ekonomia i historia: wybrane aspekty rozwoju cywilizacyjnego. Red. I. Janicka, T. Gutowski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2016
 2. Ekonomia i historia: zarys problemów gospodarczo-społecznych. Red. I. Janicka, T. Gutowski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2015
 3. Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T, Gutowski. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2015
 4. Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Możliwości rozwoju. Red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T, Gutowski. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2014
 5. Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Dylematy i kierunki rozwoju. Red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013
 6. Studia i materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, nr 7/2010. Red. O. Dębicka, H. Klimek, T. Gutowski, Wyd. Zakład Poligrafii Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010
 7. Przedsiębiorstwo na rynku globalnym. Red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Żurek, Wyd. Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010
 8. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. Red. O. Dębicka, H. Klimek, T. Gutowski, Wyd. Zakład Poligrafii Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009
 9. Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach spowolnienia gospodarczego. Red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski. Wydawnictwo: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009
 10. Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski. Wydawnictwo: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008
 11. Wspólna europejska a polska polityka morska. Red. J. Kujawa, H. Klimek, T. Gutowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007

PUBLIKACJE NAUKOWE 

 1. Dla mnie student jest najważniejszy, (w:) "Teoria i praktyka dydaktyki akademickiej", nr 2(1) 2023, ss. 46-57; https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/TiPDA/article/view/8280 (udział autora 50%)
 2. Studiowanie w warunkach pandemii SARS-CoV-2 - wady i zalety oczami studentów Uniwersytetu Gdańskiego, (w:) "Teoria i praktyka dydaktyki akademickiej", nr 1(1) 2022, ss. 1-27; https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/TiPDA/article/view/7405 (udział autora 50%)
 3. Nauczanie zdalne w świetle wytycznych dla szkolnictwa oraz w praktyce akademickiej, (w:) "Teoria i praktyka dydaktyki akademickiej", nr 1(1) 2022, ss. 28-46;  https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/TiPDA/article/view/7406 (udział autora 50%)
 4. E-commerce in digital economy - trends and challenges in Poland (udział autora 25%)(artykuł w języku angielskim) - w druku
 5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne czynnikiem rozwoju gospodarki (w:) Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Wybrane zagadnienia. Red. O. Dębicka, A.Oniszczuk-Jastrząbek. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2019 (udział autora 50%) 
 6. Innovations in e-commerce: value propsition for e-buyers (w:) Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, Quarterly, Szczecin, December 2019 (udział autora 33%)
 7. Determinants of consumer purchasing decision in the e-commerce sector in Poland - generation perspective, (w:) SHS Web of Conferences Volume 57 (2018), https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2018/18/shsconf_infoglob2018_01010.pdf (udział autora 33%)(artykuł w języku angielskim)
 8. Special economic zones in Poland - conditions of business operation, (w:) Modern tendencies of fiscal policy in European Economic Space. Ed. A. Krisovatyy, Ternopil, TNEU, 2017 (udział autora 50%) (artykuł w języku angielskim)
 9. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce jako jedna z form międzynarodowego przepływu kapitału, (w:) Studia i materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. Red. H. Klimek, D. Wach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017
 10. Ecotourism in Poland, (w:) Studia i materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. Red. H. Klimek, D. Wach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017 (udział autora 33%) (artykuł w języku angielskim) 
 11. Bieżące i perspektywiczne determinanty rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w województwie pomorskim, (w:) Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji. Źródła konkurencyjności. Red. A. Grynia, Wydział Ekonomiczno - Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku, Wilno 2017 (udział autora 50%)
 12. Działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna przedsiębiorstw w kontekście idei zrównoważonego rozwoju, (w:) Ekonomia XXI wieku - Economics of the 21st Century. Nr 3 (11)2016. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2016
 13. Zagraniczne inwestycje w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, (w:) Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Red. A. Grynia. Wydział Ekonomiczno - Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku, Wilno 2016
 14. Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego. Redakcja naukowa - J. Żurek. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2016 (rozdz. 5.3-5.4, 6.4-6.5, 7.1-7.2, 7.6-7.8, 8.1)
 15. Idea zrównoważonego rozwoju w kontekście wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, (w) Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Red. A. Grynia. Wydział Ekonomiczno - Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku. Wilno 2015
 16. Bariery bezpośrednich inwestycji inwestycji zagranicznych w Polsce - możliwości ich przezwyciężania, (w:) Zmiany konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania. Red. A. Grynia. Wydział Ekonomiczno - Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku. Wilno 2014
 17. Tworzenie międzynarodowych powiązań w branży logistycznej na przykładzie Regionu Morza Bałtyckiego, (w:) Wymiary logistyki - aspekt transportowy. Red. R.  Miler, A. Mytlewski, B. Pac. Wyższa Szkoła Bankowa. Tom 35/2014. Gdańsk 2014 (udział autora 50%) 
 18. Sukces strategii internacjonalizacji współczesnego przedsiębiorstwa, (w:) Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Możliwości rozwoju. Red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T, Gutowski. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2014 (współredakcja naukowa publikacji)
 19. Transnational Corporations. Their impact of foreign direct investment and their influence in polish economy, (w:) Chalenges of Global Economy. Ed. O. Dębicka, K. Dobrowolski. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013 (artykuł w języku angielskim)
 20. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako główny sposób inwestowania korporacji transnarodowych w Polsce, (w:) Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. Red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, tom. 1, Wrocław 2013.
 21. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, jako jeden z elementów konkurencyjności polskiej gospodarki, (w:) Wpływ globalizacji i integracji na konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Red. Alina Grynia. Wydział Ekonomiczno -Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku, Wilno 2013
 22. Społeczna odpowiedzialność biznesu w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, (w:) Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013 (udział autora 33%)
 23. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskiej gospodarce, (w:) Współczesna gospodarka, nr 2/2013, Elektroniczne Czasopismo Naukowe http://www.wspolczesnagospodarka.pl/?p=615
 24. Działalność korporacji we współczesnym świecie, (w:) Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Dylematy i kierunki rozwoju. Red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013 (współredakcja naukowa publikacji)
 25. Nadzór właścicielski nad przedsiębiorstwami i spółkami państwowymi w Polsce - doświadczenie okresu transformacji, (w:) Gospodarowanie majątkiem publicznym w warunkach kryzysu - aspekty makro-, mezo- i mikroekonomiczne. Red. E. Zeman - Miszewska. Katowice 2012 (udział autora 50%)
 26. Rola korporacji transnarodowych w kształtowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i ich wpływ na polską gospodarkę, (w:) Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu i. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Red. A. Polańska. Zeszyt nr 18, Gdynia 2012
 27. Rozważania nad konkurencyjnością polskich przedsiębiorstw, (w:) Budowanie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa w dobie globalnego kryzysu. Red. A. P. Balcerzak, M. Moszyński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2012
 28. Reflections on the competitiveness of Polish Companies, (w:) Contemporary Issues in Economy. After the crisis? Edited by A. P. Balcerzak, Polish Economic Society. Branch in Toruń. Toruń 2011 (artykuł w języku angielskim)
 29. Polska gospodarka na tle procesu globalizacji, (w:) Problemy regionalizmu i globalizacji. Red. J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011
 30. Korporacja transnarodowa i jej siła oddziaływania na gospodarkę, (w:) Studia i materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, nr 8/2010. Red. H. Klimek, O. Dębicka, Zakład Poligrafii Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011
 31. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, (w:) Ekonomiczne problemy synchronizacji zachowań gospodarczych instytucji i przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej. Red. S. Piocha, B. Granosik. Koszalin 2011 (udział autora 50%)
 32. Gospodarka turystyczna w Polsce w warunkach globalizacji, (w:) Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach spowolnienia gospodarczego. Red. A. Oniszczuk-Jastrząbek. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011 (udział autora 50%)
 33. Kapitał intelektualny, jako element konkurencyjności przedsiębiorstwa na globalnym rynku (w:) Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie, cz. II. Red. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski. Gdynia 2011
 34. Zmiany w przedsiębiorstwie wobec procesu globalizacji, (w:) Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. Red. Z. Zioło, T. Rachwał, Nowa Era, Kraków 2011
 35. Miejsce bezpośrednich inwestycji zagranicznych w globalnej gospodarce, (w:) Współczesna gospodarka, nr 1/2011, Elektroniczne Czasopismo Naukowe http://www.wspolczesnagospodarka.pl/?p=394
 36. Impact of the World Crises on Polish Tourism (in:) Management in the Function of Increasing the Tourism Consumption. Faculty of Tourism and Hospitality Management, Uniwersity of Rijeka, Opatia, Croatia 2010 (udział autora 33%) (artykuł w języku angielskim)
 37. Competitiveness of enterprises in the global economy, (w:) Development and functioning of enterprises in global and changing environment. Edited by J. Kujawa, O. Dębicka. The Foundation for the Development of Gdansk University, Gdańsk 2010 (artykuł w języku angielskim)
 38. Istota strategii rozwoju regionalnego w gospodarce globalnej, (w:) Studia i materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, nr 7/2010. Red. O. Dębicka, H. Klimek, T. Gutowski, Wyd. Zakład Poligrafii Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010 (współredakcja naukowa publikacji)
 39. Rozwój przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce, (w:) Gospodarka elektroniczna - współczesne przedsiębiorstwo na rynku globalnymSeria: Współczesna Gospodarka, nr 1. Red. J. Winiarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010
 40. Działalność logistyczna małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji - wyniki badań, (w:) Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. IX. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego "Ekonomika Transportu Lądowego" nr 39. Red. M. Chaberek, C. Mańkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010 (udział autora 50%)
 41. Strategiczne zachowania przedsiębiorstw na globalnym rynku, (w:) Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010 (udział autora 50%)
 42. Wybrane aspekty zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem na globalnym rynku, (w:) Przedsiębiorstwo na rynku globalnym. Red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Żurek, Wyd. Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010 (współredakcja naukowa publikacji)
 43. Polskie przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu, (w:) Przedsiębiorstwo a kryzys globalny. Red. R. Sobiecki, J. W. Pietrewicz, Wyd. Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010 (udział autora 50%)
 44. Strategic Behavior of Companies in the Global Market, (w:) Contemporary Issues in Economy. Edited by A. P. Balcerzak, J. Boehlke, E. Rogalska. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2009 (udział autora 50%) (artykuł w języku angielskim)
 45. Rozwój polskich małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, (w:) Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. Red. O. Dębicka, H. Klimek, T. Gutowski, Wyd. Zakład Poligrafii Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009 (udział autora 50%)
 46. Światowy kryzys finansowy i jego wpływ na rozwój polskiej gospodarki, (w:) Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach spowolnienia gospodarczego. Red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski. Wydawnictwo: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009 (udział autora 50%)
 47. Wpływ globalizacji na jakość usług logistycznych na przykładzie przedsiębiorstw województwa pomorskiego, (w:) Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej. Red. L. Bukowski, Kraków 2009 (udział autora 50%)
 48. Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w gospodarce globalnej, (w:) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 544: Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Red. H. Babis, R. Czapiewski, Szczecin 2009, część II.
 49. Outsourcing i jego stosowanie w polskich przedsiębiorstwach, (w:) Studia i materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. Red. K Dobrowolski, H. Klimek, K. Kreft. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008
 50. Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce globalnej na przykładzie województwa pomorskiego, (w:) Regionalizacja globalizacji. Red. J. Rymarczyk, B. Derlich-Skulska, W. Michalczyk, Wrocław 2008
 51. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw usługowych jako element ich konkurencyjności, (w:) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 497: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości.  Red. A. Panasiuk, K. Rogoziński, Szczecin 2008 (udział autora 50%)
 52. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce globalnej, (w:) Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Red. E. Michalski, S. Piocha. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Koszalin 2008 (udział autora 50%)
 53. Konkurencyjność przedsiębiorstwa w kontekście globalizacji gospodarki, (w:) Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Red. O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski. Wydawnictwo: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008
 54. Znaczenie procesu globalizacji w kształtowaniu marketingu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim, (w:) Czynnik ludzki w marketingu. Red. A. Rudzewicz, J. Michalak. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2008 (udział autora 50%)
 55. The influence of globalisation upon the activity and development of Polish enterprises, (w:) The reality and dilemmas of globalisation. Edited by K. Dobrowolski, J. Żurek. The Foundation for the Development of Gdansk University, Gdańsk 2007 (udział autora 50%) (artykuł w języku angielskim)
 56. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w województwie pomorskim, (w:) Konkurencyjność gospodarki Polski. Red. A. P. Balcerzak, E. Rogalska. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007 (udział autora 50%)
 57. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim w warunkach globalizacji, (w:) Studia i materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. Biznes Elektroniczny, Gospodarka Globalna, Transport i Handel Morski. Red. K Dobrowolski, H. Klimek, K. Kreft. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 (udział autora 50%)
 58. Wpływ przekształceń własnościowych na konkurencyjność przedsiębiorstw, (w:) Studia i materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. Biznes Elektroniczny, Gospodarka Globalna, Transport i Handel Morski. Red. K Dobrowolski, H. Klimek, K. Kreft. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 (udział autora 50%)
 59. Kierunki rozwoju turystyki nadmorskiej na przykładzie województwa pomorskiego, (w:) Wspólna europejska a polska polityka morska. Red. J. Kujawa, H. Klimek, T. Gutowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 (udział autora 50%)
 60. Wpływ globalizacji na zmiany na rynku pracy, (w:) Szkolenia, standardy działania, certyfikacja - szansą na rozwój akademickich biur karier w Polsce. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2007
 61. Polskie przedsiębiorstwa a proces globalizacji, (w:) Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku. Red. A. P. Balcerzak, D. Górecka. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007 (udział autora 50%)
 62. Współczesne kierunki rozwoju przedsiębiorstw, (w:) Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój. Red. J. Żurek. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 (cz. IV - rozdz. 1.1-1.3, 1.7-1.9)
 63. Etyka w działalności współczesnego przedsiębiorstwa, (w:) Bezpieczeństwo w administracji i biznesie. Red. M. Grzybowski, J. Tomaszewski. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Gdynia 2007 (udział autora 50%)
 64. Globalizacja a regionalizacja - szanse i zagrożenia, (w:) Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie. Materiały konferencyjne. Red. J. Rymarczyk, B. Drelich - Skulska, W. Michalczyk. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Wrocław 2007
 65. Integracja przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej, (w:) Studia i materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. Biznes Elektroniczny, Gospodarka Globalna, Transport i Handel Morski. Red. K Dobrowolski, H. Klimek, K. Kreft. Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006
 66. Integracja i wyzwania globalizacyjne Polski, (w:) Integracja a globalizacja. Materiały konferencyjne. Red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Wrocław 2006
 67. Możliwości sieci Internet i ich wykorzystanie przez studentów, (w:) Biznes elektroniczny. Wybrane zagadnienia. Red. K. Dobrowolski, J. Kujawa. Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2005 (udział autora 50%)
 68. Systemy informacji przestrzennej i narzędzia ich prezentacji, (w:) Biznes elektroniczny. Wybrane zagadnienia. Red. K. Dobrowolski, J. Kujawa. Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2005
 69. Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem wobec wyzwań rynku, (w:) Rynki międzynarodowe i gospodarka globalna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Morskiego, Nr 23. Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2004
Zainteresowania

- zarządzanie przedsiębiorstwem
- proces globalizacji
- funkcjonowanie korporacji transnarodowych 
- bezpośrednie inwestycje zagraniczne
- finanse przedsiębiorstw
- konkurencyjność podmiotów gospodarczych 

Inne

FUNKCJE PEŁNIONE W INNYCH PODMIOTACH

 • od 2009 - Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • 2014-2020 - Członek Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Profesora Brunona Synaka
 • 2006-2007 - Prodziekan Wydziału Zarządzania w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • 1999-2005 - członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego

UDZIAŁ W PROJEKTACH:

 • udział w projekcie: Dostępny UG - kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami (2021-2022)
 • udział w projekcie: Baltic Heritage Routes. Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area (od IV 2019 do VII 2020) - Chief business consultant of sustainable tourism
 • udział w projekcie: PROgram Rozwoju Uniwersytetu  Gdańskiego (ProUG) (2018-2019); projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5
 • szkolenie w ramach studiów podyplomowych dla beneficjentów projektu: Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw - Zarządzanie i Przedsiębiorczość III edycja (2010); projekt finansowany przez UE w ramach EFS
 • szkolenie w ramach studiów podyplomowych dla beneficjentów projektu: Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw - Zarządzanie i Przedsiębiorczość IV edycja (2010); projekt finansowany przez UE w ramach EFS
 • udział w projekcie studiów podyplomowych dla beneficjentów projektu: Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw - Handel Zagraniczny I edycja (2010); projekt finansowany przez UE w ramach EFS
 • szkolenie w ramach studiów podyplomowych dla beneficjentów projektu: Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw - temat: Biznes plan (2010); projekt finansowany przez UE w ramach EFS
 • Konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych - udział w projekcie finansowanym przez Uniwersytet Gdański (2010)
 • Wpływ globalizacji na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - Kierownik Projektu. Numer Projektu: BW/3100-5-0200-8. Projekt finansowany przez Uniwersytet Gdański (2008)
 • Wpływ globalizacji na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim - Kierownik Projektu. Numer Projektu: BW/3100-5-0180-7. Projekt finansowany przez Uniwersytet Gdański (2007)