dr Tomasz Gutowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
Prodziekan do spraw Studenckich i Kształcenia
telefon:
58-523-1338
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
315
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

K O N S U L T A C J E  ODBYWAJĄ SIĘ W SEMESTRACH ZIMOWYM I LETNIM  
Z   W Y Ł Ą C Z E N I E M   P R Z E R W   M I Ę D Z Y S E M E S T R A L N Y C H   
I   I N N Y C H   D N I  W O L N Y C H (określonych w Harmonogramie roku akademickiego)

-  dla studentów studiów stacjonarnych

 

KONSULTACJE - wyłącznie dla studentów, dla których prowadzę zajęcia dydaktyczne

 

W miarę możliwości proszę o wcześniejsze wysłanie e-maila z informacją o potrzebie konsultacji

Przypominam, że miejscem składania podań jest właściwy dziekanat Wydziału Ekonomicznego

- dla studentów studiów niestacjonarnych

W miarę możliwości proszę o wcześniejsze wysłanie e-maila z informacją o potrzebie konsultacji

---------------------

Przypominam, że miejscem składania podań jest właściwy dziekanat Wydziału Ekonomicznego

======================================================

D Y Ż U R Y   D Z I E K A Ń S K I E   ODBYWAJĄ SIĘ W SEMESTRACH ZIMOWYM I LETNIM  
Z   W Y Ł Ą C Z E N I E M   S E S J I   E G Z A M I N A C Y J N Y C H ,  
P R Z E R W   M I Ę D Z Y S E M E S T R A L N Y C H   
I   I N N Y C H   D N I  W O L N Y C H (określonych w Harmonogramie roku akademickiego)

---------------------

======================================================

Drodzy Studenci 
Proszę nie spodziewać się odpowiedzi na e-maile, które są do mnie przesyłane w godzinach 22.00 - 6.00