dr Tomasz Gutowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
Prodziekan ds. kształcenia
telefon:
58-523-1338
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
315
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

K  O  N  S  U  L  T  A  C  J  E  

W czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych konsultacje oraz dyżury dziekańskie (w podanych niżej terminach) odbywają się jedynie za pomocą poczty elektronicznej. W ważnych sprawach zapraszam do kontaktu.

======================================================

---------- KONSULTACJE w pok. 315 PRZEZNACZONE SĄ JEDYNIE DLA STUDENTÓW, dla których wykładowca prowadzi zajęcia dydaktyczne !!! ------------

D Y Ż U R Y   D Z I E K A Ń S K I E   ODBYWAJĄ SIĘ W SEMESTRACH ZIMOWYM I LETNIM  Z   W Y Ł Ą C Z E N I E M   S E S J I   E G Z A M I N A C Y J N Y C H

Drodzy Studenci: 
proszę nie spodziewać się odpowiedzi na e-maile, które są do mnie przesyłane w godzinach 22.00 - 6.00