dr Joanna Czerepko

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
585231429
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
136
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023 za pośrednictwem aplikacji MS Teams

piątek  16:00-17:30

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDBlNTE5MjYtNmZmNy00OGVmLTk5MzctYTkzYTk4ZTk2YzUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22893986c3-da8d-4891-a3a4-32e7989a4cfb%22%7d

 


W przypadku problemów z połączeniem proszę o kontakt e-mail.