dr Katarzyna Osiecka–Brzeska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1240
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
308
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

semestr letni 2022/2023

online - MS Teams - w szczególnych przypadkach:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzBjMDNlZmEtNDliZC00M2E3LTkwZGMtZmQ3ZmM2YjQ4NjAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2284673c4c-64ce-457d-a31e-cb11183c104c%22%7d


w pokoju 308 :

03.07.2023 r. godz. 10:00-11:00

10-14.07.2023 r. - urlop

19.07.2023 r. - godz.10:00-11:00

25.07.2023 r. godz. 10:00-11:00

01-31.08.2023 r. - urlop

05.09.2023 r. godz. 10:00-11:00

12.09.2023 r. godz. 10:00-11:00

19.09.2023 r. godz. 10:00-11:00

26.09.2023 r. godz. 10:00-11:00 - konsultacje przeniesione do Starter Gdańsk na I Pomorskie Forum ESG