dr hab. Aleksandra Koźlak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-1239
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
201a
WWW:
Inne funkcje:

Opiekun specjalności Ekonomika Transportu i Logistyka

Opiekun specjalności Logistyka

Kariera
 • Od 2013 - profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekonomiki Transportu na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2013 - stopień naukowy doktora habilitowanego
 • Od 2000 - adiunkt w Katedrze Badań Porównawczych Systemów Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2000 - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska: "Harmonizacja warunków konkurencji w transporcie"
 • 1992-2000 - asystent w KBPST
 • 1985-1990 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiki Transportu,specjalność: Transport Lądowy (praca magisterska: "Obsługa turystyki przez transport w Polsce")
Publikacje

 

 

Monografie

1. Harmonizacja warunków konkurencji w transporcie. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2002.
2. Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2007.

3. Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce. Wyd. UG, Gdańsk 2012. Dostępne w formie elektronicznej:

http://www.ibuk.pl/fiszka/67338/nowoczesny-system-transportowy-jako-czynnik-rozwoju-regionow-w-polsce.html

Wybrane rozdziały w książkach i artykuły

1. Transport as a factor and subject of globalization. W: Globalizacja a jej socjalno-ekonomicke dosledky ‘ 08. I cast. Red. M. Gorgolova, P. Kral. Zilinska Univerzita w Zylinie, Żylina 2008. ISBN 979-80- 969745-1-0 s. 273-278.
http://www.logistickymonitor.sk/images/prispevky/kozlak-aleksandra.pdf
2. The volume and structure of foreign direct investments in Poland. W: Globalizacia a jej socjalno-ekonomicke dosledky ‘ 08. I cast. Red. M. Gorgolova, P. Kral. Zilinska Univerzita w Zylinie, Żylina 2008. ISBN 979-80- 969745-1-0 s. 279-284.
3. The impact of transport infrastructure investments on sustainable development and competitiveness of regions. (współautor B. Pawłowska). W: ERSA 2008  Culture, Cohesion and Competitiveness: Regional Perspectives. ERSA, Liverpool 2008.
4. Poprawa dostępności transportowej regionów peryferyjnych w polityce spójności Unii Europejskiej. Rozdział w monografii Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych. Pod red. M. Michałowskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007. http://www.regioportal.pl/pl29/teksty1564/poprawa_dostepnosci_transportowej_regionow_peryfer
5. Inwestycje w infrastrukturę transportu jako czynnik rozwoju gospodarczego Polski w świetle dotychczasowych doświadczeń krajów Unii Europejskiej. Rozdział w monografii Szanse rozwoju transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Pod red. E. Załogi. Wydawnictwo Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego O/Szczecin. Szczecin 2007. ISBN 83-87249-85-8.
6. Czynniki konkurencyjności polskich przedsiębiorstw transportowych na międzynarodowym rynku. Rozdział w monografii Innowacyjność, Jakość, Przedsiębiorczość - szansą konkurencji. Pod red. A. Birskiego. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2008. s. 265-272.
7. Rola polityki regionalnej w podnoszeniu konkurencyjności polskich regionów. Rozdział w monografii Współczesne problemy polityki ekonomicznej. Pod red. S. Korenika i Z. Przybyły. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra 2008.
8. Możliwości poprawy innowacyjności regionów w Polsce w wyniku realizacji polityki regionalnej. Rozdział w monografii Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych. Pod red. D. Kopycińskiej. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008. s.211-222.
http://www.regioportal.pl/pl29/teksty1478/mozliwosc_poprawy_innowacyjnosci_regionow_w_polsce
http://www.innopomorze.pl/assets/files/ebooki/alekskozlak.pdf
9. Dostępność transportowa jako czynnik decyzji lokalizacyjnych przedsiębiorstw, Rozdział w monografii Konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie mezoekonomiczne. Pod red. M. Juchniewicz. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2009, s. 121-128.
10. Determinanty przemian w systemie transportowym Unii Europejskiej. Rozdział w monografii Współczesne systemy transportowe. Wybrane problemy teorii i praktyki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Katowice 2009. http://www.regioportal.pl/pl29/teksty1563/determinanty_przemian_w_systemie_transportowym_uni
11. A. Koźlak, B. Pawłowska: Wpływ transportowych inwestycji infrastrukturalnych na podnoszenie konkurencyjności regionów. W: Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka. Pod red. M. Michałowskiej. Wyd. AE, Katowice 2008.
http://www.regioportal.pl/pl29/teksty1565/wplyw_transportowych_inwestycji_infrastrukturalnych
12. Dostępność transportowa jako koncepcja integrująca planowanie przestrzenne z rozwojem transportu. W: Gospodarka Przestrzenna XII. Pod red. S. Korenika, Z. Przybyły. Tom I. Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Wrocław 2009, s. 158-170. http://www.regioportal.pl/pl29/teksty1561/dostepnosc_transportowa_jako_koncepcja_integrujaca
13. Doświadczenia polskich przedsiębiorstw sektora TSL wynikające z integracji Polski z Unią Europejską. Publikacja w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego 2006 Nr 33.
14. Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu. "Logistyka" 2008 nr 2. (CD-Logistyka-Nauka). http://www.innopomorze.pl/assets/files/ideagora/syttransp.pdf
15. Specyfika i poziom innowacyjności w sferze usług. W: Usługi w Polsce - nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwań przyszłości. Tom 1. Pod red. A Panasiuka i K. Rogozińskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 497. Ekonomiczne Problemy Usług nr 20. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008. ISSN 1640-6818, s. 315-320. http://www.innopomorze.pl/assets/files/prezentacje/usugitransp.pdf
16. Infrastruktura transportu jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej regionów w Polsce.  W: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 501. Ekonomiczne Problemy Usług nr 22. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
17. Wpływ wizerunku marki regionu na jego konkurencyjność. W: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Pod red. G. Rosy i A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług nr 26. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008. http://www.regioportal.pl/pl29/teksty1509/wplyw_wizerunku_marki_regionu_na_jego_konkurencyjn
18. Poprawa jakości komunikacji publicznej czynnikiem sprzyjającym proekologicznym zachowaniom użytkowników transportu. W: Nowe trendy w transporcie i logistyce. Pod red. E. Adamowicz i D. Rucińskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego nr 36.
19. Transport jako przedmiot i czynnik globalizacji. "Przegląd Komunikacyjny" 2008 nr 9.
20. Transport w logistyce a logistyka w transporcie. "Logistyka" 2009 nr 2. ISSN 1231-5478.
21. Nowe modele biznesowe w prowadzeniu działalności logistycznej. "Logistyka" 2009 nr 3 (CD-Logistyka-Nauka).
http://www.innopomorze.pl/assets/files/prezentacje/Kozlak_prezentacja.pdf
22. Inwestycje w infrastrukturę transportu jako czynnik rozwoju gospodarczego Polski w świetle dotychczasowych doświadczeń krajów Unii Europejskiej. W: Finansowanie rozwoju transportu europejskiego. Red. naukowa E. Załoga. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 535. Ekonomiczne Problemy Usług nr 32 . Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009. (s.343-359). http://www.regioportal.pl/pl29/teksty1508/inwestycje_w_infrastrukture_transportu_jako_czynni
23. Ocena zróżnicowania innowacyjności regionów w Polsce i jego wpływu na poziom rozwoju gospodarczego. W: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Pod red. R. Brola. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 46, Wyd. UE, Wrocław 2009.
http://www.regioportal.pl/pl29/teksty1562/ocena_zroznicowania_innowacyjnosci_regionow_w_pols
http://www.innopomorze.pl/assets/files/prezentacje/prezentacja.pdf
24. Improvement in the transport infrastructure accessibility as important factor of the regional development in Poland. (współautor B. Pawłowska). W: Networks for mobility. Edited by U. Martin. Univer0sitat Stuttgart, Stuttgart 2008. ISBN 978-3-921882-24-5.
25. Opportunities of integration of south-east Baltic Sea region in the light of EU transport policy. Proceedings from International Scientific Conference “Transbaltica 2009", Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Vilnius 2009.          http://www.vgtu.lt/upload/leid_konf/kozlak_109-113.pdf
26. A. Koźlak, P. Romanow:The influence of business activity globalization on the dynamics of changes in the road transport sector in Poland. W: Globalizacja a jej socjalno-ekonomicke dosledky ‘ 08. I cast. Red. M. Gorgolova, P. Kral. Zilinska Univerzita w Zylinie, Żylina 2008. ISBN 979-80- 969745-1-0;
http://www.logistickymonitor.sk/images/prispevky/kozlak-romanow.pdf
27. A. Koźlak: Modern solutions in logistics. W: Innovative Perspective of Transport and Logistics. Pod red. J. Burnewicza. Wyd. UG, Gdańsk 2009. ISBN 978-83-7326-676-6.
28. A. Koźlak: The perspectives of the integration of transportation systems in the Baltic Sea Region. In: Contemporary transportation systems. Selected theoretical and practical problems. The development of transportation systems. Ed. R. Janecki, G. Sierpiński, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010. ISBN 978-83-7335-672-6
29. A. Koźlak: Global and European conditions of regional development in Poland. In: Regional development and regional policy in Poland: First experiences and new challenges of the European Union membership. Ed. P. Churski, W. Ratajczak. Studia Regionalia vol. 27, part II. KPZK PAN, Warszawa 2010. ISBN 978-83-89693-08-2
30. A. Koźlak: Dylematy polityki regionalnej w Polsce w świetle doświadczeń krajów UE. Rozdział w monografii: Wybrane problemy integracji europejskiej. Pod red. A. Stępniaka, S. Umińskiego, A. Zabłockiej. FRUG, Gdańsk 2009. ISBN 978-83-7531-018-4.
31. A. Koźlak: Determinanty przemian w systemie transportowym Unii Europejskiej. Rozdział w monografii: Współczesne systemy transportowe. Wybrane problemy teorii i praktyki. Pod red. J. Wocha, R. Janeckiego, G. Sierpińskiego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Katowice 2009. ISBN 978-83-7335-557-6.
32. A. Koźlak: Perspektywy integracji systemów transportowych w regionie Morza Bałtyckiego. W: Systemy transportowe. Teoria i praktyka. Katedra Inżynierii Ruchu, Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, Katowice 2009. ISBN 978-83-926923-1-7.
33. A. Koźlak: Problematyka dostępności transportowej w badaniu i ocenie systemu transportowego w ujęciu przestrzennym. Rozdział w monografii: Transport w gospodarce opartej na wiedzy, pod red. M. Michałowskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
34. A. Koźlak: Dysproporcje w rozwoju regionów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dostępności transportowej. W: Polityka regionalna i lokalna. Red. M. Malicki. Wyd. Economicus, Szczecin 2009. ISBN 978-83-60606-36-0
35. Rola transportu morskiego w globalnej gospodarce. W: Kierunki rozwoju polskiego transportu morskiego - programy i rzeczywistość. Red. H. Klimek, J. Dąbrowski. FRUG, Gdańsk 2010. ISBN 978-83-7531-074-0
36. A. Koźlak, B. Pawłowska:  Lądowa dostępność portów morskich warunkiem rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu w Europie. W: Systemy transportowe Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Katowice 2010, ISBN 987-83-926923-2-4
37. A. Koźlak: The role of maritime transport in global economy. “Podniková ekonomika a manažment" 2009. ISSN 1336-5878
38. A. Koźlak: The influence of globalization on regional economies in European countries. “Podniková ekonomika a manažment" 2009. ISSN 1336-5878
39. A. Koźlak: Global competitiveness of Baltic Sea region in view of transport infrastructure development challenges. (współautor P. Borkowski - udział 50%). “Podniková ekonomika a manažment" 2009. ISSN 1336-5878.
40. A. Koźlak, B. Pawłowska: Transport infrastructure investments in north-south TEN-T corridors as a factor activating polish seaports. W: Transport infrastructure between the Adriatic and the Baltic Sea. Edited by M.  Gather, A.Lüttmerding. Transport and Spatial Planning Institute, Erfurt 2009. ISSN 1868-8411.
41. A. Koźlak: Kierunki zmian w planowaniu rozwoju transportu w miastach jako efekt dążenia do zrównoważonego rozwoju. "Transport Miejski i Regionalny" 2009 nr 7-8.
20. A. Koźlak: Dostępność portów morskich od strony zaplecza jako czynnik ich konkurencyjności. "Logistyka" 2009 nr 6. ISSN 1231-5478.
42. A. Koźlak, P. Borkowski: Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie Morza Bałtyckiego. "Logistyka" 2009 nr 6. ISSN 1231-5478.
43. A. Koźlak: Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny zróżnicowania dostępności transportowej regionów na przykładzie Polski. W: Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Pod red. E. Załogi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 538. Ekonomiczne Problemy Usług nr 33. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009. ISSN 1640-6818.
44. A. Koźlak: Wielkość i struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce jako efekt globalizacji gospodarki. W: Globalizacja, liberalizacja, etyka. Red. G. Wolska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 556. Współczesne problemy ekonomiczne nr 1. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009. ISSN 1640-6818
45. A. Koźlak: Możliwości poprawy spójności terytorialnej UE w kontekście rozwoju systemów transportowych. W: Jaka polityka spójności po 2013?. Pod red. M. Klamut, E. Szostak. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 95, Wyd. UE, Wrocław 2010. ISSN 1899-3192.
46. A. Koźlak, B. Pawłowska:  Nowe trendy w europejskiej polityce transportowej. W: Ekonomia. Red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 113, Wyd. UE, Wrocław 2010. ISSN 1899-3192
47. A. Koźlak: Znaczenie dostępności transportowej dla rozwoju regionalnego i metody jej oceny. W: Problemy rozwoju regionalnego. Red. R. Brol. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 110, Wyd. UE, Wrocław 2010. ISSN 1899-3192
47. A. Koźlak: Perspektywy integracji systemów transportowych w regionie Morza Bałtyckiego. "Transport i Komunikacja" 2010, nr 1.
49. A. Koźlak: Wpływ funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach e-gospodarki na kształtowanie procesów logistycznych W: Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. IX. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu Lądowego nr 39. Red. M. Chaberek, C. Mańkowski. Wyd. UG, Gdańsk 2010, ISSN 0208-4821.
50. A. Koźlak: Wpływ globalizacji na gospodarkę regionów w krajach Unii Europejskiej. W: Globalizacja, liberalizacja, etyka. Red. G. Wolska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 607. Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 2. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010. ISSN 1640-6818
51. A. Koźlak: Zrównoważony rozwój transportu w aglomeracjach miejskich. W: Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania. Red. S. Korenik, Z. Przybyła. Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 152, Wyd. UE, Wrocław 2011. ISSN 1899-3192

Zainteresowania
 • Funkcjonowanie rynku transport-spedycja-logistyka i problematyka konkurencji między przedsiębiorstwami
 • Logistyka miejska (w tym transport osób)
 • Infrastruktura transportowo-logistyczna
 • Integracja usług w sektorze TSL
 • Problemy transportu w miastach
 • Transport współdzielony (carsharing, bike sharing, etc.)
 • Innowacje w transporcie i logistyce
 • Polityka transportowa i regionalna UE
 • Znaczenie transportu dla rozwoju i konkurencyjności regionów
 • Czynniki rozwoju regionalnego i poziom zróżnicowania regionów w Polsce
Inne
 • Wyróżnienie Ministra Infrastruktury za najlepszą książkę o tematyce transportowej wydaną w roku akademickim 2007/2008 w kategorii organizacja i zarządzanie - książka "Ekonomika Transportu. Teoria i praktyka gospodarcza"
 • Nagroda Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego za najlepszą książkę habilitacyjną o tematyce transportowej w roku akademickim 2012/2013 - książka "Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce"

 ORCID 0000-0003-4127-6911

Projekty:

1.   "Transport Demand Forecasts and Modal Split of the Traffic between the Iberian Peninsula and Eastern Europe" realizowany we współpracy z Instituto de Economia Internacional University of Valencia i Fundacion Valenciaport dla hiszpańskiego Ministerstwa Rozwoju FOM/3929/2005

2.   "SEAMOTRA Potentiality of the Short Sea Shipping as a modality of merchandises traffic between the Atlantic and Polish ports. Viability of a shipping line between Vigo and Gdynia-Szczecin-Gdańsk", realizowany we współpracy z University of Vigo i Uniwersytetem Szczecińskim dla hiszpańskiego Ministerstwa Rozwoju, Official Goverment Gazette No165 on 12 July 2006.

3.   SONORA - SOuth-NORth Axis. Improving transport infrastructure and services across Central Europe. Central Europe Programme - EU Territorial Cooperation, http://www.sonoraproject.eu/

4.  COMPASS Grant Agreement no TCPI-GA-2011-284722-COMPASS (Optimised Co-Modal Passenger Transport for Reducing Carbon Emissions). Projekt w ramach 7 Programu Ramowego UE rozpoczęty w latach 2011-2013 - http://www.fp7-compass.eu/

5.  I-C-EU. Impact of Transport Infrastructure on International Competitiveness of Europe. Project Number 314395 - FP7. ). Projekt w ramach 7 Programu Ramowego UE w latach 2012-2014 - http://www.i-c-eu.eu/