dr hab. Aleksandra Koźlak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-1281
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
201a
WWW:
Inne funkcje:

Opiekun specjalności Ekonomika Transportu i Logistyka

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy online w dogodnym terminie.

Link do spotkania online https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTgwYzA4Y2ItMjk5OC00MzQ4LWJlN2MtNzQ3M2UyZTc3ZmUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%229888118d-9e2e-46c9-b709-67069b9fe813%22%7d