dr hab. Krzysztof Grzelec, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
-
telefon:
058 523-1243
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
205
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • 1998 doktorat
 • 2012 habilitacja
 • do października 2018 wykładowca PG
 • od października 2018 wykładowca UG
Publikacje

2020

M. Wołek et. al., Ensuring sustainable development of urban public transport: A case study of the trolleybus system in Gdynia and Sopot (Poland)" Journal of Cleaner Production":  August 21, 2020.

K. Grzelec, A. Jagiełło, The Effects of the Selective Enlargement of Fare-Free Public TransportSustainability 2020, 12(16), 6390; doi:10.3390/su12166390

K. Grzelec, Uwarunkowania organizacyjne rozwoju pasażerskiego transportu miejskiego. "Transport Miejski i Regionalny" 2020, Nr 2, s. 22-27.

 K. Grzelec, K. Hebel, O. Wyszomirski, Zarządzanie zbiorowym transportem miejskim w warunkach polityki zrównoważonej mobilności. WUG. Gdańsk 2020

2019

1.     R. Okraszewska, K Jamroz, L Michalski, J Żukowska, K Grzelec, K Birr, Analysing ways to achieve a New Urban Agenda-based sustainable metropolitan transport. "Sustainability" 2019, 11 (3), 813.

 K. Grzelec, R. Okraszewska, The influence of the place of residence on the behavior and transport preferences of the inhabitants of the agglomeration. [in]: "Transport Economics and Transportation Service Market". Transport Economics and Logistics. Vol 83, Gdańsk University Press 2019, pp. 154-163.

K. Grzelec, J. Staszak-Winkler, Changes in urban transport behaviour and preferences of residents in employment - Gdynia case. Transport Development Challenges in the 21st Century. Proceedings of the 2019 TranSopot Conference. Springer International Publishing.1st ed. 2020. ISBN: 978-3-030-50009-2

 

2017

Uwarunkowania obsługi miasta elektrobusami na przykładzie Sopotu. [w]: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. "Ekonomika Transportu i Logistyka" nr. 62. Gdańsk 2017.

The structure of demand and its economic consequences for urban transport. [w]: Research Journal of the University of Gdańsk. Transport economics and logistics. Nr 70/2017. ISSN: 2544-3224 

Preferences and Transport Behavior of Gdansk Residents in the Light of the Result of Complex Traffic Survey." [w]: New Research Trends in Transport Sustainability and Innovation. Springer Proceed. Business, Economics. 2017. 

Ewaluacja interwencji w obszarze transport miejskiego i  aglomeracyjnego - stan obcny vs pożądany oraz próba standaryzacji metodyki badań. [w]: Ewaluacja wpływu programów transportowych: teoria i praktyka. Red. J. Obarymska-Dzierzgwa, E. Boratyńska-Karpiej. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Warszawa 2017. 

Przesłanki i zakres interwencji publicznej w transporcie miejskim. [w]: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. "Ekonomika Transportu i Logistyka" nr 75. Gdańsk 2017. 

Wyzwania funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. [w]: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. "Ekonomika Transportu i Logistyka" nr 75. Gdańsk 2017.

Polityka transportowa w miastach i aglomeracjach. [w]: Współczesna polityka transportowa. Pod red. W. Rydzkowskiego. PWE. Warszawa 2017. ISBN: 978-83-208-2282-3.

Modelowanie podróży z przesiadkami w transporcie miejskim. "Transport Miejski i Regionalny Nr 1/2017.

Regionalizacja drogowego transportu autobusowego w Polsce. "Autobusy. Technika, eksploatacja, systemy transportowe" 2016, nr 4/2017.

Changes in travel behavior and preferences of Gdańsk inhabitants in the years 

2009-2016.  Referat wygłoszony na konferencji TranSopot 2017. Sopot 2017. 

Funkcjonowanie publicznego transport zbiorowego w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Konferencja: Transport elektromobilny w obsłudze podróży miejskich w OM G-G-S. SITK, Gdańsk, styczeń 2017.

 

2016

Uwarunkowania zmian taryfowych w miejskim transporcie zbiorowym w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej.[w]: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika transportu i rynek usług transportowych. Nr 61. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2016.

Przewodnik do opracowania planów zrównoważonej mobilności. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Publikacja zrealizowana w ramach projektu projektu CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility), europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Gdańsk 2016.

Instruments shaping sustainable mobility of urban residents.[w]: Torun Bussines Review 15(3). 2016

Developing a cycling subsystem as part of a sustainable mobility strategy: the case of Gdansk. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport.  DOI: 10.20858/sjsutst.2016.92.9.

The development of trolleybus public transport in Gdynia as part of a strategy of sustainable mobility. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport.  DOI: 10.20858/sjsutst.2016.92.9.

Perspektywy obsługi miast autobusami elektrycznymi na przykładzie Sopotu. "Autobusy. Technika, eksploatacja, systemy transportowe" nr 11/2016. 

Opinia naukowa dotycząca budowy i funkcjonowania Szybkiej Kolei Miejskiej w Gminie Police. Opinia przygotowana na zlecenie Prezydenta Miasta Police. Gdynia-Police 2016.

Koreferat do analizy wielokryterialnej wariantów przebiegu trasy Nowa Politechniczna w Gdańsku. Gdańsk 2016. Umowa z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska Nr 288-2016/I/PU/2014/16

 

2015

Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego [w]: Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie. Pod. Red. M. Michałowskiej. Zeszyty Naukowe Wydziałowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach nr 143. Katowice 2013, s. 69-77. 

Koncepcja funkcjonowania szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście i Pomorskiej kolei metropolitalnej w obsłudze transportowej obszaru metropolitalnego oraz integracji transportu publicznego w obszarze metropolitalnym i regionie, w tym integracji taryfowo-biletowej na obszarze OMT oraz zasad jej rozliczeń pomiędzy jej uczestnikami. Praca zbiorowa pod redakcją H. Kołodziejskiego. Wydawnictwo FRIL. Gdańsk, marzec 2015. 

R. 2.2. Ekonomiczne relacje na rynku usług transportowych,100% R. 5.1. Istota i obszary badań marketingowych w transporcie, 100% R. 4.2. Formuła i przedmiot interwencjonizmu państwa na rynku usług transportowych 100%, R. 4.3 Interwencjonizm bezpośredni i pośredni na rynku usług transportowych 100%, R. 5.2 Źródła i metody badań marketingowych w transporcie. 100% [w]: Rynek usług transportowych w Polsce. Pod red. D. Rucińskiej. PWE, Warszawa 2015.

Koncepcja integracji taryfowo-biletowej transportu zbiorowego w Obszarze Metropolitalnym Trój-miasta [w]: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Nr 57/2015. 

Preferencje i zachowania transportowe mieszkańców gmin położonych na obrzeżu aglomeracji w kształtowaniu oferty przewozowej transportu zbiorowego. "Transport Miejski i Regionalny" nr 3/2015, s. 4-8. 

Wybrane elementy logistycznej obsługi klienta w transporcie miejskim na przykładzie Gdyni. "Przegląd Komunikacyjny" nr 12/2015.

Standardy wyposażenia technicznego systemów transportu miejskiego - uwarunkowania i perspektywy zastosowania. "Transport Miejski i Regionalny" Nr 12/2015. 

Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z 2015 r. Gdynia 2015. , s. 1-19.

Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Gminie Szemud w świetle wyników badań marketingowych z 2015 r. Gdynia 2015, s. 1-11. 

Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyników badań marketingowych z 2015 r. Gdynia 2015, s. 1-165. 33%. Współautorzy: K. Hebel, O. Wyszomirski.

Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Gminie Wejherowo w świetle wyników badań marketingowych z 2015 r. Gdynia 2015, s. 1-12. 

Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyników badań marketingowych z 2015 r. Gdynia 2015, s. 1-14..

Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z 2015 r. Gdynia 2015, s. 1-18. 

Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z 2015 r. Gdynia 2015. , s. 1-19.

Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Gminie Szemud w świetle wyników badań marketingowych z 2015 r. Gdynia 2015, s. 1-11. 

Strategia transportu i mobilności Obszaru Metropolitalnego do roku 2030. Diagnoza. Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. Gdańsk 2015.

 Strategia transportu i mobilności Obszaru Metropolitalnego do roku 2030. Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. Gdańsk 2015.

 

Projekty krajowe i międzynarodowe

 

Analiza funkcjonowania transportu publicznego w Polsce z punktu widzenia możliwości realizacji celów transportu publicznego określonych we wspólnotowej polityce transportowej. Opracowanie na zlecenie Ministra Transportu. Gdynia 2006, s. 1-38. 30%. Współautorzy: M. Wołek, H. Kołodziejski, O. Wyszomirski.

Monitorowanie przemian, funkcjonowania i rozwoju polskiego rynku usług transportowych (proj. nr. 1256/B/H03/2009/36, koordynator: Prof. zw. dr hab. Danuta Rucińska).

Trolley. Program Interreg IVB Central Europe (2013+. Projekt w ramach obszaru interwencji: Promo-wanie mobilności bezpiecznej i zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Koordynator: dr M. Wołek Uniwersytet Gdański.

 

CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) - europejski projekt nauko-wo-badawczy realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS (finansowany z 7-go Programu Ra-mowego Komisji Europejskiej).

Projekt badawczy finansowany w ramach działalności statutowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH z dotacji na rok 2014 Badanie nr KZIF/BMN/13/14.

Wytyczne poszerzenia jezdni o dodatkowe pasy ruchu o dodatkowe pasy ruchu w zależności od przewidywanego natężenia ruchu drogowego. Umowa z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa nr DDP-U-118/2016.

Zainteresowania
 • funkcjonowanie rynku transportowego
 • gospodarowanie w transporcie miejskim i regionalnym
 • badania marketingowe
 • polityka transportowa
 • preferencje i zachowania konsumentów
 • zarządzanie strategiczne
 • marketing i zarządzanie marketingowe
Inne