dr Grzegorz Sikorski

jednostka:
stanowisko:
adiunkt
funkcja:
-
telefon:
tel. sekretariat:
nr pokoju:
4007
Inne funkcje:
Kariera
Publikacje

Książki i rozdziały w książkach: 

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE:

 

1.  Zabezpieczenie kredytów bankowych w praktyce,

     Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych "CURRENDA", Sopot 1995,

2.  Egzekucja z rachunków bankowych,

     Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych "CURRENDA", Sopot 1995,

3.  Egzekucja z rachunków bankowych i bankowych papierów wartościowych, Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych "CURRENDA", Sopot 1996,

4.  Komentarz do ustawy prawo bankowe,

     Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych "CURRENDA", Sopot 1997,

5.  Zabezpieczenie rzeczowe wierzytelności bankowych w prawie polskim,

     Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych "CURRENDA", Sopot 1998,

6. Zabezpieczenie osobiste wierzytelności bankowych w prawie polskim,

     Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych "CURRENDA", Sopot 1998,

7. Egzekucja z rachunków bankowych,

     CURRENDA sp. z o.o., Sopot 2006,

8. Sytuacja prawna zastawnika w prawie polskim

     TNIOK Toruń 2010

9. Egzekucja z rachunków bankowych

     CURRENDA sp. z o.o., Sopot 2011

10. Prawo Bankowe. Komentarz

     CH BECK Warszawa 2015

 

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE (współautorstwo):

 

1. Egzekucja sądowa w Polsce - praca zbiorowa pod redakcją Z. Szczurka,

     CURRENDA sp. z o.o., Sopot 2007,

2. Kodeks cywilny. Komentarz - praca zbiorowa pod redakcją J. Ciszewskiego,

     LEXIS NEXIS, Warszawa 2013,

3. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz - praca zbiorowa pod redakcją Z. Szczurka,

     CURRENDA sp. z o.o., Sopot 2013,

4. O potrzebie nowelizacji przepisów k.p.c. o egzekucji z rachunków bankowych w: W poszukiwaniu prawa dobrego i sprawiedliwego. Księga pamiątkowa ku czci Jana Tredera

    - praca zbiorowa pod redakcją K. Lubińskiego,

     LEXIS NEXIS, Warszawa 2013,

5. Kodeks cywilny. Komentarz - praca zbiorowa pod redakcją J. Ciszewskiego,

     LEXIS NEXIS, Warszawa 2014 II wydanie

6. Egzekucja sądowa w prawie polskim - praca zbiorowa pod redakcją Z. Szczurka,

     CURRENDA sp. z o.o., Sopot 2015,

7. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego - praca zbiorowa pod redakcją A. Góry-Błaszczykowskiej,

     CURRENDA sp. z o.o., Sopot 2015,

8. Metodyka pracy komornika sądowego - praca zbiorowa pod redakcją A. Marciniaka,

     CURRENDA sp. z o.o., Sopot 2015,

9. Geneza, rozwój i perspektywy systemów informatycznych wspomagających procesy merytoryczne w sądach powszechnych, w: e-Wymiar Sprawiedliwości w aspekcie europejskim - praca zbiorowa pod redakcją Bogusława Śliwczyńskiego i Lucyny Łuczak-Noworolnik, Poznań 2016 (Instytut Logistyki i Magazynowania)

10. Systemy informatyczne wspomagające procesy merytoryczne w sądach powszechnych - Sąd Nowej Generacji - w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań - praca zbiorowa pod redakcją E. Marszałkowskiej-Krześ, I. Gil i Ł. Błaszczaka, Currenda 2016

11.  Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz - praca zbiorowa pod redakcją Z. Szczurka, Sopot 2017

12.  Sytuacja prawna wierzyciela zamierzającego przeprowadzić eksmisję dłużnika z lokalu w świetle ustawy o ochronie lokatorów, w: Cechą sprawiedliwości jest nie krzywdzić ludzi - Księga pamiątkowa ku czci Z. Knypla praca zbiorowa pod redakcją Z. Szczurka i G. Sikorskiego, Sopot 2017

13. Elektroniczna egzekucja sądowa z rachunku bankowego, w: Aktualne problemy egzekucji sądowej w Polsce i na Litwie, red. A. Marciniak, Vytautas Nekrošius, Sopot 2017

14.Ograniczenia egzekucji z rachunku bankowego, w: Honeste procedere - Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu praca zbiorowa pod redakcją A. Laskowskiej-Hulisz, J. May, M. Mrówczyńskiego, Warszawa 2017

15. Dopuszczalność prowadzenia egzekucji z powierniczego rachunku bankowego wobec powierzającego, w: Ars in vita. Ars in iure - Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu praca zbiorowa pod redakcją A. Barańskiej i S. Cieślaka, Warszawa 2018

16. Kodeks cywilny. Komentarz - praca zbiorowa pod redakcją J. Ciszewskiego i P. Nazaruka, WOLTERS KLUWER, Warszawa 2019

17. Posiedzenie przygotowawcze w świetle zasad postępowania cywilnego, w: Założenia aksjoliczne nowelizqcji k.p.c. z 4 lipca 2019 r., - praca zbiorowa pod redkacją S. Cieslaka, Łódź 2020,

18. Skuteczność odwołania członka władz spółki kapitałowej, w: Sto lat polskiego prawa handlowego - Księga jubileuszowa dedylkowana Profrsorowi Andrzejowi Kidybie, praca zbiorowa pod redakcją M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńskiej-Pieczniak, J. Szczotki, t. 1, WOLTERS KLUWER Warszawa 2020,

19. System postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne - praca zbiorowa pod redakcją K. Flaga-Gieruszyńska, C.H. Beck Warszaw 2021,

20.Leksykon prawa spółek - praca zbiorowa pod redakcją B. Glinieckiego,  C.H. Beck, Warszawa 2021,

21. Opinia prawna, jako narzędzie dydaktyczne, w: Dobre praktyki w nauczaniu na studiach prawniczych, praca zbiorowa, pod redakcją M. Balwicka-Szcyrba, J. Kruczalak-Jankowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021,

22. Wpływ zamieszczenia w umowie kredyytu indeksowanego lub denominowanego klauzul niedozwolonych na dalszy jej byt, w świetle wyroku TSUE w sprawie C-260/18, w: Reklamacje,mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich, praca zbiorowa pod redakcją Z. Długosz, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski, C.H. Beck, Warszawa 2021.

 

Studia i artykuły: 

1. Praktyczne zagadnienia tajemnicy bankowej,

     Problemy egzekucji sądowej 1995, nr 12,

2.  Podstawowe zagadnienia bankowych papierów wartościowych,

     Problemy egzekucji sądowej, 1996, nr 16,

3.  Prowadzenie egzekucji z przedmiotu obciążonego zastawem,

     Problemy egzekucji sądowej, 1996, nr 17,

4.  Prowadzenie egzekucji z przedmiotu objętego umową przewłaszczenia na zabezpieczenie,

     Problemy egzekucji sądowej, 1996, nr 18,

5. Rachunki bankowe ludności (wkłady oszczędnościowe),

     Problemy egzekucji sądowej, 1996, nr 20,

6. Przewłaszczenie na zabezpieczenie w polskim systemie prawnym,

     Przegląd Prawa Handlowego, 1996, nr 10,

7. Factoring,

     Problemy egzekucji sądowej 1997, nr 23,

8.  Zawieszenie sądowego postępowania egzekucyjnego z rachunku bankowego i jego skutki prawne,

     Problemy egzekucji sądowej 1997, nr 23,

9. Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów - nowe instytucje prawa polskiego,

     Problemy egzekucji sądowej 1997, nr 24,

10.Skutki prawne umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w stosunkach prawnych stron i osób trzecich,

     Przegląd sądowy 1997, nr 5,

11.Zaspokojenie wierzytelności z przedmiotu kaucji,

     Problemy egzekucji sądowej 1997, nr 27,

12. Funkcja, podstawa prawna i rodzaje zabezpieczeń wierzytelności bankowych w prawie

polskim,

Przegląd Prawa Handlowego 1997, nr 9,

13. Bankowy tytuł egzekucyjny - bankowy tytuł wykonawczy po zmianach legislacyjnych,

Problemy egzekucji sądowej,1998, nr 30,

14. Możliwość objęcia przez bank, bankowym tytułem egzekucyjnym (wcześniej wykonawczym)

odsetek od zaległych odsetek,

Problemy egzekucji sądowej, 1998, nr 30,

15. Prowadzenie i udział komornika sądowego w przetargu publicznym, w szczególności w 

organizowanym w celu sprzedaży rzeczy obciążonej zastawem rejestrowym,

Problemy egzekucji sądowej, 1998, nr 33,

16. Tajemnica bankowa w nowym prawie bankowym,

Problemy egzekucji sądowej, 1999, nr 2,

17. Zaspokojenie wierzytelności z rachunku bankowego objętego blokadą,

Problemy egzekucji sądowej, 1999, nr 36,

18. Przewłaszczenie  na zabezpieczenie w prawie bankowym,

Prawo Bankowe, 1999, nr 5,

19. Dopuszczalność umowy o przepadek przedmiotu zabezpieczenia w zakresie przewłaszczenia

na zabezpieczenie

      Prawo Bankowe, 2000, nr 1,

20. Przedawnienie wierzytelności stwierdzonej pozasądowym tytułem egzekucyjnym,

Problemy egzekucji sądowej, 2002, nr 19,

21. Zakaz wypłat z rachunku bankowego w postępowaniu zabezpieczającym,

Currenda 2005 nr 10,

22. Prawo wierzyciela do kosztów zastępstwa procesowego w razie bezskutecznej egzekucji,

Currenda 2005 nr 11,

23. Wypłaty dokonywane mimo zajęcia rachunku bankowego w trybie art. 890 § 2 k.p.c.,

Currenda 2006 nr 2,

24. Odmowa nadania klauzuli wykonalności wyrokowi polubownego sądu zagranicznego z 

powodu sprzeczności z zasadami porządku prawnego,

Przegląd Sądowy 2009 nr 2.

25. Kodeksowe sposoby zaspokojenia roszczenia w egzekucji z wierzytelności i praw

majątkowych,

Przegląd Prawa Egzekucyjnego, 2010, nr 1,

26. Szczególna pozycja zastawnika w egzekucji sądowej

Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2010 nr 11,

27. Pozaegzekucyjne zaspokojenie roszczeń zastawnika. Cz. 1

Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2011 nr 6-7,

28. Pozaegzekucyjne zaspokojenie roszczeń zastawnika. Cz. 2

Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2011 nr 8,

29. Wpływ ogłoszenia wobec dłużnika upadłości z możliwością zawarcia układu na dopuszczalność prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo

Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2015 nr 1,

30. Blokada środków na rachunku bankowym

            Monitor Prawa Bankowego 2015, nr 5

31. Nowe przepisy o europejskich tytułach wykonawczych

Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2016 nr 10

32. Ograniczenia swobody kontraktowania w stosunku prawnym rachunku bankowego wspólnego (zagadnienia wybrane), Gdańskie Studia Prawnicze 2018, t. 39

33. Evolution of the Legal Regulation of Cooperatives in Polish Law (współautorstwo z J.

     Kruczalak-Jankowska), Prawo i Więż 2019, nr 8,

34. Delegowanie członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zarządu, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2019, nr 10.

35. Rok po wyroku TSUE O (nie)możliwości uzupełnienia przez sąd umowy kredytu bankowego, Dziennik Gazeta Prawna.pl Prawo, https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1492492,wyrok-tsue-sprawa-dziubak....

36.Nieważność umowy kredytu denominowanego i indeksowanego - wnioski z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, (współautorstwo M. Zejda), Przegląd Prawa Handlowego 2021, nr 7,

 

Glosy i przeglądy orzecznictwa: 

1. Glosa do wyroku SN z dnia 8.X.1999r., II CKN 496/98,

            Prawo Bankowe, 2000, nr 11,

2. Glosa do wyroku SN z 9 lutego 2012 r. (III CSK 189/11) Egzekucja sądowa z rachunku wspólnego

            Monitor Prawa Bankowego 2016, nr 5

3. Glosa do wyroku SN z 9 lipca 2015 r. (I CSK 445/14) Odpowiedzialność banku za niewykonanie zajęcia rachunku bankowego

     Monitor Prawa Bankowego 2016, nr 10

4. Glosa do wyroku SN z 27 pazdziernika 2016 r. (V CSK 48/16) Zwolnienie od egzekucji środków błędnie przelanych na rachunek bankowy  

            Monitor Prawa Bankowego 2017, nr 6

Referaty: 

1. Bałtyckie Forum Prawnicze, Świetłogorsk 28 - 30 wrzesień 1995

     referat nt. Przewłaszczenie na zabezpieczenie jako forma zabezpieczenia kredytu w prawie porównawczym, ukazał się on nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego w 1998

2. Zawód komornika wczoraj, dziś i jutro, Karpacz 29-31 maja 2012, referat nt. Samorząd zawodowy komorników sądowych - istotny aspekt postrzegania zawodu komornika, jako samodzielnego zawodu prawniczego - współczesność (aktualna sytuacja samorządu komorniczego na tle innych organizacji samorządowych zawodów prawniczych, ukazała się w Nowa Currenda nr 5/2012

3. Eksmisja a prawa człowieka, Łódź 26 października 2012 r. (UŁ), referat nt. Eksmisja w mediach

4. Zjazd Katedr Prawa Postępowania Cywilnego, Wrocław 19 września 2015 r., (UWr) referat nt. Systemy informatyczne wspomagające procesy merytoryczne w sądach
powszechnych - Sąd Nowej Generacji - w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań

5. E-wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskikm, Poznań 14 stycznia 2016 r., referat nt. Geneza, rozwój i perspektywy systemów informatycznych wspomagających procesy merytoryczne w sądach powszechnych

6. Aktualne problemy wykonywania zawodu komornika sądowego Uniwersytet SWPS Warszawa, dnia 6.06.2016 roku, Samorząd zawodowy komorników sądowych - atrybut zawodu zaufania publicznego, na konferencji

7. Bezpieczna bankowość, czyli prawna ochrona informacji, Łódź 28.11.2016 r. (ELSA Uniwersytet Łódzki), referat nt.: Tajemnica bankowa w postępowaniu egzekucyjnym - zakres informacji, do których uzyskania uprawniony jest komornik sądowy, czy szerzej organ egzekucyjny,

8. Informatyzacja egzekucji sądowej. Doświadczenia polskie i litewskie, Warszawa 24.03.2017 r., referat nt.: Elektroniczna egzekucja sądowa z rachunku bankowego.

9. Zasada jedności prawa cywilnego a spójność regulacji prawnohandlowych i prawnorodzinnych, Szczecin 18-19.10.2018 r. (US), głos w dyskusji na temat dopuszczalności  zawieszenia członków zarządu w spółce z o.o.

10. Duża nowelizacja KPC z 4 lipca 2019 r. - założenia aksjologiczne, Łódź 28.11.2019 r., (UŁ), referat nt.: Posiedzenie przygotowawcze w świetle zasad postępowania cywilnego

11. VII Międzynarodowa konsumencka konferencja naukowa 27-28 października 2020 r. Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, referat nt. Wpływ zamieszczenia w umowie kredytu indeksowanego lub denominowanego klauzul niedozwolonych na dalszy jej byt, w świetle wyroku TSUE w sprawie C-260/18

12. Tajemnica zawodowa i inne instrumenty ochrony zaufania do przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych w postępowaniu cywilnym. II Ogólnopolska Konferencja Aksjologiczna, Łódź, 26.03.2021 r., referat nt.: Zaufanie strony a ważne przyczyny zwolnienia z obowiązku zastępowania strony w procesie przez adwokata lub radcę prawnego ustanowionego przez sąd (art. 118 § 3 k.p.c.).

Recenzje publikowane: 

1. RECENZJA: Andrzej Marciniak, Dochodzenie roszczeń zabezpieczonych zastawem lub

hipoteką,

Currenda 2001 nr 2

2. RECENZJA: Elektronizacja sądowego postępowania egzekucyjnego w Polsce -praca zbiorowa, red. A. Marciniak, Currenda 2015

Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2015 nr 6

3. RECENZJA: Z. Knypl, Eksmisja a prawa człowieka Currenda 2015

Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2015 nr 7

Zainteresowania
Inne