dr Jakub Kwiatkowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58 523 12 44
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
212
WWW:
Inne funkcje:

f(x)

Informacje dla studentów

Link do zajęć:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdlNmNlMTUtZTgxZi00OWFiLTg4YjEtZDcxN2I5YWI3MWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2247b349ef-c397-405d-a264-59c45b55b2f2%22%7d

EIE 2020
PaR 2021
OPiPI
WdDS
L&M