dr Jakub Kwiatkowski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58 523 12 44
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
212
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Uwaga, konsultacje dn. 6.12 zostają odwołane. W sprawie odrobienia proszę o kontakt mailowy.

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024:

Środa, 11.15-12.45 (zdalnie).

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWMyMzc0OTEtZjQyNS00N2E2LTg4MmYtOTQ4NGNkYThmMjVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2247b349ef-c397-405d-a264-59c45b55b2f2%22%7d