dr Jakub Kwiatkowski

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
58 523 12 44
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
212
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022:

Poniedziałek 7.30-9 w formie online:

UWAGA! Konsultacje z dn. 23.05.2022 z powodów technicznych zostaną odrobione 25.05 o g. 9:45. (zdalnie) 

oraz 25.05 w g. 13.00-13.30 stacjonarnie w p. 212.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTg1MzQ1YmMtMWIwMC00MTg4LTg1NWMtZDIzNGVlNWMwNzMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2247b349ef-c397-405d-a264-59c45b55b2f2%22%7d