dr hab. Dorota Simpson, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

jednostka:
stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1113
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
338
WWW:
Inne funkcje:

kierownik studiów podyplomowych:

BIZNES MIĘDZYNARODOWY - studia w języku angielskim

INNOWACYJNE PRAKTYKI PUBLIC RELATIONS

KAPITAŁ LUDZKI W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM

opiekun studenckiego Koła Naukowego Public Relations

Kariera
  • 2000 - prof.nadzwyczajny
  • 1999 - stopień doktora habilitowanego (rozprawa habilitacyjna pt. "Strategie marketingowe i możliwość ich zastosowania w przedsiębiorstwach spedycyjnych")
Publikacje

Publikacje od 1999 roku

1.Modele strategii marketingowych i możliwość ich zastosowania w przedsiębiorstwach spedycyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 83-7017-845-6, Gdańsk 1999

2. Zarządzanie kadrami w spedycji, [w:] Status zawodowy i pozycja spedytora międzynarodowego w Polsce i na świecie, red. D. Simpson, Instytut Handlu Zagranicznego i Fundacja Rozwoju UG, Sopot 1999, ISBN 83-86230-53-3   

3.   Zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa w procesie integracji europejskiej - potrzeba kształcenia euromenedżerów, [w:] Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej, Centrum badań i Ekspertyz, AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1999, ISBN 83-908267-8-X

4.   Strategie konkurencji z punktu widzenia ich przydatności dla firm spedycyjnych, [w:] Status spedytora w Polsce i na świecie, Fundacja Rozwoju UG, Sopot 1999, ISBN 83-86230-53-3   

5.Zarządzanie kadrami w biznesie międzynarodowym - uwarunkowania kulturowe, [w:]Problemy gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski u progu XXI wieku, red. J. Brach, J. Rymarczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław1999, ISSN 0324-8445

6.   Problemy rekrutacji i selekcji w dobie globalizacji, [w:] Handel zagraniczny, metody, problemy, tendencje, red. K. Budzowski, S. Wydymus, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Handlu Zagranicznego, Kraków 1999, ISBN 83-910502-5-4

 2000

7.   Znaczenie czynników kulturowych w procesie motywowania pracowników, [w:] Procesy przystosowawcze w polskim handlu zagranicznym w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, red. J. Schroeder, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, ISBN 83-88222-47-3

8.   Problemy rekrutacji, selekcji i szkolenia kadr w dobie globalizacji, [w:] Problemy współpracy międzynarodowej w warunkach globalizacji gospodarki, red. H. Treder, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Prace i materiały Instytutu Handlu Zagranicznego UG, Gdańsk 2000, ISSN 1230-6444   

9.    Wyzwania i dylematy, przed jaki stoją pracownicy kierowani do pracy za granicę, [w:] Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej. Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne, red. J. Rymarczy, M. Sutkowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, ISSN 0324-8445

10.Human Capital Investment - some theoretical aspects (współautorstwo), ed. by R. Brazis and J. Wołkonowski, [w:] Science and quality of life (Nauka a jakość życia), Studium Vilnese, vol. 9, nr 2, Wilnius 2000, ISBN 9955-493-01-1

11.Kobieta jako menedżer w gospodarce globalnej, [w:] Globalizacja w gospodarce światowej, red. T. Czuba, M. Skurczyński, Uniwersytet Gdański, Instytut Handlu Zagranicznego, Sopot 2000, ISBN 83-86230-76-2

12. Znaczenie etyki w biznesie międzynarodowym, [w:] Problemy Handlu międzynarodowego, red. K. Budzowski i S. Wydymus, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra handlu Zagranicznego, Kraków 2000, ISBN 83-88397-00-9

13.  Kompleksowa identyfikacja firmy spedycyjnej jako narzędzie budowy silnej marki, [w:] sektor usług spedycyjnych w Polsce u progu XXI wieku, red. D. Simpson, Instytut handle zagranicznego UG, Sopot 2000, ISBN 83-910371-9-3  

14.  Strategia promocji jako narzędzie komunikowania się firmy spedycyjnej z otoczeniem, [w:] Transport międzynarodowy i spedycja, red. D. Marciniak-Neider, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, ISBN 83-7017-978-9

 2001

15.  Joint venture jako forma internacjonalizacji i konsolidacji w sektorze usług spedycyjnych, [w:] Globalizacja  wyzwaniem dla środowiska spedytorów, red. D. Simpson, Instytut Handlu Zagranicznego UG, Sopot 2001, ISBN 83-88829-11-4

16.  Cross-cultural studies as a way of improving, promoting and enhancing contacts between countries and businesses, [in:] Regional Transition, European Regions and the Challenges of Development, integration and Enlargement, Regional Studies Association, ed. by L. Bibby-Larsen, S. Hardy and F. House, UK, Seaford 2001  

17.  Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie internacjonalizacji i globalizacji firmy, [w:] Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach współpracy międzynarodowej, red. H. Treder, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, ISSN 1230-6444

18.  Uwarunkowania kulturowe a proces pozyskiwania kapitału ludzkiego w dobie globalizacji, [w:] TRANS’01. Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, red. H. Brdulak, T. Gołębiewski, Szkoła Główna Handlowa i PWE, Warszawa 2001, ISBN 83-208-1364-6

19.  Jakość jako instrument konkurencyjności w procesie internacjonalizacji firmy usługowej, [w:] Liberalizacja stosunków ekonomicznych Polski z gospodarką światową, red. J. Bilski, T. Miziołek, Uniwersytet Łódzki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2001, ISBN 83-87749-43-5

20.Joint venture jako szansa internacjonalizacji dla małych i średnich przedsiębiorstw usługowych, [w:] Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej, red. K. Budzowski, A. Kapiszewski, J. Majchrowski, Z. Maciąg, Krakowska Szkoła Wyższa im. Frycza Modrzewskiego i Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2001, ISBN 83-913515-6-4

21.  Analiza możliwości wykorzystania internetu w promocji firm spedycyjnych, [w:] Innowacje w marketingu, red. M. Skurczyński, Instytut Handlu Zagranicznego UG, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Sopot 2001, ISBN 83-88829-32-7

22. Internacjonalizacja przedsiębiorstw usługowych w dobie globalizacji, [w:] Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej, red. J. Rymarczyk, T. Szeląg, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, ISSN 0324-8445

 2002

23.  Uwarunkowania kulturowe zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach międzynarodowych, [w:] Handel międzynarodowy 2002. Stan i kierunki rozwoju, red. K. Budzowski, S. Wydymus, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2002, ISBN 83-88397-05-1

24.Ocena efektywności pracowników i systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach międzynarodowych, [w:] Globalizacja w gospodarce światowej, red. M. Skurczyński, Uniwersytet Gdański, Instytut Handlu Zagranicznego i Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Sopot 2002, ISBN 83-88829-49-1

25.  Strategie w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 930, t. 2, Wrocław 2002, ISSN 0324-8445

26.  Marketing w firmie spedycyjnej, [w:] Podręcznik spedytora, red. D. Marciniak-Neider, J. Neider, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2002, ISBN 83-88829-43-2

 2003

27.  Współzależność między różnorodnością kulturową a zdolnością do generowania wiedzy i innowacyjnością przedsiębiorstw międzynarodowych, [w:] TRANS’03. Wspólna Europa, innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Szkoła Głowna Handlowa, Difin Warszawa 2003, ISBN 83-7251-389-9

28.  Wady i zalety zróżnicowania kulturowego personelu w firmie międzynarodowej, [w] Wybrane problemy współczesnej gospodarki światowej, red. R. Orłowska, Studia i materiały MBA UG, nr 2, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, ISBN 83-88829-60-2

29.  Znaczenie kapitału intelektualnego w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, t. 1, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2003, ISBN 83-916357-2-4

 2004

30.  Kulturowe aspekty zarządzania wiedzą w korporacjach transnarodowych [w:] Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, t. 2, AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004

31.  Zarządzanie wiedzą i różnorodnością kulturową w firmie międzynarodowej, [w:] Wybrane problemy współczesnej gospodarki rynkowej, red. R. Orłowska, Studia i Materiały Master of Business Administration UG, nr 3, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004, ISBN 83-89786-09-5

32.  The concept of Global Leadership Profile, [w:] New Security Challenges as Challenges to Peace Research, red. K. K. Khudoley, Saint Petersburg University Press, Saint Petersburg 2004, ISBN 5-288-03387-0

33.  Zróżnicowanie kulturowe personelu a zdolność do generowania wiedzy i innowacji, [w:] problemy współczesnej gospodarki światowej, red. H. Treder, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego UG,  Gdańsk 2004, ISSN 1320-6444

34.Rola zróżnicowanego kulturowo personelu w zarządzaniu wiedzą w korporacjach transnarodowych [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, red. T. Listwan, Prace Naukowe Wydawnictw Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1032, Wrocław 2004, ISSN 0324-8445

2005

35.Kulturowe aspekty zarządzania wiedzą w korporacjach transnarodowych, (Cultural aspects of knowledge management in transnational corporations), [w:] Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, Wyd. AE im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2005, ISSN 0324-8445 

36.  Kultura narodowa a profil przywódcy w wybranych krajach europejskich (National culture and a leader profile in selected European countries),  [w:] "Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej", red. A. Pocztowski, Wolters Kluwer Polska, Oficyna, Kraków 2005

37.  Personnel Recruitment Practice in the International Corporations in Poland, [w:] Public Administration, nr 3-4 (7-8), 2005, ISSN 1648-4541

 2006

38.Zarządzanie wiedzą w korporacjach transnarodowych - przypadek Hewlett-Packard (Knowledge management in transnational corporations- Hewlett packard case), [w:] Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej  im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1147, Wrocław 2006, ISSN 0324-8445   

39.  Różnorodność kulturowa personelu jako źródło innowacyjności (Cultural diversity of personel as a source of innovativeness) [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2006, ISBN 83-7299-450-1

2007

40.  Metody pozyskiwania kapitału ludzkiego w sektorze usług finansowych i bankowych (Methods of human capital recruitment in the financial and banking services sectors)  [w:] Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - charakterystyka, rozwój, otoczenie, red. J. Ossowski, Biblioteka kwartalnika naukowego "Pieniądze i Więź" Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, Sopot 2007, ISBN 978-83-916589-9-4, s. 207-214

41.  Zróżnicowanie kulturowe personelu a zarządzanie wiedzą (Cultural diversity and knowledge management), [w:] Persona land National Security, red. R. Brazis, Studium Vilnense, Vol. 3, Vilnius 2007, ISSN 1648-7907

 2008

42. Zalety i wady zróżnicowania kulturowego personelu w przedsiębiorstwach międzynarodowych (Advantages and disadvantages of cultural diversity of personel in international enterprises) [w:] Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, red. P. Wachowiak, cześć II, rozdz. 4, SGH, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7378-368-3

43.  Wpływ uwarunkowań kulturowych na style przywództwa [w:] problemy współczesnej gospodarki światowej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego UG, red. H. Treder, Instytut Handlu Zagranicznego UG i Fundacja Rozwoju UG, Sopot 2008, ISSN 1320-6444

44.  Seeking for European leadership style [w:] Meeting Global Challenges, Working Papers Institute of International Business University of Gdansk, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, ISSN 1230-6444

45.  Wykorzystanie instrumentów marketingowych w kampaniach wyborczych (Utlising of marketing instruments in election campaignes) [w:] Międzynarodowe stosunki ekonomiczne na przełomie XX/XXI wieku, red. K.  Żołądkiewicz, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, ISBN 978-83-7531-047-4

 2009

46.  Marketing w firmie spedycyjnej spedycyjnej (Marketing in a freight forwarding company) [w:] Podręcznik spedytora, red. D. Marciniak-Neider, J. Neider, Polish Freight Forwarders, Gdynia 2009, wyd. III, ISBN: 83-924234-0-2

47.  Marketing w firmie spedycyjnej (Marketing in the freight forwarding company) [w:] Podręcznik spedytora, red. D. Marciniak-Neider, J. Neider, Polish Freight Forwarders, Gdynia 2009, wyd. IV zmienione i poprawione, ISBN: 978-83-7531-127-3

 2010

48.  Strategie zróżnicowania personelu w świetle polityki Unii Europejskiej przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy (Personnel diversity strategies in the framework of European Union anti-discrimination policy in the workplace),  Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego nr 28, t. 2, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2010, ISSN 1230-6444

49.  Uwarunkowania kulturowe jako determinanta stylów przywództwa. Badanie tolerancji polskich menedżerów w stosunku do przedstawicieli innych kultur (Cultural aspects as a determinant of leadership styles. Study of tolerance of  Polish managers towards  representatives of other cultures), [w:] Zarządzanie międzykulturowe w jednoczącej się Europie, red. naukowa R.Krzykała-Schaefer, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010, ISBN 978-83-7205-284-1

50.  Znaczenie uwarunkowań kulturowych w polsko-szwedzkich kontaktach gospodarczych (The importance of cultural differences in Polish-Swedish economic contacts) , Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, ISSN 1899-3192

 2011

51.  Marketing w firmie spedycyjnej [w:] Podręcznik spedytora: transport, spedycja, logistyka, t. 2, red. D. Marciniak-Neider, J. Neider, wyd. 5, Polish International Freight Forwarders Association, Gdynia 2011, ISBN 978-83-924234-3-0

 2012

52.  Autentyczne przywództwo jako czynnik sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa (Autentic leadership as a determinant of market success of enterprises)
[w:] Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : księga jubileuszowa dedykowana profesor Irenie Pietrzyk, red.E. Molendowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012, ISBN 978-83-7252-586-4

53.  Cultural differences in conducting business in the South Baltic Region [in:] Export marketing of small and medium-sized enterprises in the South Baltic Region / ed. by Hanna Treder, Przemysław Kulawczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, ISBN 978-83-7865-047-8

54.  Modele analizowania różnorodności kulturowej w biznesie międzynarodowym (Models of analyzing cultural diversity in international studies), Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 31, Gdańsk 2012, ISSN 1230-6444

55.  Różnice kulturowe w prowadzeniu biznesu w Regionie Południowego Bałtyku [w:]  Marketing eksportowy małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Południowego Bałtyku, red. H. Treder i P. Kulawczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,  Gdańsk 2012, ISBN 978-83-7865-046-1

56.   Wpływ uwarunkowań kulturowych na zarządzanie projektami międzynarodowymi (The impact of cultural factors on international project management) [w:] Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Rymarczyka, red. B. Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012, ISBN 978-83-7695-216-1

 2013

57.  Istota i konsekwencje ekonomiczne wypalenia zawodowego (The essence and the economic consequences of burn-out), International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej Gdańsk 2013, nr 32,ISSN 2300-6102

 2014

58.  Adaptacja kulturowa ekspatriantów (Cultural adaptation of expatriates), [w:] Ekspatrianci w Polsce : silne czy słabe ogniwo w zarządzaniu polskimi filiami? praca zbiorowa, [dokument elektroniczny] red. Sylwia Przytuła, Texter, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-7790-513-5
http://texterbooks.com/do/product/Adaptacja_kulturowa_ekspatriantow__Dorota_Simpson_7832

59.  Ekspatrianci wobec szoku kulturowego i odwróconego szoku kulturowego (Expatriates facing culture shock and reverse culture shock), International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej, nr 33,  [dokument elektroniczny], Gdańsk 2014, ISSN 2300-6102,  http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1422

 2015

60.  Znaczenie inteligencji kulturowej w kierowaniu zespołami międzynarodowymi
(The importance of cultural intelligence in managing international teams)
International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej,nr 34, [dokument elektroniczny], Gdańsk 2015, ISSN 2300-6102, http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1673

 2016

61.  Cultural intelligence as an important attribute of global managers, (Inteligencja kulturowa jako ważny atrybut globalnych menedżerów), International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej, [dokument elektroniczny], Gdańsk 2016, nr 35/2, ISSN 2300-6102,  http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2103 [dostęp 14.12.2016]

62.  Rola inteligencji kulturowej i emocjonalnej w zarządzaniu biznesem międzynarodowym The importance of cultural and emotional intelligence in international business management), [w:] Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw, red.S. Wydymus, M. Maciejewski, CeDeWu, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7556-810-3

63.  Trendy w międzynarodowej mobilności pracowników (Trends in international mobility of employees), Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Kielce 2016, R. 20, nr 3, t. 3,  ISSN 2081-2345

 

 

Zainteresowania
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Uwarunkowania kulturowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  • Marketing usług ze szczególnym uwzględnieniem personelu i komunikacji marketingowej
Inne

1999-2002 wicedyrektor Instytutu Handlu Zagranicznego

2002-2008 prodziekan Wydziału Ekonomicznego

2012-2016 wicedyrektor Instytutu Handlu Zagranicznego

od 2003 - kierownik studiów podyplomowych "Kapitał ludzki w biznesie międzynarodowym"

od 2004 - kierownik studiów podyplomowych w języku angielskim "Biznes międzynarodowy"

od 2010 - kierownik studiów podyplomowych "Innowacyjne praktyki PR"

od 2007 roku opiekun kola naukowego PUBLIC RELATIONS