dr hab. Iwona Sobol

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
kierownik zakładu
telefon:
+48585231113
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
338
WWW:
Inne funkcje:

Członek komitetu redakcyjnego czasopisma Zeszyty Studenckie WE "Nasze Studia"

Redaktor tematyczny w dziedzinie Finanse i bankowość zeszytu naukowego International Business and Global Economy

Studia stacjonarne i niestacjonarne

konsultacje w MS Teams

poniedziałek 14.00-15.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjI5YTRkODAtMThjZi00ZjAxLTljZjctZTJlNmJmNGE3OThk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2283ada656-9ecd-4225-980a-6104adaefbd1%22%7d

W dniu 18.10 konsultacje 18.30-20.00