mgr Agata Olechnowicz-Szewczyk

stanowisko:
asystent
funkcja:
-
telefon:
58 523 1327
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
116
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w sesji odbywają się we wtorki w godzinach 18:30 - 20:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTNjZmUwN2EtYTgwMi00YzMzLWFmOGYtYWZlNWQ3MDQ1MTY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22b00c7de8-211d-4e00-9256-d3b744be1484%22%7d 

 

Konsultacje stacjonarnie odbędą się w piątek 03.02. o godz. 10:30