dr Marcin Brycz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58 523-1101
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
114
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

poniedziałek 11:15 - 12:45

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWYxMWM3NzctMDQzNS00MmNiLTk3NmUtYzM4MGQ3YTcwZDBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220ad4c0aa-33e6-4836-9b2f-81beadc64185%22%7d