dr Monika Szmelter

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
058-523-1145
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
217
WWW:
Inne funkcje:

członek komisji rekrutacyjnej na studia na Wydziale Ekonomicznym

Kariera
 • Od 2002 - asystent w Instytucie Handlu Zagranicznego
 • 1997-2002 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiczny, specjalność: Handel Zagraniczny (praca magisterska: "Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie")
 • 22.09.2011 - tytuł doktora nauk ekonomicznych (rozprawa doktorska: "Zastosowanie pochodnych instrumentów kredytowych oraz implikacje ich użycia"), specjalność: rynki finansowe
Publikacje

Zastosowanie pochodnych instrumentów kredytowych oraz implikacje ich użycia, rozprawa doktorska, termin obrony 07.07.2011

Szmelter M. (2010), Internacjonalizacja światowego rynku walutowego, w: Problemy współczesnej gospodarki światowej Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego nr 28, Treder H. (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.

Szmelter M. (2010), Uczestnicy światowego i polskiego rynku walutowego w: Problemy współczesnej gospodarki światowej Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego nr 29. Treder H. (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.

Szmelter M. (2011), Rynek derywatów kredytowych przed i po światowym kryzysie finansowym lat 2007-2009, w: Problemy regionalizmu i globalizacji Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Rymarczyk J., Domiter M., Michalczyk W. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.

Szmelter M. (2011), Transmisja impulsów światowego kryzysu finansowego lat 2007-2009 poprzez rynek derywatów kredytowych, w: Problemy współczesnej gospodarki światowej Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego nr 30, Treder H. (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.

Monika Szmelter, Zarządzanie ryzykiem walutowym (roz. 15), Uczestnicy rynku walutowego (roz. 14.7), Dealing room (roz. 14.8) w "Rozliczenia międzynarodowe" pod red. nauk. D.Marciniak-Neider, PWE, Warszawa 2011

Mrzygłód U., Szmelter M. (2013), Problem ryzyka kontrahenta na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w: Innowacje w bankowości i finansach, tom II, Harasim J., Frączek B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice

Szmelter M. (2013), Tendencje na światowym rynku pochodnych instrumentów finansowych, w: Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, rok 11, nr 2, część 4, Elżbieta Ostrowska, Błażej Lepczyński (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot

Szmelter M. (2013), Instytucje niefinansowe na rynku walutowym w Polsce, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Dylematy i kierunki rozwoju, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski (red.), Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013

Szmelter M. (2014), Problem ryzyka stopy procentowej w działalności przedsiębiorstw niefinansowych, w: Ryzyko w działalności gospodarczej przedsiębiorstw, Kreft K., Wach D., Winiarski J., Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk

Szmelter M. (2014), Metody zawierania transakcji na światowym rynku walutowym w: Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe nr 804 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA nr 67 Narzędzia zarządzania finansami, Zarzecki D. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Sobol I., Szmelter M. (2014), Derivatives Trading and Clearing Practices in Developed European and Islamic Emerging Markets w: Nowe Praktyki na rynku kapitałowym, Fuzje i przejęcia Strategie inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem Fundusze inwestycyjne i emerytalne Polityka reasekuracyjna zakładów ubezpieczeń, Karkowska R., Sopoćko A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Szmelter M. (2014), Implikacje handlu derywatami kredytowymi w: Rynki finansowe w dobie kryzysu t. 29, Wiśniewski J., Wyrzykowska-Antkiewicz M., Wydawnictwo CeDeWu, seria wydawnicza: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Warszawa

Zainteresowania
 • Kryzys finansowy
 • Bankowość
 • Rynek walutowy
 • Rynek pochodnych instrumentów finansowych
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Agencje ratingowe
 • Ryzyko kontrahenta na rynkach finansowych
 • Ryzyko systemowe
 • Instytucje pośredniczące na rynkach finansowych
 • Nadzór nad systemem finansowym

Tematyka prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich), napisanych pod moim kierunkiem, obejmuje różnorodne zagadnienia finansowe, ale także z problematyki biznesu międzynarodowego.

Prowadzę seminaria na kierunku MSG od wielu lat.  

Inne
 • 2003-2006 - współpracownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (udział w corocznych projektach badawczych "Projekcja rozwoju pozagiełdowego segmentu rynku pochodnych instrumentów finansowych w Polsce" )
 • Praca w charakterze biegłego sądowego
 • Współudział w projekcie Dealing Room pod kierownictwem prof. E. Pietrzaka (stworzenie pierwszej w szkole wyższej w Polsce pracowni komputerowej "Dealing room" symulującej pracę departamentu skarbu banku komercyjnego), zrealizowany w marcu 2003 r.
 • Zespołowa Nagroda Rektora II Stopnia za stworzenie pierwszej w szkole wyższej w Polsce pracowni komputerowej "Dealing room", przyznana 1 października 2003 r.
 • Zespołowa Nagroda Rektora I Stopnia za współautorstwo książki "Finanse, Bankowość i Rynki Finansowe" pod redakcją E. Pietrzaka i M. Markiewicz, przyznana 1 października 2007 r.
 • Zespołowa Nagroda Rektora UG Zespołowa I Stopnia za książkę pt "Rozliczenia międzynarodowe" pod red. D. Marciniak-Neider

 • Praca w komisji rekrutacyjnej na Wydziale Ekonomicznym