dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1255
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
306
WWW:
Inne funkcje:
Kariera

Przebieg kariery:

 • od 2013 - redaktor naukowy czasopisma International Business and Global Economy (poprzednio: Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego) www.ibage.ug.edu.pl
 • od 2010 - adiunkt w Zakładzie Transportu Międzynarodowego i Spedycji w Instytucie Handlu Zagranicznego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2009 - obrona rozprawy doktorskiej "Proces starzenia się społeczeństwa jako wyzwanie polityki personalnej przedsiębiorstw działających w Polsce" (obrona z wyróżnieniem)
 • 2002-2009 - asystent w Zakładzie Transportu Międzynarodowego i Spedycji w Instytucie Handlu Zagranicznego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
 • 1997-2002 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiczny, specjalność: Handel zagraniczny (praca magisterska: "Rola kobiety w biznesie międzynarodowym")

Nagrody i wyróżnienia:

 • Stypendium w ramach projektu  "Kształcimy najlepszych - kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego", Komponentu "Wsparcie stypendialne i szkoleniowe dla doktorantów i młodych doktorów"
  (Lata 2012-2013)
 • Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za pracę doktorską pt. Proces starzenia się społeczeństw jako wyzwanie dla polityki personalnej przedsiębiorstw działających w Polsce. Gdańsk (Październik 2010) - obrona z wyróżnieniem
 • Stypendystka Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (Lata 2006-2007) w ramach konkursu na wyróżniających się doktorantów  i młodych pracowników UG

Udział w projektach badawczych:

 • Ekspert z zakresu rynku pracy w ramach projektu realizowanego przez PBS na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) - Ewolucja bieżąca Działań 2.1, 2.2 POKL (Lata 2013-2014)
 • Koordynacja projektu: Wykorzystaj nas! Pracownicy 45+ w Twojej Firmie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Lata 2009-2010), projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL
 • Koordynacja części merytorycznej projektu: Poznaj swoją mocną stronę. Program doradczo-szkoleniowy dla kobiet, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Lata 2006-2008), projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL
 • Współrealizacja projektu oraz współautorstwo raportu "Gdańska Inicjatywa budżetowania pod kątem wrażliwości na płeć - gender budżet". Projekt: Inicjatywa Gender Budget w Gdańsku, NEWW - Polska (Lata 2004-2005), projekt współfinansowany ze środków Fundacji Heinricha Bolla
 • Projekty w ramach badań własnych finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, m.in. w roku 2011 - Badanie zmiany wzorca zachowań konsumpcyjnych osób starszych w Polsce w świetle wyników analizy komparatystycznej w ramach Unii Europejskiej; 2012 - Adaptacja strategii marketingowych w perspektywie starzenia się konsumentów; 2013 - Modele komunikacji marketingowej w perspektywie starzenia się konsumentów
Publikacje

K. Bałandynowicz-Panfil,Urszula Opacka, Gdańsk Gender Budget Initiative, NEWW - Polska, Gdańsk 2005.

K. Bałandynowicz-Panfil,Urszula Opacka, Gdańska Inicjatywa Budżetowania pod katem płci. Analiza gender budget, NEWW - Polska, Gdańsk 2005

K.Bałandynowicz-Panfil, Active Ageing in the Perspective of Human ResourcesManagement [w:] Materiały konferencyjne, 6-th European Conference of YoungResearch and Science Workers in Transport and Telecommunications, TRANSCOM2005, University of Żilina, Słowacja 2005.

K. Bałandynowicz-Panfil, Labour Market inTransition - opportunities and problems for women [w:] Polish TransformationExperience, Working Papers, Institute of International Business, University ofGdańsk, pod red. J. Pietrzak, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego,Sopot 2006.

K. Bałandynowicz-Panfil,Problemy aktywizacji społeczno-ekonomicznej ludzi starszych w Gdańsku [w:]Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich,pod red. J. T. Kowaleski, P. Szukalski, Zakład demografii UniwersytetuŁódzkiego, Łódź 2006.

K.Bałandynowicz-Panfil, The economic consequences of ageing society in Poland [w]"The International Journal of Emerging and Trasition Economics", Afyon KocatepeUniversity, Turcja 2008.

K. Bałandynowicz-Panfil,Kierunki rozwoju sytuacji kobiet na rynku pracy [w:] Problemy kobiet na rynkupracy. Wybór zagadnień, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku,Gdańsk 2008.

K. Bałandynowicz-Panfil,Współczesne mechanizmy wydłużania okresu aktywności zawodowej na przykładziewybranych krajów [w:] Pomyśle starzenie się w perspektywie nauk o pracy ipolityce społecznej, pod red. T. Kowaleski, P. Szukalski, Uniwersytet Łódzki,Łódź 2008.

K. Bałandynowicz-Panfil,Źródła dyskryminacji osób starszych na rynku pracy [w:] Równi na rynku pracy?Analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim, podred. J. Fryca, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2009.

K. Bałandynowicz-Panfil, Age management jako odpowiedź na zmiany strukturywiekowej zasobów pracy [w:] Przyszłość demograficzna polski, pod red. J. T.Kowaleski, A. Rossa, "Acta universitatis lodziensis. Folia Oeconomica", 231Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

K. Bałandynowicz-Panfil,Aktywizacja zawodowa osób starszych jako wyzwanie dla polityki państwa [w:]Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych, pod red. Z. Wiśniewski,Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2009.      

K.Bałandynowicz-Panfil, Human Resources and Knowledge Management in thePerspective of Ageing Workforce [w:] Theory ofManagement 2. The solution of Selected Problems for the Develpoment Support ofManagement Knowledge Base, ed. Štefan Hittmár, Scientific Papers ofYoung Research and Scientic Workers, University of Zilina,  Żilina 2010.

K. Bałandynowicz-Panfil, M. Łosiewicz, Jak zatrudniać pracowników 45+ i odnieść sukces. Informator dla pracodawców z MSP, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2010.

K. Bałandynowicz-Panfil, Procesy demograficzne a tendencje na lokalnych rynkach pracy na przykładzie województwa pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego [w:] Rozprawy naukowe i zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Zeszyt 12, wrzesień 2011, Wydawnictwo PWSZ w Elblągu, Elbląg 2011.

K. Bałandynowicz-Panfil, The Age Management Strategy - Is It Possible In Poland? (Chapter 7) [w:] Best Agers Activities inthe Baltic Sea Region, ed. M. Forkiewicz, publikacja w ramach międzynarodowego projektu badawczego współfinansowanego za środków Unii Europejskiej BEST AGERS, Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology, Gdańsk 2011.

K. Bałandynowicz-Panfil,, The Role of Older People as Consumers - the Comparative Analysis of Old and New Mamber States of European Union, "Comperative Economic Research. Central and Eastern Europe", Vol 15, Nr 1/2012

K. Bałandynowicz-Panfil,Starsi konsumenci siłą napędową rozwoju przedsiębiorstw, sektorów, gospodarek?,Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk 2013.

K. Bałandynowicz-Panfil, Starsi konsumenci na rynku dóbr i usług turystycznych, "Acta Universitatis Lodziensis", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

K. Bałandynowicz-Panfil, Relacje starzejący się konsumenci - starsi pracownicy na przykładzie rynków dóbr i usług, red. B. Fiedor, "Ekonomia (Economics), 223/2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.

K. Bałandynowicz-Panfil,Deklaracja Barcelońska jako przykład inicjatywy na rzecz lepszej jakości życia osób starszych [w:] Indywidualne aspekty starzenia się. Między możliwościami a ograniczeniami, red. A. Stogowski, S. Dzięgielewska-Gęsiak, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2013.

K. Bałandynowicz-Panfil, E. Patra, Elastyczne formy zatrudnienia jako instrument stymulowania aktywności zawodowej osób starszych, BEST AGERS Lighthouses, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2014.

K. Bałandynowicz-Panfil, Głos w dyskusji. Konferencja Jubileuszowa Rządowej Rady Ludnościowej, "Przemiany ludnościowe w Polsce. Przyszłość demograficzna", Warszawa 2014 (w przygotowaniu do druku).

K. Bałandynowicz-Panfil, Międzypokoleniowość w komunikacji marketingowej - wiek jako determinantazachowań konsumpcyjnych [w:] "Międzypokoleniowość". Relacje międzypokoleniowewe współczesnej Polsce, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2014. (w przygotowaniu do druku)

Zainteresowania
 • Konsumenci 50+
 • Strategie rynkowe przedsiębiorstw w perspektywie starzenia się społeczeństw
 • Demograficzne uwarunkowania rynku pracy
 • Społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw
 • Zarządzanie wiekiem
 • Aktywizacja zawodowa kobiet i osób starszych
Inne