dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1255
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
306
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

 Konsultacje do odwołania odbywają się w formie elektronicznej. Mailowej oraz czata. Szczegóły zostaną podane w najbliższym czasie. 


Gospodarowanie kapitałem ludzkim - studia niestacjonarne

Cele przedmiotu

-   Zastosowanie w praktyce wiedzy z zakresu gkl

-   Zdobycie umiejętności ewaluacji proponowanych strategii gkl

-   Interpretacja gkl w szerszym kontekście społecznym i gospodarczym

-   Nauka współpracy w grupie i umiejętności prezentowania własnych myśli i poglądów

-   ECTS - 3 pkt.  (wykład + ćwiczenia)

                1 pkt. = ok. 25-30 godzin pracy studenta

Program ćwiczeń

-   Znaczenie gospodarowania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach

-   Współczesne tendencje rynku pracy

-   Strategia gospodarowania kapitałem ludzkim:

-   Planowanie zatrudnienia

-   Proces rekrutacji i selekcji

-   Motywowanie

-   Ocenianie pracowników

-   Tworzenie zespołów pracowniczych

Forma oceniania

-   Obecność - dopuszczalna 1 nieobecność bez wpływu na ocenę

-   Aktywność - podczas dyskusji i prac w grupach, symulacji

-   Prezentacje

-   Praca własna / w grupach:

-   Ogłoszenie o pracę

-   Narzędzia aplikacyjne

-   System ocen okresowych

LITERATURA:

T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer, 2017

M. Sidor-Rządkowska, Zarządzanie personelem w małej firmie, Oficyna Ekonomiczna, 2004

M. Suchar, Zarządzanie personelem w praktyce, oddk, 2007

M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, 2010

 

Gospodarowanie kapitałem ludzkim - studia stacjonarne

Cele przedmiotu

-   Zastosowanie w praktyce wiedzy z zakresu gkl

-   Zdobycie umiejętności ewaluacji proponowanych strategii gkl

-   Interpretacja gkl w szerszym kontekście społecznym i gospodarczym

-   Nauka współpracy w grupie i umiejętności prezentowania własnych myśli i poglądów

-   ECTS - 3 pkt.  (wykład + ćwiczenia)

                1 pkt. = ok. 25-30 godzin pracy studenta

Program ćwiczeń

-   Znaczenie gospodarowania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach

-   Współczesne tendencje rynku pracy

-   Strategia gospodarowania kapitałem ludzkim:

-   Planowanie zatrudnienia

-   Proces rekrutacji i selekcji

-   Motywowanie

-   Ocenianie pracowników

-   Tworzenie zespołów pracowniczych

Forma oceniania

-   Obecność - dopuszczalna 1 nieobecność bez wpływu na ocenę

-   Aktywność - podczas dyskusji i prac w grupach, symulacji

-   Prezentacje

-   Praca własna / w grupach:

-   Ogłoszenie o pracę

-   Narzędzia aplikacyjne

-   System ocen okresowych

LITERATURA:

T. Oleksyn, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer, 2017

M. Sidor-Rządkowska, Zarządzanie personelem w małej firmie, Oficyna Ekonomiczna, 2004

M. Suchar, Zarządzanie personelem w praktyce, oddk, 2007

M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, 2010

 

Na II zajęcia - tendencje na rynku pracy - zachowania pracowników/pracodawców

-   Kryzys gospodarczy a HRM (optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników, produktywność)

-   Starzenie się ludności a HRM (koszty, korzyści, zarządzanie wiekiem)

-   Migracje stałe i zarobkowe a HRM (koszty społeczne, indywidualne, korzyści, zarządzanie przez diversity)

-   Prognozy zmian rynku pracy (zawody przyszłości, zmiany form i godzin pracy)

-   Generacja Y i Z na rynku pracy (różnice pokoleń, międzygeneracyjność na rynku pracy i w organizacjach)

-   Zarządzanie talentami (budowa marki pracodawcy, employer branding)

10 min. wystąpienia (grupy max. 5 osób)

 

Wersja wydrukowana (slajdy) wraz z nazwiskami 


ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W OTOCZENIU MIĘDZYNARODOWYM

Cele przedmiotu

}  Zastosowanie w praktyce wiedzy z zakresu mzzl

}  Zdobycie umiejętności ewaluacji proponowanych strategii mzzl

}  Interpretacja mzzl w szerszym kontekście społecznym i gospodarczym

}  Nauka współpracy w grupie i umiejętności prezentowania własnych myśli i poglądów

}  ECTS - 2 pkt.  (wykład + ćwiczenia)

                1 pkt. = ok. 25-30 godzin pracy studenta

Program ćwiczeń

}  Znaczenie zarządzania personelem we współczesnych organizacjach

}  Współczesne tendencje rynku pracy

}  Strategia zarządzania personelem w otoczeniu międzynarodowym - studium przypadku (4 zajęcia)

Forma oceniania

}  Obecność - dopuszczalna 1 nieobecność bez wpływu na ocenę

}  Aktywność indywidualna - podczas dyskusji i prac w grupach, symulacji (25 %)

}  Prezentacje (15%)

}  Praca w grupach  (60%)

LITERATURA PODSTAWOWA:

                J. Schroeder, Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi,  Poznań 2010

Na II zajęcia - tendencje na rynku pracy - zachowania pracowników/pracodawców

}  Kryzys gospodarczy a HRM (+ raport KGHM: Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników)

}  Starzenie się ludności a HRM (zarządzanie wiekiem)

}  Migracje stałe i zarobkowe a HRM (miedzynarodowość i międzykulturowość, zarządzanie przez diversity)

}  Prognozy zmian rynku pracy (zawody przyszłości, zmiany form i godzin pracy)

}  Generacja Z na rynku pracy, co się zmieni (różnice pokoleń, międzygeneracyjność na rynku pracy i w organizacjach)

}  Zarządzanie talentami (budowa marki pracodawcy, "pracodawca z wyboru", talent w organizacji)

}  Employer branding (istota, przykłady, znaczenie we współczesnym HR, marketing a HR)

}  10 min. wystąpienia (grupy max. 4 osób)

 

}  Wersja wydrukowana (slajdy) wraz z nazwiskami

 


Kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Cel zajęć

}  Budowanie wiedzy z zakresu znaczenia uwarunkowań kulturowych we współczesnym świecie

}  Wzrost świadomości uwarunkowań kulturowych w procesie komunikacji wewnątrz i w otoczeniu organizacji

}  Wypracowanie zdolności identyfikacji różnic kulturowych

}  Ukształtowanie postawy relatywizmu kulturowego

}  Zwiększenie otwartości na komunikację z przedstawicielami innych kultur

}  ECTS - 3 pkt.

                1 pkt. ECTS = 25-30 godzin pracy studenta

Program

¡  Dlaczego trzeba mówić o kulturze?

       homogenizacja kultur konsumenckich

       internacjonalizacja…

       eurokonsument

¡  Szukanie informacji o kulturze

       stereotypy

       przenikanie się poziomów kultur, religii

       mapa Mole’a

       Hofstede

       analiza w szerokim kontekście

       dystans kulturowy

¡  Kultura w reklamie / (marketingu)

       poziomy przekazu

       elementy wchodzące w skład przekazu treści

       na jakie elementy zwraca się uwagę w reklamie

       przykład reklam polskich (odniesienie do natury, historia, poczucie humoru)

¡  Komunikacja w biznesie międzynarodowym

       werbalna, niewerbalna

       szumy, bariery

       ćwiczenia dotyczące komunikacji

       negocjacje - komunikacja w negocjacjach

       przykład Polski

}  Negocjacje w środowisku międzykulturowym

}  negocjacje na podstawie case’u

}  wykorzystanie jak największej liczby elementów, które identyfikują daną kulturę narodową

}  Kobiety i religia + negocjacje

 

Harmonogram 

}  O co chodzi z kulturą i komunikacją

}  Stereotypy, uprzedzenia a komunikacja

}  Jak rozpoznać kulturę, case studies z modeli

}  Kultura przez pryzmat narzędzi jej pomiaru

}  Komunikacja interpersonalna i rynkowa

}  Negocjacje na styku kultur

}  Kultura, kobieta, religia

 

Podstawowe zasady

}  podział na grupy dotyczące następujących krajów:

}  Wielka Brytania

}  Chiny

}  Rosja

}  Turcja

 

Forma oceniania

}  Obecność - dopuszczalna 1 nieobecność bez wpływu na ocenę (I)

}     15%     Aktywność - podczas dyskusji i prac w                                           grupach, symulacji (I)

}     25%     cztery "Małe prezentacje" (I)

}     20%     Negocjacje (G)

}     40%     Projekt pisemny (G)

}  Opracowany w grupach przewodnik biznesowy dla danej kultury

}  Do oddania na ostatnich zajęciach

}  Instrukcja opracowania (zamieszczona na stronie)

}  Ocena zgodna z formularzem (zamieszczony na stronie)

}  (I) - ocena indywidualna

}  (G) - ocena grupowa

Prezentacje

}  Identyfikacja kultury według wybranych modeli

}  Komunikacja interpersonalna

}  Komunikacja rynkowa (reklamy)

}  Rola kobiety i religii w biznesie

Literatura

}  R. Zenderowski, B. Koziński, Różnice kulturowe w biznesie, CeDeWu, Warszawa 2012, (wydanie II 2016)

}  M. Bartosik-Purgat, Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, Warszawa 2010

}  John Mole, Mind your Manners / W tyglu Europy

}  http://www.johnmole.com/MYM/

}  World Values Survey

}  http://www.worldvaluessurvey.org/

}  Geert Hofstede, Cultures and Organizations / Kultury i organizacje

}  http://www.geert-hofstede.com

}  J. House and others, Culture, leadership, and organizations: the GLOBE study of 62 societies

}  http://www.thunderbird.edu/sites/globe

}  Richard Gesteland, Cross-cultural Business Behavior

}  http://www.geert-hofstede.com

 

 Zarządzanie w biznesie międzynarodowym - studia dzienne

Wyniki egzaminu poprawkowego są dostępne na stronie Wydziału. Poprawa poprawy egzaminu - forma ustna:

25 stycznia (sobota), godz. 13.00-14.00, p. 306

lub

28 stycznia (wtorek), godz. 12.00-13.30, p. 306


Zarządzanie w biznesie międzynarodowym - studia zaoczne

Wszystkie osoby mają już zaliczone ćwiczenia.

Cztery osoby (zaznaczone w pliku na niebiesko - z oceną 2) z egzaminu zapraszam na poprawkę poprawki. Ponieważ to tylko cztery osoby, to spotkamy się 25 stycznia (sobota) o godz. 13 u mnie w gabinecie, p. 306.

 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym - studia dzienne


Egzamin poprawkowy - 13 stycznia (poniedziałek), godz. 9.00. Sala C301Zarządzanie w biznesie międzynarodowym - studia dzienne


Wyniki z egzaminu zostały opublikowane na moim profilu. 


Zarządzanie w biznesie międzynarodowym - studia zaoczne

Wyniki zaliczenia i egzaminu zostały opublikowane na moim profilu - Materiały dla studentów. Osoby, które otrzymały ocenę 2 zapraszam na poprawę, która odbędzie się 11 stycznia (sobota) o godz. 8.30. Informacje odnośnie sali zostaną podane w terminie późniejszym.

Materiał obowiązujący: J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012, r. 4.3, 6, 7, 8, 10, 12 oraz treści wykładów i ćwiczeń.Zarządzanie w biznesie międzynarodowym - studia dzienne 


Wszystkie osoby, które były na sobotnim kolokwium poprawkowym zaliczyły je i otrzymują ocenę dostateczną. 


Zarządzanie w biznesie międzynarodowym - studia dzienne 

Wyniki w zaliczenia ćwiczeń są dostępne w "Materiałach dla studentów". Osoby, które nie mają oceny, nie zaliczyły (poniżej 50%). 

Poprawa ćwiczeń - test - 23 listopada (sobota), godz. 8.30, B408.

Niezależnie od zaliczenia/nie zaliczenia zapraszam wszystkich na jutrzejszy egzamin!Zarządzanie w biznesie międzynarodowym - studia dzienne 

Egzamin- 21 listopada (czwartek) godz. 17.00.

Aula O - grupy: 30HZ, 31HZ, FMiB, PwBM

Aula D - grupy: MTiHM, MEM, MM


Zarządzanie w biznesie międzynarodowym - studia dzienne 

Kolokwium - 19 listopada (wtorek) godz. 15.15.

Aula O - grupy: 30HZ, 31HZ, FMiB, PwBM

Aula D - grupy: MTiHM, MEM, MM


Punktacja sumaryczna z Zarządzania w biznesie międzynarodowym została opublikowana na profilu w Materiałach dla Studentów.Zarządzanie w biznesie międzynarodowym - studia dzienne - zajęcia dodatkowe

Osoby, które chcą nadrobić punkty w związku z nieobecnością na zajęciach case’owych mogą to zrobić w ramach zajęć dodatkowych, które odbędą się 18 listopada 2019r. w godz. 8.00-9.45 oraz 11.30-13.00 (godzina do wyboru) w sali C303. 

Obowiązuje case załączony w "Materiałach dla studentów".

Proszę przygotować się z zagadnień:

- struktura organizacyjna

- formy i strategie wejścia na rynki zagraniczne

- 5 sił Portera na rynku kawiarni w Polsce i w Europie.

 Zarządzanie w biznesie międzynarodowym - studia dzienne - harmonogram


30HZ/31HZ

21.10 - case I LPP - Magda Jażdżewska-Gutta

28.10- case II Bosch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

30.10 - case III Nokia - Magda Jażdżewska-Gutta

4.11 - case IV Grolsch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

MEM

23.10 - case I LPP - Magda Jażdżewska-Gutta

6.11 - case III Nokia - Magda Jażdżewska-Gutta

13.11 - case IV Grolsch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

20.11- case II Bosch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil (8:00, sala C303)

MTiHM

23.10 - case I LPP - Magda Jażdżewska-Gutta

30.10- case II Bosch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil(13:30, sala C204)

6.11 - case III Nokia - Magda Jażdżewska-Gutta

13.11 - case IV Grolsch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

FMiB

24.10 - case I LPP - Magda Jażdżewska-Gutta

6.11 - case II Bosch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil(13:30, sala C303)

7.11 - case III Nokia - Magda Jażdżewska-Gutta

14.11 - case IV Grolsch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

PwBM

24.10 - case I LPP - Magda Jażdżewska-Gutta

7.11 - case III Nokia - Magda Jażdżewska-Gutta

13.11 - case II Bosch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil(13:30, spotykamy się przy portierni)

14.11 - case IV Grolsch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

MM

23.10 - case I LPP - Magda Jażdżewska-Gutta (godz. 11.30, C201)

24.10 - case III Nokia - Magda Jażdżewska-Gutta

7.11 - case II Bosch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

14.11 - case IV Grolsch - Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

 

Zajęcia dodatkowe (dla nieobecnych na zajęciach case’owych i chcących odrobić)

18.11, godz 8.00-9.30 oraz 11.30-13.00, C303 - na obu zajęciach będzie realizowany dodatkowy case (Case V Costa). Wybór godziny dowolny.

 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym- studia zaoczne

26.10 - Przygotować jeden przykład nieudanego umiędzynarodowienia/wejścia na nowy rynek wybranych przedsiębiorstw (podać główne przyczyny niepowodzenia) à w skrócie opowiedzieć

 

27.10 - case - dostępny w "Materiałach dla studentów"

23.11 - 8.30 - 9.30 - kolokwium + egzamin, sala B408

Program - wykład

Strategiczne uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Strategie rozwoju przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym

Zarządzanie korporacjami transnarodowymi

Formy umiędzynarodowienia i międzynarodowe strategie polskich przedsiębiorstw

Standaryzacja i adaptacja działalności KTN

Struktury organizacyjne i modele działania

 

Program - ćwiczenia

1. Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw

2. Korporacje transnarodowe

3. Studium przypadku: Wybór strategii działania przedsiębiorstw w środowisku międzynarodowym

 

Literatura do wykładów

1. J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012, r. 4.3, 6, 7, 8, 10, 12

2. M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007

3. K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007

4. K. Obłój, A Wąsowska, Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 2014

5. R. Koszewski, Konsorcja eksportowe jako instrument aktywizacji polskiego eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011

+ literatura dodatkowa

 

Ocena

Egzamin końcowy:              w formie testu wielokrotnego wyboru.

Ocena z ćwiczeń:                 kolokwium w formie pisemnej (50%),

                                            aktywność na zajęciach (50%).

 

 

 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym -studia dzienne

 

Program - wykład

Strategiczne uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Teorie działania i wzrostu firm międzynarodowych

Strategie rozwoju przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym

Zarządzanie korporacjami transnarodowymi

Formy umiędzynarodowienia i międzynarodowe strategie polskich przedsiębiorstw

Standaryzacja i adaptacja działalności KTN

Logistyka i łańcuchy dostaw

Struktury organizacyjne i modele działania

 

Program - ćwiczenia

1. Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw

2. Korporacje transnarodowe

3. Studium przypadku: Wybór strategii działania przedsiębiorstw w środowisku międzynarodowym

4. Studium przypadku: Strategie umiędzynaradawiania w obszarze badan i rozwoju przedsiębiorstwa

5. Studium przypadku: Łańcuch dostaw jako kluczowy obszar zarzadzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych

6. Studium przypadku: Struktury organizacyjne i uwarunkowania kulturowe

 

Literatura do wykładów

1. J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012

2. M. Gorynia, Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007

3. K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007

4. K. Obłój, A Wąsowska, Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 2014

5. R. Koszewski, Konsorcja eksportowe jako instrument aktywizacji polskiego eksportu dla małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011

+ literatura dodatkowa

 

Ocena

Egzamin końcowy:              w formie testu wielokrotnego wyboru.

                                               (21 listopada, czwartek, 17.00 )

Ocena z ćwiczeń: kolokwium w formie pisemnej (50%),

                                               (19 listopada, wtorek, 15.15 )

                                                aktywność na zajęciach (50%).

Każde studium przypadku - max. 10%

maksymalnie 5% za pracę grupową

maksymalnie 5% za pracę indywidualną

UWAGA! Wejściówki!

Nieobecność = 0 pkt.

1 dopuszczalna nieobecność (do odrobienia na dodatkowych zajęciach).

Brak możliwości poprawiania studium przypadku

 

Literatura do ćwiczeń

J. Rymarczyk, Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa 2012, r. 5-9, 12, 15

+ literatura dodatkowa

 

Praca domowa

1         Przeczytać rozdział 7 (Rymarczyk),

2         E. Duliniec, Przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione, "Gospodarka Narodowa, 5-6 (237-238) Rok LXXX/XXI maj-czerwiec 2011 s. 1-20 - czynniki wypychające, przyciągające i interaktywne

3         Rozdział 3, K. Obłój, A. Wąsowska, Zarządzanie międzynarodowe - Motywy internacjonalizacji wg. Dunninga

4         Przygotować jeden przykład nieudanego umiędzynarodowienia/wejścia na nowy rynek wybranych przedsiębiorstw (podać główne przyczyny niepowodzenia) à w skrócie opowiedzieć

5         Przeanalizować top 100 MNCs z World Investment Report (UNCTAD) za lata 2012, 2015, 2018 - jakie zmiany, kraje, branże?

IB
Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym
Kuturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego
seminarium licencjackie / magisterskie
Zarządzanie w biznesie międzynarodowym
BCS
GKL