dr Joanna Adamska-Mieruszewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1322
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
336
Inne funkcje:

Koordynator współpracy z LSEG na Wydziale Ekonomicznym UG

Kariera

Miejsce zatrudnienia: od października 2019 na stanowisku adiunkta w Katedrze Zrównoważonych Procesów Rynkowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

  • 2018 - dr nauk ekonomicznych - rozprawa doktorska obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Marciniak-Neider, promotor pomocniczy: dr Magdalena Mosionek-Schweda, tytuł pracy: Ryzyko długowieczności i jego znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych w państwach Unii Europejskiej
  • 2010 - mgr ekonomii, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, specjalność: Finanse Międzynarodowe i Bankowość (praca magisterska: Sekurytyzacja jako metoda transferu ryzyka śmiertelności)
  • 2010 - mgr prawa Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Publikacje

Wybrane publikacje:

U. Mrzygłód, J. Adamska, Znaczenie kwitów depozytowych w finansowaniu przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych na przykładzie wybranych państw rozwijających się, [w:] System Prawnofinansowy. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, pod red. J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Wróblewska, Wyd. CeDeWu, Gdańsk-Nynasham-Sztokholm 2013.

J. Adamska-Mieruszewska, Rola banków w kryzysie finansowym XXI wieku - sprawcy czy ofiary?, [w:] Wyzwania dla polityki makroekonomicznej na początku XXI wieku, pod red H. Ćwilińskiego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.

J. Adamska, Sekurytyzacja w ubezpieczeniach na życie, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego UG nr 30, Gdańsk 2011.

J. Adamska, Cesja polis ubezpieczeniowych jako źródło dodatkowych dochodów emerytalnych, Polityka społeczna, Warszawa 2011.

J. Adamska, Transfer na rynek kapitałowy jako metoda zarządzania ryzykiem długowieczności w świetle globalnych problemów emerytalnych, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 677. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 43, Szczecin 2011.

Zainteresowania
  • Crowdfunding
  • Rynki finansowe
  • Ubezpieczenia i systemy emerytalne
  • Sekurytyzacja aktywów
  • Współczesna bankowość
Inne

Koordynator projektu Thomson Reuters Data Suite na Wydziale Ekonomicznym UG

Redaktor naukowy czasopisma International Business and Global Economy