dr hab. Sylwia Pangsy-Kania, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik zakładu
telefon:
058-523-1355
tel. sekretariat:
1246
nr pokoju:
339
WWW:
Inne funkcje:

pomysłodawca i przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Studenckich "Nasze Studia"/członek zespołu redakcyjnego  czasopisma IBAGE/członek Rady Naukowej CSAW/członek Rady Naukowej czasopisma „Academic Review of Business and Economics”/członek Komisji konkursowej ds. przyznania nagrody „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza/członek Wydziałowego Zespołu ds. wdrożenia i monitorowania strategii HR Excellence in Research  

Kariera
 • 2009 - profesor nadzwyczajny UG
 • 2008 - stopień naukowy doktora habilitowanego (rozprawa habilitacyjna: Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju)
 • Od marca 2000 - adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Instytut Handlu Zagranicznego
 • 2000 - uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Perspektywy spłaty polskich zobowiązań wobec wierzycieli zrzeszonych w Klubie Paryskim i Klubie Londyńskim w świetle nowych technik redukcji zadłużenia zagranicznego"
 • 01.09.1996 - marzec 2000 - asystent w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Instytut Handlu Zagranicznego
 • Studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiczny, specjalność: ekonomika i organizacja handlu zagranicznego.
Publikacje

Wybrane publikacje:

 1. Zadłużenie zagraniczne Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001
 2. Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, red. nauk. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Elipsa, Warszawa 2003 (współautorstwo)
 3. S. Pangsy-Kania, R. Orłowska, Cykle koniunkturalne - teoria, analiza i praktyka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
 4. Innovativeness of Polish economy in the context of Lisbon Strategy - selected aspects (in:) Polish Transformation Experience, ed. J. Pietrzak, Working Papers Institute of International Business University of Gdańsk, nr 21/2006
 5. Innovativeness as ‘fuel" for the engine of growth: the challenge for Poland (in:) The influence of the globalization processes on Central and Eastern European Region, ed. K. Klecha, T. Michałowski, Working Papers Institute of International Business University of Gdańsk, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot nr 22/2006
 6. Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007
 7. Rola kultury organizacyjnej w Narodowym Systemie Innowacji (w:) Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, red. E. Okoń-Horodyńska, S. Pangsy-Kania, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007
 8. Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, red. nauk. S. Pangsy-Kania, E. Okoń-Horodyńska, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007
 9. Innowacyjność polskiej gospodarki. Diagnoza i perspektywy (w:) Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, red. T. Kamińska, J. Fryca B. Majecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 (współautorstwo)
 10. Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów - siły motoryczne i bariery, red. nauk. S. Pangsy-Kania, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007
 11. Open innovation - a new business model at the heart of creative destruction, 5th International Scientific Conference Business and Management, Technika, Wilno 2008
 12. Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, red. S. Pangsy-Kania, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008
 13. Przedsiębiorczość akademicka kluczowym elementem narodowej polityki innowacyjnej na przykładzie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Gdańskim, Zeszyty Naukowe IHZ, Sopot 2008
 14. Innovation and innovative processes in modern economy  (w: ) Innovative perspective of transport and logistics, ed. J. Burnewicz, Gdańsk 2009
 15. Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiągnięcia, problemy i wyzwania, red. S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009
 16. Inwestycje zagraniczne w Polsce w sektorach high-tech a perspektywiczne kierunki badań przy wykorzystaniu metodyki foresight (w:) Problemy współczesnej gospodarki światowej, Prace i Materiały IHZ UG, nr 29/2010
 17. http://autokreacja.org/?p=123
 18. Innowacyjność w erze globalizacji (w:) Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012.
 19. Podium europejskiej innowacyjności przez pryzmat modeli Narodowych Systemów Innowacji, "Ekonomia, Economics" 1(13) Wrocław 2011.
 20. Znaczenie Narodowego Systemu Innowacji w budowaniu przewagi
  konkurencyjnej,
  zeszyt PTE, Innowacyjne przedsiębiorstwa - standard XXI wieku, red. J. Fryca, T. Nowosielski, Gdańsk 2012.

 21. Diagnoza stanu przedsiębiorstw sektora odnawialnych źródeł energii i instytucji wspierających rozwój sektora OZE mających siedzibę na terenie woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, Kwidziński Park Przemysłowo-Technologiczny 2012.
 22. Polityka innowacyjna państwa (w:) Polityka gospodarcza - teoria i praktyka, red. B. Kryk, Economicus, Szczecin 2012.
 23. Rola innowacji w sektorze usług (w: ) E-Biznes - innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady, red. M. Olszański, K. Piech, PARP, Warszawa 2012.
 24. Zeszyty Studenckie NASZE STUDIA, red. S. Pangsy-Kania, M, Markiewicz, Wyd. UG, Sopot nr 6/2013.
 25. rozdział 6 (w:) Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, T. Michałowski, PWE, Warszawa 2013.
 26. rozdział 8  (w:) Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, T. Michałowski, PWE, Warszawa 2013.
 27. rozdział 14.3.5. (w:) Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, T. Michałowski, PWE, Warszawa 2013.
 28. aneks A (w:) Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, T. Michałowski, PWE, Warszawa 2013.
 29. Raport z badania ewaluacyjnego Ocena pierwszych efektów projektów z działania  I.4.1 i I.4.2 PO RPW  związanych z pozyskaniem inwestorów  do Polski Wschodniej, PARP Warszawa,  raport 2013.
 30. Energetyka odnawialna w Polsce (w: ) Ekonomia i Zarządzanie  nr marzec/2013
 31. Strategia innowacyjności instrumentem realizacji regionalnej polityki rozowju (w: ) Ekonomia i Zarządzanie nr 6/2014
 32. Zeszyty Studenckie NASZE STUDIA, red. S. Pangsy-Kania, M. Markiewicz, Ł. Dopierała, Sopot nr 7/2015.
 33. Kształtowanie się wskaźnika HDI w Chinach w latach 1980-2013 na tle pozostałych krajów BRICS (w:) Gdańskie Studia Azji Wschodniej, Wyd. UG,  nr 8/2015
 34. System zarządzania rozwojem w Polsce i rola w nim dokumentów strategicznych, Studia z Polityki Publicznej, nr 3(7)2015
 35. Serendypność jako "szczęśliwe" źródło innowacji" Ekonomia i zarządzanie 2017.
 36. Ropa naftowa jako strategiczny surowiec gospodarki światowej: przyczyny i skutki wahań cen w latach 1970-2017. (W: )M. Maciejewski, K. Wach (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://pm.uek.krakow.pl/issue/view/163
 37. Eco-innovations as the Green source of Entrepreneurship - Comparative Analysis of Leading Countries Based  on Eco-Innovation Scoreboard in the Context of European Innovation Scoreboard, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018 Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190, Tom XIX | Zeszyt 2 | Część I
 38. The impact of the selected determinants of creating entrepreneurship and innovation in EU countries on economic growth (w: ) Unia Europejska, marzec / kwiecień 2018, nr 2(249), IBRKiK, Warszawa (współautorstwo Jadwiga Stobiecka
 39. Mikroprzedsiębiorstwa jako szczególna forma przedsiębiorczości w krajach Unii Europejskiej, PN 523, Gospodarka światowa XXI wieku - wyzwania i perspektywy red. B. Drelich-Skulska, PN 523, UE Wrocław 2018.
 40. European Innovation Scoreboard vs entrepreneurial framework conditions based on the GEM,  

Udział w realizacji badań, ekspertyz, raportów:

 1. Diagnoza stanu przedsiębiorstw sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i instytucji wspierających rozwój OZE mających siedzibę na terenie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, Kwidziński Park Przemysłowo-Technologiczny, Górki 2012.
 2. Ocena pierwszych efektów projektów z działania  I.4.1 i I.4.2 PO RPW  związanych z pozyskaniem inwestorów  do Polski Wschodniej, PARP Warszawa 2013.
 3. Opracowanie pięciu Strategii rozwoju w tym Powiatu Świdwińskiego oraz Gmin: Brzeżno, Rąbino, Sławoborze i Świdwin na lata 2014-2022 z perspektywą na lata 2023 - 2027  zwanej dalej Strategią wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych", 2014
 4. Ocena możliwości wykorzystania środków UE z zakresu energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej dostępnych dla podmiotów z województwa świętokrzyskiego w ramach programów operacyjnych 2014-2020, 2014.
 5. Opracowanie strategii branżowych (wraz z planami operacyjnymi) będących uszczegółowieniem Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Elbląga oraz przeprowadzenie OOŚ dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Elbląga w ramach projektu "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego", 2014.
 6. Identyfikacja i analiza instytucji otoczenia biznesu oraz klastrów województwa zachodniopomorskiego, 2014.
 7. Strategia innowacyjności elbląskiego obszaru funkcjonalnego, 2014
 8. BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE  W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM, 2015
 9. Diagnoza, analiza i ocena rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu malborskiego", 2016
Zainteresowania
 • innowacje i innowacyjność
 • polityka innowacyjna
 • gospodarka wiedzy
 • koniunktura gospodarcza
 • międzynarodowy transfer czynników produkcji
 • handel międzynarodowy
 • rola Chin w gospodarce światowej
 • bezpieczeństwo energetyczne
 • geopolityka i geoekonomia
 • bezpieczeństwo na drogach
 • gospodarka wodorowa
 • jakość życia w miejscu pracy
Inne

NAGRODY:

 • 2000 r. - Nagroda Rektora indywidualna drugiego stopnia za osiągnięcia naukowe za pracę doktorską
 • 2004 r. - Nagroda Rektora zespołowa stopnia drugiego za osiągnięcia naukowe za książkę pt.: "Cykle koniunkturalne - teoria, analiza i praktyka"
 • 2005 r. - Brązowy Krzyż Zasługi
 • 2007 r. - nagroda Rektora za wszczęcie przewodu habilitacyjnego w ciągu 7 lat od uzyskania stopnia doktora
 • 2007 r. - Nagroda Rektora zespołowa stopnia drugiego za osiągnięcia naukowe za książkę pt. "Przemiany we współczesnej gospodarce światowej".
 • 2008 r. - Nagroda Rektora zespołowa stopnia pierwszego za monografię "Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka"  
 • 2013 - medal brązowy za długoletnią służbę
 • 2013 - Nagroda Rektora zespołowa II stopnia za książkę "Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej"
 • 2014 - Nagroda Rektora zespołowa II stopnia za podręcznik "Międzynarodowe stosunki gospodarcze"

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA - WYBRANE WYDARZENIA

 

 • 2007 r., 11 stycznia, Kraków, Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego -  praca w komitecie organizacyjnym III konferencji naukowej z cyklu: Wiedza  i Innowacje pt. "Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki - siły motoryczne i bariery".
 • 2008 r. - ekspert zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020 (Program realizowany na zlecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Konsorcjum Koordynujące w składzie: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Pentor Research International), udział w I i II rundzie badania Delhi.
 • 2010 r., 7-9 września, Sopot, członek Rady Programowej XVI KNME "Wolność ekonomiczna, rozwój, wybór publiczny".
 • 2011 - wykład "Innowacyjność jako narzędzie przedsiębiorczości" w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE - Catching the Future, Sopot, 1 marca 2011 r.
 • rok akademicki 2011/2012 - koordynator  wdrożenia na WE UG innowacyjnego programu praktyk studenckich LIFE, wykład: Praktyczne rozwiązywanie problemów przedsiębiorstwa - case of the future - www.praktykistudenckie.edu.pl
 • 2012 rok - udział w programie (6-miesięczny staż) Komercjalizacja wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet-naukowców, organizowanego przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, www.paip.pl
 • członek rady programowej konferencji naukowej Gospodarka światowa i krajowa - jej wyzwania we współczesnych czasach, 10-11 września 2012, Szczecin, www.naukowa.konferencja.org

oraz:

·przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego Zeszytów Studenckich Wydziału Ekonomicznego UG "NASZE STUDIA", http://www.knfm.org/naszestudia/

·wiceprezes zarządu INSTYTUTU WIEDZY I INNOWACJI, www.instytut.info

·członek rady naukowej Equilibrium - ogólnopolskiego półrocznika naukowego poświęconego naukom ekonomicznym, który jest wydawany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, http://www.equilibrium.umk.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

- członek Rady Naukowej Centrum Studiów Azji Wschodniej CSAW oraz Komitetu Redakcyjnego ogólnopolskiego półrocznika naukowego "Gdańskie Studia Azji Wschodniej", http://csaw.ug.edu.pl/pl/aktualnosci--o_nas/

- członek rady programowej monografii naukowych oraz czasopisma "Ekonomia i Zarządzanie" Szczecin  www.czasopismoeiz.com.pl

- Członek Rady Naukowej czasopisma MAGNANIMITAS, http://www.magnanimitas.cz/redakcni-vybor-novi-clenovePOZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ:

Autorka charytatywnych książek dla dzieci:

1/ KSIĘŻNICZKA POLINKA, z której CAŁY dochód przeznaczony jest dla chorych dzieci z Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku: www.ksiezniczkapolinka.pl, http://www.ekwita.pl/dc.html;  

2/ albumu DLA DZIECI OD DZIECI,  z którego cały dochód przeznaczony jest dla podopiecznych Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci, www.pomorskiehospicjum.pl; http://www.polskieradio.pl/9/202/Artykul/673622,Dla-dzieci-od-dzieci-album-cegielka,

3/ autorka książki BAJKI PEŁNE DOBRA I MIŁOŚCI,  z której cały dochód przeznaczony jest dla dzieci będących pod opieką Funduszu Dzieci Osieroconych Puckiego Hospicjum: www.hospitium.org,

4/ pomysłodawczyni i współautorka książki dla dzieci, współfinansowanej z funduszy europejskich, pt."Dziesięć Przykazań w opowiadaniach dla Dzieci" 

5/ autorka książki "DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH W OPOWIADANIACH DLA DZIECI", z której cały dochód wpiera dzieci będące pod opieką Hospicjum Pomorze Dzieciom https://pomorzedzieciom.pl/,

6/ współautorka książki KIEDY MALINY MAJĄ URODZINY? CZYLI DLACZEGO ZMIENIAJĄ SIĘ PORY ROKU, która pomaga dzieciom będących pod opieką Funduszu Dzieci Osieroconych Puckiego Hospicjum - https://ebookpoint.pl/ksiazki/kiedy-maliny-maja-urodziny-czyli-dlaczego-zmieniaja-sie-pory-roku-ksiazka-dla-przedszkolakow-i-dla-katarzyna-byczkowska-sylwia-pangsy-kania,s_00h1.htm

7/ autorka kreatywnej książki dla dzieci  GDZIE JEST HOUEBO? OPOWIEŚĆ TEATRALNA DLA DZIECI, 2020,  Biblioteka Publiczna Gminy Szemud ; Urząd Gminy Szemud. Cały dochód ze sprzedaży tej książki jest przeznaczony dla Hopcicjum dla dzieci Bursztynowa Przystań w Gdyni - http://www.bursztynowaprzystan.pl/

Członek Stowarzyszenia Pomoc za Jeden Uśmiech: http://www.pomoc-usmiech.pl/

2012 rok - ukończenie studiów na kierunku architektura krajobrazu i otrzymanie tytułu inżyniera architekta krajobrazu.

 

ZAINTERESOWANIA POZANAUKOWE:

 • malarstwo
 • muzyka
 • teatr
 • architektura krajobrazu
 • literatura
 • podróże