dr Sławomir Antkiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1393
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
331
WWW:
Inne funkcje:

- członek Senackiej Komisji Kształcenia i Rady Wydz. Ekonomicznego UG

- członek Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Gdańskim

- członek Rady Naukowej Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Gdańsk

- członek Sądu Koleżeńskiego Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

WTORKI I tydzień

8.45-9.45 - w moim gabinecie 331

WTORKI II tydzień

18.00-19.30 - zdalnie w Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGViNDUwNzEtZTczYS00Nzc0LTkxMDgtYTFiMDA5MGZlZDVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22c8d7399b-d8ef-4da3-8cc6-a5b5d503928c%22%7d

 

STUDIA NIESTACJONARNE

22.10 (niedz) 15.00-16.00

18.11 (sob) 13.00-14.00

3.12 (niedz) 11.15-12.00