dr Sławomir Antkiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1393
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
331
WWW:
Inne funkcje:

- członek Senackiej Komisji Kształcenia

- członek Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Gdańskim

- wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

- członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Gdańsk

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje od 1.10.2021 będą we wtorki w godz. 9.40-11.05 stacjonarnie w moim gabinecie 331.

 

KONSULTACJE dr S.Antkiewicza podczas sesji poprawkowej:

ZDALNIE 

6.09 (pon) 10.00-11.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkzOTZlNmItODJlOC00MjEwLWE1OWEtZWViYTVkNWY0NTQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22c8d7399b-d8ef-4da3-8cc6-a5b5d503928c%22%7d

10.09 (pt) 10.00-11.00

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania