dr Urszula Mrzygłód

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1255
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
306
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator projektu z firmą Refinitiv obejmującego Refinitiv Eikon Lab na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Kariera

Miejsce zatrudnienia: od 1 listopada 2019 na stanowisku adiunkta w Katedrze Zrównoważonych Procesów Rynkowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

2009      dr nauk ekonomicznych - rozprawa obroniona z wyróżnieniem na Wydziale                                Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

promotor: prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider
tytuł pracy: Kształtowanie zintegrowanego rynku kapitałowego Unii Europejskiej

2005      mgr psychologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego                                      Specjalność: Psychologia Organizacji i Zarządzania 

promotor: dr Sylwiusz Retowski
tytuł pracy: Modele atrybucji odpowiedzialności zawodowej a charakterystyka stanowiska pracy

2002      mgr ekonomii, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego                                                Specjalność: Handel Zagraniczny 

promotor: prof. zw. dr hab. Edmund Pietrzak
tytuł pracy: Współczesne metody prowadzenia polityki pieniężnej - bezpośredni cel inflacyjny

2001      Technische Fachhochschule Berlin - stypendium zagraniczne

Udział w projektach naukowych

2015 -   Zjawisko wygładzania dywidend na wschodzących giełdach papierów wartościowych: występowanie i determinanty - kierownik projektu naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki 

2014   Determinanty rentowności obligacji skarbowych Polski i wybranych krajów europejskich

w latach 2005/2012

Projekt zrealizowany w ramach V Konkursu Narodowego Banku Polskiego na Projekty Badawcze (kierownik zespołu dr hab., prof. UG,. Anna Zamojska.  

2006-2007   IICEE - Interpersonal and Intercultural Competence for Enlarged Europe.

Projekt zrealizowany we współpracy z uczelniami partnerskimi oraz w oparciu o kontakty ze środowiskiem biznesowym działającym w handlu międzynarodowym.

2004-2005   Budżetowanie pod kątem wrażliwości na płeć - gender budget.

Projekt zrealizowany we współpracy z organizacjami UNIFEM oraz NEWW Polska przy współfinansowaniu Fundacji Heinricha Bölla.

 

Nagrody i wyróżnienia

2016 rok - nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego I stopnia za książkę "Finanse międzynarodowe. Wybrane problemy", M. Markiewicz, U. Mrzygłód (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015

2012   Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego I stopnia (2012) za podręcznik "Rozliczenia międzynarodowe", red. D. Marciniak-Neider, PWE, Warszawa 2011

2011      Stypendium dla młodych doktorów w ramach projektu "Kształcimy najlepszych - kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego".   

2010     Pierwsze miejsce w konkursie o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za pracę doktorską "Kształtowanie zintegrowanego rynku kapitałowego Unii Europejskiej"   napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Danuty Marciniak-Neider

2008      Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego III stopnia za uruchomienie  Thomson Reuters Data Suite

2007      Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego I stopnia, za podręcznik "Finanse, bankowość i rynki finansowe", red. E. Pietrzak, M. Markiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

2005      Stypendium Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dla Młodych Naukowców

2003      Nagroda Zespołowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego II stopnia, za utworzenie i uruchomienie "dealing roomu" - symulatora transakcji walutowych banków komercyjnych.

Publikacje

Wybrane publikacje 

Nowak S., Mrzygłód U., Mosionek-Schweda M., Kwiatkowski J. M. (2020)  What do we know about dividend smoothing in this millennium? Evidence from Asian Markets, Emerging Markets Finance and Trade, nr online first, DOI:10.1080/1540496X.2019.1711367

Mrzygłód U., Nowak S., Mosionek-Schweda M., Kwiatkowski J M. (2020). Wygładzanie dywidend na wschodzących rynkach akcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-941-9.

Mrzygłód U., Skurczyński M., Adamska-Mieruszewska J. (2018), Charakterystyka inicjatyw crowdfundingowych w Polsce na przykładzie wybranych branż sektora kreatywnego [w:] Crowdfunding w Polsce, red. A. Pluszyńska i A. Szopa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 271-293.

Nowak S., Mosionek-Schweda M., Mrzygłód U., Kwiatkowski J. M. (2018), Determinants of dividend smoothing: the case of the Turkish stock market [w:] Finance and sustainability: proceedings from the Finance and Sustainability Conference, Eds. A. Bem, K. Daszyńska-Żygadło, T. Hajdíková, P. Juhász,  Wroclaw, s. 135-148. 

Adamska-Mieruszewska J., Mrzygłód U., Skurczyński M. (2017), Success and failures of crowdfunded projects in Poland, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 5 (89), cz. 2, s. 415-426.

Nowak S., Mrzygłód U. (2017), Market reactions to dividends announcements and payouts. Empirical evidence from the Warsaw Stock Exchange, Contemporary Economics, Vol. 11, iss. 2, s. 187-204.

Nowak S., Mosionek-Schweda M., Mrzygłód U., Kwiatkowski J. M. (2017),  Greedy State? The effect of the government shareholder on the dividend payout ratio and smoothing levels, International Journal of Contemporary Management. - 2017, Vol. 16, nr 4, s. 119-143.

Mosionek-Schweda M., Mrzygłód U., Nowak S. (2017), Do managers really care about shareholders’ expectations? Evidence on dividend smoothing on Latin American emerging stock markets, Ekonometria = Econometrics. - 2017, 2 (56), s. 67-91

Babula E., Mrzygłód U., Poszewiecki A. (2017), Consumers’ need of privacy protection - experimental results, Economics & Sociology, Vol. 10, no. 2, s. 74-86.

Adamska-Mieruszewska J., Mrzygłód U. (2015), Międzynarodowe inwestycje portfelowe państw Europy Środkowo-Wschodniej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Vol. 6, 317, s. 7-20.

Mrzygłód U. (2015), Ryzyko polityczne w międzynarodowych inwestycjach przedsiębiorstw [w:] Finanse międzynarodowe: wybrane problemy, red. nauk. M. Markiewicz, U. Mrzygłód, PWE, Warszawa, s. 289-308.

Mrzygłód U. (2015), Międzynarodowe inwestycje portfelowe [w:] Finanse międzynarodowe: wybrane problemy, red. nauk. M. Markiewicz, U. Mrzygłód, PWE, Warszawa, s. 197-211.

Dopierała Ł., Mrzygłód U. (2015), Kursy walutowe - podstawy teoretyczne [w:] Finanse międzynarodowe: wybrane problemy, red. nauk. M. Markiewicz, U. Mrzygłód, PWE, Warszawa, s. 90-111.

Kujawski L., Mrzygłód U., Zamojska A. (2015), Determinanty rentowności obligacji skarbowych Polski i wybranych krajów europejskich w latach 2005-2013, Materiały i Studia NBP, nr 313.

Mrzygłód U., Adamska-Mieruszewska J. (2014), Wykorzystanie finansowania społecznościowego w Polsce w latach 2011-2014Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 67, s. 761-774.

Mrzygłód U., Mosionek-Schweda M. (2014), Inicjatywy rządowe na rzecz ułatwienia polskim MSP dostępu do finansowania, International Business and Global Economy = Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej, nr 33, s. 363-376.

Mrzygłód U., Szmelter M. (2013), Problem ryzyka kontrahenta na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych, Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 174, s. 118-128.

Mrzygłód U., Nowak S. (2013), Stock Exchanges go Public. The Case of Warsaw Stock Exchange, Journal of International Studies, Vol. 6, No 2, 2013.

Mrzygłód U., Adamska-Mieruszewska J. (2013), Depositary receipts in corporate financing. Evidence from selected Central and Eastern European countriesAktualnì Problemi Ekonomìki = Actual Problems of Economics. - 2013, no. 10 (148), s. 362-370.

Mrzygłód U., Adamska-Mieruszewska J. (2013), Znaczenie kwitów depozytowych w finansowaniu przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych na przykładzie państw rozwijających się [w:] System prawnofinansowy, red. J. Gliniecka, E. Juchniewicz, T. Sowiński, M. Wróblewska, Cedewu, Warszawa.

Mrzygłód U.Babula E. (2013),  Economic Determinants of Happiness Among European Nations, International Journal of Academic Research, Vol. 5. No. 3. May, 2013.

Mrzygłód U., Sokół J. (2012), Obroty handlowe państw bałtyckich a ryzyko na międzynarodowych rynkach finansowych [w:] Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego, red. S. Wydymus, M. Maciejewski, Kraków. 

Mrzygłód U.(2012), Międzynarodowy kryzys finansowy - konsekwencje dla otoczenia regulacyjnego oraz procesów integracyjnych na rynkach finansowych Unii Europejskiej, Ekonomia i Prawo, nr 3. 

U.Mrzygłód (2011), Procesy integracyjne na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej, Materiały i Studia Narodowego Banku Polskiego, nr 257.

Mrzygłód U., (2011), Changes in country risk ratings of selected CEE Economies, [in:] The selected problems for the development support of management knowledge base, red. S. Hittmar, Theory of Management, no. 4.

Mrzygłód U., Markiewicz M. (2011), Kredyty jako źródło finansowania handlu zagranicznego, [w:] Rozliczenia międzynarodowe, red. Danuta Marciniak-Neider, PWE, Warszawa. 

Mrzygłód U., Nowak S. (2009), The Analysis of Selected European Stock Markets Cointegration, International Journal of Emerging and Transition Markets, 2009, No 1, Vol. 2, s. 125-142. 

Mrzygłód U., (2008), Działalność gospodarcza kobiet, Problemy kobiet na rynku pracy - wybór zagadnień, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk. Artykuł opublikowany w ramach projektu "Poznaj swoją mocną stronę" prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. 

Opacka U. (2007), Przyszłość rynków kapitałowych wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ramach jednolitego rynku UE, [w:] Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, red. J. Schroeder, B. Stępień, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań. 


Opacka U. (2007), Zmiany we współczesnym systemie finansowym a procesy integracyjne na światowych rynkach kapitałowych - implikacje dla rynku europejskiego, [w:] Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, Tom 2, red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław. 

Opacka U. (2007), Becoming a Member of the European Union - Consequence for Capital Market, [in:] Transcom 2007, 7-th European Conference of Young Research and Science Workers, Conference Papers, Section 2 -Economics and Management, Żilina 2007. 

Opacka U. (2006), Rynek kredytowy, [w:] Finanse, bankowość i rynki finansowe, red. E. Pietrzak, M. Markiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. 

Opacka U. (2006), Bankowość hipoteczna, [w:] Finanse, bankowość i rynki finansowe, red. E. Pietrzak, M. Markiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. 

Opacka U., Markiewicz M. (2006), Bankowość inwestycyjna, [w:] Finanse, bankowość i rynki finansowe, red. E. Pietrzak, M. Markiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Opacka U. (2006), Conduct of Polish Monetary Policy - Transition to Direct Inflation Targeting, [in:] Polish Transformation Experience, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego nr 21, red. J. Pietrzak, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot. 

Opacka U. (2005), Wpływ procesów integracji i globalizacji rynków finansowych na usługi bankowości inwestycyjnej, [w:] Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, red. E. Najlepszy, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań. 

Opacka U., Bałandynowicz-Panfil K.(2005), Gdańska inicjatywa budżetowania pod kątem płci - analiza gender budget, Gdańsk. Raport przygotowany we współpracy z organizacją NEWW Polska, wydany przy udziale finansowania organizacji UNIFEM i fundacji Heinricha Bölla.

Opacka U. (2005), Hedge Funds - A New Investment Opportunity, [w:] Transcom 2005, 6-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications, Conference Papers Section 2- Economics and Management, Żilina. 

Opacka U., Bałandynowicz-Panfil K. (2005), Gdansk Gender Budget Initiative, Report Prepared with NEWW Polska and UNIFEM Heinrich Böll Foundation, Gdańsk. 

Opacka U., Markiewicz M.  (2004), Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej, [w:] Finanse - Acquis Communautaire, red. Z. Brodecki, Lexis-Nexis Warszawa 2004. 

Opacka U. (2004), Integracja rynku usług finansowych Unii Europejskiej, [w:] Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, red. J. Rymarczyk, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2004.

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe 

  • finansowanie społecznościowe (crowdfunding), 
  • finanse osobiste, 
  • polityka dywidend, 
  • ryzyko polityczne, 
  • międzynarodowe instrumenty finansowe, 
  • procesy integracyjne na międzynarodowych rynkach finansowych.

 

Inne

Kierownik współpracy z Refinitiv ze strony Wydziału Ekonomicznego i Uniwersytetu Gdańskiego od roku 2019. W latach 2008-2019 koordynator tej współpracy, dzięki której na Wydziale Ekonomicznym UG działa unikatowe w skali Europy Środkowo-Wschodniej laboratorium z dostępem do platformy Eikon. 

Członek Rady Programowej kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Ekonomicznym UG (2011-2013)

W roku 2012 redaktor naukowy czasopisma Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego.