dr Małgorzata Zielenkiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:

- Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

- Komisja Ewaluacyjna

Kariera
 • Od 2010 - adiunkt w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Ekonomicznym UG
 • 2010 - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska: Skuteczność regulacji publicznej w przeciwdziałaniu niedoskonałościom mechanizmu rynkowego na przykładzie transportu kolejowego)
 • 2002-2010 asystent w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Ekonomicznym UG
 • 1997-2002 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiczny, specjalność: Transport i logistyka (praca magisterska: Metody optymalizacji w transporcie kombinowanym)
Publikacje

Strona ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8691-955X

Profil Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=GLBgE3MAAAAJ&hl=pl&oi=ao

I. Publikacje:

 1. Małgorzata Zielenkiewicz: Ocena form weryfikacji efektów uczenia się przez studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Teoria i Praktyka Dydaktyki Akademickiej, 2023, tom 2, nr 1, s. 21-31.
  https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/TiPDA/article/view/8033/7443
 2. Anita Szymańska, Małgorzata Zielenkiewicz: Declining Labour Income Share and Personal Income Inequality in Advanced Countries, Sustainability, 2022, 14, 9403. https://doi.org/10.3390/su14159403.
  https://www.mdpi.com/2071-1050/14/15/9403/pdf
 3. Anita Szymańska, Małgorzata Zielenkiewicz: Inclusive development. How is Poland doing in comparison to other OECD countries? Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy/Social Inequalities and Economic Growth, nr 63 (3/2020), s. 318-333. ISSN 1898-5084, eISSN 2658-0780, DOI: 10.15584/nsawg.2020.3.17. https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2020/10/29/5b449af113715c55e78e42d82edfd3a7/17.pdf
 4. Małgorzata Zielenkiewicz: Diversity in the European Union in terms of inclusive development. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Research Papers of Wrocław University of Economics; 2020, vol. 64, nr 6, s. 196-209. ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, doi:10.15611/pn.2020.6.15 ; oai:dbc.wroc.pl:78637
  https://dbc.wroc.pl/Content/78637/download/
 5. Teresa Kamińska, Małgorzata Zielenkiewicz: Changes in the similarity of business structure and demography after the European Union accession. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 6, s. 51-63, doi:10.15611/pn.2019.6.04 ; oai:dbc.wroc.pl:73932. https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142558/edition/73932/content
 6. Małgorzata Zielenkiewicz: Dystans pomiędzy krajami Unii Europejskiej pod względem poziomu dobrobytu społecznego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 529 "Ekonomia", red. J. Sokołowski, Wrocław 2018, s. 435-446 (ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041), DOI: 10.15611/pn.2018.529.38, https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/102051/edition/59611/content?ref=struct.
 7. Małgorzata Zielenkiewicz: Konkurencyjność krajów UE w świetle globalnego kryzysu finansowego. "Ekonomia" Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 449, red. Jerzy Sokołowski, M. Rękas, Wrocław 2016, s. 740-751 (ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, ISBN 978-83-7695-616-9, DOI: 10.15611/pn.2016.449.65).
  https://drive.google.com/file/d/0B5UhfanEG-dcRE0tU3RlZlhXTGs/view
 8. Małgorzata Zielenkiewicz: The role of the level of development, geographical factors, and culture for the efficacy of economic freedom. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, volume 10, issue 4, 2015, pp. 85-98 (ISSN 1689-765X, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2015.036).
  http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/EQUIL/article/view/EQUIL.2015.036/7730
 9. Małgorzata Zielenkiewicz: Wpływ zmian instytucjonalnych na wzrost gospodarczy w krajach transformacji i rozwijających się. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 213, red. S. Swadźba i M. Szudy, Katowice 2015, s. 88-101 (ISSN 2083-8611).
  http://www.sbc.org.pl/Content/172072/07_14.pdf
 10. Małgorzata Zielenkiewicz: The Advancement of Central and Eastern European Countries in Transformation Process - Cluster Analysis on the Basis of the Bertelsmann’s Transformation Index. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. Vol 5, No. 2, STS Science Centre Ltd., London 2014 (ISSN 2043-085X, s. 14-24).
 11. Małgorzata Zielenkiewicz: Wpływ wolności gospodarczej na stopień globalizacji w sferze społecznej. W: Współczesne problemy społecznej gospodarki rynkowej. Red. P. Ucieklak-Jeż, Wydawnictwo Akademii Im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2014 (ISBN 978-83-7455-422-0, s. 85-96).
 12. Małgorzata Zielenkiewicz: The Intensity of Reaction to the Financial Crisis of 2008 in the EEA Countries and Switzerland. In: R. Karkowska (ed.): Challenges to Financial Stability - Perspective, Models and Policies. Volume II: Towards the Financial Stability - Macroprudential Policy and Perspective. ASERS Publishing, Craiova 2014 (Print ISBN: 978-606-8689-03-6, Online ISBN: 978-606-8689-04-3, pp. 58-81).
  DOI: http://dx.doi.org/10.14505/cfs.2014.ch1
  streszczenie: http://asers.eu/asers_files/books/CFS_Volume%20II_short%20version.pdf#page=28
 13. Małgorzata Zielenkiewicz: Zmiany instytucjonalne w procesie integracji europejskiej. W: Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce. Red.: M. Gorynia, S. Rudolf, PTE, Warszawa 2014 (ISBN 978-83-88700-77-4, s. 295-315).
  http://www.pte.pl/kongres/referaty/Zielenkiewicz%20Ma%C5%82gorzata/Zielenkiewicz%20Ma%C5%82gorzata%20-%20ZMIANY%20INSTYTUCJONALNE%20W%20PROCESIE
  %20INTEGRACJI%20EUROPEJSKIEJ.pdf
 14. Małgorzata Zielenkiewicz: Funkcje jednej i wielu zmiennych - Zadania. W: Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Teoria, przykłady, zadania. Pod red. E. Babuli i L. Czerwonki, Wyd. UG, Gdańsk 2014 (ISBN 978-83-7865-216-8, s. 96-102).
 15. Małgorzata Zielenkiewicz: Institutional environment in the context of development of sustainable society in the European Union countries. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, vol. 9 issue 1, 2014, s. 21-37 (ISSN 1689-765X).
  DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2014.002
  http://www.equilibrium.umk.pl/plikidopobrania/2014_1_2_zielenkiewicz.pdf
 16. Małgorzata Zielenkiewicz: Wolność gospodarcza w systemach ekonomicznych krajów Europy i jej znaczenie dla dobrobytu społecznego - analiza klastrowa. W: Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu. Pod red. A. Blajer-Gołębiewskiej i L. Czerwonki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014 (ISBN 978-83-7865-178-9, s. 155-172).
 17. Małgorzata Zielenkiewicz: Globalization, European Integration and Institutional Changes. International Journal of Social Sciences, Vol. II, No. 2, Prague 2013 (ISSN: 1804-980X, s. 145-169).
  http://www.iises.net/globalisation-european-integration-and-institutional-change.html
 18. Małgorzata Zielenkiewicz: Changings of Social Welfare in Old and New Member Countries of the European Union. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, No. 2, Vol. 4 / 2013, STS Science Centre Ltd., London (ISSN 2043-085X, s. 128-133).  
 19. Małgorzata Zielenkiewicz: European integration and changes in public regulation sphere. Actual Problems of Economics, No. 11, 2013 (ISSN 1993-6788, s. 357-368).
  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ape_2013_11_49.pdf
 20. Małgorzata Zielenkiewicz: Upodabnianie się krajów pod względem poziomu dobrobytu w procesie integracji europejskiej. Ekonomia, red. J. Sokołowski, M. Rękas, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 305, Wrocław 2013 (ISSN 1899-3192, s. 895-906).
  http://www.dbc.wroc.pl/Content/28440/Zielenkiewicz_Upodabnianie_Sie_Krajow_Pod_Wzgledem_2013.pdf#11
 21. Małgorzata Zielenkiewicz: Miejsce krajów Europy Środkowej i Wschodniej we współczesnych modelach kapitalizmu. Przegląd Zachodniopomorski, Zeszyt 3, Vol. 2, Szczecin 2013 (ISSN 0552-4245, s. 375-389).
  http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2014/04/PZ_2013_3_2.pdf#page=375
 22. Małgorzata Zielenkiewicz: Skutki oddziaływania publicznej sfery regulacji. W: Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej. Pod red. T. Kamińskiej, E. Babuli, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013 (ISBN 978-83-7865-140-6, s. 165-210).
 23. Małgorzata Zielenkiewicz: Kierunki w zakresie koncentracji rynkowej w europejskim transporcie kolejowym. W: Europejska przestrzeń transportu. Wyzwania Rynkowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 741, Problemy Transportu i Logistyki nr 18, Szczecin 2012 (ISSN 1640-6818, ISSN 1644-275X, s. 295-308).
  http://www.wzieu.pl/zn/741/ZN_741.pdf#295
 24. Małgorzata Zielenkiewicz: Restrukturyzacja kolei w kontekście tworzenia systemu transportu sprzyjającego wzrostowi zrównoważonemu. W: Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji, pod  red. P. Bartkowiaka i T. Bernata, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012 (ISSN 1689-7374, s. 183-191).
 25. Małgorzata Zielenkiewicz: Wpływ wolności gospodarczej na dobrobyt społeczny. W: Globalizacja, Liberalizacja, Etyka. Pod red. G. Wolskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 750, Współczesne Problemy Ekonomiczne nr 4, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012 (ISSN 2081-9579, s. 117-124).
  http://www.wzieu.pl/zn/750/ZN_750.pdf
 26. Małgorzata Zielenkiewicz: The degree of economic freedom in the context of resistance to economic instability in the EU countries. Journal of International Studies, Vol. 5 No 2, Ternopil (Ukraine) 2012 (ISSN 2306-3483 (Online), 2071-8330 (Print), s. 58-65).
  DOI: dx.doi.org/10.14254/2071-8330.2012/5-2/6
  http://www.jois.eu/index.php?en_vol.-5-no-2-2012,31
 27. Małgorzata Zielenkiewicz: Institutional environment in the context of the level of social welfare in the EU countries. W: Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovník, ročník III, MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká Republika 2012 (ISBN 978-80-905243-3-0, s. 1083-1090).
 28. Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz, Economic growth and social inequalities in the analyses of economies, Actual Problems of Economics, 2012, vol . 2, no. 10 (ISSN 1993-6788, s. 52-63).
 29. Małgorzata Zielenkiewicz: Stopień regulacji publicznej a poziom życia. W: Ekonomia. Pod red. J. Sokołowskiego, M. Rękas, G. Węgrzyn, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 245, Wrocław 2012 (ISSN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-205-5, s. 685-694).
  https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/34293/edition/31096
 30. Małgorzata Zielenkiewicz: Wolność gospodarcza a rozwój społeczny w kontekście maksymalizacji dobrobytu. W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teoretyczne ujęcie dobrobytu. Pod red. U. Zagórnej-Jonszty. Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 101, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012 (ISBN 978-83-7246-784-3, ISSN 2083-8611, s. 318-327).
  http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/SE_101.pdf
 31. Małgorzata Zielenkiewicz: Możliwości dostosowania sektorów zmonopolizowanych do potrzeb współczesnych gospodarek i zasad rynkowych na przykładzie transportu kolejowego w krajach EEA. Dwumiesięcznik Szkoły Wyższej Im. Bogdana Jańskiego "Zarządzanie i Edukacja" nr 82, maj-czerwiec 2012 (ISSN 1428-474X, s.61-74).
  http://www.janski.edu.pl/file/uploadFck/ZiE82.pdf#61
 32. Małgorzata Zielenkiewicz: Skutki przekształceń sektorów zmonopolizowanych na przykładzie transportu kolejowego. W: Przegląd wybranych zagadnień rozwoju ekonomiczno-społecznego. Pod red. G. Musiał, R. Żelazny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011 (ISBN 978-83-7246-758-4, s. 181-190).
  http://www.sbc.org.pl/Content/71690/SE_79.pdf#181
 33. Małgorzata Zielenkiewicz: Regulacja publiczna a dobrobyt społeczny. W: Mezinárodní masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovník, MAGNANIMITAS, Hradec Králové 2011 (ISBN 978-80-904877-7-2, s. 1888-1896).
 34. Małgorzata Zielenkiewicz: Infrastruktura kolejowa jako dobro quasi-publiczne. W: Teoria i praktyka gospodarowania, pod red. T. Bernata, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii, Szczecin 2011, (ISBN 978-83-7518-284-2 s. 98-114).
 35. Małgorzata Zielenkiewicz: Przywracanie konkurencji w sektorach zmonopolizowanych na przykładzie transportu kolejowego. W: Problemy gospodarowania w Polsce. Pod red. D. Kopycińskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010 (ISBN 978-83-62355-73-0, s. 131-143).
 36. Małgorzata Zielenkiewicz: Liberalizacja sektorów zmonopolizowanych na przykładzie transportu kolejowego w Unii Europejskiej. W: Współczesne problemy ekonomiczne. Globalizacja, liberalizacja, etyka. Zeszyty Naukowe nr 607, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010 (ISSN 1640-6818, s. 123-130).
 37. Małgorzata Zielenkiewicz: Ocena skuteczności instrumentów polityki antymonopolowej na przykładzie rynku transportu kolejowego. W: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. Tom 1. Pod red. J. Sokołowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009 (ISBN 978-83-7011-973-7, s. 921-929).
 38. Małgorzata Zielenkiewicz: Regulator publiczny w przeciwdziałaniu niedoskonałościom mechanizmu rynkowego na przykładzie rynku transportu kolejowego. W: Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych. Pod red. D. Kopycińskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008 (ISBN 978-83-60903-60-5, s. 177-189).
  http://mikroekonomia.net/system/publication_files/210/original/16.pdf?1314887457
 39. Małgorzata Zielenkiewicz: Zawodność regulatora publicznego a zawodność mechanizmu rynkowego na przykładzie transportu kolejowego. W: Problemy ekonomii polityki ekonomicznej i finansów publicznych. Tom II. Pod red. J. Sokołowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , Jelenia Góra 2008 (ISBN 978-83-923545-5-0, s. 307-314).
 40. Elżbieta Pankau, Małgorzata Zielenkiewicz: Wpływ niedoskonałych decyzji podmiotów na efektywność mechanizmu rynkowego. W: Zachowania rynkowe w teorii i praktyce. Pod red. D. Kopycińskiej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007 (ISBN 978-83-60903-44-5, s.18-29).
  http://mikroekonomia.net/system/publication_files/370/original/1.pdf?1314958417
 41. Elżbieta Pankau, Małgorzata Zielenkiewicz: Game theory using for decision process modeling. In: T. Bernat (editor): Selected Issues in Contemporary  Economic. Theory and Practice. Series of Monographies: Macro & Microeconomics, Case Study  Vol. 4. Szczecin 2007 (ISBN: 978-83-609003-21-6, s. 97-108).
  http://mikroekonomia.net/system/publication_files/667/original/9.pdf?1315210550
 42. Małgorzata Zielenkiewicz: Niedoskonała informacja i wiedza a efektywne gospodarowanie. W: Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka. Pod red. T. Kamińskiej, J. Frycy, B. Majeckiej, Wyd. UG, Gdańsk 2007 (ISBN 978-83-7326-426-7, s. 42-50).
 43. Anna Blajer-Gołębiewska i Małgorzata Zielenkiewicz: Szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw - wyniki badań w aspekcie akcesji Polski do Unii Europejskiej. W: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Przemiany i perspektywy. Tom II. Pod red. A. Manikowskiego, A. Psyka, WN WZ Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007 (ISBN 978-83-89069-50-4, s. 181-190).
 44. Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz: Wiedza jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. W: Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy. Pod red. D. Kopycińskiej, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2006 (ISBN 83-60065-71-3, s. 50-59).
  http://mikroekonomia.net/system/publication_files/897/original/4.pdf?1315223800
 45. Małgorzata Zielenkiewicz: Równowaga. W: Ekonomia matematyczna w zadaniach. Pod red. T. Kamińskiej, Wyd. UG, Gdańsk 2006 (ISBN 83-7326-346-2, s. 69-92).
  Małgorzata Zielenkiewicz: Teoria gier. W: Ekonomia matematyczna w zadaniach. Pod red. T. Kamińskiej, Wyd. UG, Gdańsk 2006 (ISBN 83-7326-346-2, s. 93-116).
 46. Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz: Teoria gier jako narzędzie ekonomii XX i XXI wieku. W: Teoretyczne aspekty gospodarowania, Pod red. D. Kopycińskiej, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2005 (ISBN 83-917487-2-3, s. 77-86).
  http://mikroekonomia.net/system/publication_files/1038/original/7.pdf?1315235637
 47. Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz: Wzajemne uwarunkowanie mikro- i makrokonkurencyjnosci. W: Polska Gospodarka w UE - innowacyjność, konkurencyjność, nowe wyzwania. Pod red. S. Pangsy-Kanii i G. Szczodrowskiego, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2005 (ISBN 83-89786-39-7, s. 89-99).
 48. Anna Blajer, Małgorzata Zielenkiewicz: Jednolity Rynek Wewnętrzny UE - nowe pole działania polskich malych i średnich przedsiębiorstw. W: Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia. Pod red. A. Manikowskiego i A. Psyka, WWZ, Warszawa 2004 (ISBN 83-89069-66-0, s. 183-190).
  http://mikroekonomia.net/system/publication_files/1193/original/Blajer-Gdansk.pdf?1315300248

 

II. Inne opracowania:

 • Małgorzata Zielenkiewicz (red.): Struktura sfery realnej gospodarek narodowych w UE a poziom dobrobytu. Raport z badań zrealizowanych w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/04718, Sopot 2013.
  http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1204

 

 III. Referaty na konferencjach:

 • Małgorzata Zielenkiewicz: Diversity in the European Union in terms of inclusive development. XXIV Konferencja Naukowa "PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH",  Karpacz, 02-04.09.2020 (Organizator: Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu).
 • Teresa Kamińska, Małgorzata Zielenkiewicz: Changes in the similarity of business structure and demography after the European Union accession. Konferencja Naukowa EKONOMICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARKI W TEORII I PRAKTYCE, Karpacz, 04-06.09.2019 (Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Dystans pomiędzy krajami Unii Europejskiej pod względem poziomu dobrobytu społecznego. XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH" 05-07.09.2018, Karpacz (Organizator: Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Konkurencyjność krajów UE w świetle globalnego kryzysu finansowego. XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH", 05-07.09.2016, Karpacz (Organizator: Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu).
 • XIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii. Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska-Unia Europejska-Świat, 06-08.06.2016, Międzyzdroje (Organizator: Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: The role of the level of development, geographical factors, and culture for the efficacy of economic freedom. VIIIth International Conference On Applied Economics Contemporary Issues In Economy: Market Or Government? Toruń, 18-19.06.2015 (Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Brno University of Technology (Czechy), Pablo de Olavide University (Hiszpania)).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Wpływ zmian instytucjonalnych na wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się i w procesie transformacji. Konferencja Naukowa "Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego" 18-20.09.2014, Istebna (Organizator: Zakład Systemów Gospodarczych oraz Katedra Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Zmiany instytucjonalne w procesie integracji europejskiej. IX Kongres Ekonomistów Polskich, 28-29.11.2013, Warszawa (Organizator: PTE).
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz: Zastosowania analizy skupień w badaniach ekonomicznych. XI Ogólnopolskie Warsztaty Ekonomiczne "Metodyka współczesnych badań ekonomicznych", 25-27.09.2013, Hel (Organizator: Uniwersytet Gdański, Katedra Mikroekonomii).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Wolność gospodarcza w kontekście dobrobytu społecznego w krajach UE. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Uwarunkowania dobrobytu w sferze realnej", 24.09.2013, Sopot (Organizator: Uniwersytet Gdański, Katedra Mikroekonomii).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Wpływ wolności gospodarczej na stopień globalizacji w sferze społecznej. V Międzynarodowa Konferencja "Społeczne aspekty gospodarki rynkowej", 23-24.09.2013, Woźniki k. Częstochowy (Organizator: Akademia Im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Zarządzania i Marketingu, Zespół Badawczy Metod Ilościowych).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Upodabnianie się krajów pod względem poziomu dobrobytu w procesie integracji europejskiej. Konferencja Naukowa "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz 02-04.09.2013 (Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Globalization, European Integration and Institutional Changes. 6th International Academic Conference, 23-26.06.2013, Bergen (Norwegia) (Organizator: International Institute of Social and Economic Sciences).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Miejsce krajów Europy Środkowej i Wschodniej we współczesnych modelach kapitalizmu. X Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii. Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska-Unia Europejska-Świat, 03-05.06.2013, Międzyzdroje (Organizator: Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Institutional environment in the context of development of sustainable society in the European Union countries. VII International Conference On Applied Economics Contemporary Issues In Economy "Growth Perspectives in Europe?", Toruń 24-25.05.2013 (Organizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu oraz Katedra Ekonomii WNEiZ UMK w Toruniu).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: European integration and changes in public regulation sphere. II всеукраїнській науково-практичній конференції "Cучасні адаптивно трансформаційні підходи до формування інституційних засад регламентації фінансово-економічної діяльності підприємств в умовах реформаційного суспільства" (II Ukrainian scientific-practical conference "Modern adaptive transformation approaches to institutional frameworks regulating of the financial and economic activity of enterprises in the reform society"), 25-27.03.2013, Tarnopol, Ukraina (Organizator: Центр соціологічних досліджень/Centre of Sociological Research/Centrum Badań Socjologicznych).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Institutional environment in the context of the level of social welfare in EU countries. The International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2012, 10-14.12.2012 (Organizator: MAGNANIMITAS, Czech Republic).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Wykorzystanie teorii gier w ekonomii. X Jubileuszowe Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne "Metodyka współczesnych badań ekonomicznych", Borne Sulinowo, 03-05.10.2012 (Organizator: Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Gdański; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Mikroekonomii Uniwersytet Szczeciński).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Stopień regulacji publicznej a poziom życia. Konferencja Naukowa "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz 03-05.09.2012 (Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Ekonomii i  Polityki Ekonomicznej).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Kierunki w zakresie koncentracji rynkowej w europejskim transporcie kolejowym. XI Międzynarodowa Konferencja "Euro-Trans 2012: Europejska przestrzeń transportu - koncepcje i rzeczywistość", Szczecin 24-25.09.2012 (Organizator Szkoła Główna Handlowa oraz Uniwersytet Szczeciński).
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz: Wzrost gospodarczy i nierówności społeczne w analizie gospodarek. IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii. Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska- Unia Europejska- Świat, 04-06.06.2012, Międzyzdroje (Organizator: Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Regulacja publiczna a dobrobyt społeczny. The International Masaryk Conference MMK 2011, 12-16.12.2011 (Organizator: MAGNANIMITAS, Czech Republic)
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Restrukturyzacja kolei w kontekście tworzenia systemu transportu sprzyjającego wzrostowi zrównoważonemu. IX Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne na temat "Wzrost zrównoważony a procesy restrukturyzacji", 10-12.10.2011, Kulice (Organizator: Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Wolność gospodarcza a rozwój społeczny w kontekście maksymalizacji dobrobytu. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Dokonania Współczesnej Myśli Ekonomicznej - Dobrobyt W Rozumieniu Nauk Społecznych", 22-24.09.2011, Ustroń (Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Ekonomii, Zakład Historii Myśli Ekonomicznej).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Infrastruktura kolejowa jako dobro quasi-publiczne. VIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii i Międzynarodowa Konferencja "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" ("Economics challenge of XXI century. Poland-European Union-World"), Międzyzdroje 05-08.06.2011 (Organizator: Uniwersytet Szczeciński).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Możliwości dostosowania sektorów zmonopolizowanych do potrzeb współczesnych gospodarek i zasad rynkowych na przykładzie transportu kolejowego w krajach EEA. Jubileuszowa Konferencja Naukowa "Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku" Gliwice,  25-26.11.2010 (Organizator: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Skutki przekształceń sektorów zmonopolizowanych na przykładzie transportu kolejowego. Śląska Ekonomiczna Konferencja Naukowa "I ŚLEKONA" "Kierunki rozwoju gospodarczego - Polska 2010", Katowice, 17.11.2010 (Organizator: Katedra Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Przywracanie konkurencji w sektorach zmonopolizowanych na przykładzie transportu kolejowego. VII Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii i Międzynarodowa Konferencja "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat" ("Economics challenge of XXI century. Poland-European Union-World"), Międzyzdroje 07-09.06.2010 (Organizator: Uniwersytet Szczeciński).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Ocena skuteczności instrumentów polityki antymonopolowej na przykładzie rynku transportu kolejowego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz 02-04.09.2009 r. (Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Zawodność regulatora publicznego a zawodność mechanizmu rynkowego na przykładzie transportu kolejowego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz 01-03.09.2008 r. (Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze).
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Regulator publiczny w przeciwdziałaniu niedoskonałościom mechanizmu rynkowego na przykładzie rynku transportu kolejowego. V Zjazd Katedr Ekonomii: "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat", Międzyzdroje, 02-04.06.2008 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
 • Elżbieta Pankau, Małgorzata Zielenkiewicz: Wpływ niedoskonałych decyzji podmiotów na efektywność mechanizmu rynkowego. IV Zjazd Katedr Ekonomii: "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat", Międzyzdroje, 04-06.06.2007 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
 • Elżbieta Pankau, Małgorzata Zielenkiewicz: Game theory using for decision process modeling. Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne: "Rynkowe zachowania podmiotów ekonomicznych - teoria i praktyka", Kulice, 11-13.09.2006 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz: Wiedza jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. II Zjazd Katedr Ekonomii: "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska - Unia Europejska - Świat", Międzyzdroje, 08-10.06.2005 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz: Wzajemne uwarunkowanie mikro- i makrokonkurencyjnosci. XI Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów: "Rozwój i polityka gospodarcza Polski w Unii Europejskiej", Sopot, 13-15 czerwca 2005 r. (organizator: Uniwersytet Gdański).
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz: Teoria gier jako narzędzie ekonomii XX i XXI wieku. Zjazd Katedr Ekonomii: "Ekonomia u progu XXI wieku", Międzyzdroje, 07-9.06.2004 r. (organizator: Uniwersytet Szczeciński).
 • Anna Blajer-Gołębiewska, Małgorzata Zielenkiewicz: Szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw - wyniki badań w aspekcie akcesji Polski do Unii Europejskiej. IX Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów: "Przedsiębiorstwo i jego otoczenie: przemiany i perspektywy", Serock k. Warszawy, 17-19.05.2004.
 • Anna Blajer, Małgorzata Zielenkiewicz: Jednolity Rynek Wewnętrzny UE - nowe pole działania polskich małych i średnich przedsiębiorstw. VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów: "Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia", Poznań, 22-24.09.2003.
 • Anna Blajer, Małgorzata Zielenkiewicz: Akcesja Polski do Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Transformacja - integracja - globalizacja", Kraków 15-16.05.2003.

 

Udział w warsztatach/seminariach (bez referatu):

 • XIV Ogólnopolskie Warsztaty Ekonomiczne "Metodyka współczesnych badań ekonomicznych", Puck, 21-23.09.2016 (Organizator: Katedra Mikroekonomii UG).
  http://ekonom.ug.edu.pl/web/mikro/index.html?lang=pl&ao=metodyka_wspolczesnych_badan_ekonomicznych_2016
 • Case Simulator - wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania przy wykorzystaniu studiów przypadku i symulacji biznesowych. Rola uczelni w budowaniu postaw przedsiębiorczych, Sopot 28.09.2012 (Organizator: Katedra Makroekonomii, Uniwersytet Gdański).
 • II Międzynarodowe Seminarium Metodologiczne dla Doktorantów. Warszawa 27 - 28.06.2008 (organizator Szkoła Główna Handlowa).
 • I Międzynarodowe Warsztaty Ekonomiczne, Kulice, 12 - 13.05.2003 (organizatorzy: Akademia Ekonomiczna W Poznaniu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Uniwersytet Szczeciński).

 

IV. Udział w projektach naukowych:

 • 2011-2013 - Struktura sfery realnej gospodarek narodowych w UE a poziom dobrobytu. Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/HS4/04718; główny wykonawca.
 • 2011-2012 - Case Simulator - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności, Europejski Fundusz Społeczny UE, wykonawca.
 • 2013 - Wpływ otoczenia instytucjonalnego na rozwój społeczno-gospodarczy w kontekście procesów globalizacji i integracji europejskiej. Projekt służący rozwojowi młodych naukowców nr 538-3440-B318-13, WE UG; kierownik projektu.
 • 2012 - Wpływ regulacji publicznej na dobrobyt społeczny.  Projekt służący rozwojowi młodych naukowców nr 538-3440-1270-12, WE UG; kierownik projektu.
 • 2011 - Możliwości przeciwdziałania niedoskonałościom mechanizmu rynkowego w Polsce i innych krajach europejskich, Projekt służący rozwojowi młodych naukowców nr 538-3440-0537-1, WE UG; kierownik projektu.
 • 2010 - Wpływ otoczenia instytucjonalnego na skuteczność rozwiązywania problemu zawodności rynku na przykładzie transportu kolejowego, BW UG nr 3440-5-0375-0, Uniwersytet Gdański; kierownik projektu.
 • 2009 - Skuteczność regulacji publicznej w przeciwdziałaniu niedoskonałościom mechanizmu rynkowego na przykładzie transportu kolejowego, BW UG nr 3440-5-0126-9,Uniwersytet Gdański; kierownik projektu.

 

Zainteresowania
 • Teorie dobrobytu i rozwoju społeczno-gospodarczego, rozwój inkluzywny
 • Ekonomia instytucjonalna, regulacja, deregulacja, modele kapitalizmu
 • Niedoskonałości mechanizmu rynkowego oraz państwa
 • Integracja europejska
 • Transport kolejowy
 • Teoria gier, metody ilościowe w ekonomii
 • Równowaga systemów ekonomicznych
Inne
 • 2016 - I nagroda w kategorii książka dydaktyczna wydana w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego za podręcznik pt. Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu / Mathematical applications in economics and management (red. E. Babula, L. Czerwonka, Wyd. UG, Gdańsk 2015)
 • 2012 - Stypendium ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • 2011 - European Friedrich-List-Award for young transport researchers
 • 2010 - Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska młodym pracownikom nauki w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych za rozprawę doktorską pt."Skuteczność regulacji publicznej w przeciwdziałaniu niedoskonałościom mechanizmu rynkowego na przykładzie transportu kolejowego"
 • 2008 - Nagroda Rektora Zespołowa Stopnia Pierwszego za osiągnięcia naukowe za monografię pt. Efektywność gospodarki opartej na wiedzy (red. T. Kamińska, J. Fryca, B. Majecka, Wyd. UG, Gdańsk 2007)