dr Sylwia Machowska-Okrój

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1383
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
114
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
  • Od 2009 - stopień naukowy doktor
  • Rozprawa doktorska: "Gospodarowanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarowowych w Polsce"
  • Od 2001- asystent w Katedrze Mikroekonomii, 1999 - 2001- asystent w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku
  • 1999 ukończenie studiów wyższych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Publikacje

 

 

1. Odziaływanie czynników socjologicznych, politycznych i cywilizacyjnych na kapitał intelektualny w warunkach bezrobocia  w Nieefektywność rynku, teoria i praktyka, red. T. Kamińska i T. Kątowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003, s.111,ISBN 83-7326-159-1 (pozycja recenzowana)

 

2. Labour Costs as Competitiveness Element of the Polish Economy w Labor Market in the of Globalization, red. J. Grodzicki, Polish - American Center for Resolution of Labor Management Disputes, Chicago - Gdańsk 2003, s. 177, ISBN 83-915508-0-X

 

3. Wynagrodzenie za pracę jako element kosztów pracy w Pieniądze i Więź, kwartalnik naukowy nr 3, lato/jesień 2003, s.36, ISSN 1506-7513 (pozycja recenzowana)

 

4. Procesy rekrutacji w przedsiębiorstwach międzynarodowych w Wybrane problemy teorii i funkcjonowania rynku pracy, red. B. Majecka i T. Nowosielski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, Gdańsk 2004, s. 125, ISBN 83-87369-30-6 (pozycja recenzowana)

 

5. Uwarunkowania kulturowe w procesie zarządzania kapitałem ludzkim w Podejście procesowe w zarządzaniu, red. M. Romanowska i M. Trocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004, s. 389, tom 1, ISBN 83-7378-083-1 (pozycja recenzowana)

 

6. Czynniki kształtujące proces kierowania kadrą w wymiarze międzynarodowym w Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1032, Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, red. nauk. T. Listwan, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 262, PL ISSN 0324-8445 (pozycja recenzowana)

 

7. Kultura organizacyjna a kreowanie wiedzy w przedsiębiorstwach w Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka. Pod redakcją Teresy Kamińskiej, Joanny Frycy, Beaty Majeckiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 219, ISBN 978-83-7326-426-7 (pozycja recenzowana)

 

8. Implikacje internacjonalizacji dla zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce w Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw. Red. naukowa P. Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7378-368-3

 

9. Kulturowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki. Redakcja naukowa T. Bernat, wyd. PRINT GROUP Daniel Krzanowski, Szczecin 2009, ISBN 978-83-60903-87-2


10. Wzrost gospodarczy a dobrobyt w Polsce i krajach ościennych w Ekonomiczne wyzwania współczesności, pod redakcją Joanny Kuczewskiej, Joanny Stefaniak-Kopoboru, Macieja Krzemińskiego, Sopot 2013, ISBN 978-83-7531-158-7

Zainteresowania
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Różnorodność kulturowa w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi
  • Rynek pracy
Inne
  • 2008 - Nagroda Rektora Zespołowa Stopnia Pierwszego za osiągnięcia naukowe za monografię: "Efektywność gospodarki opartej na wiedzy"
  • 2004 - Nagroda Rektora Zespołowa Stopnia Pierwszego za osiągnięcia naukowe za monografię: "Nieefektywność rynku. Teoria i praktyka"