dr Sylwia Machowska-Okrój

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1383
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
114
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w poniedziałki godzina 11.30 - 13.00 na Teamsach. Poniżej link na spotkanie. 

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTM1NTIxM2EtNDY4My00Mjk0LWIwMDAtMDliZDgxMDU5YjE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%229348a90e-6cb5-436f-82f0-de0034a76bf0%22%7d