dr Joanna Fryca

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58 523 1228
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
123
Inne funkcje:
Kariera

od 2004 - adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

2004 - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska pt. Rynek pracy jako regulator zachowań organizacyjnych przedsiębiorstw)

1996-2004 - asystent w Katedrze Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego

1990-1995 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiczny, specjalność: Ekonomika i Organizacja Transportu Lądowego (praca magisterska pt. Konflikty przestrzenne lokalizacji i rozwoju lotnisk Trójmiasta)

 

Publikacje

I. Rozprawa doktorska

Rynek pracy jako regulator zachowań organizacyjnych przedsiębiorstw, Sopot 2004

II. Wydawnictwa zwarte (książki, podręczniki, skrypty)

Kształtowanie systemów pracy w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 - ISBN 978-83-7326-462-5 (s. 212) - autor

III. Redakcje książek i innych publikacji

Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, pod red. T. Kamińskiej, J. Frycy,
B. Majeckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 - ISBN 978-83-7326-426-7 (s. 300)

Dylematy i perspektywy rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, pod red. J. Frycy i D. Wach, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2007 - ISBN 978-83-87369-45-3
(s. 194)

Równi na rynku pracy? Analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim, pod red. J. Frycy, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2009 - ISBN 978-83-61712-06-6 (s. 124)

Współczesne przedsiębiorstwo. Zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu, pod red.
J. Frycy i J. Jaworskiego, Prace Naukowe WSB w Gdańsku, tom 4, Gdańsk 2009 - ISBN 978-83-61712-16-9, ISSN 1899-9867 (s. 328)

Pracownicy 45+ w przedsiębiorstwie, pod red. J. Frycy i B. Majeckiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, Gdańsk 2010 - ISBN 978-83-61161-04-2 (s. 139)

Wykorzystaj nas! Pracownicy 45+ w Twojej firmie, pod red. J. Frycy i B. Majeckiej, "Newsletter"
nr 7/2010, 8/2010, 9/2010, 10/2010, 11/2010, 12/2010, 13/2010, 14/2011, 15/2011 http://www.wykorzystajnas.pl

Innowacyjne przedsiębiorstwa - standard XXI wieku, pod red. J. Frycy i T. Nowosielskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2011 - ISBN 978-83-61161-08-0
(s. 240)

IV. Opracowania oryginalne, artykuły, komunikaty naukowe

Strategie przedsiębiorstw transportu samochodowego w latach 1990-1996, [w:] Transport & Logistyka nr 5, Katedry Transportu i Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 1997 - ISBN 83-7017-731-X (s. 29-39) - współautor (J. Fryca, A. Letkiewicz, B. Majecka, A. Mytlewski, M. Siatkowski)

Kultura organizacyjna narzędziem w walce konkurencyjnej, [w:] Konkurencyjność a wyzwania współczesnej gospodarki. Materiały konferencyjne, pod red. T. Nowosielskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, Gdańsk 2001 - ISBN 83-87369-15-2 (s. 37-51) - współautor
(J. Fryca, B. Majecka)

Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw transportowych, [w:] Studia nad transportem i logistyką, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu Lądowego nr 25, pod red.
D. Rucińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003 - ISSN 0208-4821
(s. 129-137) - współautor (J. Fryca, B. Majecka)

Identyfikacja celów przedsiębiorstw poprzez badania ich zachowań organizacyjnych, [w:] Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, pod red. Z. Warzochy, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2003 - ISBN 83-89112-85-x (s. 163-173) - współautor (J. Fryca,
B. Majecka)

Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw w warunkach nieefektywności rynku, [w:] Nieefektywność rynku. Teoria i praktyka, pod red. T. Kamińskiej i T. Kątowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003 - ISBN 83-7326-159-1 (s. 67-79) - współautor (J. Fryca, B. Majecka)

Formalnoprawne uwarunkowania świadczenia pracy, [w:] Wybrane problemy teorii i funkcjonowania rynku pracy, pod red. B. Majeckiej i T. Nowosielskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku, Gdańsk 2004 - ISBN 83-87369-30-6 (s. 85-104) - autor

Kształtowanie systemów świadczenia pracy sprzyjających wzrostowi wartości przedsiębiorstwa,
[w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, pod red. E. Urbańczyka,
ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 406, Prace IEIOP nr 43, tom II, Szczecin 2005 - ISBN 83-916357-8-3, ISSN 1232-5821 (s. 971-979) - autor

Polityka kadrowa przedsiębiorstw w kontekście ich zrównoważonego rozwoju, [w:] Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, pod red. H. Brdulak
i T. Gołębiowskiego, SGH, Warszawa 2005 - ISBN 83-7378-173-0 (s. 437-445) - autor

Rynek pracy przedsiębiorstw w warunkach funkcjonowania mechanizmów konkurencyjnych,
[w:] Przegląd Naukowy WSSE w Gdańsku nr 4, pod red. A. Letkiewicza, Gdańsk 2005
- ISSN 1730-7074 (s. 44-59) - autor

Ocena systemów zatrudniania w polskim transporcie, [w:] Transport a Unia Europejska. Polski transport w europejskiej perspektywie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu Lądowego nr 33, pod red. D. Rucińskiej i E. Adamowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006 - ISSN 0208-4821 (s. 301-308) - autor

Proefektywnościowe zachowania przedsiębiorstw na rynku pracy, [w:] Zachowania podmiotów na rynkach dóbr konsumenckich, pod red. M. Grzybowskiej-Brzezińskiej, J. Michalaka i A. Radzewicza, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2005 - ISBN 83-89112-22-1
(s. 273-283) - autor

Identyfikacja celów przedsiębiorstw transportowych poprzez badania ich zachowań organizacyjnych,
"Acta Elbingensia", tom IV, Elbląg 2006 - ISSN 83-89113-066 (s. 355-368) - współautor
(J. Fryca, B. Majecka)

Systemy pracy przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy. Studium przypadku SONION Polska, [w:] Konsument i firma w dobie Internetu, pod red. A. Kowalkowskiego
i R. Popiołka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2006 - ISBN 83-89112-83-5 (s. 27-42) - autor

Zachowania adaptacyjne polskich przedsiębiorstw TSL w zakresie zatrudniania, [w:] Zachowania adaptacyjne podmiotów TSL na europejskim rynku transportowym, pod red. M. Michałowskiej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006 - ISBN 83-7246-987-3 (s. 137-148) - autor

Rynek pracy w transporcie drogowym po wejściu polski do Unii Europejskiej, [w:] Nowa jakość transportu i logistyki po akcesji do Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomi-ka Transportu Lądowego nr 34, pod red. D. Rucińskiej i E. Adamowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006 - ISSN 0208-4821 (s. 123-133) - współautor (J. Fryca, B. Majecka)

Polityka kadrowa przedsiębiorstw w kontekście swobody prowadzenia działalności gospodarczej,  Przegląd Naukowy WSSE w Gdańsku nr 5, Gdańsk 2006 - ISSN 1730-7074 (s. 95-108)
- autor

Kształtowanie systemów pracy w przedsiębiorstwach sprzyjających poprawie ich konkurencyjności,
[w:] Innowacje i jakość jako czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa, pod red. A. Strychalskiej-Rudzewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2007 - ISBN 978-83-89112-38-5 (s. 23-30) - autor

System pracy przedsiębiorstwa funkcjonującego w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, pod red. T. Kamińskiej, J. Frycy, B. Majeckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 - ISBN 978-83-7326-426-7
(rozdział 2.3.3, s. 125-137) - autor

Istota gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, pod red. T. Kamińskiej, J. Frycy, B. Majeckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 - ISBN 978-83-7326-426-7 (rozdział 1.2, s. 21-25) - współautor (T. Kamińska, J. Fryca, B. Majecka)

Rola potencjału ludzkiego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, [w:] Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, pod red. H. Brdulak, E. Duliniec,
T. Gołębiowskiego, SGH, Warszawa 2007 - ISBN 978-83-7378-316-4 (s. 275-283)
- autor

Behawioralne aspekty podejmowania decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie, [w:] Marketing
w gospodarce opartej na wiedzy
, pod red. S. Figiela, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2007  - ISBN 978-83-89112-83-5 (s. 372-386) - autor

Kompetencje umysłowe decydenta - dylematy transferu wiedzy, [w:] Dylematy i perspektywy rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, pod red. J. Frycy i D. Wach, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2007 - ISBN 978-83-87369-45-3 (s. 91-100) - autor

Procesy uczenia się jako warunek sprawności decyzyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Europejskie wymiary przedsiębiorczości, pod red. H. Kruk i K. Skrzeszewskiej, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2008 - ISBN 978-83-7421-039-3 (s. 128-133) - współautor (J. Fryca, B. Majecka)

Wartość przedsiębiorstwa jako rezultat elastyczności behawioralnej pracowników, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem, pod red. E. Urbańczyka, Uniwersytet Szczeciński "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 7, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008 - ISSN 1899-2382 (s. 307-316) - współautor (J. Fryca, B. Majecka)

Elastyczność behawioralna a zdolności analityczne decydenta w procesach podejmowania decyzji marketingowych, [w:] Czynnik ludzki w marketingu, pod red. A. Radzewicza i J. Michalaka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2008 - ISBN 978-83-89112-44-6
(s. 132-140) - autor

Elastyczność zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach TSL, "Acta Elbingensia", tom VII, Nauki ekonomiczne i polityczne nr 1, Elbląg 2008 - ISBN 978-83-89113-25-2, ISSN 1730-9980
(s. 93-102) - autor

Odpływ wiedzy barierą innowacyjności - zachowania organizacyjne przedsiębiorstw na rynku pracy,
[w:] Współczesne przedsiębiorstwo. Zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu,
pod red. J. Frycy i J. Jaworskiego, Prace Naukowe WSB w Gdańsku, tom 4, Gdańsk 2009
- ISBN 978-83-61712-16-9, ISSN 1899-9867 (s. 149-162) - autor

Rola kompetencji organizacji w kreowaniu zaufania w biznesie, [w:] Współczesny marketing
- wybrane obszary
, pod red. A. Rudzewicza i A. Kowalkowskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, Olsztyn 2009 - ISBN 978-83-89112-99-X (s. 177-187) - autor

Zaufanie w biznesie w kontekście kompetencyjnym, [w:] Funkcjonowanie współczesnych przedsię-biorstw. Formy - metody - koncepcje - trendy, pod red. T. Falencikowskiego i J. Dworaka, Prace Na-ukowe WSB w Gdańsku, tom 8, Gdańsk 2010 - ISBN 978-83-7556-331-3, ISSN 1899-9867 (s. 127-138) - autor

Analiza postaw i opinii pracodawców na temat pracowników w wieku 45+ w województwie pomorskim
- wyniki pierwszego etapu badań ilościowych,
"Newsletter" nr 7/2010 (s. 4-6), www.wykorzystajnas.pl/storage/newsletter_nr_7.pdf - współautor (J. Fryca, B. Majecka)

Istota zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie, "Newsletter" nr 8/2010 (s. 3-6), www.wykorzystajnas.pl/storage/newsletter_nr_8.pdf - współautor (J. Fryca, B. Majecka)

Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie - obszar procesów wewnętrznych, "Newsletter" nr 9/2010
(s. 3-8), www.wykorzystajnas.pl/storage/newsletter_nr_9.pdf - współautor (J. Fryca, B. Majecka)

Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie - obszar rozwoju, "Newsletter" nr 10/2010 (s. 4-8), www.wykorzystajnas.pl/storage/newsletter_nr_10.pdf - współautor (J. Fryca, B. Majecka)

Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie - obszar relacji, "Newsletter" nr 11/2010 (s. 4-8), www.wykorzystajnas.pl/storage/newsletter_nr_11.pdf - współautor (J. Fryca, B. Majecka)

Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie - obszar finansowy, "Newsletter" nr 12/2010 (s. 5-10), www.wykorzystajnas.pl/storage/newsletter_nr_12.pdf - współautor (J. Fryca, B. Majecka)

Rezultaty kampanii promocyjno-informacyjnej "Wykorzystaj nas! Pracownicy 45+ w twojej
firmie" - relacja z konferencji podsumowującej
, "Newsletter" nr 13/2010 (s. 5-8), www.wykorzystajnas.pl/storage/newsletter_nr_13.pdf - współautor (J. Fryca, B. Majecka)

Rezultaty kampanii promocyjno-informacyjnej projektu "Wykorzystaj nas! Pracownicy 45+ w twojej firmie", "Rzeczpospolita" z 9.12.2010, Dodatek specjalny: Wykorzystaj nas! Pracownicy 45+
w Twojej firmie (s. 3) - autor

Analiza postaw i opinii pracodawców o pracownikach 45+ w województwie pomorskim, [w:] Pracownicy 45+ w przedsiębiorstwie, pod red. J. Frycy i B. Majeckiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
w Gdańsku, Gdańsk 2010 - ISBN 978-83-61161-04-2 (s. 24-60) - współautor (J. Fryca,
B. Majecka)

Sytuacja na lokalnym rynku pracy - opinia MSP z województwa pomorskiego, "Newsletter" nr 14/2011 (s. 4-8), www.wykorzystajnas.pl/storage/newsletter_nr_14.pdf - współautor (J. Fryca,
B. Majecka)

Zarządzanie wiekiem jako wyzwanie dla MSP z województwa pomorskiego, "Newsletter" nr 15/2011 (s. 4-9), www.wykorzystajnas.pl/storage/newsletter_nr_15.pdf - współautor (J. Fryca,
B. Majecka)

Innowacyjność - wyzwaniem współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Innowacyjne przedsiębiorstwa - standard XXI wieku, pod red. J. Frycy i T. Nowosielskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2011 - ISBN 978-83-61161-08-0 (s. 9-22) - autor

Presja innowacyjności jako determinanta zachowań przedsiębiorstw na rynku pracy, [w:] Innowacyjne przedsiębiorstwa - standard XXI wieku, pod red. J. Frycy i T. Nowosielskiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2011 - ISBN 978-83-61161-08-0 (s. 139-149)
- autor

Kompetencyjne uwarunkowania skuteczności działań logistycznych, [w:] Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych, pod red. R. Milera, A. Mytlewskiego, B. Paca, Prace Naukowe WSB
w Gdańsku, tom 15, Gdańsk 2012 - ISBN 978-83-7556-495-2, ISSN 1899-9867 (s. 41-55)
- współautor (J. Fryca, B. Majecka)

Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw na rynku pracy w obliczu wyzwań społecznej odpowiedzialności biznesu,  Zeszyty Naukowe UG, Studia i Materiały ITiHM nr 9, pod red. H. Klimek i D. Wach, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012  - ISSN 2080-6302 (s. 137-150) - autor

Pobudzanie jako zidentyfikowana funkcja aktywności organizacji pozarządowych w programach "Pracownik 45+" na rzecz przedsiębiorstw transportowych, [w:] Aktywność organizacji pozarządowych jako interesariuszy polityki transportowej, pod red. M. Michałowskiej, Studia Ekonomiczne, Zaszyty Naukowe UE w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014 - ISSN 2083-8611 (s. 17-28) - autor

Przedsiębiorstwa TSL wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, "Logistyka" (dodatek CD Logistyka - Nauka) 2014, nr 2 - ISSN 1231-5478 (s. 58-65) - autor

Różnicowanie systemów pracy w cyklu życia przedsiębiorstw transportu drogowego,
[w:] Przedsiębiorstwa transportowe - funkcjonowanie i rozwój, pod red. K. Szałuckiego
i A. Letkiewicza, ZN ETiL, nr 53/2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014
- ISSN 0208-4821 (s. 9-37) - autor

Stymulowanie rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach - uwarunkowania behawioralne,
[w:] Determinanty Rozwoju Polski. Polityka Innowacyjna, pod red. J. Kotowicz-Jawor,
S. Krajewskiego, E. Okoń-Horodyńskiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2015 - ISBN 978-83-88700-98-9 (s. 222-243, 442) - autor

Wpływ endogenicznych czynników innowacyjności na zachowania rynkowe podmiotów sektora usług portowych, [w:] Zachowania rynkowe przedsiębiorstw w teorii i praktyce gospodarczej, pod red.
B. Majeckiej i M. Jarockiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2015 - ISBN 978-83-61161-01-1 (s. 170-189) - współautor (J. Fryca-Knop, B. Szymanowska)

Pro-Innovative Systems of Decision-Making in TSL Enterprises: Behavioural Condition, [in:] Transport Development Challenges in the Twenty-First Century. Proceedings of the 2015 TranSopot Conference, ed. M. Bąk, Springer International Publishing, Switzerland 2016 - ISBN 978-3-319-26846-0, DOI 10.1007/978-3-319-26848-4_16 (s. 181-191) - autor

Badania pracy w kształtowaniu efektywności finansowej przedsiębiorstw, [w:] Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw, pod red. K. Szałuckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017 - ISBN 978-83-7865-502-2 (s. 67-84) - współautor (J. Fryca-Knop, K. Szałucki)

Strategic Analysis of Risk of Employing in Public Utility Transport Enterprises, [in:] Sustainable Transport Development, Innovation and Technology. Proceedings of the 2016 TranSopot Conference, ed. M. Suchanek, Springer International Publishing, Switzerland 2017 - ISBN 978-3-319-51426-0, DOI 10.1007/978-3-319-51427-7_13 (s. 151-163) - współautor (K. Szałucki, J. Fryca-Knop)

Functional Efficiency and Stability of Road Transport Enterprises, [in:] Determinants of Functional Effectiveness and Durability of Road Transport Enterprises, ed. A. Letkiewicz, M. Suchanek, “Research Journal of the University of Gdańsk, Transport Economics and Logistics", vol. 73, Gdańsk University Press, Gdańsk 2017 - ISSN 2544-3224, e-ISSN 2544-3232, DOI 10.5604/01.3001.0010.8296 (s. 9-17) - współautor (J. Fryca-Knop, B. Majecka, A. Letkiewicz)

Social Conditions of Functional Efficiency and Durability of Road Transport Enterprises, [in:] Determinants of Functional Efficiency and Durability of Road Transport Enterprises, ed. A. Letkiewicz, M. Suchanek, “Research Journal of the University of Gdańsk, Transport Economics and Logistics", vol. 73, Gdańsk University Press, Gdańsk 2017 - ISSN 2544-3224, e-ISSN 2544-3232, DOI 10.5604/01.3001.0010.8301 (s. 49-59) - współautor (J. Fryca-Knop, A. Miłosz)

The Research Principles of Drivers’ Behaviour in the Labour Market of Road Transport in Poland. Deconstruction of I. Ajzen and M. Fishbein Model, [in:] New Research Trends in Transport Sustainability and Innovation. TranSopot 2017 Conference, ed. M. Suchanek, Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham 2018 - Print ISBN 978-3-319-74460-5, Online ISBN 978-3-319-74461-2, DOI 10.1007/978-3-319-74461-2_13 (s. 135-148) - współautor (J. Fryca-Knop, B. Majecka)

Ethics in the profession of driver. Study on the example of collective public transport, [in:] Transportation - business operations and sustainable development, ed. A. Letkiewicz, D. Książkiewicz, “Research Journal of the University of Gdańsk, Transport Economics and Logistics", vol. 77, Gdańsk University Press, Gdańsk 2018 - ISSN 2545-1642, DOI: 10.26881/etil.2018.77.01 (s. 7-17) - współautor (J. Fryca-Knop, B. Majecka)

Corporate social responsibility of the TSL sector in the labour market, [in:] Transportation - business operations and sustainable development, ed. A. Letkiewicz, D. Książkiewicz, “Research Journal of the University of Gdańsk, Transport Economics and Logistics", vol. 77, Gdańsk University Press, Gdańsk 2018 - ISSN 2545-1642, DOI: 10.26881/etil.2018.77.02 (s. 19-31) - współautor (J. Fryca-Knop, B. Majecka)

V. Granty BW

BW nr 3220-5-0294-5 - projekt pt. Empiryczna weryfikacja autorskiego modelu systemowych zasad regulowania zachowań organizacyjnych przedsiębiorstw na rynku pracy, Gdańsk 2005 - kierownik projektu

BW nr 3440-5-0109-6 - projekt pt. Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, Gdańsk 2006 - współrealizator projektu

BW nr 3220-5-0196-8 - projekt pt. Decyzyjne mechanizmy kształtowania zachowań przedsiębiorstw
na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem czynników behawioralnych,
Gdańsk 2008 - kierownik projektu

BW nr 3220-5-0111-9 - projekt pt. Presja innowacyjności jako determinanta zachowań przedsiębiorstw na rynku pracy, Gdańsk 2009 - kierownik projektu

VI. Materiały sesji naukowych

Zachowania adaptacyjne polskich przedsiębiorstw TSL w zakresie zatrudniania, [w:] Mechanizmy adaptacji podmiotów sektora TSL w zintegrowanym europejskim systemie transportowym. Materiały konferencyjne, AE im. K. Adamieckiego w Katowicach Katedra Transportu, PAN Oddział
w Katowicach Komisja Transportu, Szczyrk 14-15 listopada 2005 (s. 85-97) - autor

Pracownicy 50+ w przedsiębiorstwach transportowych w świetle założeń polityki społecznej i badań empirycznych, [w:] Europejska przestrzeń transportu. Koncepcja i rzeczywistość. Materiały
z konferencji Eurotrans 2012, Szczecin 24-25 września 2012 - ISBN 978-83-7518-478-5
(s. 59-60) - autor

Stymulowanie rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach - uwarunkowania behawioralne,
[w:] Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, Materiały
z IX Kongresu Ekonomistów Polskich
(streszczenie - str. 49 + pełen tekst artykułu na załączonej płycie CD - s. 1-12) , Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 28-29 listopada 2013
- ISBN 978-83-88700-71-2 - autor

VIII. Wystąpienia na konferencjach i seminariach naukowych

Kultura organizacyjna narzędziem w walce konkurencyjnej, Konferencja pt. "Konkurencyjność
a wyzwania współczesnej gospodarki", PTE, Gdańsk 20.02.2002 r. - współautor (J. Fryca,
B. Majecka)

Identyfikacja celów przedsiębiorstw poprzez badania ich zachowań organizacyjnych, II Międzynarodowa Konferencja Młodych Pracowników Nauki pt. "Przedsiębiorstwo i Rynek". Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 4-5.09.2003 r. - współautor (J. Fryca, B. Majecka)

Formalnoprawne uwarunkowania świadczenia pracy, Seminarium pt. "Wybrane Problemy Teorii
i Funkcjonowania Rynku Pracy", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 18.03.2004 r. - autor

Proefektywnościowe zachowania przedsiębiorstw na rynku pracy, IV Konferencja Naukowa Młodych Pracowników Nauki i Doktorantów pt. "Konsument, Przedsiębiorstwo, Rynek". Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 15-16.09.2005 r. - autor

Polityka kadrowa przedsiębiorstw w kontekście ich zrównoważonego rozwoju, Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANS’05 pt. "Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa
a relacje z interesariuszami", SGH, Warszawa 20-21.10.2005 r. - autor

Zachowania adaptacyjne polskich przedsiębiorstw TSL w zakresie zatrudniania, Konferencja Naukowa
pt. "Mechanizmy adaptacji podmiotów sektora TSL w zintegrowanym europejskim systemie transportowym", Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach Katedra Transportu, PAN Od-dział w Katowicach Komisja Transportu, Szczyrk 14-15.11.2005 r. - autor

Systemy pracy przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy. Studium przypadku SONION Polska, V Konferencja Naukowa Młodych Pracowników Nauki i Doktorantów
pt. "Konsument, Przedsiębiorstwo, Rynek. Konsument i firma na cyberrynku". Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 5-6.10.2006 r. - autor

Kształtowanie systemów pracy w przedsiębiorstwach sprzyjających poprawie ich konkurencyjności, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 23-25.05.2007 r. - autor

Procesy uczenia się jako warunek sprawności decyzyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy. Europejskie wymiary przedsiębiorczości", Akademia Morska w Gdyni, Debrzno 20-22.06.2007 r. - współautor (J. Fryca, B. Majecka)

Behawioralne aspekty podejmowania decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie, VI Konferencja Naukowa pt. "Konsument, Przedsiębiorstwo, Rynek. Marketing w gospodarce opartej na wiedzy". Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 6-8.09.2007 r. - autor

Zarządzanie kadrami - strategie szkoleń i rozwoju pracowników. Wojna o talenty, Seminarium
pt. "Firmy wygrywają ludźmi. Dlaczego warto szkolić pracowników?", Wyższa Szkoła Bankowa
w Gdańsku, Gdańsk 19.09.2007 r. - autor

Rola potencjału ludzkiego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Konferencja Naukowa TRANS’07
pt. "Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej ", SGH, Warszawa 22-23.11.2007 r. - autor

Wprowadzenie do problematyki dylematów i perspektyw rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Seminarium pt. "Dylematy i perspektywy rozwoju współczesnych przedsiębiorstw", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 12.12.2007 r. - autor

Kompetencje umysłowe decydenta - dylematy transferu wiedzy, Seminarium pt. "Dylematy
i perspektywy rozwoju współczesnych przedsiębiorstw", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 14.05.2008 r. - autor

Elastyczność behawioralna a zdolności analityczne decydenta w procesach podejmowania decyzji marketingowych, VII Konferencja Naukowa pt. "Konsument, Przedsiębiorstwo, Rynek. "Czynnik ludzki w marketingu", Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 5-6.09.2008 r.
- autor

Równi na rynku pracy? Analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim 
- idea projektu
, Konferencja Naukowa pt. "Równi na rynku pracy? Analiza sytuacji absolwentów
i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim", Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 27.02.2009 r. - autor

Rola kompetencji organizacji w kreowaniu zaufania w biznesie, VIII Konferencja Naukowa
pt. "Konsument, Przedsiębiorstwo, Rynek. "Nowoczesny marketing w teorii i praktyce". Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 19-20.06.2009 r. - autor

Odpływ wiedzy barierą innowacyjności - zachowania organizacyjne przedsiębiorstw na rynku pracy,
I Konferencja Naukowa pt. "Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Cele, strategie, uwarunkowania", WSB w Gdańsku, Gdańsk 13-15.09.2009 r. - autor

Analiza postaw i opinii pracodawców na temat pracowników w wieku 45+ w województwie pomorskim
- wyniki pierwszego etapu badań ilościowych
, Seminarium pt. "Wykorzystaj nas! Pracownicy 45+
w twojej firmie", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 22.09.2010 r.
- autor

Kompetencyjne uwarunkowania skuteczności działań logistycznych, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Logistyka - symbioza skuteczności i efektywności", WSB w Gdańsku, Gdańsk 18.10.2010 r. - współautor (J. Fryca, B. Majecka)

Przebieg i rezultaty kampanii promocyjno-informacyjnej projektu "Wykorzystaj nas! Pracownicy 45+
w twojej firmie"
, Konferencja podsumowująca projekt "Wykorzystaj nas! Pracownicy 45+ w twojej firmie", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 15.12.2010 r. - autor

Wprowadzenie do problematyki innowacyjności przedsiębiorstw, Seminarium pt. "Innowacyjne przedsiębiorstwa - standard XXI wieku", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 21.12.2011 r. - autor

Pozapłacowe systemy motywacji pracowników w przedsiębiorstwach, Seminarium dla uczestników projektu "Strategia i kwalifikacje - nasze narzędzia na zmiany w gospodarce", Powiat Bytowski, Bytów 20.04.2012 r. - autor

Presja innowacyjności jako determinanta zachowań przedsiębiorstw na rynku pracy, Seminarium
pt. "Innowacyjne przedsiębiorstwa - standard XXI wieku", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 26.09.2012 r. - autor

Pobudzanie jako zidentyfikowana funkcja aktywności organizacji pozarządowych w programach "Pracownik 45+" na rzecz przedsiębiorstw transportowych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Aktywność organizacji pozarządowych jako interesariuszy polityki transportowej", Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach, Komisja Transportu PAN O/Katowice, Katowice 3-4.12.2012 r. - autor

Przedsiębiorstwa TSL wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, Konferencja Naukowa TranSopot 2014 pt. "Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku", Uniwersytet Gdański,
Sopot 26-27.05.2014 r. - autor

Luka kompetencyjna na portowym rynku pracy, Konferencja pt. "Zagospodarowanie rejonu Nabrzeża Bułgarskiego w Porcie Gdynia", Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Gdynia 10.04.2015 r.
- autor

Pro-innovative Systems of Decision-making in TSL Enterprises - Behavioural Conditions, Konferencja Naukowa TranSopot 2015 pt. “Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku", Uniwersytet Gdański, Sopot 25-27.05.2015 r. - autor

Strategic Analysis of Risk of Employing in Public Utility Transport Enterprises, Konferencja Naukowa TranSopot 2016 pt. “Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku", Uniwersytet Gdański, Sopot 23-25.05.2016 r. - współautor (K. Szałucki, J. Fryca-Knop)

Wpływ endogenicznych czynników innowacyjności na zachowania rynkowe podmiotów sektora usług portowych, Seminarium pt. "Zachowania rynkowe przedsiębiorstw w teorii i praktyce gospodarczej", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 28.09.2016 r. - współautor (J. Fryca-Knop, B. Szymanowska)

The Research Principles of Drivers’ Behaviour in The Labour Market of Road Transport in Poland. Deconstruction of I. Ajzen and M. Fishbein Model, Konferencja Naukowa TranSopot 2017 pt. “Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku", Uniwersytet Gdański, Sopot 29-31.05.2017 r. - współautor (J. Fryca-Knop, B. Majecka)

Kadrowe uwarunkowania trwałości funkcjonalnej przedsiębiorstw transportowych, Sympozjum pt. "Uwarunkowania efektywności i trwałości przedsiębiorstw transportu drogowego", Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański, Małkowo k. Żukowa 14.09.2017 r. - autor

Analysis of the Internal Differences in Professional Drivers’ Attitude in the Context of Intended Occupational Change, Konferencja Naukowa TranSopot 2018 pt. "Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku", Uniwersytet Gdański, Sopot 28-30.05.2018 r. - współautor (J. Fryca-Knop, B. Majecka, M. Suchanek, D. Wach)

 

Zainteresowania
  • zachowania organizacyjne przedsiębiorstw na rynku pracy
  • behawioralne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw
  • systemy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach
  • systemy motywacyjne
  • gospodarowanie zasobami ludzkimi

 

Inne

funkcje:

członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku (od 2005 r.)

członek Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku (od 2010 r.)

sekretarz Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku (od 2015 r.)

członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Gdańsku (od 2016 r.)

nagrody:

2004 - nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe - za monografię pt. Nieefektywność rynku. Teoria i praktyka, pod red. T. Kamińskiej i T. Kątowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003

2008 - nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za monografię pt. Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, pod red. T. Kamińskiej, J. Frycy, B. Majeckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007

2010 - Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

2011 - Srebrny Krzyż Zasługi

2015 - Złota Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego