dr hab. Stanisław Umiński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-1212
tel. sekretariat:
1231
nr pokoju:
214
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
Publikacje

 

1.     Umiński S., (2001) "Polityka unijnej kasy", Pomorski Przegląd Gospodarczy, Nr 6/2001(18)

 

2.     Hildebrandt A., Umiński S., (2001) "Negocjacje w toku", Pomorski Przegląd Gospodarczy, Nr 6/2001(18)

 

3.     Umiński S., (2001) "Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich z Austrii i Niemiec dla polskiego, austriackiego i niemieckiego rynku pracy", [w:] Stępniak A., red., "Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej", Debata, zrozumieć negocjacje, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w UE, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa

 

4.     Umiński S., (2001) "Foreign Capital in the Privatization Process of Poland", Transnational Corporations, Vol. 10(3), UNCTAD

 

5.     Umiński S., współautor, (2002) "Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001", Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa (w trzech językach)

 

6.     Kułakowski J., Stępniak A., Umiński S., red., (2002) "EU Eastern Enlargement Coming Soon. Strategy of Membership", Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej UG, Sopot

 

7.     Umiński S., (2002) "Poland’s Strategy Relating to Transfer of Capital", [w:] Kułakowski J., Stępniak A., Umiński S., red.,  "EU Eastern Enlargement Coming Soon. Strategy of Membership", Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej UG, Sopot

 

8.     Umiński S., oraz Gawlikowska-Hueckel K., i Umiński S., (2002) rozdziały [w:] Nowicki M., red., "Profil społeczno-gospodarczy województwa lubuskiego", IBnGR, Gdańsk

 

9.     Umiński S., (2002) "Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

 

10.Umiński S., (2002) "Za mało obcego kapitału", Rzeczpospolita, 5-6.10.2002

 

11.Umiński S., (2003) "Poland’s Strategy of Membership in the EU in the Area of FDI", [w:] "European Union - 2004: Challenges, Processes and European Studies", International Scientific Conference Proceedings, Volume II, Institute of Europe, Kaunas Technological University, Kowno 2003

 

12.Umiński S., Stępniak A., (2003) “Strategy of Poland’s Entry into the Euro Zone", [w:] D.Milczarek, A.Z.Nowak eds., "On the Road to the European Union. Applicant Countries’ Perspective" , Centrum Europejskie UW, Warszawa

 

13.Nowicki M., red., (2003) Umiński S., et.all., "Jak integracja Polski z Unią Europejską wpłynie na polskie regiony?, IBnGR, Gdańsk

 

14.Umiński S., red., et.all., (2003) "Profil wrażliwości gospodarki regionalnej na integrację z Unią Europejską, woj. mazowieckie", IBnGR, Gdańsk (podobne opracowanie sporządzone zostało także dla innych województw)

 

15.Brodecki Z., red., Umiński S., et.all., (2004) "Finanse, acquis communautaire", LexisNexis Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa

 

16.Kułakowski J., Stępniak A., Umiński S., eds., (2004) "Strategy of Poland’s Membership in the UE", Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, Nr 32

 

17.Umiński S., (2004) “Transfer technologii do Polski przez kapitał zagraniczny", [w:] "Rynek usług finansowych w UE - szanse i wyzwania dla Polski", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań

 

18.Umiński S., Stępniak A., (2004) "Do Foreign Direct Investments Help Poland in Its Implementation of the Objectives of the Lisbon Strategy?", The Polish Foreign Affairs Digest, Vol.4(13)

 

19.Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., (2005) "How Internal is Poland’s Regional Foreign Trade?", [w:] "Enlarged European Union in House of Europe: New Internal and External Problems", Kestutis Kriscunas red., Kaunas Technological University, Kowno

 

20.Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., (2005) "Handel zagraniczny Małopolski. Metodologia badań oraz analiza obrotów w latach 2000-2004", Departament Gospodarki i Infrastruktury, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków

 

21.Umiński S., Stępniak A., (2005) "Ocena transferu technologii przez zagranicznych inwestorów bezpośrednich" [w:] "Integracja europejska w międzynarodowej perspektywie, wybrane problemy", Dudek M., red., Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra

 

22.Stępniak A., Umiński S., (2005) "Transfer technologii do Polski przez zagranicznych inwestorów bezpośrednich. Wyniki badań ankietowych", Kontrola Państwowa, Najwyższa Izba Kontroli, Rocznik L, Nr 5 (304)

 

23.Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., (2006) "Handel zagraniczny województw Polski. Specyfika powiązań z UE", [w:] Dudek M., red., "Inwestycje i handel w warunkach integracji europejskiej", Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

 

24.Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., (2007) "Handel zagraniczny Małopolski 2005", Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków

 

25.Ciołek D., Umiński S., (2007) "Transfer technologii przez zagranicznych inwestorów", Ekonomista, Nr 2

 

26.Umiński S., (2007) "Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a budowa gospodarki opartej na wiedzy", Kontrola Państwowa, Najwyższa Izba Kontroli, Nr 5(316)

 

27.Umiński S., (2007) "Foreign Direct Investments Contribution to Knowledge Economy in Poland", European Integration Studies, Kaunas Technological University, No. 1

 

28.Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., (2008) "Structural Changes in the Economy of Polish Regions", European Integration Studies, Nr 2

 

29.Gajewski P., Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., (2008) "Szanse i zagrożenia związane z przyjęciem euro przez Polskę w ujęciu regionalnym", projekt badawczy na zlecenie NBP, w ramach programu badawczego "Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej",  Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro NBP/Uniwersytet Gdański

 

30.Umiński S., (2008) "Zdolność do konkurowania - eksport polskich województw w latach 1995-2006", [w:] Zielińska-Głębocka A., red., "Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów (w kontekście integracji europejskiej)", Wydawnictwo UG, Gdańsk

 

31.Umiński S., (2008) “Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w budowie w Polsce gospodarki opartej na wiedzy", [w:] Stefaniak J., Stępniak A., Taraszkiewicz J., red.,“Wybrane problemy integracji europejskiej";  Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, Sopot

 

32.Stępniak A., Umiński S., (2008) "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim systemie bankowym", Kontrola Państwowa, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, Nr 5(322)

 

33.Stępniak A., Umiński S., Zabłocka A., red., (2009) "Wybrane problemy integracji Europejskiej", UG/Fundacja Rozwoju UG, Sopot

 

34.Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., (2009) "Polish Northern Regions as Trading Partners of the Countries of the Baltic Sea Region", [w:] Ignasiak-Szulc A., Kosiedowski W., (red., ). "Between Europe and Russia. Problems of Development and Transborder Co-operation in North-Eastern Borderland of the European Union", Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009

 

35.Umiński S., red., (2009) "Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm województwa pomorskiego", PBS/DGA oraz UG, Sopot

 

36.Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., (2009) "Handel zagraniczny województwa pomorskiego - analiza danych statystycznych", [w:] Umiński S., red., "Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm województwa pomorskiego", PBS/DGA oraz UG, Sopot

 

37.Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., (2009) "Handel zagraniczny województwa pomorskiego - wyniki badań ankietowych", [w:] Umiński S., red., "Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm województwa pomorskiego", PBS/DGA oraz UG, Sopot

 

38.Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., (2009) "Handel zagraniczny Małopolski 2008", Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków

 

39.Umiński S., red., (2010) "Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm województwa pomorskiego", PBS/DGA - UG, Sopot

 

40.Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., (2010) "Uwarunkowania koniunkturalne handlu zagranicznego oraz analiza na podstawie danych ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstw województwa pomorskiego", w: Umiński red., "Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm województwa pomorskiego", PBS/DGA - UG, Sopot

 

41.Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., (2010) "Handel zagraniczny województwa pomorskiego - analiza tendencji", w: Umiński S., red., (2010) "Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm województwa pomorskiego", PBS/DGA - UG, Sopot

 

42.Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., (2010) "Wyniki badania ankietowego eksporterów województwa pomorskiego", w: Umiński S., red., "Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm województwa pomorskiego", PBS/DGA - UG, Sopot

 

43.Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., (2011) "Handel zagraniczny województwa lubelskiego"; w: Ciżkowicz P., Opala P., "Uwarunkowania krajowej i międzynarodowej konkurencyjności województwa lubelskiego", Wydawnictwo Ernst & Young, Warszawa

 

44.Ciżkowicz P., Umiński S., (2011) "Analiza determinantów eksportu na poziomie województw", w: Ciżkowicz P., Opala P., "Uwarunkowania krajowej i międzynarodowej konkurencyjności województwa lubelskiego", Wydawnictwo Ernst & Young, Warszawa

 

45.Umiński S., (2012) "Rozważania nad naturą, przyczynami oraz konkurencyjnością aktywności eksportowej w ujęciu regionalnym dla Polski", Wydawnictwo UG, Sopot

 

46.Ciżkowicz P., Rzońca A., Umiński S., (2013) “The Determinants of Regional Exports in Poland - a panel data analysis", Post-Communist Economies, Volume 25, Issue 2, s. 206-224

 

47.Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., (2013) “Competitiveness at the Regional Level: Export Oriented Approach for Poland", Yearbook of the Institute of East-Central Europe, Volume 11 (2013), Issue 6: “Central and Eastern Europe: Convergence, Integration and Security", Bartosz Jóźwik & Tomasz Stępniewski eds.,  Lublin, s. 133-158

 

48.Brodzicki T., Umiński S., (2013) “International Trade Relations of Enterprises Established in Poland’s Regions: Gravity Model Panel Estimation", Working Paper nr 1/2013, Instytut Rozwoju

 

49.Gawlikowska-Hueckel K., Umiński  S., (2013) "Kursy walutowe oraz handel zagraniczny, jako płaszczyzny oddziaływania zmian w gospodarce globalnej na gospodarkę regionu", Working Paper nr 2/2103, Instytut Rozwoju

 

50.Umiński S., (2013) "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako płaszczyzna oddziaływania zmian w gospodarce globalnej na gospodarkę regionu", Working Paper nr 3/2103, Instytut Rozwoju

 

51.Umiński S., (2014) "Przegląd literatury teoretycznej i empirycznej przedmiotu. Analiza handlu międzynarodowego na poziomie regionalnym", [w:] Gawlikowska-Hueckel K., Szlachta J., red., "Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego", Wydawnictwo WoltersKluwer, Warszawa

 

52.Umiński S., (2014) "Zagraniczne inwestycje bezpośrednie na świecie oraz w Polsce w czasie kryzysu", [w:] Gawlikowska-Hueckel K., Szlachta J., red., "Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego", Wydawnictwo WoltersKluwer, Warszawa

 

53.Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., (2014) "Analiza zdolności do konkurowania. Eksport Polski w ujęciu regionalnym w latach 2009-2011", [w:] Gawlikowska-Hueckel K., Szlachta J., red., "Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego", Wydawnictwo WoltersKluwer, Warszawa

Link: http://instytut-rozwoju.org/WP/wrazliwosc.pdf


54. Umiński S., (2014) "Integration of Poland’s regions with the European Union: Assessment of intra-industry trade relations", European Integration Studies. - 2014, no. 8, s. 93-98 http://www.eejournal.ktu.lt/index.php/EIS/article/view/6770/3821

DOI: 10.5755/j01.eis.0.8.6770

55. 


 


 

Zainteresowania

- zagraniczne inwestycje bezpośrednie

- handel zagraniczny w ujęciu regionalnym

- konkurencyjność regionów

Inne

Udział w  projektach badawczych:

- 1993: "Zmiany strukturalne w gospodarce Polski w okresie transformacji w latach 1989-1995", IBnGR

- 1993-1998:  "Mapa ryzyka inwestycyjnego", IBnGR

- 2000: "Polskie przedsiębiorstwa na drodze do Unii Europejskiej. Ocena konkurencyjności przy wykorzystaniu metody benchmarkingu"; Badania Własne UG,

- 2000: "Profile województw", Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, projekt finansowany przez USAID,

- 2001: kierowanie projektem "Konkurencyjność polskich MSP", Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

- 2002: "Konkurencyjność przemysłu polskich regionów w świetle integracji Polski z Unią Europejską"; Badania Własne UG

- 2002-2003: "Wpływ integracji z UE na polskie regiony", Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, projekt finansowany przez Fundusz Współpracy

- 2003-2005: "Transfer technologii przez zagranicznych inwestorów bezpośrednich jako czynnik integracji z Unią Europejską i poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki", Komitet Badań Naukowych

- 2005-2008: cykl projektów dotyczących eksportu województwa małopolskiego, na zlecenie Departamentu Gospodarki i Infrastruktury, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

- 2005-2010: “The European Economic Integration - Electronic Platform", grant "Jean Monneta", Komisja Europejska

- 2006-2007: "Przygotowanie do eksportu", Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ARUP, Warszawa

- 2007: "Wpływ zmian w lokalizacji przemysłu i usług w Polsce na konkurencyjność polskich regionów w warunkach integracji europejskiej", Komitet Badań Naukowych

- 2007: "Zmiany strukturalne w gospodarce województw Polski w latach 1996-2006", Badania Własne UG

- 2007: "Badanie aktywności eksportowej małopolskich przedsiębiorstw oraz barier ich rozwoju na rynkach zagranicznych", Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

- 2007: "Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające z położenia w Regionie Bałtyckim", Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

- 2008: "Szanse i zagrożenia związane z przyjęciem euro przez Polskę w ujęciu regionalnym" na zlecenie NBP, w ramach programu "Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej", Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro NBP/Uniwersytet Gdański

- 2009-2010: kierowanie projektem: "Analiza trendów rozwojowych firm województwa pomorskiego w zakresie eksportu oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych", PBS/DGA oraz UG

- 2010-2011: "Atrakcyjność inwestycyjna Województwa Mazowieckiego", na zlecenie Agencji Rozwoju Mazowsza

- 2010-2012: "Analiza zapotrzebowania na miejsca pracy w kontekście wspierania potencjału eksportowego woj. Lubelskiego", konsorcjum Ernst&Young oraz PBS/DGA

- 2011-2013: "Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego", grant Narodowego Centrum Nauki, Instytut Rozwoju

- 2011: "Uwarunkowania i wyzwania polskiej prezydencji w 2011 roku, grant Jean Monneta, Komisja Europejska, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej

- 2013 - : "Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych. Implikacje dla polityki gospodarczej w dobie kryzysu", grant Narodowego Centrum Nauki, Instytut Rozwoju

- 2014: "Akademia Młodego Europejczyka", grant Jean Monneta, Komisja Europejska, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej