dr hab. Dariusz Tłoczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik katedry
telefon:
585231429
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
136
Inne funkcje:

v-ce redaktor naukowy Czasopisma International Business and Global Economyv-

Kariera
 • od 2020 - Kierownik Katedry Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • od 2019 - profesor Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2017 - 2019 - profesor nadzwyczajny w Katedrze Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2016 r. - uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, rozprawa habilitacyjna "Konkurencja na polskim rynku usług transportu lotniczego"
 • 2005 - 2017 - adiunkt w Katedrze Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2004 - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska: "Strategie marketingowe w polskich portach lotniczych")
 • 1994-2005 - asystent w KRT
 • 1990-1995 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiki Transportu, specjalność: Transport Lądowy (praca magisterska: "Źródła zasilania kapitałowego małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce")

Wykłady na innych uczelniach:

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk
 • Bydgoska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz
 • Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • Elbląska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląg
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia

Współpraca z uczelniami zagranicznymi (program ERASMUS):

 • University of Granada, Granada, Spain 
 • University of Beira Interior, Covilha, Portugal
 • Athens University of Economics and Business, Athens, Greece
 • University of Milano-Bicocca, Milan, Italy

Studia podyplomowe:

 • 1995-1996 - Podyplomowe Studium Prawno-Menadżerskie, Politechnika Gdańska, Gdańsk
 • 2000-2001 Podyplomowe Studium Nadzoru Właścicielskiego, Politechnika Gdańska, Gdańsk
Publikacje

Wybrane publikacje naukowe (autor ok. 150 publikacji naukowych, wystąpienia na ok. 100 konferencjach krajowych i zagranicznych):

2012 do chwili obecnej

 • autor Raportu Rynek Lotniczy, wydawanego przez Wiadomości Turystyczne,

2019

 • Non-aeronautical Services Offer as an Airport Revenue Management Tool, [in:] Challenges of Urban Mobility, Transport Companies and Systems 2018 TranSopot Conference, edited by M. Suchanek, Springer International Publishing, co-author,
 • Market factors influenced for air and HSR services. Case study at Route London-Paris, [in:] Directions of development of transport networks and traffic engineering: 15th scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory & Practive 2018, edited by E. Macioszek and G. Sierpiński, Springer International Publishing, co-author,
 • The Competitive Position of the Low Cost Carrier WIZZ AIR on the Polish Market of Air Transport Services, [in:] Transport Economics and Logistics, Gdańsk University Press, Gdańsk,

2018

 • Privatization of entities in the air transport sector- airports, [in:] Recent advances in traffic engineering for transport networks and systems: 14th scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory & Practive 2017, edited by E. Macioszek and G. Sierpiński, Springer International Publishing, co-author,
 • Charges for access to aviation infrastructure. Case study: Poland, [in:] New research trendsin transportsustainability and innovation: TranSopot 2017 conferences, edited by M. Suchanek, Springer Proccceding in Business and Economics,
 • Dostępność transportowa Portu Lotniczego Gdańsk, [in:] Prace Naukowe Instytutu Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, Warszawa,
 • The Competitive Position of the LCC Wizz Air on the Polish Market of Air Transport Services, [in:] Research Journal of the University of Gdańsk, Transport Economics and Logistics, Gdańsk University Press, Gdańsk,
 • The Competitiveness of Ferry and Air Transport in the Baltic Sea Region: Infrastructure Aapproach, [in:] SH Web of Conferences, GLOBMAR 2018 - Global Maritime Conference, co-author,
 • The Quality of the Airport’s Product, [in:] European Journal of Service Management, Szczecin,


2017

 • Współczesna polityka transportowa, W. Rydzkowski (red.), PWE, Warszawa, współautor,
 • Connectivity in Air Transport Networks: An Assessment of the Polish Aviation Market, [in:] Research Journal of the University of Gdańsk. Transport Economics and Logistics. Gdańsk University Press, Gdańsk
 • Security as a Determinant of Choice of Air Transport Service and Air Carrier on the Basis of Research, [in:] Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport, Silesian University, Katowice

2016

 • Konkurencja na polskim rynku usług transportu lotniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk,
 • Air Transport Service in Academic Research at Polish Airports, [in:] Intelligent Transport Systems and Travel Behaviour : 13th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice 2016", Springer Verlag,
 • Development Policy of Warsaw Chopin Airport in the Light of the European Funds for 2014-2020, [in:] Procedia Engineering
 • Mobility Management in Poland’s Air Transport Industry, [in:] International Journal of Management Cases,

2015

 • Benefits of Polish Accession to the European Union for air transport, [in:]  International Journal of Social, Behavioral, Education, Economics and Management Engineering
 • The Analysis of Transport Accessibility in Airports as the Part of the Competitiveness in Regions. Case study of Polish Airports, [in:] Maritime, transport and logistics science : conference proceedings,

2014

 • Rynek usług transportowych w Polsce, D. Rucińska (red.), PWE, Warszawa, współautor,
 • Accessibility jako instrument kształtowania polskiego rynku usług transportu lotniczego, P [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław,

2013

 • Non-Aviation Factors Shaping Competitive Position of Airports - Gdańsk Airport Case Study, [in:] Transbaltica 2013: Proceedings of the 8th International Scientific Conference

2012

 • Transport Lotniczy. Ekonomika i Organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, współautor,
 • Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie, Transformacja, Rozwój, D. Rucińska (red,), PWE, Warszawa, 

2008 and 2006

 • Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba, A. Ruciński (red.), Gdańsk, współautor.

 

Projekty

2010-2013

 • Międzynarodowy projekt badawczy Trolley w ramach programu Komisji Europejskiej "INTERREG Europa Centralna", Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, członek zespołu badawczego

2012

 • Projekt Case Simulator w ramach Piorytetu VI - Rynek pracy, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Hochschule für Technik und Wirtschaft z Drezna, członek zespołu badawczego

2011

 • udział w projekcie badawczym pt.: "Analiza ekonomiczno-marketingowa dla planowanego do rozbudowy lotniska w Gliwicach realizowana w ramach projektu Via Regia Plus" dla UM w Gliwicach,
 • współautor opracowania systemu zarządzania transportem lotniczym na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, Warszawa,

2010

 • autor opracowania dot. projektu SoNorA w zakresie przewozów kombinowanych i zakresu oddziaływania korytarzy transportowych. Projekt na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Gdańsk,
 • współautor opracowania: Construction of the KA4E section of the A4 motorway between Kleszczów-Sośnica - ISPA 2000/PL/16/P/PT/001 w zakresie analizy korzyści wynikających z funkcjonowania Autostrady A4. Projekt dla Komisji Europejskiej, Gdańsk,

2009-2011

 • udział w projekcie badawczym pt.: "Monitorowanie przemian, funkcjonowania i rozwoju polskiego rynku usług transportowych" MNiSW, Warszawa,
 • udział w projekcie badawczym pt.: "Strategia budowy i rozwoju Pomorskiego Węzła Lotniczego" MNiSW, Warszawa.

2008

 • autor Studium Wykonalności dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA pt.: "Budowa infrastruktury portowej do obsługi promów morskich wraz z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia", Gdańsk,

2006-2003 

 • udział w projekcie badawczym pt.: "Modelowanie organizacji i funkcjonowania regionalnych portów lotniczych w Polsce wobec polityki otwartego nieba" MNiSW, Warszawa,

2004

 • autor opracowania pt.: "Strategia marketingowa dla Portu Lotniczego Gdańsk", Uniwersytet Gdański, Gdańsk

2009-2003 kierownik i członek uczelnianych grantów :

 • 2008-2009 "Metody finansowania funkcjonowania i rozwoju kolejowego i lotniczego regionalnego systemu transportowego w segmencie przewozów pasażerskich",
 • 2007-2008 "Rozwój transportu w Polsce w świetle Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013, w odniesieniu do sektora kolejowego i lotniczego ",
 • 2003 "Strategie dla polskich portów lotniczych",
 • 2002 "Strategie marketingowe realizowane w polskich portach lotniczych"
Zainteresowania
 • Transport lotniczy
 • Rynek transportowy
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Biznes sportowy
 • Marketing
Inne

Członek Zespołu Zadaniowego ds. Wielkoskalowych Projektów Rozwojowych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Warszawa

Redaktor naukowy czasopisma Transport Economisc and Logistics

Uczestnik, prelegent na konferencjach, kursach  krajowych i zagranicznych, m.in. University of Westminster, Londyn, Wielka Brytania:

 • Airport Policy,
 • Planning and Strategy,
 • Airport Economics and Finance Symposium,
 • Air Transport Marketing,
 • Regional and Low Cost Air Transport,
 • Introduction to Air Transport Economics and Planning,
 • Demand Analysis and Capacity Management,
 • Market Research for the Air Transport

Nagrody:

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego Indywidualna stopnia pierwszego za osiągnięcia naukowe poparte publikacjami naukowymi, Gdańsk 2017
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego Zespołowa stopnia pierwszego za osiągnięcia naukowe za książkę pt. "Polski rynek usług transportowych", pod red. D. Rucińskiej, Gdańsk 2012
 • Nagroda Ministra Transportu za najlepszą książkę o tematyce transportowej wydaną w roku akademickim 2005/2006 - "Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba" pod red. Andrzeja Rucińskiego, Warszawa 2006
 • Nagroda Rektora Zespołowa stopnia pierwszego za osiągnięcia naukowe, za książkę pt.: "Marketing na rynku usług lotniczych", pod red. A. Rucińskiego i D. Rucińskiej, Gdańsk 2001


Hobby:

 • podróże i sport